Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop/Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Inga anmälningar är anmälda inför utskicket till nämnden.

 • Inga delegationsbeslut är anmälda inför utskicket till nämnden.

 •   5

  Information Folkhälsa

 • I regionfullmäktiges budget för 2023 tilldelades hälso- och sjukvårdsnämnden en ram på 7 098,0 mnkr.

  Årets resultat uppgick till -669,0 mnkr jämfört med budgeterade 0,0 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 9 277,6 mnkr och avvek positivt mot budget med 235,9 mnkr. Den främsta förklaringen bakom denna avvikelse var högre riktade statsbidrag. Verksamhetens kostnader uppgick till 9 946,6 mnkr och avvek negativt mot budget med 904,9 mnkr. Främsta anledningen var högre kostnader än budget för egen och inhyrd personal.

  Årets investeringar uppgick till 111,7 mnkr, vilket var 17,3 mnkr längre än beslutad investeringsram för 2023. Den största anledningen till avvikelsen mot beslutad ram är framskjutna investeringar som kommer att genomföras under 2024. Den största enskilda investeringen under året var inköp av en takhängd röntgenutrustning till kärlkirurgin på 12,8 mkr.

  Av de politiska prioriteringarna bedöms målen ”Den goda och nära vården har utvecklats”, ”Patienter erbjuds vård enligt (inom nationellt system för kunskapsstyrning) framtagna kunskapsstöd” och ”Stärkt samverkan mellan primärvård, sjukhusvård och kommunal vård” som helt uppnådda medan övriga mål bedöms som delvis uppnådda eller ej uppnådda. 

 • Uppdrag till hälso- och sjukvårdsdirektör att löpande informera nämnden om åtgärderna.

 • Mobila arbetssätt kan användas i förebyggande syfte, i mera akuta skeenden och som del av eftervård. Mobila arbetssätt stämmer väl överens med målbilden från Hälso- och sjukvårdsnämnden om personcentrerad vård och omställningen till God och Nära vård i Gävleborg.

   

  Arbetssättet bedöms ha stor nytta inom vuxenpsykiatrin, ett av de verksamhetsområden som hälso- och sjukvårdsnämnden är särskild angelägna om att fortsatt utveckla, och således får Hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att återkomma till nämnden med en redovisning av nuvarande status och planer framöver gällande mobila arbetssätt inom vuxenpsykiatrin i Region Gävleborg.

 • Uppdrag till hälso- och sjukvårdsdirektör att uppföljning av tillgänglighet sker vid varje nämnd under 2024.

 • Från regionfullmäktige har rubricerade medborgarförslag överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.

  Medborgare har inkommit med förslag att införa SMS-livräddare i Gävleborg. 

   

 • Från regionfullmäktige har rubricerade medborgarförslag överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.

  Medborgare har inkommit med förslag att införa SMS-livräddare i Gävleborg.

 • Från regionfullmäktige har rubricerade medborgarförslag överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning.

  Medborgare har inkommit med förslag att införa SMS-livräddare i Gävleborg.

 • Från regionfullmäktige har rubricerade medborgarförslag överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beslut.

  Medborgare har inkommit med förslag att införa SMS-livräddare i Gävleborg.

 •   14

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • Centrum för sällsynta diagnoser - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

   

  Åsa Strid Winholm/Region Gävleborg, Angelica Gustafsson/Region Sörmland, Cecilia Soussi Zander/Akademiska, Aggeliki Savvidou Levinsson/Akademiska,

 • Rekommendation avgifter vaccinering covid-19 från SKR.

 • Från Regionfullmäktige har rubricerade motion överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning.
  I en motion föreslår Hans Backman (L) : Att Region Gävleborg etablerar en ungdomsmottagning i Hofors i anslutning till Hofors hälsocentral.

 • Från Regionfullmäktige har rubricerade motion överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning.

  I en motion föreslår Hans Backman (L)
  – Att Region Gävleborg anställer en äldrevårdsöverläkare för att stärka omhändertagandet av de äldre och driva utvecklingen och skapa bra strukturer för äldrevården.

 • Från Regionfullmäktige har rubricerade motion överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning.

  I en motion föreslår Hasse Backman (L) , Helena Englund (L)  och Carmen Lundkvist (L):

  Att  Region Gävleborg inrättar Sjukvårdsslussar med mellanvårdsplatser på Sandvikens sjukhus, Söderhamns sjukhus och Ljusdals sjukhus

 • Från (V) har initiativärende Strukturella förändringar av psykiatrivården i Hudiksvall
  inkommit med förslag:

  -  att en konsekvensanalys föreläggs hälso- och sjukvårdsnämnden
   - att en utredning över nedstängningen tillsätts, som ska redovisas för nämnden senast i maj 2024

  - att hälso- och sjukvårdsnämnden ska fatta beslut i frågor om strukturförändringar

  - att betydande strukturförändringar ska beslutas i hälso- och sjukvårdsnämnden för framställan till regionfullmäktige

 • Från (S) har initiativärende Upphäv beslutet att stänga avdelning 10 b på Hudiksvalls sjukhus inkommit med förslag: 

  - Att beslutet att stänga avdelning 10 b på Hudiksvalls sjukhus upphävs.

   

 • Från (V) har initiativärende Statsministerns sjukvårdslöfte behöver infrias inkommit med förslag: 

  - att hälso- och sjukvårdsnämnden tillskriver regeringen att skyndsamt lämna besked om hur mycket pengar som kommer Region Gävleborg till del och när de kan förväntas delas ut, för att täcka upp underskottet i hälso- och sjukvården.

 • Från (S) har initiativärende Uppföljning av statsministerns vårdlöfte inkommit med förslag: 

  - Att RG tillskriver regeringen för att be regeringen att skyndsamt klargöra omfattningen av det kommande ekonomiska stödet till regionerna; hur stödet i detalj ska utformas och vilken inriktning som avses (riktat eller generellt bla); när stödet kan vara regionerna till handa.

  - Att hälso- och sjukvårdsdirektören därpå uppdras att analysera (omfattning, utformning, tidplan) hur stödet därmed påverkar RGs strategiska plan om ändrade vårdnivåer och utbudspunkter samt RG tidplan för kostnadsanpassningar.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.