Hoppa över navigering
 •   1

  Hålltider hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde

 •   2

  Val av justerare samt datum för justering

 •   3

  Fastställande av dagordning

 •   4

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   5

  Delgivningar

 •   6

  Uppföljning av tidigare tagna beslut

 •   7

  Kurser och konferenser

 • Hälsingeläkarna, som sedan en tid driver hälsocentral i Harmånger har efter förfrågan visat intresse för att utöka sin verksamhet och etablera mottagningar på flera orter i kommunen, däribland Bergsjö. I samband med detta lämnar Region Gävleborg verksamheten i Bergsjö

 •   9

  Information från hälso- och sjukvårdsdirektören

 •   10

  Budget och planeringsförutsättningar 2020-2022 - INFORMATION

 •   11

  Årsplan, mål och budget 2020-2022 för Hälso- och sjukvårdsnämnden - INFORMATION

 •   12

  Avgiftshandbok 2020 - INFORMATION

 • Hälso-och sjukvårdens kostnader domineras av personer med kroniska sjukdomar (80-85% av kostnaderna enligt myndigheten för vårdanalys)

  Då kroniska sjukdomar i väldigt stor utsträckning är förebyggbara (70-90%) är satsning på prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor den största effektivisering hälso-och sjukvården kan göra för ekonomi och inte minst individen (Roger Molin SKL)
   

  År 2011 fastställdes Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. De omfattar Hälso- och sjukvårdens ansvar och åtgärder för att identifiera patienter med ohälsosamma levnadsvanor samt erbjuda åtgärder för att förhindra uppkomst av sjukdom samt förhindra återinsjuknande vilket leder till bättre och mer jämlik hälsa.

  Inom Hälso-och sjukvården pågår ett utvecklingsarbete för att arbeta mer systematiskt med levnadsvanor och en styrgrupp för prevention är aktiv samt lokalt programområde för levnadsvanor skapas utifrån nationella strukturen för kunskapsstyrning.

  Utifrån preventionsstyrgruppens förslag på aktiviteter har Hälso -och sjukvårdsdirektören beslutat att bl.a. prioritera åtgärder med rangordning 1-3 enligt riktlinjerna vilket innebär rekommendationer som hälso- och sjukvården bör använda samt andra konkreta åtgärder för att förbättra arbetet för de prioriterade målgrupper riktlinjerna beskriver har störst nytta av insatser.

  Det finns en stor brist i dokumentation och KVÅ-kodning vilket gör att det idag är svårt att följa upp arbetet. Socialstyrelsen begär in årliga rapporter för att följa upp arbetet nationellt.

 • Under 2018 är fem nationella vård- och insatsprogram inom område psykisk hälsa under framtagande varav ett rör vård vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.

  Varje år insjuknar 1 500-2 000 personer i psykos i Sverige.
  Cirka 30 000-40 000 personer i Sverige har diagnosen schizofreni varav det stora flertalet lever på sjuk- aktivitetsersättning eller annat ekonomiskt stöd.
  I ett tidigt skede av psykossjukdomen finns stora möjligheter att vända utvecklingen och stödja individen att återhämta sig.

  Många som drabbas av schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd behöver vård och stöd på flera sätt och i många fall av olika aktörer varav hälso- och sjukvården är en. Personer med psykisk sjukdom får ofta även fysiska sjukdomar till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes.
  Medellivslängden för personer med schizofreni är omkring 15 år kortare än hos befolkningen i övrigt.

  Syftet med vård- och insatsprogram inom området psykisk hälsa är att:

  • tillämpning v evidens- och evidensbaserad kunskap ska öka i mötet mellan profession och brukare

  • uppnå jämlika insatser utifrån en helhetssyn genom att sammanställa, tillgängliggöra kunskapsunderlag på en gemensam plats för specialpsykiatri, primärvård, socialtjänst och skola


  Riktlinjerna innehåller centrala rekommendationer inom följande områden:

  • genomgående arbetssätt

  • tidiga insatser vid insjuknande i psykos

  • stöd och återhämtning i alla sjukdomsfaser

  • stöd och behandling vid akuta tillstånd

  • förebygga och behandla fysisk ohälsa

 • Signar Mäkkitalo

 •   16

  Öppna jämförelser - INFORMATION

 • Handlingar kompletteras.

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för sjukhusbiblioteken som har verksamhet både i Gävle och i Hudiksvall.


  Från bibliotekslagen 2013:801:

  § 11 Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

  § 17 Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.  Gävleborgs första regionala biblioteksplan antogs 2014 och gäller till och med 2016-06-30. Nuvarande biblioteksplan gäller under perioden 2016-07-01 till och med 2019-12-31.

 • Ett medborgarförslag har inkommit angående att de som kan använda en stricker handcykel ska få den förskriven av landstinget. Dessa cyklar är lätta att montera på brukarens egen rullstol. Förslaget motiveras bland annat med att dessa cyklar är betydligt billigare än en elrullstol och vill bidra till bättre miljö, samt allmänt förbättra hälsa och fysik genom ökat rörlighet.  Regionfullmäktige beslutade att medborgarförslaget översänds till hälso- och

  sjukvårdsnämnden för beslut. (RS 2018/1208)

 • Socialstyrelsen har tagit fram nya riktlinjer för vård vid stroke.
   

  Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion beslutade 2018-12-06 att rekommendera landsting och regioner i sjukvårdsområdet:

  • att anta nationella riktlinjer för vård vid stroke

  • att fortsätta utveckla samverkan med kommunerna för att säkerställa en tidig initierad och uthållig rehabilitering, oavsett huvudmannaskap, med individuella maximerad livskvalitet som målbild

  • fastställa och använda Socialstyrelsens indikatorer och målnivåer inom området

 • Regionfullmäktige beslutade, 2016-10-26, att Hofors Din hälsocentral skulle undantas från hälsovalssystemet fram till utgången av 2018.

 • I enlighet med 3 kap 10 § Patientsäkerhetslagen 2010:659 ska vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Av denna ska det framgå;


  - hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår

  - vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten

  - vilka resultat som har uppnåtts


  Förslag till kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för 2018 har upprättats.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.