Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop/Val av justerare/Justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Region Gävleborg har erbjudits yttra sig över Samsjuklighetsutredningens slutbetänkande ”Från delar till helhet - Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja” (SOU 2023:5).

  Region Gävleborg välkomnar slutbetänkandet och delar i huvudsak utredningens målbild och grundprincipen om att en huvudman, regionerna, föreslås vara ansvariga för tvångsvården.

  Regionen ställer sig bland andra förslag bakom att lagen om vård av missbrukare (LVM) avvecklas vilket ökar möjligheterna till en sammanhållen vård.

   

  Utredningens förslag innebär dock en omfattande omställning och utökning av regionernas uppdrag vars konsekvenser är svåra att överblicka. Nya gränssnitt och diskussioner om ansvarsfördelning mellan huvudmännen kommer att uppstå. Kompetensförsörjning, ekonomisk påverkan och inte minst möjligheter till och krav på samverkan är utmaningar som Region Gävleborg inte ser tillräckligt underbyggda i konsekvensutredningen varför regionen ställer sig tveksam till den tidplan som utredningen föreslår. Detta även om Region Gävleborg annars tillstyrker de huvudsakliga förslagen.

   

  Länk: Remiss SOU 2023:5 Från delar till helhet - Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja - Regeringen.se

   

  Info på HSN i april och beslut i juni.

 •  Uppföljning av åtgärder efter Covid gällande medicinsk vård och behandling för äldre som bor på särskilda boenden.

 • Resultatet för perioden uppgick till -187,5 mnkr jämfört med budgeterade -30,2 mnkr, d.v.s. en avvikelse med -157,3 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 2 263,2 mnkr och avvek posi­tivt mot budget med 5,1 mnkr. Den främsta förklaringen bakom denna avvikelse är högre såld vård. Verksamhetens kostnader uppgick till 2 450,7 mnkr och avvek negativt mot budget med -162,3 mnkr. Främsta orsaken var att kostnader för egen och inhyrd personal översteg budget. 


  Periodens investeringar uppgick till 29,2 mnkr, där den största enskilda investeringsutgiften under perioden var respiratorer till intensivvården i Gävle och Hudiksvall för 11,4 mkr,. Investeringsprognosen vid delåret är att utfallet vid årets slut kommer att landa på 142,7 mnkr, vilket överskriver investeringsramen för 2023 med 13,7 mkr.   

   

  En övergripande ekonomisk helårsprognos för nämnden pekar på ett underskott på 700 mnkr. Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer därför att uppdra åt Hälso- och sjukvårdsdirektör att genomföra tre utpekade åtgärder mot en ekonomi i balans på sikt.


  Mål och satsningar inom nämndens prioriterade områden för 2023 bedöms helt eller delvis kunna uppnås under året förutom målet ” God ekonomisk hushållning”.

   

 • Uppföljning av internkontrollplan som beslutades av Hälso-och sjukvårdsnämnden 2023-01-31.

 • Uppföljning av rapporten efter granskning av Vuxenpsykiatrin.

 •   10

  Hälso-och sjukvårdsdirektören informerar

 •   11

  Hälso-och sjukvårdsförvaltningens arbete med sociala investeringar

 • Vänsterpartiet väckte rubricerade initiativärende på nämndens sammanträde 2023-03-15,  med hänvisning till Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2022, att syftet med patientsäkerhetsberättelsen ”… är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar.

   

  För att konkretisera behovet av åtgärder och minimera riskerna för felbehandlingar skulle ett förtydligande av vilka vårdenheter som främst drabbas av överbeläggningar kunna vara en möjlighet yrkar Vänsterpartiet att:


  1. all statistik ska vara könsuppdelad
  2. arbetet med fast vårdkontakt för multisjuka och äldre ska prioriteras och redovisning ska ske till nämnden varje halvår

  3. i redovisning av överbeläggningar ska det även framgå vilka vårdavdelningar som främst påverkas.

   

  Enligt 3 kap §10 i Patientsäkerhetslagen ska vårdgivare senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen är en beskrivning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet som har skett under föregående år vilka åtgärder som gjorts för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som nåtts. Regionens årliga patientsäkerhetsberättelse som beskriver arbetet för att stärka patientsäkerheten och visar hur resultaten uppnås.
   

  På Hälso-och sjukvårdsnämnden sammanträde 2023-03-15 gavs information om regionens upprättade patientsäkerhetsberättelse (HSN 2023/61).

  Förvaltningen följer SKR´s mall för att skriva patienssäkerhetsberättelse, som är framtagen för att den ska stämma överens med den nationella handlingsplanen.

  Inför nästa års arbete års arbete med Patientsäkerhetsberättelse ska Vänsterpartiets förslag beaktas.

 • Vänsterpartiet väckte rubricerade initiativärende på nämndens sammanträde 2023-03-15 med förslag:

   

  -att läkare inhyrda av Region Gävleborg inte ska kunna remittera patienter till sina egna privata vårdbolag när de tjänstgör åt regionen,

  -att läkare inhyrda av Region Gävleborg inte ska ha rätt att föreslå för patienter att de ska vända sig till privata hälsocentraler eller kliniker för vård som kan ges på regionens hälsocentraler.

   

  Vänsterpartiet har inkommit med ett likalydande initiativärende i Regionstyrelsen, ärendet bordlades på styrelsens sammanträde 2023-04-04.

   

  SKR har tagit fram ett regelverk för regionerna att tillämpa när det gäller förutsättningarna för privata vårdgivare att marknadsföra sina tjänster.

  Detta regelverk utgör en bilaga till det avtal som gäller för de vårdgivare som deltar i Region Gävleborgs primärvård. Om förutsättningarna för vårdgivarna att marknadsföra sina tjänster ska ändras behöver detta förändras i kommande hälsovalshandbok.

   

  Länk till SKRs Meddelande från styrelsen 17/2019 - Marknadsföring av hälso- och sjukvård (skr.se)

  som antogs av regionstyrelsen 2020-01-22, § 6.

 •   14

  Initiativärende från (V) - Lånerollatorer

 • § 41

  Upprop/Val av justerare/Justeringstid

 • Ordförande informerar om redaktionella justeringar av § 47 på så sätt:

  Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar följande:

  1. Godkänna redovisning av medelsförvaltning januari – mars 2023,

  2. Redovisningen överlämnas till regionstyrelsen,

  3. Uppdrag till hälso- och sjukvårdsdirektör att:
  -Vidta åtgärder för att minska omfattningen av inhyrd personal – på kort och lång sikt
  -Utreda primärvården i syfte att främst belysa ekonomiska förutsättningar
  -Genomföra effektiviseringar motsvarande 100 miljoner kronor som löpande redovisas till nämnden.

  Vidare information om initiativärende från (V) § 54, samt påminner ordförande om luftburen citrusallergi i nämnden

 • § 43

  Anmälningar för kännedom

 • § 44

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Region Gävleborg har erbjudits yttra sig över remiss från regeringskansliet: Samsjuklighetsutredningens slutbetänkande ”Från delar till helhet - Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja” (SOU 2023:5). Region Gävleborg välkomnar slutbetänkandet och delar i huvudsak utredningens målbild och grundprincipen om att en huvudman, regionerna, föreslås vara ansvariga för tvångsvården.

   

  Peo Hermansson och Tina Mansson Söderlund informerar om remissen. Bl.a. om målbilder för vård och stöd ur ett patient- och brukarperspektiv, tvångsvård vid skadligt bruk och beroende, utredningens förslag innebär en omfattande omställning och utökning av regionernas uppdrag vars konsekvenser är svåra att överblicka, ett förbättrat samarbete mellan regioner och kommuner är av stor vikt för ett bättre omhändertagande samt om kostnader, intäkter och andra konsekvenser för regionerna. 

  Länk: Remiss SOU 2023:5 Från delar till helhet - Tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja - Regeringen.se

   

  Ärendet avses beslutas på nämndens nästkommande sammanträde.

 • § 46

  SÄBO - Uppföljning av åtgärder efter Covid ang medicinsk vård och behandling för äldre som bor på särskilda boenden

 • Resultatet för perioden uppgick till -187,5 mnkr jämfört med budgeterade -30,2 mnkr, d.v.s. en avvikelse med -157,3 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 2 263,2 mnkr och avvek posi­tivt mot budget med 5,1 mnkr. Den främsta förklaringen bakom denna avvikelse är högre såld vård. Verksamhetens kostnader uppgick till 2 450,7 mnkr och avvek negativt mot budget med -162,3 mnkr. Främsta orsaken var att kostnader för egen och inhyrd personal översteg budget. 


  Periodens investeringar uppgick till 29,2 mnkr, där den största enskilda investeringsutgiften under perioden var respiratorer till intensivvården i Gävle och Hudiksvall för 11,4 mkr,. Investeringsprognosen vid delåret är att utfallet vid årets slut kommer att landa på 142,7 mnkr, vilket överskriver investeringsramen för 2023 med 13,7 mkr.   

   

  En övergripande ekonomisk helårsprognos för nämnden pekar på ett underskott på 700 mnkr. Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer därför att uppdra åt Hälso- och sjukvårdsdirektör att genomföra tre utpekade åtgärder mot en ekonomi i balans på sikt.


  Mål och satsningar inom nämndens prioriterade områden för 2023 bedöms helt eller delvis kunna uppnås under året förutom målet ” God ekonomisk hushållning”.

  Erik Lundgren föredrar ärendet samt ger en uppföljning av nämndens mål per status och prognos från i årsplan per den 31 mars 2023.

  Efter föredragning ajournerar sig nämnden mellan kl 12.05-13.05 för lunch.

   

   

 • Tommy Stokka ger en uppföljning av status gällande risk och konsekvenser i den beslutade kontrollplanen som antogs av Hälso-och sjukvårdsnämnden 2023-01-31

 • Johan Kaarme informerar om :

  •Covid samt vaccinationer, säsongsinfluensa och RS-virus – status

  •Status vaccinering mot TBE

  •Uppskjuten vård och köläget

  •JK-kritik mot ingripande vid SVT-inslag

  •DO-anmälan för utebliven tolkhjälp

  •IVO:s granskning av akutsjukvården, återbesök 22 mars

  •Status HC Baldersnäs

  •EU-direktiv 11 h dygnsvila från 1 okt 2023 - uppdatering

 • Frida Stoltz informerar om Region Gävleborgs Sociala investeringar, som innebär insatser som både ger bättre utfall för målgrupper och samtidigt leder till minskade samhällskostnader på längre sikt.

  Vidare om att utveckla arbetet med tidiga och förebyggande insatser, - stimulera gränsöverskridande arbete och målet är att verksamheter i samverkan testar och utvecklar nya arbetssätt som är långsiktiga, hållbara och förebyggande - på sikt positiva effekter för målgruppen och samhällsekonomiska vinster.

  Därefter om definition och arbetet med sociala investeringar inom Region Gävleborgs, som är: -Samverkan för ökad skolnärvaro, – Steget(t), Styrka hela livet, - VÄXA ambassadörerna, -Förenade i rörelse, -Läs på recept.

   

  Länk till Sociala investeringar - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

  Länk till film: Styrka hela livet - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

 • Hälso-och sjukvårdsnämnden informerades om granskning av vuxenpsykiatrin (VUP) på nämndens sammanträde 2023-01-31.


  Johan Kaarme informerar om bakgrunden att granska vuxenpsykiatrin avseende avvikelsehantering, patientsäkerhet och förekomst av tystnadskultur samt om delar i handlingsplanen. Vidare om "Gröna korset" som är är en enkel visuell metod för medarbetare i sjukvården att bl.a. ha dialog kring och identifiera risker och vårdskador i realtid.

   

  Mer info om handlingsplan för VUP kommer framöver att redovisas för nämnden

 • Vänsterpartiet väckte rubricerade initiativärende på nämndens sammanträde 2023-03-15,  med hänvisning till Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2022, att syftet med patientsäkerhetsberättelsen ”… är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar.

  För att konkretisera behovet av åtgärder och minimera riskerna för felbehandlingar skulle ett förtydligande av vilka vårdenheter som främst drabbas av överbeläggningar kunna vara en möjlighet yrkar Vänsterpartiet att:


  1. all statistik ska vara könsuppdelad
  2. arbetet med fast vårdkontakt för multisjuka och äldre ska prioriteras och redovisning ska ske till nämnden varje halvår

  3. i redovisning av överbeläggningar ska det även framgå vilka vårdavdelningar som främst påverkas".

   

   

   

  Enligt 3 kap §10 i Patientsäkerhetslagen ska vårdgivare senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen är en beskrivning av det systematiska patientsäkerhetsarbetet som har skett under föregående år vilka åtgärder som gjorts för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som nåtts. Regionens årliga patientsäkerhetsberättelse som beskriver arbetet för att stärka patientsäkerheten och visar hur resultaten uppnås.
   

  På Hälso-och sjukvårdsnämnden sammanträde 2023-03-15 gavs information om regionens upprättade patientsäkerhetsberättelse (HSN 2023/61).

  Förvaltningen följer SKR´s mall för att skriva patienssäkerhetsberättelse, som är framtagen för att den ska stämma överens med den nationella handlingsplanen.

  Inför nästa års arbete års arbete med Patientsäkerhetsberättelse ska Vänsterpartiets förslag beaktas.

 • Vänsterpartiet väckte rubricerade initiativärende på nämndens sammanträde 2023-03-15 med förslag:

  -att läkare inhyrda av Region Gävleborg inte ska kunna remittera patienter till sina egna privata vårdbolag när de tjänstgör åt regionen,

  -att läkare inhyrda av Region Gävleborg inte ska ha rätt att föreslå för patienter att de ska vända sig till privata hälsocentraler eller kliniker för vård som kan ges på regionens hälsocentraler.

   

  Vänsterpartiet har inkommit med ett likalydande initiativärende i Regionstyrelsen, ärendet bordlades på styrelsens sammanträde 2023-04-04.

   

  SKR har tagit fram ett regelverk för regionerna att tillämpa när det gäller förutsättningarna för privata vårdgivare att marknadsföra sina tjänster.

  Detta regelverk utgör en bilaga till det avtal som gäller för de vårdgivare som deltar i Region Gävleborgs primärvård. Om förutsättningarna för vårdgivarna att marknadsföra sina tjänster ska ändras behöver detta förändras i kommande hälsovalshandbok.

   

  Länk till SKRs Meddelande från styrelsen 17/2019 - Marknadsföring av hälso- och sjukvård (skr.se) som antogs av regionstyrelsen 2020-01-22, § 6.

 • Från Vänsterpartiet väcktes rubricerade initiativärende på dagens sammanträde och yrkar att Region Gävleborg tillhandahåller rollatorer för personer som är 80 år eller äldre.

  Med hänvisning till att i Gävleborg bor många äldre. Att kunna klara sig själv och bibehålla sina förmågor är viktigt på många sätt, inte minst för det fysiska och psykiska välmåendet. Därför är förebyggande insatser viktiga. Det underlättar för vården, då färre behöver söka vård, exempelvis för fallskador. 
  Det underlättar också för kommunerna då hemtjänst inte behövs i samma utsträckning. 
  Därför behöver tillgången till hjälpmedel ses över. Vi menar att det är viktigt att göra dem mer tillgängliga, med lägre kostnad för individen. Inte minst gäller det rollatorer som är viktiga för många äldre. 
  Att kunna röra sig hemma, klara sina bestyr och gå ut på en promenad. Detta är viktigt för tryggheten, självkänslan, både fysiskt och psykiskt. Fallrisken minskar också. Däremot kan kostnaden vara för hög eller rent av avskräckande för att kunna införskaffa en rollator vilket gör att många äldre hellre avstår från det hjälpmedel de så väl behöver. 
  Vi menar att regionen bör tillhandahålla rollatorer för personer som är 80 år eller äldre. De bör lånas ut avgiftsfritt. 

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.