Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av regionens arbete med 1177. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att de 1177 vårdguidens tjänster bedrivs på ett ändamålsenligt sätt samt med tillräcklig internkontroll.


  Från hälso-och sjukvårdsnämnden föreligger kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport".

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en uppföljande granskning av den tidigare granskningen Införande av standardiserade vårdförlopp år 2016. Den uppföljande granskningen har genomförts under perioden februari till mars 2020 genom intervjuer och dokumentgranskning, Syftet med den uppföljande granskningen var att bedöma om hälso- och sjukvårdsnämnden har säkerställt att det vidtagits åtgärder med anledning av den tidigare granskningens resultat.

  Revisorerna gör bedömningen att hälso- och sjukvårdsnämnden till övervägande del har säkerställt att åtgärder vidtagits med anledning av den tidigare granskningen avseende införande av standardiserade vårdförlopp inom cancervården. 

   

  Från hälso-och sjukvårdsnämnden föreligger kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport".

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av samverkan inom hemsjukvården. Granskningens syfte är att säkerställa att nämnder hos respektive berörd kommun och Region Gävleborg har en ändamålsenlig samverkan mellan hemsjukvården och regionens verksamheter. Granskningsresultatet har bedömts utifrån skalan ”inte säkerställt”, ”i begränsad utsträckning säkerställt”, ”till övervägande del säkerställt” eller ”helt säkerställt”.

   

  Från hälso-och sjukvårdsnämnden föreligger kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport".

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av hantering av den uppskjutna vården. Granskningens syfte är att bedöma om regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden har säkerställt att ändamålsenliga åtgärder har vidtagits för att uppnå målet om att ha en god tillgänglighet i verksamheten samt hanterat uppskjuten vård.

   

  Från hälso-och sjukvårdsnämnden föreligger kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport".

 •   9

  Lägesrapport - Framtidsbygget 2022 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 •   10

  Incidenter vid Gävle sjukhus

 •   11

  Ljusne Hälsocentral -Förutsättningar att öppna en regiondriven hälsocentral i Ljusne.

 •   12

  Lägesrapport - Baldernäs och Iggesund Hc

 •   13

  Tjänster inom Region Gävleborg på1177

 •   14

  Resultatredovisning

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden finne det orimligt att en person som utsätts för våldtäkt ska betala en patientavgift i samband med den vård som eventuellt blir påkrävd av denna händelse, och föreslår att patientavgiften tas bort för första vårdtillfället.

 •   16

  Hälso-och sjukvårdsdirektören informerar

 • § 116

  Anmälningar för kännedom

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.