Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop/Val av justerare/Justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 •   5

  Tillgänglighet inom hälso- och sjukvård

 •   6

  Information - Vuxenpsykiatri

 • -Sommarutvärdering inom Hälso- och sjukvård 2023 (HSN 2023/1721)

  -IMA (intermediärvård)

   

 •   8

  Information - Baldersnäs Hc

 •   9

  Resultatredovisning per sept

 • Föreslagen avgiftshandbok för 2024 innehåller, utöver justeringar som är en konsekvens utav regeringsbeslut, höjd patientavgift på öppenvårdsbesök samt en tillhörande justerad avgift för uteblivna- eller sent avbokade besök. 

   

  Den föreslagna avgiftshandboken för 2024 innehåller även följande förändringar;

   

  • Införande av en avgift för sammanställning av uppgifter ur en upptagning för automatiserad behandling som inte utgör allmän handling
  • Tillägg i avgiften för utlämnande av allmänna handlingar
  • Förändring i befintlig avgift för internetbaserad kognitiv beteende terapi (IKBT)
  • Införande av avgift för asylsökande vid ambulanstransport eller vård av ambulanspersonal på hämtplats.  
 •   11

  Hälso-och sjukvårdsdirektören informerar

 • Från Regionfullmäktige har rubricerade revisionsrapport överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredande av svar. 

   

  PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av regionstyrelsens budgetprocess samt av hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomistyrning.
  Den sammanfattande bedömningen är att hälso- och sjukvårdsnämnden i begränsad utsträckning säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för. Vidare är den sammanfattande bedömningen att hälso- och sjukvårdsnämnden i begränsad utsträckning har säkerställt en tillräcklig intern kontroll i arbetet för en ekonomi i balans inom hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsområde.

   

 • Från Regionfullmäktige har rubricerade revisionsrapport överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredande av svar

  PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning avseende hantering av synpunkter och klagomål. Granskningens syfte är att granska om patientnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden har ett ändamålsenligt sätt att hantera synpunkter från patienter och att det sker med en god intern kontroll. Utifrån genomförd granskning är den samlade bedömningen att patientnämnden till övervägande del och hälso- och sjukvårdsnämnden i begränsad omfattning har ett ändamålsenligt sätt att hantera synpunkter och klagomål från patienter och att det sker med en god intern kontroll.

 • Ett initiativärende från Socialdemokraterna har inkommit med följande yrkanden;

   

  1. Att det snarast tillsätts en utredning som förklarar orsakerna till att svarstiderna för ambulansen ökat.
  2. Att utredningen presenterar förslag till åtgärder för att svarstiderna kommer ner till den fastställda.
  3. Att utredningen redovisas för Hälso- och sjukvårdsnämnden senast på sammanträdet i november.
 • Ett initiativärende från Socialdemokraterna har inkommit med följande yrkande:

   

  1. Att hälso-och sjukvårdsnämnden under hösten 2023 inbjuder företrädare från regioner som tillskrivit regeringen sin oro inför införandet av informationsplikt, i syfte att lära av överväganden och processer.
 •   16

  Initiativärende(V) Granskning av fakturor

 •   17

  initiativärende (C) - Lågtröskelmottagning

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.