Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop/Val av justerare/Justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Resultatet för perioden uppgick till -378,5 mnkr jämfört med budgeterade 57,3 mnkr, d.v.s. en avvikelse med -435,8 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 6 068,8 mnkr och avvek positivt mot budget med 41,5 mnkr. Den främsta förklaringen bakom denna avvikelse är högre såld vård. Verksamhetens kostnader uppgick till 6 447,3 mnkr och avvek negativt mot budget med -477,3 mnkr. Främsta orsaken var att kostnader för egen- och inhyrd personal översteg budget. 
  Periodens investeringar uppgick till 69,8 mnkr, där den största enskilda investeringsutgiften under perioden var respiratorer till intensivvården i Gävle och Hudiksvall för 11,4 mkr,. Investeringsprognosen vid delåret är att utfallet vid årets slut kommer att landa på tilldelad investeringsram på 129 mnkr.

  En övergripande ekonomisk helårsprognos för nämnden pekar på ett underskott på 650 mnkr. Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer därför att uppdra åt Hälso- och sjukvårdsdirektör att återkomma med en plan för anpassning till en varaktig och stabil hälso- och sjukvård, med ekonomiska effekter på kort och lång sikt. Åtgärder och resultat följs upp i nämnden kvartalsvis..


  Mål och satsningar inom nämndens prioriterade områden för 2023 bedöms helt eller delvis kunna uppnås under året förutom målen ” God ekonomisk hushållning”, ”Ökad positiv syn på Region Gävleborg som arbetsgivare” och ”Färre undvikbara vårdskador” som inte bedöms att uppnås vid årsskiftet.

 •   6

  Åtgärder för ekonomi i balans

 • Internkontrollplanen beslutades av Hälso- och sjukvårdsnämnden 2023-01-31.
  Vid dagens sammanträde ges en uppföljning av planen.

 • Årsplanen beskriver politisk viljeinriktning och prioriteringar, samt ekonomisk plan för kommande år. Hälso- och sjukvårdsdirektör tar med utgångspunkt i den politiska årsplanen fram en verksamhetsplan som förmedlas till hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Verksamhetsplanen följs upp delvis genom avstämningar med förvaltningens chefer, genom verksamhetsstödet Stratsys samt genom den internkontroll som förvaltningen tar fram.

 • Från Regionfullmäktige har rubricerade revisionsrapport överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredande av svar. Hälso- och sjukvårdsnämnden informerades om revisions-rapporten på sitt sammanträde 2023-08-30.

   

  PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av arbetet med psykisk ohälsa hos äldre.
  Granskningens syfte är att besvara om hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig verksamhet avseende äldre som lider av psykisk ohälsa samt om den interna kontrollen i sammanhanget är tillräcklig.

   

  Från hälso-och sjukvårdsnämnden föreligger kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport"

 • Från Regionfullmäktige har rubricerade revisionsrapport överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredande av svar. PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av arbetet med psykisk ohälsa hos äldre. Granskningens syfte är att besvara om hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig verksamhet avseende äldre som lider av psykisk ohälsa samt om den interna kontrollen i sammanhanget är tillräcklig.

  Ärendet informeras idag och avses att besluta på nästkommande sammanträde.

 • Enligt hälso-och sjukvårdsnämndens reglemente ska nämnden för varje kalenderår upprätta en plan över sina sammanträden. Sammanträdesdagarna har samordnats med övriga nämnder.

  Kallelse med handlingar publiceras till nämnden i MeetingsPlus en vecka innan sammanträdet.

 •   12

  Hälso-och sjukvårdsinfo

 • Avgiftshandboken beskriver patientavgifter som gäller inom Region Gävleborg och ska vara ett hjälpmedel  för vårdpersonal.

  Ärendet informeras idag och avses att besluta på nästkommande sammanträde.

 •   14

  Tillgänglighet inom hälso- och sjukvård

 • Aktiviteter för det politiska uppdraget – Trygghetspaket för vårdpersonal

 • Vänsterpartiet väckte rubricerade initiativärende på nämnden sammanträde 2023-06-07 med förslag att satsa på den egna personalen, som Region Gävleborg kan ta ansvar för att vidareutveckla och vidareutbilda och yrkade: 1. att Region Gävleborg från och med den 1:a oktober enbart tar in hyrsjuksköterskor på kvällar, nätter och helger. 2. att ett allmänt hyrstopp införs i hälso- och sjukvårdens vårdverksamheter den 15:e januari 2024. 3. att Region Gävleborg inför resursteam inom hälso- och sjukvården. 4. att Region Gävleborg arbetar för att öka grundbemanningen. 5. att förbättrade arbetsvillkor införs som en del av lösningen, för att komma bort från beroendet av hyrpersonal. 6. att arbetet återrapporteras till hälso- och sjukvårdsnämnden kontinuerligt.

  Ärendet bordlades på nämndens sammanträde 2023-08-30.

 •   17

  initiativärende (C)

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.