Hoppa över navigering
 •   1

  Hålltider

 •   2

  Val av justerare samt datum för justering

 •   3

  Fastställande av dagordningen

 •   4

  Anmälan av delegationsärenden

 •   5

  Delgivningar

 •   6

  Kurser och konferenser

 •   7

  Beslutsuppföljning

 • Covid 19

  Information kring sommaren 2020

  Statistik - barn som far illa

 •   9

  Resultatredovisning per juli

 •   10

  Motion - Psykiatriambulans - INFORMATION

 •   11

  Motion - Lättare reseregler för besök till sjukvården under covid-pandemin - INFORMATION

 •   12

  Revisionsrapport - Granskning av läkemedelsförskrivning - INFORMATION

 •   13

  Revisionsrapport - Hälso- och sjukvårdsnämndens arbete för en ekonomi i balans - INFORMATION

 •   14

  Initiativärende - Upphandling av Hudsjukvård - INFORMATION

 • Region Gävleborg har erbjudits att svara på remiss från Socialdepartementet – God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem.

  Regeringen beslutade den 2 mars 2017 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utifrån förslagen i betänkandet Effektiv vård (SOU 2016:2) stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på primärvården (dir. 2017:24).

  Utredningen har presenterat ett första delbetänkande (SOU 2017:53) juni 2017, ett andra delbetänkande (SOU 2018:39) juni 2018, det tredje delbetänkandet (SOU 2019:29) i juni 2019.

  Nu i april 2020 detta huvudbetänkande - God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19).

  Utredningen redovisar här en övergripande beskrivning av det som under utredningens gång identifierats som centrala framgångsfaktorer respektive möjliga hinder för omställningsarbetet. Dessutom lämnas ett antal förslag och bedömningar som syftar till att stärka olika dimensioner av samverkan och skapa ett mer sammanhanhängande hälso- och sjukvårdssystem. Vidare lämnas förslag på att tydliggöra hälso- och sjukvårdshuvudmännens ansvar att medverka i utbildning samt två olika alternativa vägar för att integrera de läkare och fysioterapeuter som i dag verkar enligt lagen om läkarvårdsersättning respektive lagen om ersättning för fysioterapeuter, i den ordinarie primärvården och dess vårdvalssystem samt övrig öppenvård, i samklang med övriga förändringar som sker inom hälso- och sjukvården. Slutligen lämnas också förslag och bedömningar kring vidare översyn och förändringar gällande den grundläggande strukturen med uppdelningen i öppen vård och sluten vård.

 •   16

  Information från Patientnämnden

 •   17

  Information från Samverkansnämnden Uppsala - Örebro sjukvårdsregion

 • Med anledning av att Platina kommer att uppgraderas under året pågår en översyn av systemet och frågan om Platina tolkningsmodul och eventuell uppgradering.

  IT-avdelningen, tillsammans med Enheten för informationssäkerhet har efter samråd med systemförvaltare för Platina tolkningsmodul kommit fram till att behovet av tolkningsmodulen ej längre föreligger då man numer använder systemet Boka Tolk.

 • I en motion föreslår Jennie Forsblom, Peter Åkerström, Lili Andrén och Lars Österberg (samtliga KD):

   

  • Att Region Gävleborg inrättar barnskyddsteam

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade sammanträdesdagar för 2020 den 26:e september 2019.

  Med hänvisning till Reviderad tidplan budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023 (Dnr HSN 2020/105) föreslås att ett extra sammanträde hålls i december 2020.

 • Björn Ericsson från Läkemedelskommittén och Johanna Carlsson från Läkemedelsenheten informerar.

   

  På uppdrag av Region Gävleborgs revisorer har PwC genomfört en granskning av läkemedelsförskrivning i primärvården. Granskningen har sammanställts i en rapport som godkänts av revisorerna. Revisorerna bedömde att regionstyrelsen i begränsad utsträckning har säkerställt att arbetet med styrning och uppföljning av läkemedelsförskrivning i primärvården sker på ett ändamålsenligt sätt.

   

  Revisorerna rekommenderar att stärka ledning och styrning avseende läkemedelsförskrivning som bör utvecklas och omfatta alla led inklusive uppföljning på förskrivarnivå.

  Revisorerna rekommenderar att ge Läkemedelskommittén i uppdrag att genomföra en uppföljning av följsamhet till den rekommenderade listan. Det kan stärka styrningen ytterligare och skapa förutsättningar för en ökad jämlikhet i läkemedelsförskrivning mellan hälsocentralerna i RG.

  Revisorerna rekommenderar att inleda ett arbete med att se över hur RG ska hantera läkemedelskostnader i och med förskjutningen mot den nära vården. Fler kostsamma läkemedel kommer förskrivas i primärvården framöver.

   

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit del av informationen och beslut tas på nästa sammanträde.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.