Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop/Val av justerare/Justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Hemsjukvården skatteväxlades 2013 mellan dåvarande Landstinget Gävleborg och länets tio kommuner. Under den processen var det vissa frågor, ansvarsområden som inte blev klara och därav kvarstannade de i Landstingets drift. Detta har visat sig skapa konflikter kring den enskilde individen som inte blir bra för någon part. Vi ser även att vi på ett effektivare sätt skulle kunna använda resurser effektivare än vad som görs idag. Därav beslutade det politiska Nätverk Välfärd att göra en särskild utredning för att ta ställning till om det ev. ska göras en ny skatteväxling från region till kommunerna som innehåller kvarvarande delar i hemsjukvården.

   

  En partsgemensam arbetsgrupp med representanter från Länsledning gjorde ett inledande arbete som presenterades för Nätverk Välfärd. Man beslutade att gå vidare med en fördjupad undersökning och för uppdraget anlitades Sirona. Den rapporten presenterades för Nätverk Välfärd vid möte 2021-09-02 och för Länsledning 2021-09-10.

  Efter redovisningar beslutades att fördjupa utredningen ytterligare med analys av hjälpmedel och vilken ekonomisk påverkan en växling av ansvar skulle innebära. Tilläggsanalysen blev klar 2022-03-11. Den redovisades för Nätverk Välfärd vid möte 2022-05-12. Därefter sändes rapporten ut till samtliga ledamöter i Länsledning.

  Verksamheterna behöver nu beslut huruvida vi ska planera för att genomföra en skatteväxling.

   

  Från (V) har ett särskilt yttrande inkommit med följande lydelse: "Ambitionen att tröskelväxla från regionalt ansvar till kommunalt har sina fördelar men vi ser också med viss oro på vilka konsekvenserna kan bli. Redan i dag finns det problem i samarbetet mellan regionen och kommunerna som gör att människor i behov av hjälp kommer i kläm. Idag händer det att patienter släpps hem utan instruktion till hemtjänst/hemsjukvården eller att patienter blir kvar på sjukhus trots att de är färdigvårdade eftersom det finns brister i kommunikationen mellan regionen och kommunerna. När ansvaret för en person ska tas över av hemsjukvården tolkas olika i kommunerna och av hälsocentralerna. Det finns exempel på när så enkla saker som att slutenvården inte har telefonnummer till ansvariga i kommunen/kommunerna. Innan ytterligare verksamhet flyttas över till kommunerna behöver de problem som finns idag mellan hemsjukvården, slutenvården och primärvården lösas. Tillgången till hjälpmedel är central och idag får den som har behov av hjälpmedel i stor utsträckning själva ansvara för att införskaffa och bekosta dem. Det finns redan idag skillnader mellan kommunerna och flyttas ansvaret för hjälpmedel över till kommunerna finns en stor risk att ojämlikheten mellan kommunerna ökar. En kommun med dålig ekonomi riskerar att få problem med att tillhandahålla hjälpmedel och att den som har behov av hjälpmedel själv får står för mer av kostnaden. Vi ser dock poänger med att fråga kommunerna hur de ser på frågan och har därför inte reserverat oss, vi menar också att frågan behöver belysas mer för att antingen avskrivas, jobbas vidare med eller att enbart vissa delar förs över till kommunerna".

   

 • I regionfullmäktiges budget för 2022 tilldelades hälso- och sjukvårdsnämnden en ram på 6 877,6 mnkr.

  Årets resultat uppgick till +48 mnkr jämfört med budgeterade 0,0 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 9 228,5 mnkr och avvek positivt mot budget med 167,8 mnkr. Den främsta förklaringen bakom denna avvikelse var högre riktade statsbidrag. Verksamhetens kostnader uppgick till 9 180,8 mnkr och avvek negativt mot budget med -120,0 mnkr. Främsta anledningen var högre kostnader än budget för inhyrd personal och läkemedel.

  Årets investeringar uppgick till 127,7 mnkr, vilket var 4,3 mnkr högre än planerat. Överskridandet av investeringsramen beror bland annat på förseningar av 2021 års beslutade investeringar med totalt 23,4 mkr. Den största enskilda investeringen under året var inköp av en operationsrobot till Gävle för 18,9 mkr.

  Av de politiska prioriteringarna bedöms målen ”Den goda och nära vården har utvecklats” och ”Patienter erbjuds vård enligt (inom nationellt system för kunskapsstyrning) framtagna kunskapsstöd” som helt uppnådda medan övriga mål bedöms som delvis uppnådda.

 • Syftet med rekommendationen är att åstadkomma en kunskapsbaserad och jämlik vård. Detta genom att få enhetlighet i regionernas erbjudande till de patienter som genomgår behandling inom det offentliga åtagandet för assisterad befruktning.

  Bakgrunden till revideringen av rekommendationen om enhetlighet i regionernas erbjudande om assisterad befruktning är att det i januari 2019 kom en ändring i lagen om genetisk integritet (2006:351), som innebar att kravet på att det blivande barnet har en genetisk koppling till minst en förälder togs bort. I och med ändringen blev det tillåtet att utföra assisterad befruktning med dubbeldonation (DD) och embryodonation (ED). Rekommendationen inkluderar enligt förslaget assisterad befruktning som genomförs med DD och ED. Rekommendationen har också en delvis annan, förenklad struktur.

   

  Ansvarig överläkare för området inom Region Gävleborg har läst genom rekommendationerna och ställer sig bakom rekommendationerna.

 •   8

  Internkontrollplan 2022 för Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har utifrån de instruktioner som finns i rutin för internkontrollplan identifierad 8 risker i en riskanalys. Dessa risker är grunden för den internkontrollplan som förvaltningen föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta om. I internkontrollplanen beskrivs vad som ska kontrolleras, hur det ska kontrolleras, när och vem som är ansvarig för de olika kontrollmomenten

   

 •   10

  Ljusne Hälsocentral -Förutsättningar att öppna en regiondriven hälsocentral i Ljusne.

 •   11

  Verksamhetsplan 2023 för hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 •   12

  Granskning av vuxenpsykiatrin (VUP) i Gävleborg

 •   13

  Hälso-och sjukvårdsdirektören informerar

 •   14

  Information om hälso-och sjukvårdsnämndens verksamheter

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.