Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop/Val av justerare/Justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Hemsjukvården skatteväxlades 2013 mellan dåvarande Landstinget Gävleborg och länets tio kommuner. Under den processen var det vissa frågor, ansvarsområden som inte blev klara och därav kvarstannade de i Landstingets drift. Detta har visat sig skapa konflikter kring den enskilde individen som inte blir bra för någon part. Vi ser även att vi på ett effektivare sätt skulle kunna använda resurser effektivare än vad som görs idag. Därav beslutade det politiska Nätverk Välfärd att göra en särskild utredning för att ta ställning till om det ev. ska göras en ny skatteväxling från region till kommunerna som innehåller kvarvarande delar i hemsjukvården.

   

  En partsgemensam arbetsgrupp med representanter från Länsledning gjorde ett inledande arbete som presenterades för Nätverk Välfärd. Man beslutade att gå vidare med en fördjupad undersökning och för uppdraget anlitades Sirona. Den rapporten presenterades för Nätverk Välfärd vid möte 2021-09-02 och för Länsledning 2021-09-10.

  Efter redovisningar beslutades att fördjupa utredningen ytterligare med analys av hjälpmedel och vilken ekonomisk påverkan en växling av ansvar skulle innebära. Tilläggsanalysen blev klar 2022-03-11. Den redovisades för Nätverk Välfärd vid möte 2022-05-12. Därefter sändes rapporten ut till samtliga ledamöter i Länsledning.

  Verksamheterna behöver nu beslut huruvida vi ska planera för att genomföra en skatteväxling.

   

  Från (V) har ett särskilt yttrande inkommit med följande lydelse: "Ambitionen att tröskelväxla från regionalt ansvar till kommunalt har sina fördelar men vi ser också med viss oro på vilka konsekvenserna kan bli. Redan i dag finns det problem i samarbetet mellan regionen och kommunerna som gör att människor i behov av hjälp kommer i kläm. Idag händer det att patienter släpps hem utan instruktion till hemtjänst/hemsjukvården eller att patienter blir kvar på sjukhus trots att de är färdigvårdade eftersom det finns brister i kommunikationen mellan regionen och kommunerna. När ansvaret för en person ska tas över av hemsjukvården tolkas olika i kommunerna och av hälsocentralerna. Det finns exempel på när så enkla saker som att slutenvården inte har telefonnummer till ansvariga i kommunen/kommunerna. Innan ytterligare verksamhet flyttas över till kommunerna behöver de problem som finns idag mellan hemsjukvården, slutenvården och primärvården lösas. Tillgången till hjälpmedel är central och idag får den som har behov av hjälpmedel i stor utsträckning själva ansvara för att införskaffa och bekosta dem. Det finns redan idag skillnader mellan kommunerna och flyttas ansvaret för hjälpmedel över till kommunerna finns en stor risk att ojämlikheten mellan kommunerna ökar. En kommun med dålig ekonomi riskerar att få problem med att tillhandahålla hjälpmedel och att den som har behov av hjälpmedel själv får står för mer av kostnaden. Vi ser dock poänger med att fråga kommunerna hur de ser på frågan och har därför inte reserverat oss, vi menar också att frågan behöver belysas mer för att antingen avskrivas, jobbas vidare med eller att enbart vissa delar förs över till kommunerna".

   

 • I regionfullmäktiges budget för 2022 tilldelades hälso- och sjukvårdsnämnden en ram på 6 877,6 mnkr.

  Årets resultat uppgick till +48 mnkr jämfört med budgeterade 0,0 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 9 228,5 mnkr och avvek positivt mot budget med 167,8 mnkr. Den främsta förklaringen bakom denna avvikelse var högre riktade statsbidrag. Verksamhetens kostnader uppgick till 9 180,8 mnkr och avvek negativt mot budget med -120,0 mnkr. Främsta anledningen var högre kostnader än budget för inhyrd personal och läkemedel.

  Årets investeringar uppgick till 127,7 mnkr, vilket var 4,3 mnkr högre än planerat. Överskridandet av investeringsramen beror bland annat på förseningar av 2021 års beslutade investeringar med totalt 23,4 mkr. Den största enskilda investeringen under året var inköp av en operationsrobot till Gävle för 18,9 mkr.

  Av de politiska prioriteringarna bedöms målen ”Den goda och nära vården har utvecklats” och ”Patienter erbjuds vård enligt (inom nationellt system för kunskapsstyrning) framtagna kunskapsstöd” som helt uppnådda medan övriga mål bedöms som delvis uppnådda.

 • Syftet med rekommendationen är att åstadkomma en kunskapsbaserad och jämlik vård. Detta genom att få enhetlighet i regionernas erbjudande till de patienter som genomgår behandling inom det offentliga åtagandet för assisterad befruktning.

  Bakgrunden till revideringen av rekommendationen om enhetlighet i regionernas erbjudande om assisterad befruktning är att det i januari 2019 kom en ändring i lagen om genetisk integritet (2006:351), som innebar att kravet på att det blivande barnet har en genetisk koppling till minst en förälder togs bort. I och med ändringen blev det tillåtet att utföra assisterad befruktning med dubbeldonation (DD) och embryodonation (ED). Rekommendationen inkluderar enligt förslaget assisterad befruktning som genomförs med DD och ED. Rekommendationen har också en delvis annan, förenklad struktur.

   

  Ansvarig överläkare för området inom Region Gävleborg har läst genom rekommendationerna och ställer sig bakom rekommendationerna.

 •   8

  Internkontrollplan 2022 för Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har utifrån de instruktioner som finns i rutin för internkontrollplan identifierad 8 risker i en riskanalys. Dessa risker är grunden för den internkontrollplan som förvaltningen föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta om. I internkontrollplanen beskrivs vad som ska kontrolleras, hur det ska kontrolleras, när och vem som är ansvarig för de olika kontrollmomenten

   

 •   10

  Ljusne Hälsocentral -Förutsättningar att öppna en regiondriven hälsocentral i Ljusne.

 •   11

  Verksamhetsplan 2023 för hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 •   12

  Granskning av vuxenpsykiatrin (VUP) i Gävleborg

 •   13

  Hälso-och sjukvårdsdirektören informerar

 •   14

  Information om hälso-och sjukvårdsnämndens verksamheter

 • § 11

  Upprop/Val av justerare/Justeringstid

 • Ordföranden påminner om allergier samt att det finns luftburen citrusallergi i nämnden varav citrusfrukter ska undvikas.

  Därefter informerar ordföranden om yrkanden som inkommit från (V) och (S) gällande § 20 och § 22, som kommer att behandlas under respektive ärende.

   

  Vidare informerar ordförande att hon kommer att avvika en kortare stund från dagens sammanträde och att eventuellt ajournera sammanträdet eller besluta om att nämnden godkänner återinträde för ordförande. Ordförande föreslår nämnden att besluta om nämnden godkänner att ordföranden får tjänstgöra efter sin frånvaro och finner att nämnden beslutar att godkänna ordförandens förslag.

   

   

   

  Antecknas att sista punkten på föredragningslistan gällande information om hälso-och sjukvårdsnämndens verksamheter, utgår på dagens sammanträde

 • § 13

  Anmälningar för kännedom

 • § 14

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Hemsjukvården skatteväxlades 2013 mellan dåvarande Landstinget Gävleborg och länets tio kommuner. Under den processen var det vissa frågor, ansvarsområden som inte blev klara och därav kvarstannade de i Landstingets drift. Detta har visat sig skapa konflikter kring den enskilde individen som inte blir bra för någon part. Vi ser även att vi på ett effektivare sätt skulle kunna använda resurser effektivare än vad som görs idag. Därav beslutade det politiska Nätverk Välfärd att göra en särskild utredning för att ta ställning till om det ev. ska göras en ny skatteväxling från region till kommunerna som innehåller kvarvarande delar i hemsjukvården.

   

  En partsgemensam arbetsgrupp med representanter från Länsledning gjorde ett inledande arbete som presenterades för Nätverk Välfärd. Man beslutade att gå vidare med en fördjupad undersökning och för uppdraget anlitades Sirona. Den rapporten presenterades för Nätverk Välfärd vid möte 2021-09-02 och för Länsledning 2021-09-10.

  Efter redovisningar beslutades att fördjupa utredningen ytterligare med analys av hjälpmedel och vilken ekonomisk påverkan en växling av ansvar skulle innebära. Tilläggsanalysen blev klar 2022-03-11. Den redovisades för Nätverk Välfärd vid möte 2022-05-12. Därefter sändes rapporten ut till samtliga ledamöter i Länsledning.

  Verksamheterna behöver nu beslut huruvida vi ska planera för att genomföra en skatteväxling.

  Tina Mansson Söderlund föredrar ärendet.

   

   

  Särskilt yttrande

  Kristina Sjöström (V) inkommer med ett särskilt yttrande med följande lydelse: ”Ambitionen att tröskelväxla från regionalt ansvar till kommunalt har sina fördelar men vi ser också med viss oro på vilka konsekvenserna kan bli. Redan i dag finns det problem i samarbetet mellan regionen och kommunerna som gör att människor i behov av hjälp kommer i kläm.

  Idag händer det att patienter släpps hem utan instruktion till hemtjänst/hemsjukvården eller att patienter blir kvar på sjukhus trots att de är färdigvårdade eftersom det finns brister i kommunikationen mellan regionen och kommunerna. När ansvaret för en person ska tas över av hemsjukvården tolkas olika i kommunerna och av hälsocentralerna. Det finns exempel på när så enkla saker som att slutenvården inte har telefonnummer till ansvariga i kommunen/-kommunerna.

  Innan ytterligare verksamhet flyttas över till kommunerna behöver de problem som finns idag mellan hemsjukvården, slutenvården och primärvården lösas. Tillgången till hjälpmedel är central och idag får den som har behov av hjälpmedel i stor utsträckning själva ansvara för att införskaffa och bekosta dem. Det finns redan idag skillnader mellan kommunerna och flyttas ansvaret för hjälpmedel över till kommunerna finns en stor risk att ojämlikheten mellan kommunerna ökar. En kommun med dålig ekonomi riskerar att få problem med att tillhandahålla hjälpmedel och att den som har behov av hjälpmedel själv får står för mer av kostnaden.

   

  Vi ser dock poänger med att fråga kommunerna hur de ser på frågan och har därför inte reserverat oss, vi menar också att frågan behöver belysas mer för att antingen avskrivas, jobbas vidare med eller att enbart vissa delar förs över till kommunerna”.

 • I regionfullmäktiges budget för 2022 tilldelades hälso- och sjukvårdsnämnden en ram på 6 877,6 mnkr.

  Årets resultat uppgick till +48 mnkr jämfört med budgeterade 0,0 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 9 228,5 mnkr och avvek positivt mot budget med 167,8 mnkr. Den främsta förklaringen bakom denna avvikelse var högre riktade statsbidrag. Verksamhetens kostnader uppgick till 9 180,8 mnkr och avvek negativt mot budget med -120,0 mnkr. Främsta anledningen var högre kostnader än budget för inhyrd personal och läkemedel.

  Årets investeringar uppgick till 127,7 mnkr, vilket var 4,3 mnkr högre än planerat. Överskridandet av investeringsramen beror bland annat på förseningar av 2021 års beslutade investeringar med totalt 23,4 mkr. Den största enskilda investeringen under året var inköp av en operationsrobot till Gävle för 18,9 mkr.

  Av de politiska prioriteringarna bedöms målen ”Den goda och nära vården har utvecklats” och ”Patienter erbjuds vård enligt (inom nationellt system för kunskapsstyrning) framtagna kunskapsstöd” som helt uppnådda medan övriga mål bedöms som delvis uppnådda.

  Erik Lundgren ger en uppföljning av mål i årsplan per den 31 december 2022 samt resultatredovisning.

 • Syftet med rekommendationen är att åstadkomma en kunskapsbaserad och jämlik vård. Detta genom att få enhetlighet i regionernas erbjudande till de patienter som genomgår behandling inom det offentliga åtagandet för assisterad befruktning.

  Bakgrunden till revideringen av rekommendationen om enhetlighet i regionernas erbjudande om assisterad befruktning är att det i januari 2019 kom en ändring i lagen om genetisk integritet (2006:351), som innebar att kravet på att det blivande barnet har en genetisk koppling till minst en förälder togs bort. I och med ändringen blev det tillåtet att utföra assisterad befruktning med dubbeldonation (DD) och embryodonation (ED). Rekommendationen inkluderar enligt förslaget assisterad befruktning som genomförs med DD och ED. Rekommendationen har också en delvis annan, förenklad struktur.

  Ansvarig överläkare för området inom Region Gävleborg har läst genom rekommendationerna och ställer sig bakom rekommendationerna. Tommy Stokka föredrar ärendet.

 • Tommy Stokka ger en uppföljning av internkontrollplanen för år 2022. Bl.a. beskrivning av risk och konsekvens inklusive status med kommentarer. 

 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har utifrån de instruktioner som finns i rutin för internkontrollplan identifierad 8 risker i en riskanalys. Dessa risker är grunden för den internkontrollplan som förvaltningen föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta om. I internkontrollplanen beskrivs vad som ska kontrolleras, hur det ska kontrolleras, när och vem som är ansvarig för de olika kontrollmomenten. Tommy Stokka föredrar ärendet.

   

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att ge Hälso- och sjukvårdsdirektör i uppdrag att utreda förutsättningarna för att kunna öppna en regiondriven hälsocentral i Ljusne och förbereda en ansökan till Hälsovalskontoret.

  Därefter har Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om att återremittera ärendet, för att få en tydlig redogörelse för de ekonomiska och kompetensmässiga förutsättningarna samt befolkningsunderlag gällande förutsättningar att öppna en regiondriven hälsocentral i Ljusne.

  Vid dagens sammanträde informerar Tommy Stokka om förvaltningens rekommendation om att i nuläget inte gå vidare med en ansökan om att öppna en regiondriven hälsocentral i Ljusne, med hänvisning till ekonomiska samt förutsättningar för att bedriva en hälsocentral i Ljusne utifrån de kriterier som krävs av Hälsovalskontoret.

   

  Särskilt yttrande Joakim Westlund (C) inkommer med särskilt yttrande med följande lydelse: "Centerpartiet står fast vid att regionen ska göra allt som är möjligt för att säkerställa drift av en hälsocentral i Ljusne. Vi anser att verksamheten bör ta vara på de möjligheter till flexibla lösningar som finns i den senaste versionen av hälsovalshandboken. Däremot ser vi det som en brist i hälsovalshandboken om det, enligt förvaltningens bedömning, inte finns ekonomiska förutsättningar att bedriva hälsocentraler på orter där vi anser att behovet finns. Den aspekten bör finnas med i en översyn av hälsovalssystemet. För att vården ska vara likvärdig i hela länet anser vi också att regionen ska fastställa vilka kriterier som ska gälla för var och när regionen ska säkerställa driften av en hälsocentral".

  Yrkanden

  Kristina Sjöström (V) yrkar följande lydelse: Med anledning av den långa beredningen och framför allt den ovissa väntan för Ljusneborna och den otrygga vardagen anser vi att det skyndsamt ska fattas ett beslut. Vänsterpartiet yrkar därför att hälso- och sjukvårdsdirektören uppdras att omedelbart inlämna en ansökan till hälsovalskontoret om att öppna en regiondriven hälsocentral i Ljusne".

  Jan Lahenkova (S) yrkar följande lydelse: "Den utredning som är gjord och det utredningsuppdrag som gavs lägger enligt Socialdemokraternas alltför stor betoning vid de företagsekonomiska förutsättningarna för att bedriva primärvård i Ljusne. Vi menar att fokus huvudsakligen borde ligga på medborgarnas behov av god vård. Utredningen lyfter visserligen helt kort att befolkningsstruktur, demografi mm pekar på att det finns ett behov av en hälsocentral i Ljusne, vilket Socialdemokraterna hävdat under hela processen. Socialdemokraternas yrkar därför att hälso- och sjukvårdsdirektören uppdras snarast att utforma och inlämna en ansökan till hälsovalskontoret om att öppna en regiondriven hälsocentral i Ljusne."

   

  Nämnden ajournerar sig mellan kl 13.20-13.30.

   

  Propositionsordning

  Ordförande ställer först proposition på Kristina Sjöströms (V) yrkande mot Jan Lahenkorvas (S) yrkande och finner att nämnden beslutar att avslå Sjöströms yrkande och att Lahenkorvas yrkande blir motförslag till ordförandens förslag att nämnden har tagit del av informationen.

  Därefter ställer ordförande proposition på ordförandens förslag mot Lahenkorvas yrkande och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

   

  Omröstning

  Omröstning begärs av Jan Lahenkorva (S)  som verkställs.
  Ordförande ställer proposition på Ja för ordförandens förslag mot nej till bifall till Lahenkorvas yrkande.


  Med 7 röster för ordförandens förslag mot 6 röster för Jan Lahenkorva (S) yrkande finner ordföranden att  hälso-och sjukvårdsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

  Omröstningsresultat: För ordförandens Ann--Charlottes Granaths (M) förslag:  Måns Montell (M) Camilla Westman,(SD) Liz Zachariasson (SD) Thomas Norrman (SD), Kent Olsson (SVG), Ingemar Kalén (KD) och Ann-Charlotte Granath (M). För Jan Lahenkorva (S) förslag: Jan Lahenkorva (S), Mona Davik (S) Jimmy Bogg (S), Remzija Kolasinac (S), Kristina Sjöström (V) och Joakim Westlund  (C).

   

  Joakim Westlund (C) inkommer med särskilt yttrande med följande lydelse: "Centerpartiet står fast vid att regionen ska göra allt som är möjligt för att säkerställa drift av en hälsocentral i Ljusne. Vi anser att verksamheten bör ta vara på de möjligheter till flexibla lösningar som finns i den senaste versionen av hälsovalshandboken.

  Däremot ser vi det som en brist i hälsovalshandboken om det, enligt förvaltningens bedömning, inte finns ekonomiska förutsättningar att bedriva hälsocentraler på orter där vi anser att behovet finns.

   Den aspekten bör finnas med i en översyn av hälsovalssystemet. För att vården ska vara likvärdig i hela länet anser vi också att regionen ska fastställa vilka kriterier som ska gälla för var och när regionen ska säkerställa driften av en hälsocentral"-

 • Johan Kaarme informerar om verksamhetsplan 2023, bl.a. om förvaltningens fem strategier och tre prioriterade områden God o nära vård, Kvalitet och utveckling och Hållbart medarbetarskap och ledarskap.

 • Johan Kaarme informerar om rapporten från internkontrollenheten/regionstyrelseförvaltningen gällande Kaarmes beslut att uppdra till internkontrollenheten att granska vuxenpsykiatrin.

   

   

  Nämnden ajournerar sig mellan kl 15.28-15.33.

   

  Yrkanden

  Jan Lahenkorva (S) yrkar följande lydelse: Den genomlysning av vuxenpsykiatrin som gjorts visar på förekomsten av brister i verksamheterna som behöver åtgärdas. Socialdemokraternas perspektiv är att medborgarna och patienterna ska känna tilltro till och förtroende för sjukvården. Man får aldrig som medborgare tveka eller känna oro för att söka vård. Professionalitet och respekt är centralt för bemötandet av patienter, något som genomlysningen också lyfter. Socialdemokraterna yrkar: Att hälso och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att utifrån patientsäkerhetsenhetens rekommendationer till nämnden i april redovisa en åtgärdsplan som syftar till att rätta till de brister genomlysningen lyfter fram.

   

  Kristina Sjöström (V) yrkar följande lydelse: "Med anledning av resultatet av Granskning Vuxenpsykiatrin anser Vänsterpartiet att det är nödvändigt att nämnden följer det fortsatta utvecklingsarbetet. Vänsterpartiet yrkar därför att nämnden minst var tredje månad får information om hur arbetet fortlöper samt att uppföljning av patienternas upplevelser och erfarenhet av den vård de har fått genomförs

   

  Mona Davik (S) stödjer Lahenkorvas (S) yrkande. Joakim Westlund (C) stödjer Lahenkorvas (S) och Sjöström (V) yrkande.

   

  Efter diskussion reviderar ordförande beslutsförslaget med tillägget att nämnden föreslås bifalla Jan Lahenkorva (S) yrkande och avslå Kristina Sjöström (V) yrkande.

   

  Propositionsordning

  Ordförande ställer först proposition på att nämnden har tagit del av informationen och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag. Därefter proposition på bifall eller avslag på Lahenkorvas yrkande och finner att nämnden beslutar att bifalla Lahenkorvas yrkande. Vidare proposition på bifall eller avslag på Sjöströms och finner att nämnden beslutar att avslå Sjöströms yrkande.

 • Johan Kaarme informerar om

  •Covid, säsongsinfluensa och RS-virus – status

  •Uppskjuten vård och köläget

  •IVO:s granskning av akutsjukvården

  •Status HC Baldersnäs och HC Iggesund

  •Uppräkning SVN gemensamma verksamheter till 2,5%

  •Telias störningar och stabsläget

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.