Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   5

  Hälso-och sjukvårdsdirektören informerar

 •   6

  Fontänhuset Samordningsförbund Gävleborg

 •   7

  Resultatredovisning samt uppföljning av mål

 •   8

  Redovisning av medelsförvaltning januari - mars 2022

 • Uppföljning av internkontrollplan 2022 per mars.

   

   

 • Barns behov av palliativ vård och förutsättningar för att få detta i det egna hemmet har aktualiserats. Det handlar ytterst om att kunna erbjuda jämlik vård oavsett ålder och vart man bor. För barn, och vårdnadshavare, kan vård i en trygg hemmiljö ha mycket stor betydelse. En grupp inom barnsjukvården har tydliggjort vad som krävs för att detta ska möjliggöras.

 • Fråga från Andreas Sandsgård (KD) på nämndens förra sammanträde.

 • Information gavs till nämnden 2022-03-22 gällande revisorerna granskning av löpande kontroll i redovisningsrutiner. Granskningens syfte är att bedöma om regionstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer en tillräcklig intern kontroll avseende intäktsflödet för patientavgifter.

 • I en motion föreslår Hans Backman (L): Att det med tanke på rådande situation med brist både på vårdplatser och på personal i delar av vårdorganisationen och konstant stort behov av inhyrd personal samtidigt som Region Gävleborg är den region i landet som har näst mest administration inrättas en regional kriskommission i Region Gävleborg.

 • I en motion föreslår Richard Carlsson, Daniel Persson och Mattias Eriksson-Falk (SD) att regionfullmäktige upphäver beslutet från 3 februari 2016 om att personer som uppehåller sig illegalt i Sverige ska ha rätt till planerad vård.

   

 •   15

  Information om Asyl- och migranthälsan

 • § 32

  Val av justerare

 • Ordförande informerar att  reservationer samt särskilda yttranden kommer framöver att biläggas protokollet. Dagordningen justeras på så sätt att § 41, har handlingar lagts till samt att ordningsföljden för ärenden ändras under dagen.

   

  Sekreteraren informerar att digital signering införs för samtliga nämnder och fullmäktige. Dagens protokoll är det första för nämnden som kommer att ske via digital signering. Ordförande och justerare får ett mail från postmaster@regiongavleborg.csign och när signering har utförts av samtliga kommer även en bekräftelse till mailen

 • § 34

  Anmälningar för kännedom

 • § 35

  Anmälan av delegationsbeslut

 • Johan Kaarme informerar om

  •Lägesrapport Covid-19,

  •Vårdgaranti inkl kö-miljarden,

  •Vårdinsatser av flyktningar från kriget i Ukraina,

  •Min vård Gävleborg fas III för digital vårdtjänster 

  •Status gälande God och nära vård, 

  •Framtidsbygget gällande Gävle och Hudiksvall.

 • Ordförande tillika ordförande i samordningsförbundet Gävleborg, som finansierar Sandvikens fontänhus informerar att projektledaren för Sandvikens Fontänhus fått förhinder idag, och Anders Forsen från Fontänhuset i Falun informerar om deras Fontänhus.

   

  Anders Forsén informerar om starten av Fontänhuset i Falun, som är en ideell förening och verksamhet för personer med psykisk ohälsa. Vidare information bl.a. om organisationen, Payoff AB utvärdering, fontänhusets kriterier och medlemmarna, kontakter med myndigheter samt om Sveriges fontänhus riksförbund.

   

 • Vid nämndens sammanträde i februari, väcktes frågan av ordförande gällande Palliativ vård för barn, och uppdrag gavs till hälso-och sjukhusdirektören att ta fram förslag till hur palliativ vård i hemmet ska möjliggöras även för barn.

   

  Barns behov av palliativ vård och förutsättningar för att få detta i det egna hemmet har aktualiserats. Det handlar ytterst om att kunna erbjuda jämlik vård oavsett ålder och vart man bor. För barn, och vårdnadshavare, kan vård i en trygg hemmiljö ha mycket stor betydelse. En grupp inom barnsjukvården har tydliggjort vad som krävs för att detta ska möjliggöras.
   

  Henrik Forsgren ger information i ärendet samt ger sin upplevelse om palliativ vård av barn i hemmet och allas rätt till jämlik vård.

   

  Nämnden ajournerar sig mellan kl 12.30–13.15.

   

  Efter diskussion reviderar ordförande beslutsförslaget på så sätt att föreslå nämnden besluta följande:

  • Hälso- och sjukvårdsdirektör får i uppdrag att initiera framtagande av en överenskommelse mellan Region Gävleborg och länets kommuner för att tydliggöra samverkan vid palliativ vård för barn, och vid behov avropa en förstudie gällande ekonomisk ersättningsmodell.

   

  • Det Palliativa rådet ska avrapportera status för arbete med att möjliggöra palliativ vård för barn vid nämndens sammanträde i augusti och december 2022
    

   

  • Hälso-och sjukvårdsdirektör får i uppdrag att initiera framtagande av en överenskommelse mellan Region Gävleborg och länets kommuner angående hemsjukvård för barn.
    

  • Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att på motsvarande sätt likt palliativ vård av barn i hemmet, ta fram liknande utredning för svårt sjuka barn i behov av hemsjukvård.
   Uppdraget rapporteras vid nämndens sammanträde i augusti och december 2022.

    

 • Göran Westerlund  och Per Baumeister informerar om organisationen för asyl-och migranthälsan i Söderhamn, om deras ansvar för hälsoundersökningar av asylsökande som kommer till Gävleborgs län. Tidigare har detta utförts av hälsocentraler men from 2014 av  Asyl- och migranthälsan.

   

   

   

 • Erik Lundgren ger information om resultatredovisning samt uppföljning av mål under § 41.

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – mars 2022 samt prognos för 2022. Resultatet för perioden uppgick till -45,8 mnkr jämfört med budgete-rade -31,5 mnkr, d.v.s. en avvikelse med -14,3 mnkr. Verksamhetens intäkter uppgick till 2 269,2 mnkr och avvek positivt mot budget med 6,2 mnkr. Den främsta förklaringen bakom denna avvikelse är högre riktade externa statsbidrag. Verksamhetens kostnader uppgick till 2 315,0 mnkr och avvek negativt mot budget med -20,5 mnkr. Främsta orsaken var att kost-nader för inhyrd personal översteg budget med 35,9 mnkr.

  Resultatprognosen för året uppgår till -203,7 mnkr. Verksamhetens intäkter beräknas uppgå till 9 034,6 mnkr, vilket är 26,1 mnkr högre än budgeterat. Främsta anledning är lägre riktade statsbidrag. Verksamhetens kostnader förväntas uppgå till 9 238,4 mnkr, vilket är 177,6 mnkr högre än budgeterat. Ökningen finns främst inom inhyrd personal. Periodens investeringar uppgick till 30,5 mnkr, där den största enskilda investeringsutgiften var den sista delbetalningen på en linjäraccelerator (strålningsapparat) till Onkologen Investe-ringsprognosen för året är att investeringsramen för året kommer att hålla. Mål och satsningar inom nämndens prioriterade områden för 2022 bedöms helt eller delvis kunna uppnås under året förutom målet ” God ekonomisk hushållning” i och med att resultat-prognosen per delår 1 är ett budgetunderskott.

  Erik Lundgren föredrar ärendet.

 • Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutade 2021-12-07.om internkontrollplan 2022. Tommy Stokka ger en uppföljning av internkontrollplanen och status om tidigare beslutade riskområden

 • Fråga från Andreas Sandsgård (KD) på nämndens förra sammanträde gällande rapportering till naturvårdsverkets avfallsregister. Tommy Stokka informerar att Region Gävleborg rapporterar allt farligt avfall till Naturvårdsverket genom vår upphandlade avfallsentreprenör, PreZero. Gällande rapporteringen är PreZero ombud för Region Gävleborg.

  För Regionen finns tre olika paragrafer för anteckningsskyldighet att ta hänsyn till i lagstiftningen Den praktiska tillämpningen är dock i många delar otydliga och vägledning behövs hur detta ska tolkas. Därför har Region Gävleborg tillsammans med andra Regioner och SKR lämnat in en hemställan till miljödepartementet gällande lagstiftningens tillämpning.

  Lagbevakning och stöd till implementering av miljölagstiftning utförs av miljöavdelningen.

   

   

 • Information gavs till nämnden 2022-03-22 gällande revisorerna granskning av löpande kontroll i redovisningsrutiner.

  PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av löpande kontroll i redovisningsrutiner. Granskningens syfte är att bedöma om regionstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer en tillräcklig intern kontroll avseende intäktsflödet för patientavgifter.

  Rapportens sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden till övervägande del har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende intäktsflödet för patientavgifter.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar kommentarer i revisionssvaret till rekommendationerna i revisionsrapporten som hälso- och sjukvårdsnämnden har att hantera.

 • I en motion föreslår Hans Backman (L): Att det med tanke på rådande situation med brist både på vårdplatser och på personal i delar av vårdorganisationen och konstant stort behov av inhyrd personal samtidigt som Region Gävleborg är den region i landet som har näst mest administration inrättas en regional kriskommission i Region Gävleborg.

   

  Yrkanden

  Ann-Charlotte Granath (M) yrkar bifall till motionen. Rickard Carlsson (SD), Andreas Sandsgård (KD) och Helena Englund (L) stödjer Granaths bifallsyrkande.

   

  Propositionsordning

  Ordförande ställer proposition på ordförandens förslag att avslå motionen mot Granaths bifallsyrkande och finner att nämnden beslutar att avslå motionen.

 • I en motion föreslår Richard Carlsson, Daniel Persson och Mattias Eriksson-Falk (SD) att regionfullmäktige upphäver beslutet från 3 februari 2016 om att personer som uppehåller sig illegalt i Sverige ska ha rätt till planerad vård.

   

  Yrkanden

  Richard Carlsson (SD) yrkar bifall till motionen. Ann-Charlotte Granath (M) stödjer Carlsson bifallsyrkande med tillägget att motsvarande ska arbetas in i avgiftshandboken.

  Richard Carlsson stödjer Ann-Charlotte Granaths tillägg.

   

  Propositionsordning

  Ordförande ställer proposition på ordförandens förslag att avslå motionen mot bifallsyrkande med tillägg och finner att nämnden beslutar att avslå motionen.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.