Hoppa över navigering
 •   1

  Hålltider

 •   2

  Val av justerare samt datum för justering

 •   3

  Fastställande av dagordning

 •   4

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   5

  Delgivningar

 •   6

  Kurser och konferenser

 •   7

  Information från hälso- och sjukvårdsdirektören

 •   8

  Resultatredovisning per 31 juli 2021

 •   9

  Årsplan och Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024

 • Region Gävleborg har erbjudits att svara på remiss från Socialdepartementet – delbetänkandet av utredningen En sammanhållen God och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34).

  Regeringen beslutade den 28 november 2019 att uppdra åt en särskild utredare att se över förutsättningarna för en mer sammanhållen god och nära vård för barn och unga (dir 2019:93). I utredningens uppdrag har ingått att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bl.a. psykisk ohälsa. Ett slutbetänkande ska lämnas senast den 1 oktober 2021.

   

  Delbetänkandet presenterar förslag som ger regeringen möjlighet att bana väg för en hälsoreform för barn och unga i Sverige som ska bidra till att minska fragmentiseringen och glappen i hälso- och sjukvården och bryta trenden med ökad psykisk ohälsa hos barn och unga.

   

  Utredningen föreslår i detta delbetänkande bland annat att det hälsofrämjande arbetet ska förtydligas i hälso- och sjukvårdslagen och att ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga tas fram och implementeras i hälso- och sjukvården.

  Vidare föreslår utredningen att lagstiftningen kring fast vårdkontakt till barn och unga skärps samt att ett tydligt krav på samverkan mellan regionen och huvudmän inom skolväsendet införs.

  Sex steg beskriver också hur barn och unga med psykisk ohälsa kan få ett mer ändamålsenligt och samordnat stöd i vården.

   

 • Region Gävleborg har inbjudits inkomma med synpunkter på remiss av betänkandet God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6).

   

  Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård fick i sina tilläggsdirektiv från den 15 augusti 2019, utöver tidigare uppdrag, uppgiften att utreda förutsättningarna för att utveckla en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården vid lättare psykisk ohälsa i syfte att bl.a. förebygga svårare ohälsa och sjukskrivningar och vid behov lämna förslag om hur detta kan genomföras på ett effektivt sätt. Utredningen remitterar här sitt sista betänkande.

   

  I detta betänkande lämnar utredningen förslag på att det ska synliggöras i primärvårdens grunduppdrag att primärvården svarar för hälso- och sjukvård avseende både fysisk och psykisk ohälsa. Vidare redovisas bedömningar av hur primärvården bör arbeta med psykisk ohälsa under modellen ”Rätt stöd till psykisk hälsa”. Modellen utgörs av ett antal principer och arbetssätt som tillsammans och/eller kombinerat förbättrar bemötandet och omhändertagandet av den enskilde, och bättre möter behoven på befolkningsnivå.

   

 •   12

  Information från Patientnämnden

 •   13

  Information om donationer

 •   14

  Information om digitala vårdmöten

 •   15

  Likformighet i synfelsbidrag - INFORMATION

 •   16

  Motion - Tryggare vårdbesök under covid-19 pandemin - INFORMATION

 •   17

  Motion - Rehabilitering efter cancersjukdom - INFORMATION

 •   18

  Initiativärende från Moderaterna - Lågtröskelmottagning

 •   19

  Information från Sjukvårdsregion Mellansverige

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.