Hoppa över navigering
 •   1

  Hålltider hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde

 •   2

  Val av justerare samt datum för justering

 •   3

  Fastställande av dagordning

 •   4

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   5

  Delgivningar

 •   6

  Kurser och konferenser

 •   7

  Uppföljning av tidigare tagna beslut

 • Läkare och sjuksköterskor i tjänst efter 65 år.

  Bollnäs sjukhus - nuläge

 •   9

  Resultatredovisning per oktober

 •   10

  Remiss - Digifysiskt vårdval - Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet SOU 2019:42 - INFORMATION

 • 2015 utfördes en granskning av hanterandet av avvikelser inom Region Gävleborg. Nu har en uppföljning gjorts som visar att Regionstyrelsen till övervägande del hanterat de brister som framkommit i tidigare granskning.

  Utifrån uppföljningen lämnar revisorerna åtgärdsförslag som Regionstyrelsen svarar på. De viktigaste åtgärderna för att möta revisorernas åtgärdsförslag är:

  Det finns en utarbetad plan för att säkerställa att rutiner och beskrivningar efterföljs, bland annat pågår ett arbeta för att stärka kvalitetssamordnarens roll

  Plan för hur avvikelser följs upp finns

  Internkontrollplan för 2019 är fastställd

 • Den politiska viljeinriktningen är ett för sjukvårdsregionen förtydligande av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid endometrios och utgör Samverkansnämndens rekommendation till Regionerna. Den har som syfte att bidra till en mer likvärdig vård och omsorg vid endometrios och till att vara ytterligare underlag i styrning och ledning av hälso- och sjukvården.

 •   13

  Information - Smittskydd

 •   14

  Information - Läkemedelskommittén

 •   15

  Verksamhetsplan 2020 för hälso- och sjukvårdsförvaltningen

 •   16

  Information - Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

 • Den regionala biblioteksplanen 2020-2021 identifierar sex fokusområden:

  • samverkan

  • barnrätt

  • litteratur

  • läsfrämjande

  • medie- och informationskunnighet

  • mångfald


  Enligt bibliotekslagen (2013:801, § 17) ska kommuner och landsting ”anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet”. På Region Gävleborg ansvarar Kultur- och kompetensnämnden för den regionala biblioteksverksamheten inom avdelningen Kultur Gävleborg samt folkhögskolebiblioteken på Bollnäs, Forsa och Västerbergs folkhögskolor. Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för sjukhusbiblioteken som har verksamhet både i Gävle och Hudiksvall.


  Kultur Gävleborg har haft en dialogprocess för att skapa en ökad förankring samt ökad relevans och legitimitet för den regionala biblioteksplanen.


  Kultur Gävleborg har haft samråd med berörda verksamheter inom Region Gävleborg såsom sjukhusbibliotek och folkhögskolor för att mejsla fram prioriteringar och visioner. Dialogen med länets folkbibliotek har genomförts med kommunernas bibliotekschefer vid två tillfällen. Syftet med dialogprocessen har varit att få kunskap om de olika biblioteksverksamheterna och få specifika inspel från varje verksamhet och länets kommuner. Dialogerna har handlat om att tillsammans skapa samsyn, identifiera utmaningar och fundera över länets behov av att vidareutveckla Region Gävleborgs samlade biblioteksverksamhet under planperioden 2020-2021.


  Alla dessa aktörer har tillsammans bidragit till framtagandet av den regionala biblioteksplanen.


  Dokumentet var ute på remiss 19 juni-30 september 2019 och begäran om anstånd beviljades till och med 22 oktober 2019.


  Inbjudna remissinstanser var följande:

  • Gävleborgs kommuner

  • Högskolan i Gävle

  • Gävleborgs regionala funktionshinders-föreningar (Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) Gävleborg och Synskadades Riksförbund (SRF) Gävleborg).


  Alla dessa har skickat yttrande.


  Remissupplagan av den regionala biblioteksplanen har bearbetats utifrån de 13 inlämnade remissvaren.


  Ett förslag till slutversion av den regionala biblioteksplanen 2020-2021 bifogas.


  När den regionala biblioteksplanen är antagen ska den delges Kungliga biblioteket.

 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har utifrån de instruktioner som finns i rutin för internkontrollplan identifierad 8 risker i en riskanalys. Dessa risker är grunden för den internkontrollplan som förvaltningen föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta om. I internkontrollplanen beskrivs vad som ska kontrolleras, hur det ska kontrolleras, när och vem som är ansvarig för de olika kontrollmomenten.

 • Det har inkommit ett medborgarförslag om att som patient kunna välja att bli kontaktad digitalt, till exempel få kallelser via SMS, e-post eller via 1177.se.

   

 • Ordförande i Läkemedelskommittén Björn Ericsson informerar.

   

  Läkemedelskommittén och Läkemedelsenheten utgör tillsammans ett stöd i läkemedelsfrågor för patienter, vårdpersonal, chefer i vården, administration, ledning och politiker i Region Gävleborg.

   

  Uppdraget är att verka för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och en optimal läkemedelshantering i hela vårdkedjan.

   

  Läkemedelskommitténs arbete är reglerat enligt lagen om läkemedelskommittéer och kommittén verkar på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden.

  Ordförande utses av Hälso- och sjukvårdsnämnden.

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.