Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 •   5

  Delegationsordning för Hälso- och sjukvårdsnämnden

 •   6

  Resultatredovisning

 •   7

  Budget och planeringsförutsättningar 2023-2025

 •   8

  Årsplan och Budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025

 • Regionerna föreslås var och en och i enlighet med egna delegationsordningar fatta beslut i enlighet med förslag till inriktning för fortsatt utveckling av nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård 2023-2027. I enlighet med SKRs Meddelande från styrelsen – Rekommendation till regioner om inriktning för fortsatt utveckling av det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdsområdet 2023-2027 (SKR:s dnr 22/00003).

   

  Region Gävleborg har sedan 2017 deltagit i arbetet med att etablera ett nationellt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården  enligt beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden hösten 2017 (HSN 2016/208 (handling -8)). Beslutet baserade sig på en regiongemensam rekommendation, beslutad av  SKR:s förbundsstyrelse (SKR:s dnr 17/00003).

  Efter den inledande etablerings- och uppbyggnadsfasen har en genomlysning och  analys genomförts, för att utvärdera systemet i relation till de beslut som togs år 2017. Slutsatser inklusive identifierade utvecklingsområden ligger till grund för den förslagna övergripande inriktningen och prioriteringarna för den fortsatta utvecklingen  2023-2027.

 •   10

  Översyn av förutsättningar för svårt sjuka, medicinskt färdigbehandlade, barn att slippa vistas på sjukhus

 •   11

  Palliativ vård av barn i hemmet

 •   12

  Hälso-och sjukvårdsdirektören informerar

 • § 62

  Val av justerare

 • Ordförande justerar föredragningslistan på så sätt att ärendet Delegationsordning  §66 informeras och beslutas idag samt att inkomna initiativärende och fråga från Sverigedemokraterna (SD) behandlas sist på dagordningen idag §§74-75.

 • § 64

  Anmälningar för kännedom

 • § 65

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • För att underlätta det löpande arbetet med att förse regionens verksamheter med ändamålsenliga gallringsbeslut föreslås att gällande delegationsordning revideras för att möjliggöra att gallringsbeslut delegeras Hälso- och sjukvårdsdirektören med möjlighet för vidaredelegation. För att det fortsatta arbetet med att upprätthålla aktuella gallrings- och bevarandeplaner ska kunna bedrivas löpande föreslås även att tidigare nämndbeslut rörande gallring upphävs.

  Nya delegationsbeslut för gallring planeras att tas den 12 oktober 2022.

  I samband med revideringen av delegationsordningen har formatet av dokumentet standardiserats för att skapa en regionövergripande struktur. Punkten för dataskydd har kondenserats och uppdaterats för att hänvisa till nuvarande lagstiftning. Förtydliganden har genomförts för punkterna utlämnande av allmän handling samt biobanker. Jonatan Björklund föredrar ärendet.

 • Erik Lundgren informerar om resultatredovisning januari-juli 2022.

  Vidare informerar Lundgren om planerings- och investeringsramar samt tidplan med beslut om årsplan i september och ramfördelning beslutas i december (§68).

 • Informationen om rubricerade, se föregående § 67.

 • Tommy Stokka informerar om arbetet med årsplan och budget inklusive verksamhetsplan samt om dialoger med förvaltningens ledningsgrupper och fackliga parter om målen och prioriterade områden framöver.

  Årsplan avses beslutas på nämndens nästkommande sammanträde.

 • Från Sveriges kommer och regioner (SKR) har meddelande inkommit med rekommendationer för fortsatt utveckling av det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdsområdet 2023-2027.

  Regionerna föreslås var och en och i enlighet med egna delegationsordningar fatta beslut i enlighet med förslag till inriktning för fortsatt utveckling av nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård 2023-2027. I enlighet med SKRs Meddelande från styrelsen – Rekommendation till regioner om inriktning för fortsatt utveckling av det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvårdsområdet 2023-2027 (SKR:s dnr 22/00003).

  Region Gävleborg har sedan 2017 deltagit i arbetet med att etablera ett nationellt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården  enligt beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden hösten 2017 (HSN 2016/208 (handling -8)). Beslutet baserade sig på en regiongemensam rekommendation, beslutad av  SKR:s förbundsstyrelse (SKR:s dnr 17/00003).

  Efter den inledande etablerings- och uppbyggnadsfasen har en genomlysning och  analys genomförts, för att utvärdera systemet i relation till de beslut som togs år 2017. Slutsatser inklusive identifierade utvecklingsområden ligger till grund för den förslagna övergripande inriktningen och prioriteringarna för den fortsatta utvecklingen  2023-2027. Frida Andersson föredrar ärendet.

   

   

  Antecknas att nämnden ajournera sig för lunch mellan kl 11.30-12.30.

 • Med hänvisning till Hälso-och sjukvårdsnämnden beslut 2022-04-26 om rubricerade informerar Tina Mansson Söderlund om arbeten rörande svårt sjuka barn.
  Bl.a. om den länsgemensamma överenskommelse från 2018 som är reviderad våren 2022, samarbetet mellan kommunerna och regionen, om regionens ansvar gällande sjukdom och vem gör vad i hemsjukvården. Överenskommelsen omfattar både vuxna och barn.
  Vidare informerar Mansson Söderlund om rutiner som arbetats fram om respektives ansvar och när det gäller barn så finns det ett särskilt stycke som förtydligar vad som gäller. Två mobila team finns (Gävle och Hudiksvall) samt om samverkan med kommun och Försäkringskassa.
  Uppdragsbeskring som arbetats fram gällande inrättande av palliativt råd med tydligare och bredare uppdrag och rådet avses vara igång hösten 2022.

  Mansson Söderlund hänvisar även till SKRs skrift gällande överenskommelse mellan regioner och kommuner.

 • Informationen om rubricerade, se föregående § 71.

 • Johan Kaarme informerar om

  a.       Sammanfattning av sommaren i vården,

  b.      Covid – läget i regionen varav 16 inneliggande ingen på IVA, pandemin ej över, dock är vi mer skyddade idag.

  c.       Status gällande covidvaccinering

  d.      Vårdgarantin, uppskjuten vård och köläget.

  e.       Kömiljarden 2022 officiella resultat SKR

  f.        Kriget i Ukraina, färre än beräknat för hälsokontroll

  g.      Status riktad granskning VUP, genomlysning pågår med uppdrag till internkontrollenheten.

  h.      Status pågående utredning av dödsfall

  i.        Status 1177/sjukvårdsrådgivningen på telefon med anledning av lång väntetid

  j.        Kontanthanteringspiloten i Bollnäs, som är styrelsens fråga, informerar om projektet

  k.      Vägen till ökad tillgänglighet, delaktighet, tidigare insatser och inom lagens ram
  (SOU 2022:22)

  l. En utökad vårdgaranti from 1 jan 2025.

 • Från Richard Carlsson (SD) har initiativärende inkommit med förslag om extern utredning avseende Region Gävleborgs hälso-och sjukvård samt

  1.    Att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram underlag för att genomföra upphandling/inköp av en extern utredning avseende Region Gävleborgs verksamhet inom hälso- och sjukvården.

  2.    Att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att återkomma till nämnden med tidsplan för genomförande av extern utredning och återrapportering.

   

  Yrkanden

  Richard Carlsson (SD) yrkar bifall till initiativärendet. Ordförande yrkar avslag till initiativärendet.

   

  Propositionsordning

  Ordförande ställer proposition på ordförandens avslagsyrkande mot Carlsson (SD) bifallsyrkande och finner att nämndens beslutar att avslå initiativärendet.

 • Från Sverigedemokraterna (SD) har inkommit frågor om hur principerna för vad som från NT-rådet bedöms vara kostnadseffektivt och hur vi i Region Gävleborg ska ställa oss till de rekommendationer som NT-rådet gör. Samt svar på frågor kopplade till aktuellt fall och principerna bakom Region Gävleborgs förhållande till NT-rådets rekommendationer och när verksamheten/den politiska ledningen anser att nämnden bör informeras om särskilda fall inom verksamheten.

   

  Hälso-och sjukvårdsdirektören informerar om processen gällande NT-rådets utlåtanden (regioners gemensamma samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter) samt poängterar att individärenden inte diskuteras med hänvisning till sekretess.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.