Hoppa över navigering
 •   1

  Hålltider

 •   2

  Val av justerare samt datum för justering

 •   3

  Fastställande av dagordningen

 •   4

  Anmälan av delegationsärenden

 •   5

  Delgivningar

 •   6

  Kurser och konferenser

 •   7

  Beslutsuppföljning

 •   8

  Information från Hälso- och sjukvårdsdirektören

 •   9

  Information - Biblioteksplaneprocess 2023-2026

 •   10

  Resultatredovisning per oktober

 • Under förutsättning av regionfullmäktiges beslut den 25 november om Budget 2021 och ekonomisk plan 2022 – 2023, uppgår hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram 2021 till 6 501,0 mnkr. Nämnden fördelar ramen till Intern produktion hälso- och sjukvård, Extern produktion hälso- och sjukvård, Smittskydd, Ledning hälso- och sjukvård samt Hälso- och sjukvårdsgemensamma resurser.

 •   12

  Information från Samverkansnämnden Uppsala - Örebro sjukvårdsregion

 •   13

  Budget gemensamt finansierade verksamheter

 • Samverkansnämnden beslutade på sitt möte den 2 oktober att byta namn till Sjukvårdsregion Mellansverige och att rekommendera sjukvårdsregionens regioner att godkänna och realisera Avtal om samverkan inom Sjukvårdsregion Mellansverige för perioden 2021 och tillsvidare.

 • Region Gävleborg delar, som en del i den interna läkarutbildningen, årligen ut Handledarpriset. Detta för att uppmärksamma den kliniska handledningens betydelse för yngre läkares utveckling.

  Priset gör det möjligt att premiera goda föredömen bland de många kunniga och erfarna läkare som finns i regionen, som dagligen bidrar till en bättre sjukvård för regionens invånare genom att stötta yngre kollegor och dela med sig av sina kunskaper.

  Juryn för priset består av styrelsen i regionens underläkarförening, SYLF Gävleborg.

  Varje år kan Region Gävleborgs AT-läkare, ST-läkare och övriga underläkare nominera handledare som skapar en god undervisningssituation för läkare under utbildning.


  Bland årets nominerade kandidater, fördelade över hela länet i såväl primär- som sjukhusvård, har juryn i år valt att ge priset till Karin Azimi, överläkare på Kvinnokliniken.

  Motivering:
  "Karin arbetar och undervisar på ett lugnt, engagerat och pedagogiskt vis. Hon gör det roligt och lärorikt att arbeta och gör det tryggt att arbeta jour. Hon tar sig alltid tid, hittar tillfällen att undervisa i den kliniska verkligheten och arbetar hela tiden på ett sätt som driver kliniken och adepten till förbättring. Allt detta gör hon förankrat i den senaste forskningen vilken hon alltid är uppdaterad på. Sammantaget är Karin en förebild som kliniker och handledare."

 •   16

  Utveckling av God och nära vård Gävleborg

 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har utifrån de instruktioner som finns i rutin för internkontrollplan identifierad 8 risker i en riskanalys. Dessa risker är grunden för den internkontrollplan som förvaltningen föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta om. I internkontrollplanen beskrivs vad som ska kontrolleras, hur det ska kontrolleras, när och vem som är ansvarig för de olika kontrollmomenten.

 • Förslaget stämmer överens med det förslag som beslutats i Samverkansnämnden Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 2019-09-27 och i Region Gävleborg 2020-02-19; ”Gemensamt sjukvårdsregionalt regelverk för anhöriga/närstående till patienter vid vård utanför det egna länet” och ger patienter och närstående rätt till boende i samband med nationell högspecialiserad vård, enligt vissa kriterier.

 • Den politiska viljeinriktningen är ett för sjukvårdsregionen förtydligande av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid psoriasis och Samverkansnämndens (Uppsala-Örebros sjukvårdsregion) rekommendationer till regionerna. Den har som syfte att bidra till en mer likvärdig vård och omsorg vid psoriasis och till att vara ytterligare underlag i styrning och ledning av Hälso- och sjukvården.

 • Den politiska viljeinriktningen är ett för sjukvårdsregionen förtydligande av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid epilepsi och utgör Samverkansnämndens rekommendationer till regionerna. Den har som syfte att bidra till en mer likvärdig vård och omsorg vid epilepsi och till att vara ytterligare underlag i styrning och ledning av Hälso- och sjukvården.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.