Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop/Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 •   5

  Uppföljning Internkontrollplan 2023 för Hälso- och sjukvårdsnämnden

 • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har utifrån de instruktioner som finns i rutin för internkontrollplan identifierad 7 risker i en riskanalys. Dessa risker är grunden för den internkontrollplan som förvaltningen föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta om. I internkontrollplanen beskrivs vad som ska kontrolleras, hur det ska kontrolleras, när och vem som är ansvarig för de olika kontrollmomenten
  HSN fick info 231205 om rubricerade

 • Information om förvaltningens verksamhetsplan 2024

 • Enligt 4 kap. 5 § biobankslagen får ett prov från ett barn som inte har uppnått en sådan ålder och mognad att han eller hon själv kan ta ställning till frågan om hanteringen av provet, samlas in till eller bevaras i en biobank även om barnets vårdnadshavare inte samtycker till det, om det annars finns en påtaglig risk för att barnets hälsa skadas.
  Beslut i frågan fattas av huvudmannen för biobanken. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås delegera beslutanderätten i frågan till hälso- och sjukvårdsdirektören med möjlighet till vidaredelegation.
  Nödvändiga rutiner tas fram inom verksamheten.

 • I två delrapporter har vuxenpsykiatrin granskats gällande hantering av avvikelser, patientsäkerhet och eventuell förekomst av tystnadskultur. Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade med anledning av vad som framkommit i rapporterna beslut om att en åtgärdsplan skulle tas fram för att åtgärda de brister som framkommit.

  Vuxenpsykiatrin har vid två tillfällen redovisat arbete med handlingsplanen för hälso- och sjukvårdsnämnden.

   

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har även fortsättningsvis utvecklingen av vuxenpsykiatrin som ett av sina prioriterade områden och nya uppdrag kommer att ges

 • Mobila arbetssätt inom vuxenpsykiatrin i förebyggande syfte, i akuta skeenden och i eftervården.

   

 • Uppföljning enligt Hälso- och sjukvårdsnämnd beslut 2023-12-05.

 • Klinisk utbildning

  Kvinnosjukvård

 •   13

  Resultatredovisning

 •   14

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 • I en motion föreslår Jennie Forsblom, Peter Åkerström, Lili André och Lars Österberg (KD) - Att arbeta för att införa familjecentraler i alla kommuner i Gävleborg. -Att säkerställa att alla befintliga familjecentraler i länet har mödrahälsovård, barnavårdscentral, öppen förskola och socialtjänst samlade.

 • I en motion föreslår Hans Backman (L) : Att det med tanke på rådande situation med brist både på vårdplatser och på personal i delar av vårdorganisationen och konstant stort behov av inhyrd personal samtidigt som Region Gävleborg är den region i landet som har näst mest administration inrättas en regional kriskommission i Region Gävleborg

 • I en motion föreslår Richard Carlsson och Daniel Persson (SD) Att utreda förutsättningarna för att avskaffa patientavgiften för bland annat patienter som vårdasenligt LPT och redovisa de ekonomiska konsekvenserna av detta till hälso- och sjukvårdsnämnden.

 • Från Regionfullmäktige har rubricerade motion överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning.
  I en motion föreslår (L) :
  Att Region Gävleborg etablerar en ungdomsmottagning i Hofors i anslutning till Hofors hälsocentral.

 • Från (C) väcktes rubricerade 2023-10-18 med följande yrkande:

  -att lågtröskelmottagningens uppdrag omdefinieras så att inte bara sprututbytesprogrammet ingår i huvuduppdraget.

   

  -att det utreds vilka nya resurser som skulle kunna bidra till att öka möjligheterna att möta målgruppen behov. Beslut om ökade resurser ska sedan tas utifrån utredningen. Framför allt bör allmänspecialistläkare knytas till verksamheten.

   

  -att lågtröskelmottagningens målgrupp omdefinieras så att den kan ta emot andra patienter än bara dem som har ett just nu aktivt injicerande missbruk.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.