Hoppa över navigering
 •   1

  Hålltider hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde

 •   2

  Val av justerare samt datum för justering

 •   3

  Fastställande av dagordning

 •   4

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   5

  Delgivningar

 • Anmälan till kvalitetsmässa i Göteborg

 • Verksamhetsplan 2019

  Oberoende av inhyrd personal

  Verksamhetsövergång Aleris

  Bergsjö Din hälsocentral

 •   8

  Resultatredovisning per april - INFORMATION

 •   9

  Fördelning av budgetramar 2020 - INFORMATION

 • Den reviderade cancerplanen syftar till att tydligare koncentrera innehållet till de faktiska aktiviteter som bör genomföras för att uppnå målen i den nationella cancerstrategin.
  En kritik som framkommit rörande Cancerplanen 2016–2018 har varit att det är ett alltför omfattande dokument som varit svårt att hantera och använda praktiskt som styrdokument för utveckling av cancervården på förvaltnings- och verksamhetsnivå. Den reviderade versionen av cancerplanen är uppbyggd på ett sätt som ska möjliggöra att den används i verksamheterna och i sjukvårdens ledningsgrupper.

  Upptagna utvecklingsområden är utvalda utifrån sjukvårdsregionens nuvarande behov och planen syftar till att lyfta in nya aktiviteter inom dessa områden. Detta utesluter inte fortsatt utvecklingsarbete med aktiviteter som funnits med i tidigare utvecklingsplaner om behovet fortfarande kvarstår, utan avser att bredda perspektivet ytterligare.

  Region Gävleborgs handlingsplan är uppbyggd för att användas praktiskt med mål och aktiviteter, samt följs upp årligen av RCC Uppsala-Örebro.

  Cancerplan 2019-2021 är antagen av Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion den 6 december 2018.

 • Då Region Gävleborg under flera år har haft höga kostnader för köpt vård har en granskning gjorts som visat på att:

  Hälso- och sjukvårdsnämnden i begränsad utsträckning har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende köpt vård och i begränsad utsträckning bedriver en ändamålsenlig verksamhet med utgångspunkt i analyser om vilken vård som ska köpas.

  Utifrån granskningen har revisorerna lämnat rekommendationer gällande; budget, planering, IT-stöd och avtalsefterlevnad.
  Region Gävleborg svarar upp för hur samtliga rekommendationer ska efterlevas där en realistisk budget på verksamhetsnivå, mall för fakturahantering samt tvingande koder vid kontering av fakturor för köpt vård är grundstenarna.

 • Internkontrollplan har utarbetats i enlighet med direktiv ”Intern styrning i Region Gävleborg”. Planen beskriver kontrollmoment utifrån prioriterade identifierade risker i syfte att säkra ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som bedrivs i enlighet med tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer.

 • Lagändringar i Socialtjänstlagen (2001:453) och i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) innebär att kommuner och landsting åläggs att ingå överenskommelser kring insatser för personer med missbruk eller beroende.


  Länsöverenskommelsen, som ska ligga till grund för lokala överenskommelser och handlingsplaner, är till för att stärka samverkan och förtydliga ansvarsfördelningen mellan Region Gävleborg och länets kommuner så att personer med missbruks- eller beroendeproblematik och deras anhöriga får god vård, stöd och behandling.

 • Regionerna i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion; Region Dalarna, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Värmland, Region Västmanland, Region Gävleborg och Region Örebro län har gemensamt diskuterat remissen och yttrandet över Socialdepartementets remissversion om SOU 2018:89 Tydligare ansvar och regler för läkemedel. Regionerna lämnar inte identiska, men i stora delar likalydande svar.


  Nuvarande system för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel är både komplext och svåröverskådligt. Utredningens övergripande mål har varit ett långsiktigt hållbart system som möjliggör en samhällsekonomisk effektiv användning av läkemedel samt en jämlik och god tillgång på läkemedel och förbrukningsartiklar utan att leda till högre kostnader än nuvarande system. Ytterligare mål för utredningen har varit att skapa en tydlig ansvarsfördelning mellan stat och landsting, förutsägbara processer samt goda förutsättningar för forskning och innovation.

 •   15

  Utveckling av god och nära vård i Gävleborg - INFORMATION

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.