Hoppa över navigering
 •   1

  Hålltider hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde

 •   2

  Val av justerare samt datum för justering

 •   3

  Fastställande av dagordning

 •   4

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   5

  Delgivningar

 •   6

  Kurser och konferenser

 •   7

  Uppföljning av tidigare tagna beslut

 •   8

  Remisskrav för vissa tillstånd - INFORMATION

 • Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträdet den 14 juni 2019 beslutat att rekommendera regionerna att tillämpa gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster i primärvården, samt att omgående godkänna rekommendationerna och tillämpa dessa senast 1 oktober 2019.

 •   10

  Resultatredovisning per juli - INFORMATION

 • I en motion föreslår Maria Mohlin (M) att beslutet om vård på lika villkor ska upphävas samt att Region Gävleborg ger vård som inte kan anstå till personer som befinner sig illegalt i Sverige.

  Vad som räknas som vård som inte kan anstå avgörs vid det enskilda vårdtillfället av den enskilda läkaren eller annan vårdpersonal. Vård som inte kan anstå är ett brett begrepp där till exempel vård för att undvika en mer omfattande behandling och hjälpmedel vid funktionshinder ingår.

  Alla vård journalförs och alla vårdbesök registreras. För att kunna utvärdera effekten av beslutet skulle journalgranskning och en tolkning av den enskilda vårdpersonalens bedömning behöva göras.

 • Hans Backman, Helena Englund och Peter Nordebo, samtliga (L) föreslår i en motion att Region Gävleborg inleder samarbete med kommuner i länet om att öppna ett hospice i Gävleborg.

  Om det inte är möjligt att vårda palliativa patienter i hemmet, tillsammans med hemsjukvården och de palliativa teamen, så skrivs patienten in på sjukhus och får en så kallad trygghetsplats. Dessa platser finns spridda på olika akutvårdsavdelningar. Onkologkliniken har framfört önskemål att inom Framtidsbygget inrätta palliativa slutenvårdsplatser för denna patientgrupp.
  Ett flertal korttidsboenden finns även tillgängliga för dessa patienter där läkare från de palliativa teamen är fortsatt medicinskt ansvarig.


  Inom En God och Nära vård pågår ett arbete med att utveckla och förändra den vård vi har att erbjuda nära och vad som ska koncentreras. Det arbetet löper parallellt med det arbete som sker i Framtidsbygget.

 • Region Gävleborgs avsiktsförklaring visar på höga ambitioner med den palliativa vården men flera delar av avsiktsförklaringen efterlevs inte.

  Revisorerna bedömer att:

  Region Gävleborg uppfyller i begränsad utsträckning att den palliativa vården är jämlik.

  Region Gävleborg uppfyller i begränsad utsträckning att uppföljning och utveckling sker på ett ändamålsenligt sätt.

  Utifrån granskningen lämnar revisorerna flertalet åtgärdsförslag som Region Gävleborg svarar på. De viktigaste åtgärderna för att möta revisorernas åtgärdsförslag är:

  Trygghetsplatser finns på samtliga sjukhus i länet (även i Ljusdal) förutom på Bollnäs sjukhus där patienterna går via akuten och hamnar på någon av medicinklinikens avdelningar. Arbete pågår för att skapa trygghetsplatser på Bollnäs sjukhus.

  Konsultronder för att ge stöd i palliativa frågor finns på Bollnäs sjukhus och startas även upp på kliniker på Gävle sjukhus under våren 2019.

  En regionsövergripande handlingsplan för förbättringsarbete gällande den palliativa vården i Region Gävleborg är under arbete. Viktiga delar i förbättringsarbetet kommer vara att öka kunskapen om allmän palliativ vård och att öka registreringarna i Palliativa registret.

  Ett samarbete med barnkliniken har påbörjats för att bättre kunna samverka de gånger det finns barn som är i behov av palliativ vård i hemmet.

 •   14

  Information - Patientnämnden

 •   15

  Utveckling av god och nära vård i Gävleborg - INFORMATION

 •   16

  Information - Standardiserad vårdförlopp cancer

 • Mobila team

 • Efter en uppföljande granskning av diabetesvården 2018 bedömde Region Gävleborgs revisorer att Hälso- och sjukvårdsnämnden i begränsad utsträckning vidtagit de åtgärder och säkerställt en ändamålsenlig diabetesvård utifrån de brister revisionen påtalade 2015.
  Utifrån den uppföljande granskningen har revisorerna lämnat rekommendationer gällande; tydliggörande av uppdrag och mandat; uppföljning; rutiner; nationella riktlinjer och rapportering till kvalitetsregister.

  Hälso- och sjukvårdsnämnden ger svar för hur rekommendationerna ska efterlevas där en sannolik förändring av diabetesrådet roll och mandat, förändringar i diabetessamordnarens roll, ökad tillgänglighet till ögonbottenundersökningar, utbildningsinsatser och införande av en övergripande diabetesrutin kommer vara viktiga åtgärder.

 • Ett medborgarförslag har inkommit angående önskemål om någon typ av transport från parkeringen på Gävle sjukhus (”gropen”) till huvudentrén för de patienter som har svårt att ta sig den sträckan.
  I dagsläget planeras ingen sådan transport men förslaget kommer att tas i beaktning inom projektet ”Framtidsbygget”.

 • Ett medborgarförslag från 2015 föreslås det att anställa en allergikonsulent i Landstinget Gävleborg (numera Region Gävleborg).

  Svårare allergier hanteras inom specialistvården - av barn- och ungdomssjukvården vad gäller barn- och ungdomar och av lungmottagning/avdelning vad gäller vuxna. Hos båda dessa verksamheter/enheter finns personal med specialistkompetens inom astma och allergi.

 • Hans Backman, Helena Englund och Peter Nordebo, samtliga (L) föreslår i en motion att Region Gävleborg ska införa ett system som innebär att en sms-påminnelse sänds till patienterna 48 timmar före besök i sjukvården.

  Ett sådant påminnelsesystem finns redan idag. För att det ska vara möjligt att skicka dessa påminnelser till patienten behövs dock patientens medgivande.
  Hälso- och sjukvården kan bli bättre på att använda sig av SMS-påminnelser men det är inte möjligt att som standard skicka påminnelser till alla patienter, med hänvisning till patientdatalagen, socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring, samt GDPR.

 • I en motion föreslår Hans Backman, Helena Englund och Peter Nordebo, samtliga (L) att Hälso- och sjukvårdsnämnden snarast inleder försök med allmän screening mot prostatacancer.
  Region Gävleborg deltar i detta resonemang inom Regionalt Cancer Centrum (RCC) där det inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion pågår ett projekt inom organiserad prostata cancer testning. Innan ett brett införande skulle kunna vara aktuellt ska detta program vara fullt utvecklat. Ingen tidsram är satt för detta projekt men det handlar om ett par år.

 • Region Gävleborg har deltagit i ett samarbete med åtta (8) andra landsting (SUSSA-grupperingen) kring upphandling av nytt vårdinformationsstöd för Hälso och sjukvården. Upphandlingen avslutades i november 2018 då tilldelningsbeslut fattades. Region Gävleborg har option på upphandlingen och behöver nu fatta beslut om att avropa denna option.


  Befintlig vårdsystemmiljö inom Region Gävleborg närmar sig slutet av sin livscykel och är spridd på flertalet olika system. Syftet med det nya vårdinformationsstödet är att skapa förutsättningar till att förbättra och förnya vårdens utförande och bidra till att myndigheter kan uppnå sina mål samt erbjuda en tillgänglig, säker och jämlik vård av hög kvalitet. Övriga effekter och konsekvenser beskrivs i dokumentet ”Beslutsunderlag Avrop Option Nytt vårdinformationstöd (FVIS)”.


  Representanter från Hälso och sjukvården samt funktionerna Patientsäkerhet, Informationssäkerhet, Ekonomi och IT har deltagit i framtagandet av beslutsunderlag för avrop av option.


  Tidigare beslut i detta ärende (tilldelningsbeslutet) togs av Regionstyrelsen den 2018-11-29 (RS 2018/1968)


  Muntlig information lämnades i detta ärende till Hälso och sjukvårdsnämnden 2019-06-18 av utvecklingschef Simon Nilsson och avdelningschef IT Lena Grudén.

 •   24

  Information - Brandsäkerhet

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.