Hoppa över navigering
 •   1

  Hålltider

 •   2

  Val av justerare samt datum för justering

 •   3

  Fastställande av dagordningen

 •   4

  Anmälan av delegationsärenden

 •   5

  Delgivningar

 •   6

  Kurser och konferenser

 •   7

  Beslutsuppföljning

 •   8

  Information från Hälso- och sjukvårdsdirektören

 •   9

  Redovisning av statsbidrag och merkostnader för Covid-19

 • Enligt Världshälsoorganisation WHO är vaccin ett viktigt medel för att begränsa det nya coronaviruset sars-cov-2 samt covid-19, den sjukdom som viruset orsaker. I Sverige arbetas det för fullt med förberedelserna inför vaccination under ledning av Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten kommer också att ta fram rekommendationer för vilka personer som ska erbjudas vaccination mot covid-19. En grundprincip är att de personer som har störst behov av att få skydd mot svår sjukdom bör erbjudas vaccination först. Det mest troliga är att vaccinerna kommer att levereras stegvis i begränsade volymer någon gång tidigt på nyåret.

  Sedan 2013 regleras nationella vaccinationsprogram genom smittskyddslagen (2004:168). Nationella vaccinationsprogram delas in i allmänna vaccinationsprogram (för hela befolkningen) och särskilda vaccinationsprogram (för definierade riskgrupper). Regioner och kommuner är skyldiga att erbjuda befolkningen vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram. Vaccinationer som ges inom ramen för nationella program ska vara kostnadsfria för individen, och registreras i det nationella vaccinationsregistret. I dagsläget är det inte klart hur vaccinationsprogram mot covid-19 kommer att klassas, och således inte om det ska vara kostnadsfritt.

  Preliminära resultat visar mycket goda resultat av de vacciner som tagits fram. Målsättningen är att så många som möjligt vaccinerar sig. Som ett led i detta vill vi redan nu garantera befolkningen avgiftsfri vaccination för att undanröja eventuella ekonomiska skäl för att man inte vill vaccinera sig.

 • Enligt Världshälsoorganisation WHO är vaccin ett viktigt medel för att begränsa det nya coronaviruset sars-cov-2 samt covid-19, den sjukdom som viruset orsaker. I Sverige arbetas det för fullt med förberedelserna inför vaccination under ledning av Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten kommer också att ta fram rekommendationer för vilka personer som ska erbjudas vaccination mot covid-19. En grundprincip är att de personer som har störst behov av att få skydd mot svår sjukdom bör erbjudas vaccination först. Det mest troliga är att vaccinerna kommer att levereras stegvis i begränsade volymer någon gång tidigt på nyåret.

  Preliminära resultat visar mycket goda resultat av de vacciner som tagits fram. Målsättningen är att så många som möjligt vaccinerar sig. Som ett led i detta, och med erfarenheter från vaccination mot vanlig säsonginfluensa, vill vi erbjuda de som inte själv kan ta sig till våra vaccinationscentra gratis resor.

 • En granskning av processen vårdplatsutnyttjande har genomförts. Revisorernas bedömning är att Regionstyrelsen; till övervägande del säkerställer att processen för vårdplatsutnyttjande är ändamålsenlig.

  Ett antal rekommendationer lämnas av revisorerna.
  Följande svar (i korthet) på revisorernas rekommendationer lämnas:

   

  Att i ökad omfattning medvetandegöra vårdplatskoordinatorns roll
  Svar: Vårdplatskoordinatorns roll är känd i verksamheterna och har dagliga avstämningar med de olika avdelningarna.

  Att säkerställa att statistik som inrapporteras i verksamhetssystem är tillförlitlig
  Svar: Verksamheterna är medvetna om att det kan bli fördröjning av data. Uppfattningen är dock att information om platsläget sprids inom och mellan verksamheterna på ett tillförlitligt sätt. Nytt vårdinformationssystem förväntas underlätta arbetet med statistik.

  Att dokumentera arbetsbeskrivningar/processer för vårdplatsfördelning/beläggning under dygnets alla timmar
  Svar: Överbeläggningsrutin finns och efterlevs av verksamheterna. Vårdplatskoordinator har alltid avstämningar med den jourläkare som jobbar eftermiddag/helg.

  Att mer aktivt vidta åtgärder för att minska överbeläggningar
  Svar: Antalet överbeläggningar och utlokaliserade patienter har minskat underslutet på 2019 och fram till Covid-19 pandemin. Verksamheterna arbetar aktivt med statistik och årshjulsplanering för att kunna bemanna efter behov i så stor utsträckning som det är möjligt.


  Ärendet
  Sen slutet på 2019 fram till våren 2020 när Covid-19 pandemin startade har antalet överbeläggningar och utlokaliserade patienter minskat sett till föregående år. Antalet utlokaliserade patienter har till exempel minskat med mer än 30 % under våren 2020 jämfört med våren 2019.

  Bilagor

 • Under förutsättning av regionfullmäktiges beslut den 25 november om Budget 2021 och ekonomisk plan 2022 – 2023, uppgår hälso- och sjukvårdsnämndens budgetram 2021 till 6 501,0 mnkr. Nämnden fördelar ramen till Intern produktion hälso- och sjukvård, Extern produktion hälso- och sjukvård, Smittskydd, Ledning hälso- och sjukvård samt Hälso- och sjukvårdsgemensamma resurser.

  Bilagor

 • Samverkansnämnden beslutade på sitt möte den 2 oktober att byta namn till Sjukvårdsregion Mellansverige och att rekommendera sjukvårdsregionens regioner att godkänna och realisera Avtal om samverkan inom Sjukvårdsregion Mellansverige för perioden 2021 och tillsvidare.

  Bilagor

 •   15

  Information från Samverkansnämnden Uppsala - Örebro sjukvårdsregion

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.