Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop/Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Narkotikautredningen har haft uppdraget att föreslå hur en fortsatt restriktiv narkotikapolitik kan kombineras med ett effektivt narkotikaförebyggande arbete, en god missbruks- och beroendevård som innehåller insatser för skademinimering samt insatser för att ingen ska dö till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar.
  Resultatet som utredningen presenterar är omfattande, väl genomarbetat och innehåller många bedömningar och förslag riktade mot såväl regering som kommuner, regioner och andra aktörer och huvudmän.

  Vi kan bättre! - Regeringen.se

 • Antalet administrativa tjänster inom hälso- och sjukvården har ökat markant de senaste åren, även inom Region Gävleborg. Den politiska ledningen i Gävleborg ser ett behov av säkerställa tillräckligt med resurser till patientnära vårdverksamhet.
  Många studier visar att personal i vården använder en stor del av sin tid till administration. Ofta uttrycks kritik att den dessutom är både tungrodd och onödig.
  Även på riksnivå har man uppmärksammat den allt tyngre administrationen, på så sätt att granskningen och utvärderingen av regionerna förstärks. En särskild funktion ska inrättas som ska granska regionernas ekonomiska situation, med fokus på ändamålsenligt resursutnyttjande. En central fråga kommer att vara hur stor andel som går till patientnära vårdverksamhet och att utreda möjligheten att minska den administrativa delen. Även statens eventuella bidrag till överflödig administration ska belysas.
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen utför många administrativa uppgifter för att styra, leda och följa upp de olika verksamheterna. Vissa uppgifter är lagreglerade. Det finns dock stort utrymme för att minimera administrativa uppgifter för att frigöra resurser och skapa större effektivitet.

 • den årsplan som beslutas av Hälso- och sjukvårdsnämnden för perioden 2024-2026 är ett av de områden som lyfts fram psykiatrin, och att det ska göras ett fortsatt arbete för att stärka och förbättra denna. Denna politiska prioritering framgår också av budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2026. Hälso- och sjukvårdsnämnden ger således i uppdrag att utreda och föreslå förbättringsåtgärder inom några specificerade områden

 • Från Regionfullmäktige har rubricerade medborgarförslag överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning.

 • Från Regionfullmäktige har rubricerade motion överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning. Marcus Gard och Jan Lahenkorva (S) har lämnat in en motion med följande yrkande: Att hälso- och sjukvårdsdirektören uppdras att utforma och inlämna en ansökan till hälsovalskontoret om att öppna en regiondriven hälsocentral i Ljusne.

 • Från Regionfullmäktige har rubricerade motion överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning. Ulla Andersson, Kristina Sjöström, Alf Norberg, Petra Modée, Yvonne Oscarsson och Lars-Göran Langeborg (V) har lämnat in en motion med följande yrkanden: 1. att asylstatus inte ska vägas in i Region Gävleborgs beslut om transplantationer för personer utan uppehållstillstånd 2. att Statens medicinsk-etiska råd (SMER) ska vara vägledande

 • Uppdrag till hälso- och sjukvårdsdirektör att uppföljning av tillgänglighet sker vid varje nämnd under 2024.

 •   12

  Resultatredovisning per april

 • Uppdrag till hälso- och sjukvårdsdirektör att löpande informera nämnden om åtgärder för ekonomi i balans.

 •   14

  Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar

 •   16

  Information - Läkemedelsindustrin

 • Från regionfullmäktige har rubricerade revisionsrapporten överlämnats till till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredande av svar.

   

  PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av somatisk vård för personer inom beroendevården. Granskningens syfte är att bedöma om hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att patienter inom beroendevården erhåller somatisk vård

 • Från medborgaren har förslag inkommit om snabbare ledtid för beroendevård. 

   

  Medborgaren har bjudits in för presentation av sitt förslag.

 • Från (S) väcktes rubricerade 2024-02-28 med följande förslag:

  - Att en plan tas fram för att öppna familjeläkarjouren i Sandviken igen.

   

 • Från (S) väcks rubricerade initiativärende med förslag:

  1. Att hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) ansöker om förlängning av nuvarande avsteg från hälsovalshandbokens regler avseende bemanning och öppettider.

  2. Att HSN upprättar en konkret handlingsplan exklusiv för Baldersnäs Din hälsocentral i syfte att återgå till normal drift.

  3. Att paragrafen är omedelbart justerad.

 • Från (S) väcks rubricerade initiativärende med förslag:

   

  1. Att en handlingsplan för en förbättrad klimakterievård tas fram.

  2. Att planen presenteras för hälso- och sjukvårdsnämnden i oktober.

  3. Att planen inarbetas i hälso- och sjukvårdsnämndens årsplan för 2025.

 • Från (V) väcks rubricerade initiativärende med förslag:

  -att Region Gävleborg tar fram en handlingsplan för primärvården i syfte att nå socialstyrelsens mål om 1 100 patienter per allmänspecialist och 550 per ST-läkare.

  - att handlingsplanen även ska innehålla finansieringskostnader

 • § 91

  Upprop/Val av justerare/justeringstid

 • Ordförande informerar att ny kallelse har publicerats med tillägg, §102 handling månadsrapport och §§108, 111-112 initiativärenden.

 • § 93

  Anmälningar för kännedom

 • Antecknas att inga delegationsbeslut har anmälts till dagens sammanträde

 • Narkotikautredningen har haft uppdraget att föreslå hur en fortsatt restriktiv narkotikapolitik kan kombineras med ett effektivt narkotikaförebyggande arbete, en god missbruks- och beroendevård som innehåller insatser för skademinimering samt insatser för att ingen ska dö till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar.
  Resultatet som utredningen presenterar är omfattande, väl genomarbetat och innehåller många bedömningar och förslag riktade mot såväl regering som kommuner, regioner och andra aktörer och huvudmän.

  Vi kan bättre! - Regeringen.se

 • Antalet administrativa tjänster inom hälso- och sjukvården har ökat markant de senaste åren, även inom Region Gävleborg. Den politiska ledningen i Gävleborg ser ett behov av säkerställa tillräckligt med resurser till patientnära vårdverksamhet.
  Många studier visar att personal i vården använder en stor del av sin tid till administration. Ofta uttrycks kritik att den dessutom är både tungrodd och onödig.
  Även på riksnivå har man uppmärksammat den allt tyngre administrationen, på så sätt att granskningen och utvärderingen av regionerna förstärks. En särskild funktion ska inrättas som ska granska regionernas ekonomiska situation, med fokus på ändamålsenligt resursutnyttjande. En central fråga kommer att vara hur stor andel som går till patientnära vårdverksamhet och att utreda möjligheten att minska den administrativa delen. Även statens eventuella bidrag till överflödig administration ska belysas.
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen utför många administrativa uppgifter för att styra, leda och följa upp de olika verksamheterna. Vissa uppgifter är lagreglerade. Det finns dock stort utrymme för att minimera administrativa uppgifter för att frigöra resurser och skapa större effektivitet.

 • I den årsplan som beslutas av Hälso- och sjukvårdsnämnden för perioden 2024-2026 är ett av de områden som lyfts fram psykiatrin, och att det ska göras ett fortsatt arbete för att stärka och förbättra denna. Denna politiska prioritering framgår också av budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2026. Hälso- och sjukvårdsnämnden ger således i uppdrag att utreda och föreslå förbättringsåtgärder inom några specificerade områden

 • Från Regionfullmäktige har rubricerade medborgarförslag överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning.

 • Från Regionfullmäktige har rubricerade motion överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning. Marcus Gard och Jan Lahenkorva (S) har lämnat in en motion med följande yrkande: Att hälso- och sjukvårdsdirektören uppdras att utforma och inlämna en ansökan till hälsovalskontoret om att öppna en regiondriven hälsocentral i Ljusne.

 • Från Regionfullmäktige har rubricerade motion överlämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning. Ulla Andersson, Kristina Sjöström, Alf Norberg, Petra Modée, Yvonne Oscarsson och Lars-Göran Langeborg (V) har lämnat in en motion med följande yrkanden: 1. att asylstatus inte ska vägas in i Region Gävleborgs beslut om transplantationer för personer utan uppehållstillstånd 2. att Statens medicinsk-etiska råd (SMER) ska vara vägledande

 • Tommy Stokka informerar om nämndens beslut gällande rubricerade. Bl.a. första besök till specialistsjukvården, inställelsetid till ambulans, avtal som upprättats eller som är under framtagande och avtal som rapporterats till nämnden under året. Vidare information om vårdgarantin, inställelsetid till ambulans samt antal uppdrag och responstider per kommun med jämförelse från föregående år.

 • Erik Lundgren redovisar resultatrapport per april 2024 som visar på -331mnkr mot budget -77. Vidare information om intäkter/kostnader jfr 2023 och budgetavvikelser per verksamhet.

   

 • Martin Andersson och Erik Lundgren informerar om uppdraget från nämnden, att löpande informera nämnden om åtgärderna. Bl.a. informeras om utfasning av inhyrd personal, genomföra effektiviseringar till 1% av verksamhetsområdens externa kostnader samt utfall totalt inhyrd personal jan-april 2024, mot jmf jan-dec 2023 som visar att kostnader minskat.

 • Martin Andersson ger en bakgrund från år 2018 om SUSSA, som står för Strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer, som är samverkan mellan nio regioner och dess inriktning, mål och uppdrag samt om granskningen som pågår. Vidare information om införandet av Cosmic som vårdinformationsstöd/journalsystem.

  Om Cosmic - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

 • Martin Andersson informerar om

  - Arbetet inom sjukvården med anledning av vårdförbundets blockad,

  - Sommarplaneringen, bl.a. sammanslagning av avdelningar,
  - Arbetet som pågår med anledning av klädsvinn,
  - Ljusdal om fel information i lokalpressen gällande stängning av vårdavdelning
  - Pågående projekt, ambulans och triagemotor.

 • Från regionfullmäktige har rubricerade revisionsrapporten överlämnats till till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredande av svar.

   

  PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av somatisk vård för personer inom beroendevården. Granskningens syfte är att bedöma om hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att patienter inom beroendevården erhåller somatisk vård.

   

  Ärendet avser nämnden besluta på sitt nästkommande sammanträde.

 • Från (S) väcktes rubricerade 2024-02-28 med följande förslag:

  - Att en plan tas fram för att öppna familjeläkarjouren i Sandviken igen.

   

 • Från (S) väcks rubricerade initiativärende med förslag:

  1. Att hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) ansöker om förlängning av nuvarande avsteg från hälsovalshandbokens regler avseende bemanning och öppettider.

  2. Att HSN upprättar en konkret handlingsplan exklusiv för Baldersnäs Din hälsocentral i syfte att återgå till normal drift.

  3. Att paragrafen är omedelbart justerad.

 • Björn Ericsson, ordförande i Läkemedelskommittén och Johanna Carlsson, chef för Läkemedelsenheten informerar om läkemedel och marknadsföring. Vidare information om läkemedelsenheten och läkemedelskommittén, som är stöd för vårdpersonal, hälso- och sjukvårdsledning, politiker, chefer i vården, administration (ekonomi/IT, inköp m.fl.), kommuner.
  Respektives uppdrag, mål och om läkemedelskommittéer som är reglerat enligt lag. Läkemedelskostnader per år för Region Gävleborg och hela Riket. EU marknadsföringsregler för läkemedel samt om SKR som tillsammans med Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech gemensamt beslutat om regler för samverkan, som ska ses som ett komplement till gällande lagstiftning inom området.

 • Från medborgaren har förslag inkommit om snabbare ledtid för beroendevård. 

   

  Medborgaren har bjudits in för presentation av sitt förslag.

 • Från (S) väcks rubricerade initiativärende med förslag:

   

  1. Att en handlingsplan för en förbättrad klimakterievård tas fram.

  2. Att planen presenteras för hälso- och sjukvårdsnämnden i oktober.

  3. Att planen inarbetas i hälso- och sjukvårdsnämndens årsplan för 2025.

 • Från (V) väcks rubricerade initiativärende med förslag:

  -att Region Gävleborg tar fram en handlingsplan för primärvården i syfte att nå socialstyrelsens mål om 1 100 patienter per allmänspecialist och 550 per ST-läkare.

  - att handlingsplanen även ska innehålla finansieringskostnader

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.