Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Händelseanalys, dödsfall

 •   4

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Anmälningar för kännedom

 •   5

  Anmälan av delegationsbeslut

 • Region Gävleborg delar, som en del i den interna läkarutbildningen, årligen ut Handledarpriset.

  Detta för att uppmärksamma den kliniska handledningens betydelse för yngre läkares utveckling. Priset gör det möjligt att premiera goda föredömen bland de många kunniga och erfarna läkare som finns i regionen, som dagligen bidrar till en bättre sjukvård för regionens invånare genom att stötta yngre kollegor och dela med sig av sina kunskaper.

  Juryn för priset består av styrelsen i regionens underläkarförening, SYLF Gävleborg (Sveriges Yngre Läkares Förening). Varje år kan Region Gävleborgs AT-läkare, ST-läkare och övriga underläkare nominera handledare som skapar en god undervisningssituation för läkare under utbildning.

   

  Förslag med motivering informeras på sammanträdet.

 • I linje med bibliotekslagen (§17) beskriver Region Gävleborg i biblioteksplanen riktning och ambition för Region Gävleborgs samlade biblioteksverksamhet åren 2023-2026. Planen är ett viktigt strategiskt verktyg för att synliggöra uppdrag, kompetens och prioriteringar i arbetet att stärka det demokratiska samhällets utveckling.

  Den regionala biblioteksverksamheten finns till för att främja verksamhetsutveckling, kvalitet och samarbete med målet att ge invånarna en jämlik tillgång till litteratur, såväl som information och biblioteksservice samt stöd och uppmuntran till informellt som formellt lärande.

  För den samlade biblioteksverksamheten i Region Gävleborg ansvarar två nämnder: kultur- och kompetensnämnden för den regionala biblioteksverksamheten och för biblioteken på Bollnäs, Forsa och Västerbergs folkhögskolor, samt hälso- och sjukvårdsnämnden för sjukhusbiblioteket.

  Den regionala biblioteksverksamheten (Biblioteksutveckling) riktar sina insatser till folkbiblioteken i länet.  Biblioteksutveckling Gävleborg har samordnat dialoger och samråd med aktörer från kommunerna samt de övriga regionala biblioteksverksamheterna för att identifiera prioriteringar och visioner. Syftet med dialogfasen, som skedde parallellt med kulturplaneprocessen, var att få specifika inspel från såväl kommuner som civilsamhälle. Dialogerna handlade om att tillsammans skapa samsyn, identifiera utmaningar och fundera på behoven i länet för att utveckla biblioteksverksamheten under planperioden.

  Skrivandet av den regionala biblioteksplanens remissversion har varit en kollektiv process.

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av följsamhet till den nationella vårdgarantin inom primärvården.

  Regionfullmäktige beslutade 2021-11-23 att överlämna till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden för beredande av svar.

  Från hälso-och sjukvårdsnämnden föreligger kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport".

 •   9

  Hälso-och sjukvårdsdirektören informerar

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.