Hoppa över navigering
 •   3

  Val av justerare och justeringstid

 • Daniel Caldeman, Trönö, har skickat in ett medborgarförslag med följande yrkande:

  1. Region Gävleborg, Söderhamns Kommun, Trönöbygdens ekonomiska förening och boende i Trönö distrikt samverkan kring ett pilotprojekt för att undersöka underlaget till ett ökat och mer miljövänligt resande med kollektivtrafiken i Trönö distrikt.

  Bilagor

 • Margareta Sund, Hudiksvall, har skickat in ett medborgarförslag med följande yrkande:

  • Mindre (storleksmässigt), el-drivna och fler stadsbussar för att få ner bil-tätheten i centrala Hudiksvall. 

  Bilagor

 • Eva Lindberg, Jan Lahenkorva, Mona Davik, Henrik Berglund Persson, Shida Kinuka Karlsson och Elisabeth di Paolo-Sandberg (S) har lämnat in en motion med följande yrkande:

  1. Att Region Gävleborg kompletterar och förstärker den pågående omställningen i hälso- och sjukvården till en god och nära vård med ett barnrättsperspektiv.

  Bilagor

 • Eva Lindberg, Jan Lahenkorva, Mona Davik, Henrik Berglund Persson, Shida Kinuka Karlsson och Elisabeth di Paolo-Sandberg (S) har lämnat in en motion med följande yrkande:

  1. Att Region Gävleborg inom ramen för den pågående omställningen till god och nära vård stärker primärvården med nödvändiga resurser och kompetenser, och ger förutsättningar för tvärprofessionellt och tvärsektoriellt samarbete, för att möta barns och ungas psykiska vårdbehov.

  Bilagor

 • Eva Lindberg, Jan Lahenkorva, Mona Davik, Henrik Berglund Persson, Shida Kinuka Karlsson och Elisabeth di Paolo-Sandberg (S) har lämnat in en motion med följande yrkande:

  1. Att Region Gävleborg utreder och förbereder införande av konceptet hälsobuss enligt ovan.

  Bilagor

 • Eva Lindberg, Jan Lahenkorva, Mona Davik, Henrik Berglund Persson, Shida Kinuka Karlsson och Elisabeth di Paolo-Sandberg (S) har lämnat in en motion med följande yrkanden:

  1. Att Region Gävleborg utreder behovet av ett utökat hembesöksprogram i Gävleborgs län.
  2. Att utredningen sker i nära samverkan med kommunerna i länet.

  Bilagor

 • Eva Lindberg, Jan Lahenkorva, Marcus Gard, Mona Davik, Henrik Berglund Persson, Shida Kinuka Karlsson och Elisabeth di Paolo-Sandberg (S) har lämnat in en motion med följande yrkande:

  1. Att Region Gävleborg och Folktandvården Gävleborg utvecklar tandvårdens förmåga och arbete med att bedöma risken för karies utvecklas med hänsyn till barnets socioekonomiska omständigheter.

  Bilagor

 • Eva Lindberg, Jan Lahenkorva, Mona Davik, Henrik Berglund Persson, Shida Kinuka Karlsson och Elisabeth di Paolo-Sandberg (S) har lämnat in en motion med följande yrkanden:

  1. Att Region Gävleborg vidtar åtgärder för att i större utsträckning inkludera syskon till cancersjuka barn i omvårdnaden, som en del att i ett tidigt stadium förebygga ohälsa och minska lidande hos syskon.
  2. Att Region Gävleborg säkerställer och kvalitetssäkrar uppföljning av syskon till cancersjuka barn i länet.
  3. Att Region Gävleborg utreder behov samt möjlighet att införa resursen syskonstödjare i cancervården.

  Bilagor

 • Eva Lindberg, Jan Lahenkorva, Marie-Louise Dangardt, Lars Öberg, Mona Davik, Daniel Johansson och Marcus Gard (S) har lämnat in en motion med följande yrkanden:

  1. Att medarbetare i Region Gävleborg ges reell möjlighet till en god arbetsdag och rätt till återhämtning med heltid som norm.
  2. Att alla nyanställningar i Region Gävleborg sker på heltid.

  Bilagor

 • Eva Lindberg, Jan Lahenkorva, Marie-Louise Dangardt, Lars Öberg, Mona Davik, Daniel Johansson och Marcus Gard (S) har lämnat in en motion med följande yrkande:

  1. Att den som har en visstidsanställning på grund av att den inte har en utbildningsnivå som motsvarar anställningen, ska erbjudas utbildning och validering för att bli tillsvidareanställd.

  Bilagor

 • Eva Lindberg, Jan Lahenkorva, Marie-Louise Dangardt, Lars Öberg, Mona Davik, Daniel Johansson och Marcus Gard (S) har lämnat in en motion med följande yrkanden:

  1. Att Region Gävleborg inventerar och förebygger tänkbara risksituationer där medarbetare riskerar att utsättas för våld och hot.
  2. Att Region Gävleborg inventerar och förebygger tänkbara risksituationer där medarbetare riskerar att utsättas för otillbörlig påverkan.
  3. Att Region Gävleborg intensifierar arbetet för en ökad trygghet bland medarbetare.

  Bilagor

 • Eva Lindberg, Jan Lahenkorva, Marie-Louise Dangardt, Lars Öberg, Mona Davik, Daniel Johansson och Marcus Gard (S) har lämnat in en motion med följande yrkanden:

  1. Att Region Gävleborg erbjuder likvärdiga möjligheter till specialistutbildning för bland annat sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
  2. Att Region Gävleborg säkerställer att strukturerat erbjuda annan personal än anställda i sjukvården vidare- och specialiseringsutbildning.

  Bilagor

 • Eva Lindberg, Jan Lahenkorva, Marie-Louise Dangardt, Lars Öberg, Mona Davik, Daniel Johansson och Marcus Gard (S) har lämnat in en motion med följande yrkande:

  1. Att alla elever som slutför vård- och omsorgsprogrammet som undersköterskor med godkända betyg i länet erbjuds en anställning på heltid inom Region Gävleborgs verksamheter.

  Bilagor

 • Eva Lindberg, Jan Lahenkorva, Marie-Louise Dangardt, Lars Öberg, Mona Davik, Daniel Johansson och Marcus Gard (S) har lämnat in en motion med följande yrkanden:

  1. Att Region Gävleborg utvecklar nya och vidareutvecklar befintliga metoder för att förebygga ohälsa och sjukskrivningar bland medarbetarna.
  2. Att Region Gävleborg utvecklar och förstärker rehabilitering, arbetsträning och myndighetssamverkan för att underlätta tillbakagång arbetslivet.

  Bilagor

 • Eva Lindberg, Jan Lahenkorva, Marie-Louise Dangardt, Lars Öberg, Mona Davik, Daniel Johansson och Marcus Gard (S) har lämnat in en motion med följande yrkande:

  1. Att Region Gävleborg utvecklar mentorskapsprogram, där den som har en lång erfarenhet inom yrket och närmar sig pension kan ha som del eller hela sin tjänst i ett mentorskapsprogram som stöd för den som är ny inom yrket eller på arbetsplatsen.

  Bilagor

 • Eva Lindberg, Jan Lahenkorva, Marie-Louise Dangardt, Lars Öberg, Mona Davik, Daniel Johansson och Marcus Gard (S) har lämnat in en motion med följande yrkanden:

  1. Att Region Gävleborg gör det möjligt att inom ramen för nuvarande friskvårdssatsning få möjlighet till ett motiverande friskvårdssamtal.
  2. Att Region Gävleborg utvecklar insatser som träning på arbetstid samt fysisk eller kulturell aktivitet som friskvård.

  Bilagor

 • Eva Lindberg, Jan Lahenkorva, Marie-Louise Dangardt, Lars Öberg, Mona Davik, Daniel Johansson och Marcus Gard (S) har lämnat in en motion med följande yrkanden:

  1. Att mäns våld mot kvinnor uppmärksammas i Region Gävleborgs medarbetarundersökningar och i medarbetarsamtal.
  2. Att Region Gävleborg säkerställer att det finns möjligheter till vidare stöd för den som utsätts för våld, till exempel genom företagshälsovården.

  Bilagor

 • Eva Lindberg, Jan Lahenkorva, Marie-Louise Dangardt, Lars Öberg, Mona Davik, Daniel Johansson och Marcus Gard (S) har lämnat in en motion med följande yrkande:

  1. Att Region Gävleborg utvecklar och kontinuerligt utvärderar utbildning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling i tillitsbaserat ledarskap.

  Bilagor

 • Eva Lindberg, Jan Lahenkorva, Marie-Louise Dangardt, Lars Öberg, Mona Davik, Daniel Johansson och Marcus Gard (S) har lämnat in en motion med följande yrkande:

  1. Att Region Gävleborg ger regionstyrelsen uppdrag och mandat att leda och utvärdera relevanta upphandlingsprocesser.

  Bilagor

 • Eva Lindberg, Jan Lahenkorva, Marie-Louise Dangardt, Lars Öberg, Mona Davik, Daniel Johansson och Marcus Gard (S) har lämnat in en motion med följande yrkanden:

  1. Att Region Gävleborg ställer krav på att avrop endast får ske på korta kontrakt eller till och med endast deltider för att skapa bättre incitament att anställa.
  2. Att Region Gävleborg ställer krav på att försök att anställa ska göras först, innan avrop får ske.
  3. Att Region Gävleborg ändrar delegationsordningar så att avrop av personal kräver godkännande högre upp i organisationen.
  4. Att Region Gävleborg säkerställer att regelverket för direktupphandling efterlevs.

  Bilagor

 • Eva Lindberg, Jan Lahenkorva, Marie-Louise Dangardt, Lars Öberg, Mona Davik, Daniel Johansson och Marcus Gard (S) har lämnat in en motion med följande yrkanden:

  1. Att Region Gävleborg kräver sänkt pris i förfrågningsunderlag.
  2. Att Region Gävleborg differentierar priser för korta och långa inhyrningar.
  3. Att Region Gävleborg kräver kollektivavtal eller tydligt angivna villkor motsvarande kollektivavtal.
  4. Att Region Gävleborg utformar tydliga karensbestämmelser.
  5. Att Region Gävleborg ställer krav på att de bemanningsanställda ska ha meddelarfrihet.

  Bilagor

 • Eva Lindberg, Jan Lahenkorva, Marie-Louise Dangardt, Lars Öberg, Mona Davik, Daniel Johansson och Marcus Gard (S) har lämnat in en motion med följande yrkande:

  1. Att Region Gävleborg stoppar användning av underleverantörer eller F-skattare.

  Bilagor

 • Eva Lindberg, Jan Lahenkorva, Marie-Louise Dangardt, Lars Öberg, Mona Davik, Daniel Johansson och Marcus Gard (S) har lämnat in en motion med följande yrkanden:

  1. Att Region Gävleborgs analys- och uppföljningsavdelning Samhällsmedicin uppdras att utreda hur kostnader och antal tjänster som åtgår för att hantera upphandlingar och administration av inhyrd personal utvecklas.
  2. Att sådana kostnader (ovan) tas med i kalkyler och rapporter som avser kostnader för inhyrd personal inom Region Gävleborg.

  Bilagor

 • Eva Lindberg, Jan Lahenkorva, Marie-Louise Dangardt, Lars Öberg, Mona Davik, Daniel Johansson och Marcus Gard (S) har lämnat in en motion med följande yrkande:

  1. Att Region Gävleborg ej upphandlar nya personalkategorier än nu förekommande.

  Bilagor

 • Marcus Gard, Lars Öberg och Daniel Johansson (S) har lämnat in en motion med följande yrkanden:

  1. Att antalet ST-utbildningar för specialisttandläkare i Region Gävleborg och Folktandvården fördubblas från dagens 5 platser till 10 platser.
  2. Att det i budget avsätts 2 miljoner kr extra för detta ändamål

  Bilagor

 • Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta anmälas till fullmäktige.

   

  Motionen anmäldes vid regionfullmäktiges sammanträde 2022-05-11, § 155, och överlämnades till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning.

  Bilagor

 • Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta anmälas till fullmäktige.

   

  Motionen anmäldes vid regionfullmäktiges sammanträde 2022-05-11, § 172, och överlämnades till regionstyrelsen för beredning.

  Bilagor

 • Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta anmälas till fullmäktige.

   

  Motionen anmäldes vid regionfullmäktiges sammanträde 2022-05-11, § 171, och överlämnades till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning.

  Bilagor

 • Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta anmälas till fullmäktige.

   

  Motionen anmäldes vid regionfullmäktiges sammanträde 2022-05-31, § 189, och överlämnades till hållbarhetsnämnden för beredning.

  Bilagor

 • Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta anmälas till fullmäktige.

   

  Motionen anmäldes vid regionfullmäktiges sammanträde 2022-05-31, § 190, och överlämnades till hållbarhetsnämnden för beredning.

  Bilagor

 • Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta anmälas till fullmäktige.

   

  Motionen anmäldes vid regionfullmäktiges sammanträde 2022-05-31, § 191, och överlämnades till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning.

  Bilagor

 • Förslagen till revideringar, justeringar och framförallt de förslag som är av principiell natur av innehållet i Handbok för Hälsoval Gävleborg har under våren 2023 beretts i Hälsovalsutskottet.

   

  I ärendebeskrivningen följer en kortare beskrivning av vilka tillägg, borttagande och ändringar av principiell karaktär som föreslås i Handboken för Hälsoval Gävleborg.

   

  De delar som berör ekonomi och ersättning inom uppdraget är inte med då det måste hanteras utifrån Region Gävleborgs budgetprocess, och kommer kräva ett tilläggsbeslut när ersättningsnivåer kan sättas.

   

  Ärendet behandlades vid hälsovalsutskottets sammanträde 22 mars 2023, § 9, se bifogat protokollsutdrag.

  Därefter behandlades ärendet vid regionstyrelsens sammanträde 3 maj 2023, § 100, se nedan samt bifogat protokollsutdrag:

   

  Reservationer

  Eva Lindberg (S), Lars Öberg (S), Marie-Louise Dangardt (S), Jan Lahenkorva (S), Magnus Svensson (C) och Ulla Andersson (V), reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden och har inkommit med skriftliga reservationer.


  Skriftlig reservation från Socialdemokraterna:
  "Förslagen till revideringar och förändringar avseende Hälsovalshandboken är av sådan art att de starkt riskerar att försvåra primärvårdens tillgänglighet på länets landsbygder och mindre orter. Det är en utveckling som vi inte kan acceptera, varför vi reserverar oss mot de föreslagna förändringarna.


  Vidare menar vi att processen som föranlett förslagen inte varit tillräckligt gedigen. Särskilt försvårande menar vi avsaknaden av risk- och konsekvensanalyser vara, inte minst givet ovan farhåga. Därtill har processen ytterligare försvagats av att ej ha remitterats berörda organisationer".


  Skriftlig reservation från Vänsterpartiet:
  "Vänsterpartiet menar att nya steg måste tas för att göra vården mer jämlik och mer behovsstyrd. Därför har vår ingång varit att lägga förslag som går i den riktningen.

   

  I dag görs ingen skillnad i ersättningsnivåer för offentligt drivna hälsocentraler och privata trots att regionen bär kostnaden för hälsovalssystemet. Finansieringen av Hälsovalskontoret bärs t.ex. helt av regionen. Regionen har dessutom det yttersta ansvaret för patienterna.


  Vården har blivit en marknad med allt vad det innebär. Fri etableringsrätt får konsekvenser i bl.a. ökad ojämlikhet då privata vårdcentraler tenderar att etablera sig där de friskaste människorna förväntas bo, d.v.s. de med högre utbildning och inkomster. Det tar resurser från andras vårdbehov. Det är en lagstiftningsfråga så här har vi koncentrerat oss på att försöka justera det vi kan göra regionalt. 

   

  I vårt alternativ som bifogas som bilaga till reservationen stärker vi skrivningarna kring jämlik och behovsstyrd vård, ökar ersättningsnivåer till vårdbesök med tolk, ökar vi den tillitsbaserade styrningen av telefontider så att det får göras en bedömning på hälsocentralen om telefontider ska prioriteras vid sjukdom eller patientbesök. Vi föreslår att mindre hälsocentraler på landsbygden ska kunna ha kortare öppettider och att kvällsöppet ska kunna ge högre ersättning. Uppsägning av avtal ska ske minst 12 månader innan. Krav på kollektivavtal och arbetsmiljö ska finnas.

   

  Vi vill inte ha någon listningsbegränsning utan är det så att man har etablerat en privat hälsocentral så får man ta ansvaret att hantera antalet patienter och inte kunna själv bestämma vilken nivå man vill ha på antalet för att det ska passa ens lokalyta eller att man inte vill utöka sin verksamhet.

   

  Vi föreslår att privata hälsocentraler som har avtal med regionen via Hälsovalet, och därmed finansieras med skattemedel, inte ska få ta emot privata sjukvårdsförsäkringspatienter utan att jämlik och behovsstyrd vård ska gälla. Ingen ska få gå före i vårdkön för att man har en försäkring.

   

  Öppna böcker är ett bra sätt att kunna säkerställa att skattemedel avsedda för vård också är det. Hälsovalskontoret bör därför kunna ta del av de privata vårdbolagens bokföring för att följa hur skattepengarna används. Likaså vill vi ha att en vinstbegränsningsregel ska införas för de privata hälsocentraler som väljer att etablera sig i regionen.

   

  Med de förslag vi lagt gällande Hälsovalshandboken skulle Gävleborg få en mer jämlik och behovsstyrd vård i primärvården".


  Skriftlig reservation från Centerpartiet:
  "Centerpartiet yrkade att innan förändringar görs i hälsovalshandboken så skulle förslaget gå på till remiss till pensionärs- och patientorganisationer.


  I detta talade vi inför döva öron då majoriteten Sd, m, kd, sjvp inte ansåg det var viktigt att inhämta andras uppfattningar.


  Centerpartiet yrkade även att regionstyrelsen innan förändringar görs i hälsovalshandboken ska olika konsekvens utredningar göras både kring effekterna för de 15 minsta hälsocentralerna samt effekterna för landsbygden samt för medborgarna.


  Undertecknad och Centerpartiet ser med stor oro hur den nuvarande majoriteten hantera en så viktig fråga som hälsovalshandboken och primärvården i Gävleborg".

   

  Yrkanden

  Magnus Svensson (C) yrkar i första hand, med instämmande av Lars Öberg (S) och Ulla Andersson (V), på att ärendet återremitteras utifrån:

  • Att hälsovalshandboken innan beslut tas i regionstyrelsen skickas på remiss till berörda intressenter och organisationer.
  • Att utredning görs kring vilka konsekvenser de föreslagna förändringarna i hälsovalshandboken innebär för patienter och medborgare.
  • Att en utredning görs kring vilka konsekvenser de föreslagna förändringarna i hälsovalshandboken innebär för de 15 hälsocentraler med lägst antal listade medborgare. - Att utredning görs kring vilka konsekvenser de föreslagna förändringarna i hälsovalshandboken får för hälsocentraler på landsbygden.

   

  Magnus Svensson (C) yrkar i andra hand på:

  • Att prolongera / Förlänga nuvarande hälsovalshandbok.
  • Att en skrivning arbetas in om ”Primärvården skall vara en God, Nära, kvalitativ och samordnad för patientens bästa.
  • Att en skrivning arbetas in om ” Utföraren skall erbjuda patenten kontinuitet i forma av fast vårdkontakt eller fast läkarkontakt som skall vara patientens förstahandsval vid planerade besök på hälsocentralen.
  • Att skrivningen Listning och geografiskt område arbetas in i dokumentet (samma som majoriteten föreslår)

  ”Allmänt I listningssystemet registreras invånarnas val av utförare. Hälsovalskontoret ansvarar för administration och drift av listningssystemet, samt uppgifter om invånarnas val av utförare. Listning av invånarna sker efter eget val, vid inflyttning eller födsel efter geografisk tilldelning för respektive Utförare. Vid nyetablering av utförare fastställer Region Gävleborg närområdet i en närområdesplan efter samråd med aktuella utförare samverkansområdet. Den ekonomiska ersättningen för invånare som listas om till en nyetablerad utförare till följd av en reviderad närområdesplan tillfaller utföraren tre månader efter driftstart”

  • Att skrivningen Listningsbegränsning arbetas in i dokumentet (samma som majoriteten föreslår)

  ” Utföraren kan efter godkänd ansökan till Hälsovalskontoret få listningsbegränsning upp till sex månader, efter fem månader kommer en utvärdering göras med fokus på om befolkningens möjlighet att välja utförare påverkats negativt beaktat tillgänglighet och valfrihet. Därefter kan godkännande ske om ytterligare sex månader, detta kan ske upprepade gånger. Gör Region Gävleborg bedömningen att befolkningens möjlighet att välja utförare påverkas negativt inom ett samverkansområde till exempel om det kommer in flera ansökningar om listningsbegränsning så avslås samtliga inkomna ansökningar”

  • Att skrivningen Allvarlig händelse och katastrofberedskap arbetas in i dokumentet (samma som majoriteten föreslår)

  ”Samtliga utförare som ingår i hälsovalssystemet ingår i Region Gävleborgs Civilberedskap. Utföraren är skyldig att upprätthålla och säkerställa samhällsviktig verksamhet, även när risker och hot realiseras. Region Gävleborgs strategiska inriktning vid särskilda- och extraordinära händelser samt vid höjd beredskap är beslutad i fullmäktige och beskrivs i Beredskapsplan Region Gävleborg. Utföraren är skyldig att följa denna gällande bland annat planering, hantering och uppföljning av särskilda- och extraordinära händelser. Vårdgivarna ska särskilt vid stor olycka med stort skadeutfall ha en beredskap att vid behov: vara mottagande enhet för att ta emot lätt skadade patienter vara uppsamlingsplats för skadade ha möjlighet att bistå med psykosocialt omhändertagande Vid sådan händelse och begäran av aktivering kommer larmet antingen från TiB (Tjänsteman i Beredskap) eller Särskild sjukvårdsledning. Varje utförare ska ha en plan/rutin som aktiveras vid en särskild händelse, denna plan får inte avvika från det som beslutats i Beredskapsplan Region Gävleborg samt Länsplan för katastrofmedicinsk beredskap. Planen/rutinen ska revideras årligen eller vid behov.”

  • Att en skrivning arbetas in som innebär att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska besluta om uppstart av ny verksamhet om en privat hälsocentral läggs ner
  • Att en skrivning arbetas in som innebär att andra utförare ska ha möjlighet till uppstart av ny verksamhet om en hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att lägga ner verksamhet
  • Att en det tillsätts en utredning med syfte att det skall bli enklare att starta och driva filial inom ramen för hälsovalssystemet

   

  Lars Öberg (S) inkommit med tre tilläggsyrkanden:

  • Att det innan handboken fastställs utreds vilka konsekvenser handboken får för mindre hälsocentraler samt hälsocentraler på landsbygden, samt att detta redovisas för regionstyrelsen.
  • Att en skrivning arbetas in i hälsovalshandboken som innebär att Hälso-och sjukvårdsnämnden ska besluta om uppstart av ny verksamhet, om en privat hälsocentral läggs ner.
  • Att krav på arbetsmiljö och kollektivavtal ska arbetas in i hälsovalshandboken.

   

  Lars Öberg (S) yrkar på att förslag till Hälsovalshandbok 2024 ska tillföras skrivningar innebärande:

  1. En privat vårdgivare som ingår ett avtal med Region Gävleborg ska inte kunna ta emot försäkringspatienter för samma vård.
  2. En offentligt finansierad vårdgivare ska inte kunna ta emot försäkringspatienter.

   

  Ulla Andersson (V) yrkar på alternativt förslag till hälsovalshandbok som läggs med som beslutsunderlag tillsammans med en sammanställning av förändringar utifrån majoritetens förslag.

   

  Lars Öberg (S) har inkommit med ett särskilt yttrande:
  "Risker och konsekvenser av föreslagen hälsovalsbok inte redogjorts. Vi ser att hälsovalshandboken riskerar att inte ta ansvar för den demokratiska kontrollen av sjukvården. Vi ser en oroande utveckling där allt fler tecknat en privat sjukvårdsförsäkring och på så sätt kan få förtur till offentligt finansierad vård. En utveckling som hotar grundprinciperna för den svenska hälso- och sjukvården: att vård alltid ska ges efter behov – inte utifrån plånbok. Denna problematik adresseras inte i förslaget till hälsovalshandbok.


  Exempelvis är det oklart kring vilka konsekvenser handboken får för mindre hälsocentraler samt hälsocentraler på landsbygden med de nya bemanningskraven, vi ser att nuvarande styre har en inriktning på hälsovalet som snarare centraliserar primärvårdsverksamhet än garanterar en god och jämlik vård i hela länet".

   

  Lars Öberg (S) har inkommit med ett särskilt yttrande:
  "Vården är till för alla. Privata sjukvårdsförsäkringar ska aldrig ge förtur till vår gemensamt skattefinansierade sjukvård.


  Vi ser en oroande utveckling där allt fler svenskar tecknat en privat sjukvårdsförsäkring och på så sätt kan få förtur till offentligt finansierad vård. En utveckling som hotar grundprinciperna för den svenska hälso- och sjukvården: att vård alltid ska ges efter behov – inte utifrån plånbok.


  Det ska helt enkelt inte vara möjligt för vårdgivare att låta försäkringspatienter gå före. I ett så kallat marknadsbaserat sjukvårdssystem får den som betalar mest vård först. Det är inte en sådan sjukvård vi socialdemokrater vill se".

   

  Propositionsordning

  Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag mot att återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.


  Votering begärs och genomförs. Regionstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.


  Omröstningen utfaller så att sju ledamöter röstar ja och sex ledamöter röstar nej. Regionstyrelsen har därmed beslutat att ärendet ska avgöras idag.

   

  Ordförande ställer proposition på hälsovalsutskottets förslag till beslut mot Ulla Anderssons (V) yrkande och Magnus Svenssons (C) yrkande och finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet med hälsovalsutskottets förslag till beslut.


  Ordförande ställer proposition på Lars Öbergs (S) yrkande att det innan handboken fastställs utreds vilka konsekvenser handboken får för mindre hälsocentraler samt hälsocentraler på landsbygden, samt att detta redovisas för regionstyrelsen och finner att regionstyrelsen avslår yrkandet.


  Ordförande ställer proposition på Lars Öbergs (S) yrkande att en skrivning arbetas in i hälsovalshandboken som innebär att Hälso-och sjukvårdsnämnden ska besluta om uppstart av ny verksamhet, om en privat hälsocentral läggs ner och finner att regionstyrelsen avslår yrkandet.


  Ordförande ställer proposition på Lars Öbergs (S) yrkande att krav på arbetsmiljö och kollektivavtal ska arbetas in i hälsovalshandboken och finner att regionstyrelsen avslår yrkandet.
  Votering begärs och genomförs. Regionstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst avslag. Nej-röst bifall.


  Omröstningen utfaller så att åtta ledamöter röstar ja och fem ledamöter röstar nej. Regionstyrelsen har därmed beslutat att avslå yrkandet.


  Ordförande ställer proposition på Lars Öbergs (S) yrkande att en privat vårdgivare som ingår ett avtal med Region Gävleborg inte ska kunna ta emot försäkringspatienter för samma vård, och finner att regionstyrelsen avslår yrkandet.

   

  Ordförande ställer proposition på Lars Öbergs (S) yrkande att en offentligt finansierad vårdgivare inte ska kunna ta emot försäkringspatienter och finner att regionstyrelsen avslår yrkandet.


  Ordförande ställer proposition på Magnus Svenssons (C) yrkande att en skrivning arbetas in om ”Primärvården skall vara en God, Nära, kvalitativ och samordnad för patientens bästa" och finner att regionstyrelsen avslår yrkandet.


  Ordförande ställer proposition på Magnus Svenssons (C) yrkande att en skrivning arbetas in om att utföraren skall erbjuda patienten kontinuitet i forma av fast vårdkontakt eller fast läkarkontakt som skall vara patientens förstahandsval vid planerade besök på hälsocentralen och finner att regionstyrelsen avslår yrkandet.


  Ordförande ställer proposition på Magnus Svenssons (C) yrkande om att en skrivning arbetas in som innebär att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska besluta om uppstart av ny verksamhet om en privat hälsocentral läggs ner och finner att regionstyrelsen avslår yrkandet.


  Ordförande ställer proposition på Magnus Svenssons (C) yrkande om att en skrivning arbetas in som innebär att andra utförare ska ha möjlighet till uppstart av ny verksamhet om en hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att lägga ner verksamhet och finner att regionstyrelsen avslår yrkandet.


  Votering begärs och genomförs. Regionstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst avslag. Nej-röst bifall.


  Omröstningen utfaller så att åtta ledamöter röstar ja och fem ledamöter röstar nej. Regionstyrelsen har därmed beslutat att avslå yrkandet.

   

  Ordförande ställer proposition på Magnus Svenssons (C) yrkande om att det tillsätts en utredning med syfte att det skall bli enklare att starta och driva filial inom ramen för hälsovalssystemet och finner att regionstyrelsen avslår yrkandet.

  Bilagor

 •   36

  Prisutdelningar - Kulturpriser, kulturstipendier och världsarvsstipendium

 •   37

  Information från X-trafik

 • Detta ärende redogör för förslag till övergripande resevillkor, produkter och priser samt ett antal övriga förutsättningar exempelvis hantering av prisjustering, kampanjer och ombordförsäljning för Tåg i Bergslagen AB i enlighet med bilaga ”PM - Bergslagstaxan Priser, Produkter och villkor”.

   

  Tåg i Bergslagen AB:s styrelse har vid styrelsemöte 2022-11-18 samt 2022-12-14 beslutat att rekommendera ägarregionerna att godkänna förslaget. Förslaget ska beslutas av samtliga berörda ägarregioner.

   

  Summering av principer för Bergslagstaxan

  Den föreslagna prissättningen av Bergslagstaxan innebär för enkelbiljetter en relationsbaserad prissättning ”station till station”, där priset i grunden styrs av avståndet för en given färdväg. Därutöver föreslås ett golvpris.

   

  Utöver enkelbiljetter omfattar Bergslagstaxan försäljning av periodbiljett som omfattar samtliga avgångar med Tåg i Bergslagen AB oavsett sträcka.

   

  Biljetterna i Bergslagstaxan föreslås säljas till helt respektive reducerat pris. Reducerat pris skall gälla för följande resenärskategorier:

  ·         Ungdom som ej fyllt 20 år

  ·         Student med minst 50 % studietakt

   

  Rabattnivå för reducerad prisnivå föreslås vara 25 % för samtliga biljettprodukter. Avrundningseffekter exkluderade.

   

  Två barn, 0-6 år, reser alltid avgiftsfritt i sällskap med resenär med giltig biljett oavsett biljettutställare eller biljettyp. Därutöver föreslås ett familjeerbjudande gälla där två barn upp till och med 12 år reser avgiftsfritt på Tåg i Bergslagen AB i sällskap med resenär med giltig biljett ur Tåg i Bergslagen AB:s biljettsortiment.

   

  Respektive ägarregion har enligt förslaget möjlighet att upprätta avtal med Tåg i Bergslagen AB gällande giltighet för respektive RKM:s egna biljettsortiment att gälla på Tåg i Bergslagen AB. Därutöver föreslås respektive ägarregion kunna fatta beslut om avsteg från Bergslagstaxans prissättning inom dess respektive trafikområde.

   

  Ärendet behandlades vid hållbarhetsnämndens sammanträde 25 april 2023, § 43, se bifogat protokollsutdrag.

  Därefter behandlades ärendet vid regionstyrelsens sammanträde 3 maj 2023, § 96, se bifogat protokollsutdrag.

  Bilagor

 • Detta ärende redogör för förslag att Tåg i Bergslagen AB blir delägare i Samtrafiken i Sverige AB.

   

  De regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Gävleborg, Dalarna, Örebro och Västmanland, är gemensamma ägare av Tåg i Bergslagen AB.

   

  Samtrafiken i Sverige AB bedriver en branschgemensam utvecklingsverksamhet inom områden som är strategiskt viktiga för att öka det kollektiva resandet och dess marknadsandel. Bolagets syfte är att genom samverkan mellan ägarföretag och övriga trafikföretag knyta ihop kollektivtrafiken och på affärsmässiga grunder utveckla och erbjuda produkter och tjänster till trafikföretag och resenärer.

   

  Tåg i Bergslagen AB:s samtliga ägarregioner är delägare i Samtrafiken i Sverige AB.

   

  Vid Tåg i Bergslagen AB:s styrelses sammanträde den 14 december 2022 beslutades att Tåg i Bergslagen AB ska ingå partneravtal med Samtrafiken i Sverige AB. Detta genomförs under våren 2023 då Samtrafiken i Sverige AB:s nya partneravtal SPA-11 är på plats.

   

  I samband med att trafikavtalet som Tåg i Bergslagen AB ingått med VR Sverige AB träder i kraft vid tidtabellsskiftet i december 2023 (T24) förändras avtalsformen från tjänstekoncession till bruttoavtal. Som följd av detta flyttas ansvaret för bland annat biljettförsäljning, prissättning och produktsortiment från trafikföretaget till beställaren, det vill säga Tåg i Bergslagen AB.

   

  Inför den nya affärsmodellen hos Tåg i Bergslagen AB är bedömningen att det även är nödvändigt för Tåg i Bergslagen AB att bli delägare i Samtrafiken i Sverige AB. Som aktieägare i Samtrafiken i Sverige AB kan Tåg i Bergslagen AB ta aktiv del i Samtrafiken i Sverige AB:s arbete.

   

  Ärendet behandlades vid hållbarhetsnämnden sammanträde 25 april 2023, § 41, se bifogat protokollsutdrag.

  Därefter behandlades ärendet vid regionstyrelsens sammanträde 3 maj 2023, § 98, se bifogat protokollsutdrag. 

  Bilagor

 • Länets samrådsgrupp för färdtjänst har tagit fram förslag på reviderade tillämpningsanvisningar för färdtjänst.

   

  Region Gävleborg ska fatta beslut för de kommuner som överlämnat sina uppgifter gällande färdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Dessa kommuner (Bollnäs, Hofors, Nordanstig, Ockelbo och Söderhamn) får underlagen och föreslås även fatta egna beslut.

   

  Övriga kommuner hanterar sin egen beslutsprocess. Införandet planeras ske 1 oktober 2023.

   

  Ärendet behandlades vid hållbarhetsnämnden sammanträde 25 april 2023, § 44, se bifogat protokollsutdrag.

  Därefter behandlades ärendet vid regionstyrelsens sammanträde 3 maj 2023, § 99, se bifogat protokollsutdrag. 

  Bilagor

 • Detta ärende redogör för förslag till ny intäkts- och underskottsfördelning för Tåg i Bergslagen AB.

   

  I nuvarande underskottsfördelning finns tre fördelningskomponenter där Tåg i Bergslagen AB:s underskott hanteras genom 1) ersättning för RKM resor, 2) kostnader för dimensionerande fordon och 3) antal km och tågstopp inom respektive län.

   

  Med punkt 1 avses resor som görs med de biljetter som ställs ut av respektive RKM (i Gävleborgs län resor med X-trafiks periodbiljetter och skolkort). För detta ersätts trafikföretaget med drygt 30 kr per resa. Det underskott som återstår för Tåg i Bergslagen AB efter punkt 1 och 2 fördelas mellan ägarna utifrån trafikproduktion (km) och antal stopp.

   

  I arbetet gällande intäkts- och underskottsfördelning för Tåg i Bergslagen AB har det konsekvensbeskrivits effekter av att fortsätta med nuvarande underskottsfördelning samt att återföra intäkter helt eller delvis till ägarlänen. Utifrån arbetet är rekommendationen från ägarrepresentanter att lägga till en komponent som hanterar intäktsfördelning.

   

  Intäkterna från biljettförsäljningen föreslås delas upp i en del som gäller försäljning från relationer inom respektive län (inomlänsintäkter) från vilka intäkterna tillfaller berörd ägarregion medan övriga biljettintäkter tillfaller Tåg i Bergslagen AB och räknas av från det underskott som fördelas mellan ägarna.

   

  Som följd av att inomlänsintäkter föreslås tillfalla respektive ägarlän kan nuvarande komponent med ersättning för RKM-resor (punkt 1 ovan) utgå från aktieägaravtalet.

   

  Förslaget innebär att bilaga 1 till aktieägaravtalet (Fördelning av underskott i Tåg i Bergslagen AB) uppdateras genom att även hantera fördelning av intäkter enligt följande punkter:

   

  1. Inomlänsintäkter - Biljettintäkter från Tåg i Bergslagens biljettprodukter, som säljs av Tåg i Bergslagen eller dess återförsäljare, för relationer där resan helt sker inom ett ägarlän tillfaller berörd ägare.

   

  1. Övriga biljettintäkter – Resterande biljettintäkter (som inte omfattas av punkt 1) från Tåg i Bergslagens biljettprodukter, som säljs av Tåg i Bergslagen eller dess återförsäljare, tillfaller Tåg i Bergslagen och räknas av från underskottet.

   

  Nuvarande punkt 1 Periodbiljetter i aktieägaravtalet utgår som följd av förslaget.

   

  Förslaget förväntas bidra till att ge ägarregionerna incitament att öka resandet med Tåg i Bergslagen AB och att i större utsträckning integrera Tåg i Bergslagen AB:s trafik som en del av det lokala trafiksystemet.

   

  Ärendet behandlades vid hållbarhetsnämndens sammanträde 25 april 2023, § 42, se bifogat protokollsutdrag.

  Därefter behandlades ärendet vid regionstyrelsens sammanträde 3 maj 2023, § 97, se bifogat protokollsutdrag.

  Bilagor

 • X-trafik har fått ett politiskt uppdrag att genomföra besparings- samt intäktsökandeåtgärder motsvarande 40 mnkr.

   

  I syfte att minska kostnaderna samt öka intäkterna och få en budget i balans föreslås följande åtgärder:

   

  Trafikutbudsjusteringar (minskad nettokostnad per helår cirka 3 mnkr)

  I förslaget till trafikutbudsjusteringar har hänsyn tagits till trafikförsörjningsprogrammets fyra prioriterade mål.

  En större andel resor sker med kollektivtrafik

  • Kollektivtrafiken ska utgöra en växande andel av det motoriserade resandet. Målet är att kollektivtrafikens andel ska fördubblas från år 2009 till år 2030

  Större funktionella studie- och arbetsmarknader i starka stråk

  • Kollektivtrafiken skapar och förstärker möjligheterna till större funktionella studie- och arbetsmarknader i starka stråk och områden, framförallt där kollektivtrafiken kan vara ett förstahandsval

   

  Förnybara drivmedel och minskad energiåtgång

  • Kollektivtrafiken ska använda förnybara och prioritera utsläppsfria drivmedel, minska energiåtgången och därmed minska klimat- och miljöpåverkan

   

  Ett tillgängligt samhälle

  • Kollektivtrafiken ska möjliggöra för människor att bo, verka och leva i hela länet. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglighetsanpassad så att så många som möjligt kan använda den. Den ska även vara bekväm, enkel och billig.

   

  Med utgångspunkt från ovan föreslås följande trafikutbudsjusteringar vilka beräknas ge en minskad nettokostnad per helår på cirka 3 mnkr.

   

  Linje

  Sträckning

  Åtgärd

  Medel/tur

  Besparing

  141

  Sandviken - Hofors

  Glesa ut trafik från 30 till 60 minuter i lågtrafik på vardagar och från 40 till 60 minuter på lördag och söndag

  7,0

  2,0 mnkr

  9

  Hudiksvall

  Linjen läggs ned

  2,0

  0,2 mnkr

  SJ Tåg

  Sandviken – Gävle – söderut

  Inom ramen för vårt samarbete med SJ tas det tidiga morgontåget kl. 05.45 från Sandviken till Gävle bort

  2,0

  0,4 mnkr

  Övrigt

   

  Allmänna tidtabellsjusteringar

  NA1

  0,4 mnkr

   

  3,0 mnkr

  1 NA = inte tillämpbar

   

  Trafikutbudsjusteringarna verkställs vid tidtabellskiftet den 10 december 2023.

   

  Prisjusteringar av enkel- och periodbiljetter samt biljettutbudsförändringar

  I arbetet med justeringar av biljettpriser krävs en avvägning gällande risken att justeringen skapar förändringar i resmönster. En avvägning i förslaget har också gjorts utifrån nationella jämförelser av biljettpriser. De senaste jämförelserna, som kan ses under avsnitt ”Ärendet”, visar att X-trafiks biljettpriser är förhållandevis låga i jämförelse med resten av Sverige. Trafikutbudet samt storleken på zoner varierar dock mycket mellan olika Regionala kollektivtrafikmyndigheter.

   

  Sammanfattningsvis har följande tre huvudprinciper legat till grund för förslagen avseende prisjusteringar av enkel- och periodbiljetter samt biljettutbudsförändringar:

   

  • Öka intäkterna – Prisjusteringar
  • Förenkla – Möta kundernas önskemål om att köpa rätt biljett i olika kanaler
  • Följa försäljningsstrategin – Fler ska köpa biljett i förväg innan resan för att minska tiden för ombordstigning

  I förslaget från förvaltningen föreslås att förändringarna genomförs i två steg. Den totala intäktsökningen per helår beräknas för steg 1 bli cirka 32 mnkr. Efter beaktande av minskat resande med 3 procent på grund av prisjusteringar beräknas intäkter minska med cirka 7 mnkr till 25 mnkr. För steg 2 beräknas intäktsökningen bli cirka 10 mnkr. Inget beaktande av minskat resande har tagits för steg 2 utifrån att denna prisjustering är av mindre karaktär. Nedan beskrivs steg 1 och 2 mer detaljerat.

   

  • Steg 1 – förväntad intäktsökning per helår cirka 25 mnkr:
  • Prisjustering av enkelbiljett vuxen förköp i en zon från 26 kr till 30 kr, övriga enkel- och periodbiljetter justeras enligt gällande prismodell, med undantag av seniorbiljetten (verkställs 21 augusti 2023)
  • Fritidsbiljetten tas bort (verkställs 21 augusti 2023)
  • Rabatten för ”vuxen+barn” tas bort (verkställs 21 augusti 2023)
  • Uppsalatillägget tas bort (verkställs 10 december 2023)
  • Steg 2 – förväntad intäktsökning per helår cirka 10 mnkr:
  • Prisjustering av enkelbiljett vuxen förköp i en zon från 30 kr till 31 kr, övriga enkel- och periodbiljetter justeras enligt gällande prismodell. De biljetter för privat kund vilka inte ingår i prismodellen kan justeras enligt samma princip (verkställs 5 februari 2024)
  • Rabatten vid betalning med reskassa ombord tas bort (verkställs 5 februari 2024)
  • 24-timmarsbiljetten utökas till att kunna köpas för alla zonsteg (verkställs under 2024)

   

  För prislista se bilaga; Prislista.

   

  Delegation till Hållbarhetsnämnden för årlig uppräkning av biljettpriser

  Flertalet Regionala kollektivtrafikmyndigheter genomför årliga prisjusteringar, detta för att bland annat följa konsumentprisindex (KPI) och undvika ett behov av att genomföra mer omfattande prisjusteringar vid enstaka tillfällen. En sådan hantering påverkar kunderna i en mindre omfattning än om mer omfattande prisjusteringar behöver genomföras.

   

  Utifrån ovan föreslås att Hållbarhetsnämnden får delegation att årligen genomföra uppräkning av biljettpriserna inom spannet 2-5 procent. Om förändringen av konsumentprisindex (KPI), inför beslut om årlig uppräkning av biljettpriserna, varit högre än 5 procent under den senast kända tolvmånadersperioden ska den maximala nivån på spannet för uppräkning utgöras av den faktiska procentuella förändringen av KPI.

  Spannet för den årliga uppräkningen av biljettpriserna avser priset för:

  • Enkelbiljett vuxen förköp i en zon och kan sedan variera mellan olika typer av biljetter utifrån prismodellens uppbyggnad
  • Övriga biljetter för privat kund vilka inte ingår i prismodellen

  Den första årliga uppräkningen av biljettpriserna verkställs under 2025.


   

  Justering av förseningsersättning för resor med tåg som kör längre än 150 km (långa tåg)

  Kund som drabbas av försening vid resa kan ansöka om förseningsersättning enlig gällande Lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer.

   

  Den 1 oktober 2019 sänktes förseningsersättningen för X-trafiks kunder kraftigt till nuvarande ersättningsnivåer enligt gällande lag och förordning där kunder som reser med tåg som kör längre än 150 km (långa tåg) inte får ta del av ersättning i samma utsträckning som dem som reser med buss eller med tåg under 150 km (korta tåg). Detta skapar en orättvis behandling av kunderna. För att skapa en mer rättvis och kundvänlig förseningsersättning föreslås att förseningsersättningen tillämpas på samma sätt för resor med tåg som kör längre än 150 km (långa tåg) som för resor med buss samt tåg som kör under 150 km (korta tåg).

   

  Detta innebär att kunderna som reser med tåg som kör längre än 150 km (långa tåg) skulle ha rätt att få ersättning med 50 procent av biljettpriset vid 20-39 minuters försening, 75 procent av biljettpriset vid 40-59 minuters försening och 100 procent av biljettpriset vid försening på 60 minuter eller mer.

   

   

  Figur 1: Tabell över nuvarande förseningsersättning samt förslag på framtida förseningsersättning.

  Kostnaden för justeringen av förseningsersättningen är beroende av hur många ärenden som inkommer men förväntas inte öka med mer än 150 tkr årligen.

   

  Delegation till Hållbarhetsnämnden avseende beslut gällande ersättningsnivåer för förseningsersättning

  Att som Regional kollektivtrafikmyndighet kunna kompensera kunder vid förseningar i kollektivtrafiken är en viktig del för att kunna behålla samt rekrytera nya kunder. Nivåerna på förseningsersättningen spelar en viktig roll gällande huruvida en kund upplever sig ha blivit kompenserad eller ej. För att kunna möta kommande kundbehov föreslås därför att delegation ges till Hållbarhetsnämnden avseende beslut gällande ersättningsnivåer för förseningsersättning.

   

  Tillfälliga drivmedelsförändringar

  För att bidra till en budget i balans för år 2023 föreslås ett tillfälligt drivmedelsbyte från biodiesel (HVO) till reduktionspliktig diesel för busstrafik i Gästrikland och Hälsingland på de bussdepåer där detta går att genomföra. Drivmedelsbytet verkställs när det är praktiskt genomförbart för trafikföretagen och gäller under år 2023. Kostnadsminskningen för år 2023 uppskattas till cirka 6-9 mnkr.

   

  Organisation

  Förvaltningen har undersökt möjligheten att genomföra interna effektiviseringar, resultatet av detta är att personella neddragningar inte kan genomföras utan att arbetsuppgifter inom verksamheten tas bort. Vid besparingsbeslutet 2019 togs tjänster bort från avdelningen vilket ännu idag påverkar verksamheten.

   

  Ärendet behandlades vid hållbarhetsnämndens sammanträde 25 april 2023, § 24, se bifogat protokollsutdrag.

  Därefter behandlades ärendet vid regionstyrelsens sammanträde 3 maj 2023, § 93, se nedan samt bifogat protokollsutdrag:

   

  Reservationer

  Eva Lindberg (S), Lars Öberg (S), Marie-Louise Dangardt (S), Jan Lahenkorva (S), Magnus Svensson (C) och Ulla Andersson (V), reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden och har inkommit med skriftliga reservationer.


  Skriftlig reservation från Socialdemokraterna:
  "Utgångspunkten för alla besparingsåtgärder måste vara att upprätthålla det regionala trafikförsörjningsprogrammets integritet och dess angivna mål. I annat fall riskeras inte endast medborgarnas möjligheter till goda resmöjligheter utan också Region Gävleborgs relationer till kommuner, till näringsliv och till föreningsliv.


  Två värden ska vägleda arbetet och mot dessa skall alla åtgärder utvärderas.

  • Värna kärnverksamhet
  • Ej förstöra långsiktiga utvecklingsmöjligheter

   

  X-trafiks uppdrag är att utveckla och samordna kollektivtrafik för så många människor som möjligt. Kärnverksamheten är således kollektivtrafiken. Besparingsåtgärder får ej vidtas som skadar möjligheterna att upprätthålla och långsiktigt utveckla kollektivtrafiken.


  Kollektivtrafikens betydelse för regional utveckling och tillväxt är stor. Besparingsåtgärder får ej vidtas som skadar långsiktiga utvecklingsmöjligheter i länet. Särskilt ska trafik på landsbygderna värnas. 

   

  Riskanalys och konsekvensanalys ska genomföras för varje förslag till åtgärd som kan bli aktuellt. Sådana analyser ska göras utifrån trafikförsörjningsprogrammets fyra mål och målindikatorer. Varje åtgärdsförslag skall remitteras till länets kommuner och berörda intresseorganisationer.

  • Kollektivtrafiken ska utgöra en växande andel av det motoriserade resandet. Målet är att kollektivtrafikens andel ska fördubblas från år 2009 till år 2030
  • Kollektivtrafiken skapar och förstärker möjligheterna till större funktionella studie- och arbetsmarknader i starka stråk och områden, framförallt där kollektivtrafiken kan vara ett förstahandsval
  • Kollektivtrafiken ska använda förnybara och prioritera utsläppsfria drivmedel, minska energiåtgången och därmed minska klimat- och miljöpåverkan

   

  Kollektivtrafiken ska möjliggöra för människor att bo, verka och leva i hela länet. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglighetsanpassad så att så många som möjligt kan använda den. Den ska även vara bekväm, enkel och billig.


  Vi menar att vare sig riskanalys eller konsekvensanalys vidtagits på ett tillfredsställande sätt. Sammantaget ser vi uppenbara risker att möjligheterna att upprätthålla och långsiktigt utveckla kollektivtrafiken skadas på ett alltför långtgående vis".

   

  Skriftlig reservation från Vänsterpartiet:
  "Vänsterpartiet ser kollektivtrafiken som en viktig del av den infrastruktur som gör det möjligt för gävleborgarna att bo och verka i länet. Under pandemin uppmanades folk att inte åka kollektivt om de hade andra alternativ. Detta ledde till färre resande. 

   

  Nu är pandemin över och resandeutvecklingen ökar stadigt även om vi ännu inte är tillbaka på 2019 års nivå. Det viktigaste just nu är därför att sätta in åtgärder som kan snabba på den utvecklingen. Där ser vi att det är olyckligt med en större prisförändring under hösten då det riskerar att få folk att välja bort kollektivtrafiken som färdmedel.

   

  Med pågående klimatförändringar i världen behöver vi bli fler som väljer att åka kollektivt. Vänsterpartiet anser därför att priset på periodkort inte ska höjas utan att de som kontinuerligt reser med kollektivtrafiken ska värnas och priserna hållas nere för att få fler att välja klimatsmart, hållbart resande".

   

  Skriftlig reservation från Centerpartiet:
  "Centerpartiet yrkade i första hand Återremiss på ärendet för att invänta utredning om reklamintäkter och ytterligare utredningar kring möjliga besparingsområden inom administration och kundcenter. Detta för att inte majoriteten återigen skall göra fort och fel.


  Centerpartiet yrkade även att Inga utbudsjusteringar görs på linje 141, linje 9 och SJ-Tågets tidiga avgång 05:45 från Sandviken till Gävle.


  Centerpartiet anser att det är miljömässigt vårdslöst att likt majoriteten i Hållbarhetsnämnden ta bort inblandning av HVO på bussar och att det inte blir en prövning för RS och RF.


  Centerpartiet anser att Majoritetspartierna, med SD och M i spetsen, omöjliggör för länets invånare att ta del av arbetsmarknaden utanför sin egen kommun! Att dessa partier är emot hållbart resande, vilket har varit känt under en längre tid. Men nu offras inte bara klimatet, utan även pendlande människors vardag".

   

  Yrkanden

  Lars Öberg (S) yrkar i första hand, med instämmande av Ulla Andersson (V), Magnus Svensson (C), Marie-Louise Dangardt (S), på att ärendet återremitteras för komplettering med följande grunder:

  • Det förväntade minskningen av resande inom kollektivtrafiken och de ekonomiska effekter det får baseras i underlaget på resandesiffror från innan pandemin. Den verkliga effekten i minskat resande såväl i antal som i ekonomiskt resultat behöver redovisas för styrelsen innan ett beslut kan tas. De uppskattade siffrorna och effekterna ser vi som högst tvivelaktiga.
  • Det högerkonservativa styrets företrädare har tidigare i media såväl som i talarstolar och texter påtalat att intäkter i miljonklassen skulle kunna tillföras verksamheten om man tillät reklam på kollektivtrafikens fordon. En intern utredning om de ekonomiska effekterna av att införa reklam skall presenteras i Maj, de positiva ekonomiska effekterna bör kunna göra att begränsningar i kollektivtrafiken eller höjningar av biljettpriser till viss inte behöver genomföras och bör därför övervägas innan nedskärningar görs. Detta behöver tas i beaktande innan beslut om effektiviseringar tas. 
  • Besparingsförslaget föreslår endast åtgärder som drabbar miljö eller resenärer, ingenting är föreslaget gällande den interna organisationen. Länets enda biljettkontor (placerat mitt i centrala Gävle) nämns inte i besparingsförslaget och bör i alla fall övervägas innan man begränsar tillgängligheten för resande eller höjer biljettpriser.

   

  Lars Öberg (S) yrkar i andra hand på följande:

  • Att punkt 1 i beslutsförslaget avslås, då besparingen på 3 miljoner som detta skall ge enligt majoritetsföreträdare kommer att kunna kompenseras genom intäkter från reklam samt med stängning av biljettkontoret i Gävle. Dessa insatser skulle ge en ekonomisk effekt vilket innebär göra att trafikutbudsjusteringar ej behöver göras för att nå upp till den nivå av effektivisering som föreslås.
  • Att punkterna 2B och 2C i beslutsförslaget stryks, då dessa punkter inte ger någon ekonomisk besparing. Vuxen+ barn biljett har en pedagogisk effekt då vuxna i och med denna rabatt kan lära barn att åka kollektivt till en rabatterad kostnad.

   

  Ulla Andersson (V) har inkommit med nedanstående yrkanden:

  • 1. Majoritetens förslag till justeringar i utbudet genomförs.
  • 2. Avslag på förslag till beslut.
  • 2a. Priset på enkelbiljetter (förköp) höjs i augusti 2023 från 26 kr för en zon till 28 kr för en zon. Övriga zoner justeras enligt gällande prismodell för enkelbiljetter.
  • 2c. Vi yrkar avslag och att rabatten för “vuxen+barn” bibehålls.
  • 3a. Priset på enkelbiljetter (förköp) höjs i februari 2024 från 28 kr för en zon till 30 kr för en zon. Övriga zoner justeras enligt gällande prismodell för enkelbiljetter.
  • b). Rabatten för betalning med reskassa bibehålls.
  • 4. Avslag på förslag till beslut.
  • a.) Avslag på förslag till beslut.
  • b.) Avslag på förslag till beslut.

   

  Magnus Svensson (C) har inkommit med nedanstående yrkanden:

  • Inga utbudsjusteringar görs på linje 141, linje 9 och SJ-Tågets tidiga avgång 05:45 från Sandviken till Gävle.
  • Reklam i kollektivtrafiken införs.
  • Avslag på beslutspunkt 1.
  • Att beslutspunkt 2a ersätts med: Priset på enkelbiljetter (förköp) höjs i augusti 2023 från 26 kr för en zon till 28 kr för en zon. Övriga zoner justeras enligt gällande prismodell för enkelbiljetter.
  • Avslag på beslutspunkt 2b.
  • Avslag på beslutspunkt 2c.
  • Bifall till beslutspunkt 2d.
  • Att beslutspunkt 3a ersätts med: Priset på enkelbiljetter (förköp) höjs i februari 2024 från 28 kr för en zon till 30 kr för en zon. Övriga zoner justeras enligt gällande prismodell för enkelbiljetter.
  • Bifall till beslutspunkt 3b.
  • Bifall till beslutspunkt 3c.
  • Avslag på beslutspunkt 4.
  • Bifall till beslutspunkt 5.
  • Avslag till beslutspunkt 6.

   

  Ulla Andersson (V) har inkommit med ett särskilt yttrande:
  "Vänsterpartiet ser kollektivtrafiken som en viktig del av den infrastruktur som gör det möjligt för gävleborgarna att bo och verka i länet. Under pandemin uppmanades folk att inte åka kollektivt om de hade andra alternativ. Detta ledde till färre resande.

   

  Nu är pandemin över och resandeutvecklingen ökar stadigt även om vi ännu inte är tillbaka på 2019 års nivå. Det viktigaste just nu är därför att sätta in åtgärder som kan snabba på den utvecklingen. Där ser vi att det är olyckligt med en större prisförändring under hösten då det riskerar att få folk att välja bort kollektivtrafiken som färdmedel".

   

  Propositionsordning

  Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag.


  Votering begärs och genomförs. Regionstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.


  Omröstningen utfaller så att sju ledamöter röstar ja och sex ledamöter röstar nej. Regionstyrelsen har därmed beslutat att ärendet ska avgöras idag.


  Ordförande ställer proposition på beslutspunkt 1 mot Lars Öbergs (S) och Magnus Svenssons (C) avslagsyrkande och finner att regionstyrelsen beslutar enligt Hållbarhetsnämndens förslag till beslut.

   

  Votering begärs och genomförs. Regionstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för Hållbarhetsnämndens förslag till beslut. Nej-röst för Lars Öbergs (S) och Magnus Svenssons (C) avslagsyrkande.


  Omröstningen utfaller så att åtta ledamöter röstar ja och fem ledamöter röstar nej. Regionstyrelsen har därmed beslutat enligt Hållbarhetsnämndens förslag till beslut.


  Ordförande ställer proposition på beslutspunkt 2a mot Ulla Anderssons (V) och Magnus Svenssons (C) ändringsyrkande och finner att regionstyrelsen beslutar enligt Hållbarhetsnämndens förslag till beslut.


  Ordförande ställer proposition på beslutspunkt 2b mot Lars Öbergs (S) och Magnus Svenssons (C) avslagsyrkande och finner att regionstyrelsen beslutar enligt Hållbarhetsnämndens förslag till beslut.


  Votering begärs och genomförs. Regionstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för Hållbarhetsnämndens förslag till beslut. Nej-röst för Lars Öbergs (S) och Magnus Svenssons (C) avslagsyrkande.


  Omröstningen utfaller så att åtta ledamöter röstar ja och fem ledamöter röstar nej. Regionstyrelsen har därmed beslutat enligt Hållbarhetsnämndens förslag till beslut.


  Ordförande ställer proposition på beslutspunkt 2c mot Lars Öbergs (S) och Magnus Svenssons (C) avslagsyrkande och finner att regionstyrelsen beslutar enligt Hållbarhetsnämndens förslag till beslut.

   

  Votering begärs och genomförs. Regionstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för Hållbarhetsnämndens förslag till beslut. Nej-röst för Lars Öbergs (S) och Magnus Svenssons (C) avslagsyrkande.


  Omröstningen utfaller så att sju ledamöter röstar ja och sex ledamöter röstar nej. Regionstyrelsen har därmed beslutat enligt Hållbarhetsnämndens förslag till beslut.


  Ordförande ställer proposition på beslutspunkt 3a mot Magnus Svenssons (C) och Ulla Anderssons (V) ändringsyrkande och finner att regionstyrelsen beslutar enligt Hållbarhetsnämndens förslag till beslut.


  Ordförande ställer proposition på beslutspunkt 3b mot Ulla Anderssons (V) yrkande och finner att regionstyrelsen beslutar enligt Hållbarhetsnämndens förslag till beslut.


  Ordförande ställer proposition på beslutspunkt 4, 4a och 4b mot Magnus Svenssons (C) och Ulla Anderssons (V) avslagsyrkande och finner att regionstyrelsen beslutar enligt Hållbarhetsnämndens förslag till beslut.

  Bilagor

 • I hus 10 på Hudiksvalls sjukhus kommer plan 7, 8 och 9 samt plan 10 (ventilationsplan) att byggas om och anpassas för ögonmottagning, ögonoperation och synrehabilitering.

   

  När ögonverksamheten flyttar in kommer patientflödet att öka avsevärt i kulverten. Där kommer både gående och transporterade patienter att vistas, samtidigt med ökade truckflöden för transport av material, tvätt och sopor. Befintlig kulvert är dock så smal att patienttransporter och trucktransporter inte kan mötas på ett säkert sätt i kulverten.

   

  Befintlig kulvert behöver därför kompletteras med en bredare och ändamålsenlig kulvert. Efter genomförande kommer befintlig kulvert att nyttjas av patienter, besökare och personal, och den nya kulverten användas för trucktransporter, inklusive liggande patienttransporter.

   

  Ärendet behandlades vid fastighets-, miljö- och teknikutskottets sammanträde 18 april 2023, § 29, se bifogat protokollsutdrag.

  Därefter behandlades ärendet vid regionstyrelsens sammanträde 3 maj 2023, § 103, se bifogat protokollsutdrag.

  Bilagor

 • Stiftelsen Länsmuseet Gävleborg har lämnat en årsredovisning för 2022. Kultur- och
  kompetensnämnden har tagit del av årsredovisningen och överlämnar den till
  regionfullmäktige.

   

  Ärendet behandlades vid kultur- och kompetensnämndens sammanträde 25 april 2023, § 58, se bifogat protokollsutdrag. 

  Därefter kommer ärendet att behandlas vid regionstyrelsens sammanträde 23 maj 2023, kallelsen kompletteras med protokollsutdrag när deras protokoll är justerat. 

  Bilagor

 • Stiftelsen Folkteatern Gävleborg har lämnat en årsredovisning för 2022. Kultur- och
  kompetensnämnden har tagit del av årsredovisningen och överlämnar den till
  regionfullmäktige.

   

  Ärendet behandlades vid kultur- och kompetensnämndens sammanträde 25 april 2023, § 59, se bifogat protokollsutdrag. 

  Därefter kommer ärendet att behandlas vid regionstyrelsens sammanträde 23 maj 2023, kallelsen kompletteras med protokollsutdrag när deras protokoll är justerat. 

  Bilagor

 • Stiftelsen Hälsinglands Museum har lämnat en årsredovisning för 2022. Kultur- och
  kompetensnämnden har tagit del av årsredovisningen och överlämnar den till
  regionfullmäktige.

   

  Ärendet behandlades vid kultur- och kompetensnämndens sammanträde 25 april 2023, § 60, se bifogat protokollsutdrag. 

  Därefter kommer ärendet att behandlas vid regionstyrelsens sammanträde 23 maj 2023, kallelsen kompletteras med protokollsutdrag när deras protokoll är justerat. 

  Bilagor

 • Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska styrelsen två gånger per år redovisa de motioner som inte beretts färdigt, § 61.

   

  I bifogad sammanfattning framgår vilka motioner som den 11 april 2023 inte hade beretts färdigt – sammanlagt 55 st.

   

  Av dessa är 33 st under politisk beredning och 22 st under tjänstemannaberedning.

   

  Ärendet behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 3 maj 2023, § 101, se bifogat protokollsutdrag.

  Bilagor

 • Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska styrelsen två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt, § 95.

   

  I bifogad sammanfattning framgår vila medborgarförslag som den 11 april 2023 inte hade beretts färdigt – sammanlagt 11 st.

   

  Av dessa är 5 st under politisk beredning och 6 st under tjänstemannaberedning.

   

  Ärendet behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 3 maj 2023, § 102, se bifogat protokollsutdrag.

  Bilagor

 •   49

  Avsägelse av uppdrag som ledamot/ersättare i regionfullmäktige

 • Val av nämndeman till Förvaltningsrätten i Falun för perioden 1 januari 2024 till och med 31 december 2027. Antal nämndemän som ska utses av Region Gävleborg är 30 st.

  Bilagor

 • Val av jurymän till 1:a och 2:a gruppen för tryckfrihetsmål. Gävle Tingsrätt, för perioden 1 januari 2024 till och med 31 december 2027. Antal jurymän som Region Gävleborg ska utse är, till 1:a gruppen 16 st och till 2:a gruppen 8 st.

  Bilagor

 • Val av nämndeman till Hovrätten för nedre Norrland för perioden 1 januari 2024 till och med 31 december 2027. Antal nämndemän som ska utses av Region Gävleborg är 18 st.

  Bilagor

 • Val av nämndeman till Kammarrätten i Sundsvall för perioden 1 januari 2024 till och med 31 december 2027. Antal nämndemän som ska utses av Region Gävleborg är 12 st.

  Bilagor

 • Vid regionfullmäktiges sammanträde 22 november 2022, § 301, förrättades val till bl.a. hälso- och sjukvårdsnämnden och det kvarstår att välja en ledamot från Sjukvårdspartiet Gävleborg.

 • Marie-Louise Dangardt (S) frågar:

  1. Delar vice ordf KKN Socialdemokraternas bedömning att Region Gävleborg bör verka för att förverkliga sommarlovsaktiviteter med lunch för barn i Gävleborg enligt ovan beskrivning?
  2. Delar vice ordf KKN Socialdemokraternas bedömning att den regionala samverkansgruppen är särskilt lämplig för att planera och förbereda denna uppgift?

  Bilagor

 • Eva Lindberg (S) frågar:

  1. Delar ordförande HSN Socialdemokraternas syn på betydelsen att Region Gävleborg stärker det uppsökande, hälsofrämjande och förebyggande arbetet för barn?
  2. Hur ser ordförande HSN på att i detta syfte införa hälsobuss enligt ovan beskrivning i Region Gävleborgs verksamheter?

  Bilagor

 • Eva Lindberg (S) frågar:

  1. Bedömer ordförande HSN att hembesöksprogrammet utgör en viktig komponent inom barnhälsovården i Region Gävleborg – om så, varför?
  2. Ser ordförande HSN att ett utökat hembesöksprogram som beskrivs i interpellationen kan tillföra ytterligare värde – om så, varför?

  Bilagor

 • Marie-Louise Dangardt (S) fråga:

  1. Delar ordf HSN Socialdemokraternas bedömning att stödet för syskon till barn med cancerdiagnos behöver utvecklas i Region Gävleborg?
  2. Delar ordf HSN Socialdemokraternas bedömning att särskilda syskonstödjare bör kunna bidra till att förstärka stödet för syskon till barn med cancerdiagnos i Region Gävleborg, i så fall på vilka grunder.

  Bilagor

 • Marie-Louise Dangardt (S) frågar:

  1. Delar ordf KKN Socialdemokraternas bedömning att Sverigedemokraternas agerande mot Länsmuseet skadat verksamheten – om så, varför; om ej, varför?
  2. Delar ordf KKN Socialdemokraternas bedömning att Sverigedemokraternas agerande mot Länsmuseet är orsaken till museichefens beslut att avsluta sin tjänst?
  3. Avser ordf KKN att vidta åtgärder för att förhindra att framtida situationer likt den vid Länsmuseet ej kan uppkomma igen vid andra kulturinstitutioner (t.ex. Folkteatern, Kultur Gävleborg, Hälsinglands museum, m.fl.) – om så, vilka?
  4. Överväger ordf KKN att häva samarbetet med Sverigedemokraterna i nämnden, mot bakgrund av konsekvenserna vid Länsmuseet?

  Bilagor

 • Ulla Andersson (V) frågar:

  • Avser du att trycka på regeringen för att öka statsbidragen till regionerna och därmed Region Gävleborg?

  Bilagor

 • Jan Lahenkorva (S) frågar:

  1. Vad gör Samstyret när pengarna från resultatutjämningsreserven är slut?
  2. Hur ser den långsiktiga planen ut för att nå en ekonomi i balans för hälso och sjukvårdsnämnden?

  Bilagor

 • Joakim Westlund (C) har lämnat in en motion med följande yrkanden:

  1. att regionen definierar vad invånarna ska kunna förvänta sig av hälso- och sjukvården inom ramen för God och Nära Vård. 
  2. att regionens definition av God och Nära Vård blir utgångspunkt när regionen avgör om det finns behov av en regiondriven hälsocentral eller annan regiondriven verksamhet. 
  3. att ersättningsreglerna i hälsovalshandboken därefter justeras så att både regiondrivna och fristående hälsocentraler har möjlighet att bedriva den verksamhet som regionen efterfrågar. 

  Bilagor

 • Magnus Svensson (C) har lämnat in en motion med följande yrkande:

  • Att Region Gävleborg via kultur Gävleborg initierar ett arbete inför sommaren 2024 utifrån det som anförts i motionen att starta upp en konst- och kulturrunda i Gävleborg tillsammans med konst- och kulturföreningar.

  Bilagor

 • Magnus Svensson (C) har lämnat in en motion med följande yrkande:

  • Att Region Gävleborg bjuder in kommunala nämndsordföranden med ansvar för kulturskolan samt de kommunala kulturskolecheferna till en dialog om ökad samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och regionen.  

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.