Hoppa över navigering
 • § 206

  Val av justerare och justeringstid

 • Eva Lindberg, Jan Lahenkorva, Marie-Louise Dangardt, Lars Öberg, Mona Davik, Daniel Hermansson och Marcus Gard (S) har lämnat in en motion med följande yrkande:

   

  1. Att Region Gävleborg tillskriver regeringen för att delge uppfattningen att vårdpersonal ska undantas kraven på angiveri.

   

 • Eva Lindberg, Jan Lahenkorva, Marie-Louise Dangardt, Lars Öberg, Mona Davik, Daniel Hermansson och Marcus Gard (S) har lämnat in en motion med följande yrkande:

   

  1. Att Region Gävleborg tillskriver regeringen för att delge uppfattningen, att yrkeskategorier i regionsektorn, vid sidan av vårdpersonal, ska undantas kraven på angiveri.

   

 • Eva Lindberg, Marie-Louise Dangardt, Daniel Hermansson, Lena Åman, Kristoffer Hansson, Bente Sandström, Ylva Ivarsson och Hans Hellström (S) har lämnat in en motion med följande yrkanden:

   

  1. Att Region Gävleborg genomför sommarlovsaktiviteter med lunch för barn i Gävleborg enligt ovan beskrivning.
  2. Att sådana aktiviteter planeras, förbereds och genomförs för åren 2024, 2025 och 2026.

   

 • Ulla Andersson, Kristina Sjöström, Alf Norberg, Petra Modée, Lars-Göran Langeborg, Yvonne Oscarsson, Lars B Andersson och Gabriella Eidhagen (V) har lämnat in en motion med följande yrkanden:

   

  • att Region Gävleborg ska införa särskilda arbetsvillkor.
  • att det genomförs en kraftig satsning på förbättrad arbetsmiljö, med delaktighet och inflytande för personalen.
  • att grundbemanningen ökar.
  • att resursteam införs.

   

 • Carina Ohlson (C) har lämnat in en motion med följande yrkande:

   

  • att reskassa behålls som betalningssätt som minst tills det att ”betala med blipp” är redo för införande.

   

 • Eva Lindberg, Marie-Louise Dangardt, Daniel Hermansson, Lena Åman, Kristoffer Hansson, Bente Sandström, och Hans Hellström (S) har lämnat in en motion med följande yrkande:

   

  1. Att Region Gävleborg instiftar ett kulturpris för barn och unga i Gävleborg enligt ovan beskrivning.

   

 • Eva Lindberg, Marie-Louise Dangardt, Daniel Hermansson, Lena Åman, Kristoffer Hansson, Bente Sandström, och Hans Hellström (S) har lämnat in en motion med följande yrkande:

   

  1. Att Region Gävleborg tillsätter en utredning för ökad jämlikhet inom verksamheter under Kultur- och kompetensnämnden enligt ovan beskrivning.

   

 • Eva Lindberg, Marie-Louise Dangardt, Daniel Hermansson, Lena Åman, Kristoffer Hansson, Bente Sandström, och Hans Hellström (S) har lämnat in en motion med följande yrkande:

   

  1. Att ovan nämnda uppdrag syftande till att öka självfinansieringsgraden av kulturen upphävs och avslutas.

   

 • Eva Lindberg, Jan Lahenkorva, Marie-Louise Dangardt och Lars Öberg (S) har lämnat in en motion med följande yrkanden:

   

  1. Att ljud från regionstyrelsens möten spelas in och sedan arkiveras i Region Gävleborgs diarium som en allmän handling tillsammans med tillhörande mötesprotokoll.
  2. Att ljudupptagning och arkivering sker fr.o.m. regionstyrelsens sammanträde 2024-02-01.

   

 • Eva Lindberg, Marcus Gard och Marie-Louise Dangardt (S) har lämnat in en motion med följande yrkanden:

   

  1. Att Region Gävleborg inför flaggning enligt ovan beskrivning.
  2. Att ärendet bereds för att träda i kraft inför Pride 2024.
  3. Att ärendet bereds i regionstyrelsens fastighets-, teknik- och miljöutskott.

   

 • Mona Davik (S) har lämnat in en motion med följande yrkanden:

   

  • Att ge föräldrarna tillgång till barnens journaler efter att barnet fyllt 13 år för att ge en bra balans mellan barnets rätt till sekretess och föräldrarnas ansvar för barnets välbefinnande.
  • Att ge föräldrarna tillgång till viss information för att säkerställa att barnet får den vård och behandling som det behöver, samtidigt som barnets rätt respekteras till sekretess och självbestämmande.

   

 • Mona Davik (S) har lämnat in en motion med följande yrkanden:

   

  • Att Region Gävleborg genomför en utvärdering av de erfarenheter som finns i andra regioner av Stockholm-3 test för prostatacancer.
  • Att Region Gävleborg, om utfallet är positivt, föreslår åtgärder utifrån utvärderingen med målet att öka tidig upptäckt och behandling av sjukdomen.

   

 • Ulla Andersson, Kristina Sjöström, Alf Norberg, Petra Modée, Lars-Göran Langeborg och Yvonne Oscarsson (V) har lämnat in en motion med följande yrkande:

   

  • att Region Gävleborg inför självvald inläggning inom psykiatrin.

   

 • Marie-Louise Dangardt (S) frågar:

   

  1. Delar ordförande HSN Socialdemokraternas syn på betydelsen att Region Gävleborg stärker det uppsökande, hälsofrämjande och förebyggande arbetet för barn?
  2. Hur ser ordförande HSN på att i detta syfte införa hälsobuss enligt ovan beskrivning i Region Gävleborgs verksamheter?

   

 • Marie-Louise Dangardt (S) frågar:

   

  1. Bedömer ordförande HSN att hembesöksprogrammet utgör en viktig komponent inom barnhälsovården i Region Gävleborg – om så, varför?
  2. Ser ordförande HSN att ett utökat hembesöksprogram som beskrivs i interpellationen kan tillföra ytterligare värde – om så, varför?

   

 • Jan Lahenkorva (S) frågar:

   

  1. Vad gör Samstyret när pengarna från resultatutjämningsreserven är slut?
  2. Hur ser den långsiktiga planen ut för att nå en ekonomi i balans för hälso och sjukvårdsnämnden?

   

 • Jan Lahenkorva (S) frågar:

   

  1. Varför behandlas inte lymfödem med massage i Region Gävleborg?

   

 • Framtidsbygget är samlingsnamnet för ett antal stora om- och nybyggnationer av sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Det är en omfattande modernisering av sjukhusen som planeras, som omfattar cirka 120 000 kvadratmeter och som utgör en byggnadsinvestering på miljardbelopp.

   

  På Hudiksvalls sjukhus pågår sedan tidigare genomförande av Framtidsbygget etapp 1 och etapp 2.

   

  Etapp 1 omfattar ombyggnationer av hus 07 och 08 för främst centraloperation och därtill hörande verksamheter, akutmottagning och ÖNH.

   

  Etapp 2 omfattar nytt teknikhus (H22), administrativ byggnad (H25) samt om- och nybyggnation av kulvert (H98). Denna etapp utgör en styrande förutsättning för fortsatt genomförande av Framtidsbygget.

   

  Detta ärende avser påbyggnationen av ytterligare 2 våningsplan på den nya administrativa byggnaden (H25). Påbyggnaden innebär att behovet av byggbodsetablering för kommande etapp 3 avseende H23 (den nya vårdbyggnaden) utgår, samt ger ett tillskott av administrativa lokaler för framtida behov efter Framtidsbyggets genomförande.

   

  Lokalinvesteringen uppgår till 15 400 tkr för aktuella åtgärder.

   

 • Avdelningen Kultur Gävleborg planerar att starta ett danskompani för unga som ett led att stärka den svaga strukturen inom dansområdet och prioritera barn och unga. Verksamheten har tilldelats förstärkning inom ramen för kultursamverkansmodellen och satsningen går i linje med kulturplanen.

   

  Trafik-, kultur och folkhögskoleförvaltningen har upprättat förslag till avgifter från och med läsåret 2023/2024 gällande ny verksamhet Dansungdomskompaniet Gävleborg (DUG). Föreslagen avgift ligger på samma nivå som fastställd avgift för ungdomsorkestrarna Gävleborgs Ungdoms Big Band (GUBB) och Gävleborgs Ungdoms Folkband (GUF).

   

 • Revisorerna i Region Gävleborg har den 27 mars 2023 tillskrivit regionfullmäktiges presidium om äskande om tilläggsbudget för 2023 med totalt 486 000 kronor.

   

  Det första äskandet avser kostnader för två revisionsgrupper för årets fyra första månader, totalt 286 000 kronor. Det finns inga medel att fördela i regionens budget för 2023 utan att ytterligare försämra resultatet och därmed skjuta ytterligare återställandekrav på kommande år, varför äskandet föreslås avslås.

   

  Det andra äskandet avser ökade kostnader för granskning av räkenskaper enligt ny standard, vilket bedöms uppgå till 200 000 kronor.

   

  Arvode för räkenskapsrevision 2022 genomfört av sakkunnigt biträde hos PwC uppgick till cirka 350 000 kronor. PwC bedömer att införandet av de kommunala standarderna kommer öka kostnaderna för granskning av räkenskaperna med uppskattningsvis 200 000 kronor, vilket är en väsentlig ökning. Implementeringen i region- och kommunsektorn medför olika stora anpassningar och arbetsinsatser. Vår bedömning är att de kommunala standarderna i all väsentlighet redan tidigare har tillämpats av PwC genom sed, praxis och internt etablerade kvalitetskrav.  Vi är införstådda med att de nya standarderna kan innebära viss anpassning men tycker oss fortsatt ej finna förklaring till väsentligt ökade ospecificerade arbetsinsatser uppskattade till 200 000 kronor. Med en snittariff uppgående till 1 000 kronor skulle detta innebära ytterligare 200 timmars arbete.  

   

  Enligt gällande avtal med PwC framgår att priserna ska vara fasta under 24 månader från avtalets startdatum och att prisjustering endast får ske vid ett tillfälle per 12-månadersperiod i enlighet med tillämpat index. Ramavtalets startdatum var 2021-01-01 och slutdatum 2022-12-31. Förlängning medges med 2 stycken förlängningar om 1 år. Vad gäller omförhandling noteras följande: Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för detta avtal har parterna rätt att begära nya förhandlingar om avtalsvillkoren. Sådan begäran genererar dock ingen rättighet till förändrade avtalsvillkor.

   

  Roberth Krantz (S), andre vice ordförande, har en avvikande åsikt i ärendet och anser att äskandet ska bifallas i sin helhet.  

   

 • Kommuner och regioner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Grunderna för partistöd regleras i 4 kap. 29 – 32 §§ kommunallagen.

   

  Fullmäktige antog den 31 maj 2022, § 200, ”Reglemente om ekonomiska förutsättningar för partier” som reglerar partistödets omfattning och formerna av det.

   

  I reglementet anges bl.a. att utbetalning av partistöd görs i förskott i januari. Beslut om utbetalning ska fattas av regionfullmäktige minst en gång per år och betalas endast ut till de politiska partier som är representerade i regionfullmäktige.

   

  Mottagare av partistödet ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för sitt huvudsakliga ändamål. Redovisningen ska avse perioden den 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.

   

  Redovisning görs vid regionfullmäktiges sammanträde som infaller före den 30 september.

   

  En särskild granskare, som utses av mottagaren av partistödet, ska granska om mottagarens redovisning ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport ska bifogas redovisningen.

   

  Partistöd kommer inte att betalas ut till parti som inte lämnar redovisning.

   

 • Förslag på sammanträdesdatum för regionfullmäktige har tagits fram enligt förslag till beslut. Beslut om datum för styrelse, nämnder och utskott beslutas i respektive instans.

   

 • Revisorerna i Region Gävleborg har genomfört granskning av hantering av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar. Granskningen genomfördes av revisionsbiträdet PwC under 2022. Med utgångspunkt från de iakttagelser och bedömning som framkom i den uppföljande granskningen lämnades följande rekommendationer till regionstyrelsen:

   

  • Se över behovet att upprätta dokumenterade rutiner av den löpande kontrollen av leverantörer för att minimera risken att betalning sker till fel leverantör.
  • Se över möjligheten att tillämpa dualitetsprincipen vid upplägg av nya leverantörer.
  • Se över möjligheten att införa systemmässigt krav på att kommentar lämnas vid upplägg och ändring av leverantörer i leverantörsregistret.
  • Se över möjligheten att ändra omfattningen och utformningen av förändringsloggar av leverantörsregistret. Detta i syfte att underlätta arbetet vid loggkontroller och uppföljning genom att kunna söka på vissa typer av ändringar där risk för fel bedöms vara större. Exempelvis systematiska kontroller av ändringar som avser betalningsuppgifter på befintliga leverantörer.
  • Säkerställa att leverantörsregistret löpande hålls aktuellt och att de rutiner och kontroller som finns fungerar på ett tillfredsställande sätt.
  • Se över möjligheten att införa ett IT-stöd i syfte att ha ett sammanhållet och aktuellt register/förteckning över alla behöriga attestanter.
  • Införa rutiner där utbetalningskontroller dokumenteras. Dokumentation av utförda kontrollaktiviteter är en nyckelförutsättning för att göra uppföljningar att regionens system för intern kontroll fungerar.

   

  Revisionsrapporten överlämnades av regionfullmäktige den 15 februari 2023 till regionstyrelsen för beredande av svar. Enligt beslutet ska svar senast ha inkommit till regionfullmäktiges sammanträde i september 2023.

   

 • Ylva Ivarsson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige. 

   

 • Monika Brykner (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige. 

   

 • Andreas Kvarnström (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige. 

   

 • Ylva Ivarsson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kultur- och kompetensnämnden så ny ersättare behöver väljas. 

   

 • Regionfullmäktige genomförde den 30-31 maj 2023 , § 154, val av nämndemän till Förvaltningsrätten i Falun för perioden 1 januari 2024 till och med 31 december 2027.
  Sverigedemokraterna har en vakant plats till vilken val behöver förrättas. 

   

 • Rosmari Holmgren (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Stiftelsen Hälsinglands Museum så ny ersättare behöver väljas. 

   

 • Ulla Andersson (V) frågar:

   

  • På vilket sätt kommer Region Gävleborg uppmärksamma att det är 50 år sedan som Bengt Lundgren presenterade sitt, så avgörande, arbete i kampen mot bröstcancer?

   

 • Jan Lahenkorva (S) frågar:

   

  1. Är vice ordf HSN beredd att hemställa till revisorerna om en genomlysning av hälso- och sjukvårdsnämndens hantering av medelsförvaltning och prognoserna under 2023, syftande till ökad handlingsberedskap inför åren 2024-2025?
  2. Har det från Samstyrets sida uppdragits åt verksamheter inom sjukvården att utarbeta konkreta besparingsförslag för enskilda verksamhetsområden, utöver det generella besparingsbeting som beslutats?
  3. Vilka besparingsförslag har i förekommande fall presenterats?
  4. Varför har sådana besparingsförslag i så fall ej verkställts?
  5. Hur ser den långsiktiga planen ut för att nå en ekonomi i balans för hälso- och sjukvårdsnämnden, vilket enligt uppgift ska vara fallet redan 2025?

   

 • Marie-Louise Dangardt (S) frågar:

   

  1. Finns det planer för att avveckla Region Gävleborgs verksamhetsstöd till studieförbunden i Gävleborg?
  2. Finns det planer för att avsluta Region Gävleborgs bidragsgivning till Gävle symfoniorkester, Folkteatern Gävleborg och Kulturutveckling?
  3. Vilka resultat har dialogen med länets kulturutövare bidragit till?
  4. När införs ökad självfinansiering för kulturen i länet?
  5. Finns det vid en samlad bedömning anledning att anta att kulturens ställning i Gävleborg och inom Region Gävleborgs ansvar genomgår en politiskt motiverad omorientering i riktning mot svagare offentligt stöd och sämre möjligheter till eget kulturutövande?

   

 • Alf Norberg (V) frågar:

   

  1. Är det Norrköping som kommer att stå modell för högermajoriteten i Gävleborg när man börjar genomföra sin politik?
  2. Delar majoriteten i Gävleborg moderaten Jarls syn på kulturarbetare?
  3. Anser majoriteten att kultur kan vara bildande, ifrågasättande och hjälpa oss att förstå vår samtid och kan det i så fall ha ett värde?

   

 • Jan Lahenkorva (S) frågar:

   

  1. Är ordf HU beredd att ge Ljusne samma möjlighet till åtminstone viss primärvårdsverksamhet enligt lösning som erbjuds centrala Bollnäs?

   

 • Marie-Louise Dangardt (S) frågar:

   

  1. Delar ordf KKN bedömningen som Folkuniversitetet och Arbetsförmedlingen gör att det föreligger ett stort utbildningsbehov i Söderhamn som lämpligen möts med hjälp av SMF
  2. Hur avser ordf KKN agera för att undvika liknande misstag framåt?

   

 • Jan Lahenkorva (S) frågar:

   

  1. Hur ser planen ut för att minska köerna till magnetröntgen?

   

 • Carina Ohlson (C) frågar:

   

  1. Vilka konsekvensanalyser låg till grund för beslutet?
  2. Har någon dialog skett med oppositionen innan beslut?

   

 • Kristina Sjöström (V) frågar:

   

  1. Varför har det tagit så lång tid från beslut till verkställande?
  2. Vad kostar konsulten?

   

 • Lars Öberg (S) frågar:

   

  1. Hur stor del av det prognosticerade underskottet för region Gävleborg täcks upp av planerade besparingar/effektiviseringar?
  2. Finns fler förslag på besparingar/effektiviseringar som kan påverka det prognosticerade underskottet till det bättre? I så fal vilka och hur stora är de besparingarna/effektiviseringarna?
  3. Har det gjorts några politiska prioriteringar för att komma till rätta med underskottet? I så fall vilka, och viken ekonomisk effekt har dessa fått?

   

 • Ulla Andersson (V) frågar:

   

  1. Avser X-trafik införa ett sådant VIP-nummer åt vårdpersonal på hälsocentraler?

   

 • Petra Modée (V) frågar:

   

  1. Kommer ni införa gratis resa med kollektivtrafik till och från sjukhus/blodgivarcentral för blodgivare inom Region Gävleborg?

   

 • Magnus Svensson (C) frågar:

   

  • Min fråga till hållbarhetsnämndens ordförande är huruvida det har skickats in något remissvar från region Gävleborg?

   

 • Magnus Svensson (C) frågar:

   

  • Min fråga till regionstyrelsens ordförande är huruvida det har skickats in något remissvar från region Gävleborg?

   

 • Magnus Svensson (C) frågar:

  • Min fråga till personalutskottets ordförande är om det förts någon dialog med några av de fackliga organisationerna som företräder regionens yrkesgrupper?
 • Carina Ohlson (C) frågar:

   

  • Min fråga till regionstyrelsens ordförande är om det tagits fram några analyser eller utredningar i Region Gävleborg om hur en angiverilagstiftning skulle påverka våra anställdas arbete utifrån dessa föreslagna administrativa uppgifter?

   

 • Joakim Westlund (C) frågar:

   

  • Min fråga till hälsovalsutskottets ordförande är om han kan redogöra för tidsplanenen för arbetet med hälsovalshandboken och om det finns någon synkning med arbete kring ”Framtidens primärvård”?

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.