Hoppa över navigering
 •   1

  Kungörelse regionfullmäktige

 •   2

  Tidsprogram regionfullmäktige

 •   3

  Val av protokollsjusterare

 •   4

  Allmänhetens frågor med anledning av årsredovisningen

 • Punkten utgår ur dagordningen.

 •   6

  Ledamöternas allmänna frågestund

 •   7

  Information om regionens internationella arbete

 •   8

  Anmälan av medborgarförslag - Se över reseersättningen

 •   9

  Anmälan av revisionsrapporter

 • Regionstyrelsen lämnar en årsredovisning för 2018.

 • Region Gävleborgs revisorer har efter verkställd granskning av Region Gävleborgs räkenskaper och förvaltning för 2018 tillstyrkt att regionstyrelsen, nämnderna, demokratiberedningen och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

 • Region Gävleborgs revisorer har lämnat en redogörelse för verksamheten
  år 2018 och för användningen av anslaget för år 2018. För 2018 redovisar
  revisorerna ett överskott om 35 448 kronor.

  Revisorerna hemställer att regionfullmäktige ska godkänna redogörelsen
  för verksamheten 2018.

  Regionfullmäktige har utsett fullmäktiges presidium att utgöra en särskild
  beredning för revisorernas budget och verksamhetsberättelse.

 • Demokratiberedningen har lämnat verksamhetsberättelse för 2018.

 • Stiftelsen Länsmuseet Gävleborg har lämnat årsredovisning för 2018.

  Kultur- och kompetensnämnden har behandlat årsredovisningen vid sitt sammanträde den 6 mars 2019, § 52.

 • Stiftelsen Hälsinglands museum har lämnat årsredovisning för 2018.

  Kultur- och kompetensnämnden har behandlat årsredovisningen vid sitt sammanträde den 6 mars 2019, § 53.

 • Stiftelsen Folkteatern Gävleborg har lämnat årsredovisning för 2018.

  Kultur- och kompetensnämnden har behandlat årsredovisningen vid sitt sammanträde den 6 mars 2019, § 54.

 • En central del i arbetet med att förverkliga politiska beslut är att utforma budget för verksamheten i Region Gävleborg. Arbetet handlar om att överföra och förverkliga politiska beslut och inriktningar till verksamheten. Budgetprocessen sker stegvis och inkluderar flera beslutande organ, vilka avsätter sina egna dokument. Hela processen kan beskrivas som Region Gävleborgs styrkedja. Den politiska inriktningen anger övergripande politiska mål för all verksamhet i Region Gävleborg och ligger därmed till grund för bl.a. budget- och planeringsförutsättningar 2019-2023. Dokumentet omfattar hela mandatperioden och är av strategisk art.

 • Region Gävleborg har med stöd av kommunallagen möjlighet att lämna över vården av en kommunal angelägenhet till privata utförare, enligt KL 3 kap 12 §. Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen för att uppföljningen och kontrollen av privata utförare ska bli bättre. De nya reglerna gäller från 1 januari 2015. Region Gävleborg är fortfarande ansvarig gentemot invånarna för dessa verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Regionfullmäktige ska varje mandatperiod fastställa ett program med mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare i enlighet med KL 5 kap 3 §. Regionfullmäktige kan inte delegera beslutet till styrelse eller nämnd. Innehållet i programmet i form av t.ex uppföljningskrav och riktlinjer för allmänhetens insyn påverkar endast förfrågningsunderlag och avtal i upphandlingar som ligger framåt i tiden.

 • Samrådsgruppen för färdtjänst med representanter från alla länets kommuner och Region Gävleborg har tagit fram förslag på länsgemensamma tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst samt ett förslag på revidering av befintliga tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Förslagen har under hösten 2018 varit ute på remiss samt har samråd skett med de kommuner vars handläggning överlämnats till Region Gävleborg, dvs regionala kollektivtrafikmyndigheten. Handläggningen av riksfärdtjänst och färdtjänst sker genom Hållbarhetsförvaltningens avdelning X-trafik.

  Ärendet har behandlats på Hållbarhetsnämnden sammanträden och på Hållbarhetsnämndens sammanträde 2019-03-06 beslutades att föreslå Regionfullmäktige att anta länsgemensamma tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst och färdtjänst.

  Sandvikens kommun har meddelat att ärendet ska behandlats i april.

 • Regionens revisorer har inkommit med följande revisionsrapport – ”Uppföljning av tidigare granskning avseende kompetensförsörjning”. Regionfullmäktige beslutade den 28 november 2018, § 229, att överlämna revisionsrapporten till regionstyrelsen för beredande av svar.

  Ärendet har behandlats i styrelsens personalutskott 14 mars 2019, § 11.

  Regionstyrelsen beslutade om revisionsrapporten vid sitt sammanträde 2019-03-20, § 53.

 • I en motion föreslår Carina Östansjö, Kenth Löfgren, Carmen Lundkvist (L) att regionfullmäktige beslutar följande:

   

  · ge regionstyrelsen i uppdrag att tillsammans med länets kommuner utarbeta en regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism

   

  · med utgångspunkt i befintliga strukturer lämna förslag om hur ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism kan utvecklas och organiseras på regional och lokal nivå

   

  · ge regionstyrelsen i uppdrag att gemensamt med kommunerna utse lämpligt antal personer som har till uppgift att bemöta eventuella behov som kan uppstå i länet

   

  · ge regionstyrelsen i uppdrag att gemensamt med kommunerna verka för att inrätta en jourtelefon till vilken orolig allmänhet eller oroliga föräldrar och anhöriga kan ringa vid behöv för att delge sina farhågor och diskutera med en initierad person

   

  Yrkanden i regionstyrelsen 2019-03-20

  Patrik Stenvard (M) yrkar bifall till första förslaget och besvarad till de tre andra förslagen. Henrik Olofsson (SVG) stödjer Stenvards yrkande. Hans Backman (L) yrkar bifall till hela motionen. Richard Carlsson (SD) yrkar bifall till första förslaget och besvarad till de tre andra förslagen.

   

  Reservationer i regionstyrelsen 2019-03-20

  Patrik Stenvard (M), Hans Backman (L), Richard Carlsson (SD) och Liz Zachariasson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för deras yrkande.

 • I en motion föreslår Roger Hedlund, Per Kihlgren, Solveig Wiberg, Margareta Modin, Jonny Lindblom, Patrik Nilsson, Daniel Persson, Yvonne Jonsson och Patrik Lindholm (SD) att:

   

  · Region Gävleborg inrättar en handlingsplan för att motverka våldsbejakande islamistisk extremism, vänsterextremism och vit makt-miljöer

   

  · Region Gävleborg riktar in sig på förebyggande insatser som klassmorfar eller klassmormor i regionens skolor för att tidigt fånga upp och bemöta elever som befinner sig i riskzonen för att hamna i våldsbejakande extremistmiljöer

   

  · Initiera ett Brottsförebyggande Centrum som knyter samman aktörer inom skola, polis, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänst och fritidsverksamhet för att motverka politisk extremism.

   

  Yrkanden i regionstyrelsen 2019-03-20

  Patrik Stenvard (M) yrkar bifall till första förslaget och besvarad till de tre andra förslagen. Henrik Olofsson (SVG) stödjer Stenvards yrkande. Hans Backman (L) yrkar bifall till hela motionen. Richard Carlsson (SD) yrkar bifall till första förslaget och besvarad till de tre andra förslagen.

   

  Reservationer i regionstyrelsen 2019-03-20

  Patrik Stenvard (M), Hans Backman (L), Richard Carlsson (SD) och Liz Zachariasson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för deras yrkande.

 • Leena Bergander Wikström (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.

 • Jan-Eric Andersson (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.

 • Eiran Cooper (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Stiftelsen Folkteatern Gävleborg så ny ersättare behöver utses.

 • Leena Bergander Wikström (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i hållbarhetsnämnden så ny ersättare måste utses.

 • Peter Åkerstöm (KD) frågar:

  - Hur lång är väntetiden innan man får komma i kontakt med BUP i Gävleborg?

  - Varför blir det en enorm försämring från första bedömningen till att påbörja en fördjupad utredning?

 • Henrik Olofsson (SVG) frågar:

  - Hur kommer det sig att denna informationsplattform är nedsläckt?

  - Vem är ansvarig för detta?

  - När kommer den att vara igång igen?

 • Patrik Stenvard (M) frågar:

  1. Varför väljer den politiska majoriteten att frångå hälsovalshandboken när man vill avveckla Bergsjö HC?

  2. Har det gjorts någon konsekvensutredning inför beslutet i hälso- och sjukvårdsnämnden om ovanstående nedläggning?

  3. På vilket sätt stämmer denna nedläggning av en hälsocentral överens med arbetet med god och nära vård?

  4. Kommer även familjecentralen och MVC i Bergsjö att avvecklas i och med att regionen överger Nordanstigs kommun, eller kommer den att upphandlas?

  5. Vilka fler hälsocentraler tänker majoriteten stänga?

 • Maria Molin (M) frågar:

  - Varför får man inte resa på kallelsen när man skall på t.ex. mammografi?

 • Patrik Stenvard (M) frågar:

  1. Ser regionrådet några fördelar med att erbjuda HPV-vaccin till fler målgrupper än flickor?

  2. Finns det idag några planer på att erbjuda även andra grupper än flickor HPV-vaccin i Region Gävleborg?

 • Hans Backman, Helena Englund och Peter Nordebo (L) har lämnat in en

  motion till regionfullmäktige med följande yrkande -

  "Antalet inställda besök och operationer måste reduceras"

 • Hans Backman, Helena Englund och Peter Nordebo (L) har lämnat in en

  motion med följande yrkande -

  "Att Region Gävleborg inleder samarbete med kommuner i länet om att öppna hospice i Gävleborg"

 • Hans Backman, Helena Englund och Peter Nordebo (L) har lämnat in en

  motion med följande yrkande -

  "Att uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden att snarast inleda försök med allmän screening mot prostatacancer."

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.