Hoppa över navigering
 • § 258

  Val av protokollsjusterare

 • Rektor Evalotta Skärberg välkomnar till Bollnäs Folkhögskola. 

   

 • § 260

  Val av presidium i regionfullmäktige

 • Regionfullmäktiges valberedning består av en ledamot med en personlig ersättare från varje parti som är representerade i fullmäktige (regionfullmäktiges arbetsordning § 81).

   

  Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.

   

 • Helen Hedman, Axmar, har lämnat in ett medborgarförslag angående framtida planering för kollektivtrafik mellan Axmarby, Axmarbruk, Gåsholm och Finnharsfjärden till Bergby. 

   

 • Elin Wennersten, Järvsö, har lämnat in ett medborgarförslag angående att Region Gävleborg ska gå med i/ansluta sig till SMS-livräddare.

   

 • Kerstin Andersson, Bjuråker, har lämnat in ett medborgarförslag angående att trafiksäkra korsningen vid Bjuråkers kyrka. 

   

 • Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta anmälas till fullmäktige. 

   

  Motionen anmäldes vid regionfullmäktiges sammanträde den 1 juni 2021, § 351, och överlämnades till regionstyrelsen för beredning. 

   

 • Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta anmälas till fullmäktige. 

   

  Motionen anmäldes vid regionfullmäktiges sammanträde 1 juni 2021, § 352, och överlämnades till regionstyrelsen för beredning. 

   

   

   

 • Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta anmälas till fullmäktige. 

   

 • Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta anmälas till fullmäktige. 

   

  Motionen anmäldes vid regionfullmäktiges sammanträde 22 september 2021, § 362, och överlämnades till regionstyrelsen för beredning. 

   

   

 • Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta anmälas till fullmäktige. 

   

  Motionen anmäldes vid regionfullmäktiges sammanträde 22 september 2021, § 363, och överlämnades till regionstyrelsen för beredning. 

   

 • Regionstyrelsen lämnar en delårsrapport för perioden januari – augusti 2022.

   

 • 2020 gav Nätverk Välfärd Länsledning i uppdrag att arbeta fram en Välfärdsstrategi som ska ersätta de så kallade gemensamma utgångspunkterna som är de övergripande överenskommelserna för samverkan mellan Region Gävleborg och länets kommuner inom välfärdsområdet. Strategin ska således stödja samverkan på länsnivå, och ska inte ersätta eller komplettera lokala styrdokument. 

   

 • Region Gävleborg har sedan tidigare ett hyresavtal (HN 2017/123) avseende hyra av Reginafordon med AB Transitio. AB Transitio anskaffar, finansierar och förvaltar tågfordon åt sina ägare vilka är 20 svenska regioner. Vid eventuella förändringar av fordonsflottans sammansättning revideras hyresavtalets ”Bilaga 1 Hyresobjekten” samt ”Bilaga 2 Hyra”.

   

  Region Gävleborg har ett beslut i regionfullmäktige (RS 2017/1929-2) gällande att ingå hyresavtal och borgensavtal för maximalt 1 st. 3-vagnars- och 3 st. 2-vagnars Reginafordon.

   

  Region Gävleborg ingick avtal om övertagande av tre Reginafordon (RS 2019/319-21), fordonen benämns X9052, X9053 och X9054, alla dessa var
  2-vagnarsfordon. Region Gävleborg (X-trafik) har egentligen behov av 1 st. 3-vagnarsfordon och 2 st. 2-vagnarsfordon. När Region Uppsala (UL) den 11 juni 2022 överlämnade sina resterande Reginafordon kunde Region Gävleborg överta ett av Region Uppsalas 3-vagnarsfordon (X9044) samtidigt överlämnade Region Gävleborg ett 2-vagnarsfordon (X9052) till Mälardalstrafik MÄLAB AB.

   

  I samband med överlämningen av fordonen den 11 juni 2022 upprättades ett överlåtelseavtal mellan Region Uppsala och Region Gävleborg för Reginafordon X9044 samt ett överlåtelseavtal mellan Region Gävleborg och Mälardalstrafik MÄLAB AB för Reginafordon X9052.

   

  Både Region Gävleborg och Region Uppsala är delägare av AB Transitio och är därmed godkända hyrestagare enligt AB Transitios aktieägaravtal vilket innebär att ingen garantiförbindelse för erläggande av fordonshyra behöver upprättas för denna överlåtelse.

   

  Gällande överlåtelseavtalet mellan Region Gävleborg och Mälardalstrafik MÄLAB AB avseende Regina X9052 behöver även en garantiförbindelse för erläggande av fordonshyra upprättas. Anledningen till detta är att Mälardalstrafik MÄLAB AB inte är en delägare av AB Transitio och är enligt AB Transitios aktieägaravtal därmed ingen godkänd hyrestagare.

   

  Om Mälardalstrafik MÄLAB AB inte skulle kunna erlägga fordonshyran för Reginafordonet X9052 kommer Region Gävleborg, i egenskap av garant, att behöva erlägga denna. Hyreskostnaden är i dagsläget cirka 3,3 mnkr/år, hyreskostnaden kan komma att justeras i framtiden utifrån åtgärder som underhåll och förbättring av fordonet.

   

  Då Mälardalstrafik MÄLAB AB ägs och finansieras av Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland är risken låg att fordonshyran inte skulle kunna erläggas.

   

 • Region Gävleborg och Gävle kommun utser tillsammans ledamöter till Stiftelsen Länsmuseet Gävleborgs styrelse och utövar därmed ett rättsligt bestämmande inflytande över stiftelsen. Det innebär att stiftelsens arkiv omfattas av arkivlagen och att en kommunal arkivmyndighet genom tillsyn ska se till att stiftelsen fullgör sina skyldigheter enligt denna lag. Regionen och kommunen ska enligt 8 § arkivlagen komma överens om vilken arkivmyndighet som ska fullgöra uppgiften.

   

  Eftersom Region Gävleborg är huvudman för stiftelsen föreslås, efter samråd med företrädare för kommunens arkivmyndighet, att regionens arkivmyndighet svarar för tillsynen.

   

 • I en motion föreslår Hans Backman (L) följande:

  1. Att det med tanke på rådande situation med brist både på vårdplatser och på personal i delar av vårdorganisationen och konstant stort behov av inhyrd personal samtidigt som Region Gävleborg är den region i landet som har näst mest administration inrättas en regional kriskommission i Region Gävleborg.

   

 • I en motion föreslår Richard Carlsson (SD), Daniel Persson (SD) och Mattias Eriksson Falk (SD) följande:

  1. Att regionfullmäktige upphäver beslutet från den 3 februari 2016 om att personer som uppehåller sig illegalt i Sverige ska ha rätt till planerad vård.

   

 • Regeringen har fastställt de definitiva ekonomiska ramarna för trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för perioden 2022–2033. För Gävleborgs del innebär dessa inga behov av omprioriteringar utifrån det förslag som Regionfullmäktige beslutade om med de preliminära ramarna som grund (RF 2022-04-27 §125).

   

  Enligt regeringsbeslutet om nationell plan (I2022/01294 m.fl.) ska regionalt utvecklingsansvarig aktör i respektive län (länsplaneupprättare) fastställa länsplanernas innehåll. Kopior på länsplanerna med tillhörande fastställelsebeslut ska därefter lämnas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 november 2022.

   

  Regeringens beslut om Nationell plan bidrar inte till några förändringar för den regionala Länstransportplanen, varför förslag till beslut är att fastställa av fullmäktige tidigare beslutad länsplan.

   

 • Jörgen Bengtson (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige. 

   

 • Lili André (KD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige. 

   

 • Ulrica Högbergh (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige. 

   

 • Emil Thyr (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige. 

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.