Hoppa över navigering
 •   1

  Kungörelse regionfullmäktige

 •   2

  Tidsprogram regionfullmäktige

 •   3

  Val av protokolljusterare

 •  

   

 •  

   

 • Revisionsrapporter anmäls till regionfullmäktige som beslutar att överlämna dessa till regionstyrelsen eller nämnder för beredande av svar. Svaret presenteras sedan i regionfullmäktige och följs av debatt.

   

  Utifrån granskningens resultat är våra rekommendationer att:

  - Hälso- och sjukvårdsnämnden bör säkerställa att regionala dokument rörande den palliativa vården är uppdaterade och förankrade i verksamheten.

  - Nämnden bör säkerställa att det finns en heltäckande årgärdslista för att komma till rätta med uppmärksammande brister och att det finns en tidplan för åtgärdsarbetet.

  - Hälso- och sjukvårdsnämnden bör i arbetet särskilt beakta frågan om hur den palliativa vården ska nå samtliga patientgrupper och vilket uppdrag som ska åligga det palliativa teamet.

  - För att säkra en god palliativ vård bör  hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställa att det ges fortbildning och kompetensutveckling i palliativ vård för den personal som arbetar med palliativa patienter.

  - Nämnden bör också säkerställa att det finns en kontinuerlig utveckling av vården och att befintliga data från exempelvis de Svenska Palliativa registret nyttjas av verksamheten.

 • Revisionsrapporter anmäls till regionfullmäktige som beslutar att överlämna dessa till regionstyrelsen eller nämnder för beredande av svar. Svaret presenteras sedan i regionfullmäktige och följs av debatt.

   

  Utifrån granskningens resultat är våra rekommendationer till regionstyrelsen:

  - Informera medarbetare/regelbundna genomgångar kring regelverket om bisysslor.

  - Klargör orsakerna till bristande efterlevnad av gällande rutin för bisysslor samt vidta åtgärder för framtida efterlevnad.

  - Inkludera bisysslor i den interna kontrollen.

  - Checklista som stöd för bedömning av bisyssla och färdigställ följsamhet.

  - Inkludera prövning av bisyssla i verkställighetsordning och säkerställ följsamhet.

  - Komplettera och tydliggör blankett för anmälan om bisyssla.

 • Revisionsrapporter anmäls till regionfullmäktige som beslutar att överlämna dessa till regionstyrelsen eller nämnder för beredande av svar. Svaret presenteras sedan i regionfullmäktige och följs av debatt.

   

  Utifrån granskningens resultat är våra rekommendationer att regionstyrelsen:

  - Säkerställer att rutindokumenten avseende hantering av anläggningsregister samt lagerredovisning kompletteras med principer för byte av komponenter.

  - Säkerställer att det finns rutiner som tydliggör när kontroller av förrådskåp skall ske i de fall ändringar i väsentligt värde förekommer.

 •  

   

 •  

   

 • I samband med att Region Gävleborg bildades den 1 januari 2015 bildades en gemensam nämnd mellan kommunerna och Region Gävleborg för verksamheterna inom FoU Välfärd, Hjälpmedel SAM, Regnet och HelGe-biblioteken.  Samtliga fullmäktigeförsamlingar godkände samverkansavtal och reglemente för nämnden och verksamheten påbörjades vid halvårsskiftet 2015.  Under vinterhalvåret 2017/18 har en översyn av hjälpmedelsverksamheten vid Hjälpmedel SAM genomförts och förslag till vissa förändringar presenterats.  Inför kommande mandatperiod har ett förslag till nytt samverkansavtal arbetats fram och reglementet för gemensamma nämnden genomgått smärre justeringar.  I korthet innebär det nya samverkansavtalet att verksamheterna Regnet och HelGe-biblioteken lyfts ut ur nämndens verksamhet.  HelGe-biblioteken utgörs av ett samarbete mellan folkbiblioteken och länsbiblioteks-funktionen inom Region Gävleborg och den gemensamma nämndens roll är endast av informativ karaktär. Ansvaret för verksamheten övergår från årsskiftet till kommunerna.  Regnet som avsett avskrivningar på IT-nätet i länet är avslutat och bredbandsfrågor hanteras numera av andra i organisationen.  Vid kommunsamrådet den 28 september 2018 tog de politiska ledningarna i länets kommuner och Region Gävleborg ställning till följande inriktning avseende den gemensamma nämnden:  - HelGe utgår ur den gemensamma nämnden

  - HelGe organiseras fortsättningsvis genom ett mellankommunalt avtal

  - Regnet utgår ur den gemensamma nämnden

  - FoU Välfärd har överförts till regionstyrelsens förvaltning för Forskning och

  samhällsmedicin men kommer fortsättningsvis att rapportera till gemensamma

  nämnden.  Kommunfullmäktigeförsamlingarna (Söderhamn 2019-04-01) har antagit samverkansavtalet och reglementet.

 • Den 17 juni 2014 beslutade landstingsfullmäktige att anta SKL:s förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda, OPF-KL. Landstingsfullmäktige beslutade också att landstingsstyrelsen utgör pensionsmyndighet.

  I SKL cirkulär 18:31 rekommenderar SKL Region Gävleborg att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) med tillhörande bilaga.

  OPF-KL 18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande.

  OPF-KL 18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande omställning, pension och familjeskydd. I OPF-KL har delar om familjeskydd samt till viss del möjlighet till aktiva omställningsinsatser saknats.

  OPF-KL 18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL 14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL.

   

  Beslut i Regionstyrelsen 2019-03-27.

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg granskat digitaliseringen inom öppenvård, vars syfte är att bedöma om styrningen och uppföljningen av digitaliseringen inom hälso- och sjukvården i Region Gävleborg är ändamålsenlig utifrån fullmäktiges målsättning avseende tillgänglig, jämlik och effektiv öppenvård.

  Därefter har revisionsrapporten behandlats i Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-02-14 som har lämnat kommentarer till revisionsrapporten i bilagd handling ”Svar på revisionsrapport”.

  Regionstyrelsen beslutade om revisionsrapporten vid sitt sammanträde 2019-02-27, § 37, se bifogat protokollsutdrag.

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av följsamhet till nationella riktlinjerför länets vård inom astma och KOL. Granskningen syftar till att bedöma om följsamheten till de nationella riktlinjerna för astma och KOL är ändamålsenlig utifrån fullmäktiges målsättning avseende en god och jämlik hälsa hos invånarna i Gävle.

  Därefter har revisionsrapporten behandlats i Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-02-14 som har lämnat kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport” och föreslår att Regionstyrelsen beslutar att anta "svar på revisionsrapport" som sitt eget.

  Regionstyrelsen beslutade om revisionsrapporten vid sitt sammanträde 2019-02-27, § 36, se bifogat protokollsutdrag.

 • Emilia Uvagårds (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.

 • David Ling (MP), Gävle, har avsagt sig uppdraget som ersättare i

  regionfullmäktige.

 • David Ling (MP) har valts till språkrör i Grön Ungdom och kommer tillfälligt att skriva sig utanför länet.

  Han önskar dock behålla sin plats som ersättare i hållbarhetsnämnden.

 • En revisor och en revisorsersättare ska utses inom region Gävleborgs revisorer för mandatperioden 2019-01-01 -- 2022-12-31.

 • Ny styrelse ska väljas i Movexum AB. Antalet ledamöter i styrelsen ska vara 8 st inkl ordförande samt 1 ersättare, totalt 9 personer.

 • En ordinarie ledamot och en ersättare ska utses för mandatperioden 2019-04-01 -- 2023-03-31.

 • Kommunerna nominerar och regionfullmäktige beslutar om vice ordförande i gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten och FoU Välfärd.

 • Stig Zettlin har lämnat sjukvårdspartiet och kan därför inte representera dem i valberedningen. Ny ersättare behöver utses.

 • Hans Olsson har avsagt sig uppdraget som 2:e vice ordförande i regionfullmäktige så fyllnadsval behöver förrättas.

 • Ulrika Rosenqvist (SVG) har avsagt sig uppdraget som ledamot i demokratiberedningen varför fyllnadsval behöver förrättas.

 • Malin Wilhelmsson (SVG) har avsagt sig uppdraget som ersättare i demokratiberedningen varför fyllnadsval behöver förrättas.

 • Stig Mörtman (-) frågar:

  - Avser regionen att utnyttja den möjlighet som Sussagruppens avtal ger och införskaffa ett nytt journalsystem?

  - Hur för regionenen dialog med regionens kommuner om möjligheten att använda ett framtid modernt journalsystem i den kommunala hälso- och sjukvården för att undvika att regionen och kommunerna "låser in sig" i olika system?

 • Camilla Strömberg (M) frågar:

  - Hur kommer det sig att Region Gävleborg, som över tid, har minst antal vårdplatser per invånare i landet?

  - Kommer de vårdplatser som tidigare stängts återöppnas och när?

  - Vart går gränsen för hur få vårdplatser Gävleborgarna kan erbjudas?

 • Alexander Hägg (M) frågar:

  - Delar regionrådet min uppfattning om att vi inte kan tillhandahålla en tillfredställande kollektivtrafik under vintertid?

  - När kan vi räkna med att tågen fungerar som man kan förvänta sig?

  - På vilket sätt kompenseras resenärerna för bristfällig service i kollektivtrafiken?

 • Peter Åkerström (KD) frågar:

  - Fanns det politiker från Region Gävleborg närvarande vid workshopen?

  - Hur ser det fortsatta arbetet ut kring handlingsplanen?

  - Finns det någon tidsram för när den ska beräknas vara klar för presentation i RF?

 • Hans Backman (L) frågar:

  - Vidtas i region Gävleborg några åtgärder för att öka kunskapen inom vården om hedersrelaterat våld och förtryck?

  - Planeras några åtgärder för att förbättra hanteringen inom vården kring hedersrelaterat våld och förtryck?

 • Stig Mörtman (-) frågar:

  - Har tillvägagångssätt, och accepterande nivåer, för ett alkoholtest förändras inför de slumpmässiga tester som nu ska genomföras under 2019?

  - Vad är ett acceptabelt alkoholbruk inom regionens alla verksamheter?

 • Maria Molin (M) frågar:

  - Vilken utvärdering har Region Gävleborg gjort och vad harm man kommit fram till?

  - Vilken typ av vård har givits och till vilka?

  - Var i länet har den givits?

  - Vad har detta kostat?

 • Peter Åkerstöm (KD) frågar:

  - Hur lång är väntetiden innan man får komma i kontakt med BUP i Gävleborg?

  - Varför blir det en enorm försämring från första bedömningen till att påbörja en fördjupad utredning?

 • Jennie Forsblom (KD) frågar:

  - Varför planeras inte korta enkla besök ihop på några ställen i länet då personal istället får åka ut, för att minska resandet för barn?

  - Varför nyttjas inte digitala möjligheter i högre grad?

 •   35

  Anmälan av motioner

 • § 44

  Val av protokolljusterare

 • - Patrik Stenvard frågar om regionrådet Magnus Svensson anser att

  hospice är att uppfatta som ett regionalt ansvar.

  - Daniel Persson frågar om Region Gävleborg uppmärksammade årsdagen för

  Downs syndrom den 21 mars på något sätt.

  - Ingemar Kalén frågar om det är en medveten strategi att inte delta i AER:s möte i Örebro.

  - Hans Backman frågar om hur Region Gävleborg jobbar för att minska antalet vårdskador i länet.

  - Henrik Olofsson frågar om varför Region Gävleborg inte utser nya ledamöter till nätverket Demokrati och hälsa

  när Region Gävleborg ändå har betalt avgiften.

  - Hans Backman frågar om varför man inte kan köpa månadsbiljett för flera sjukresor när det är både

  enklare och billigare för regionen.

   

 •  

  Stig Zettlin har avsagt sig uppdraget som ersättare i valberedningen.

 •  

  Inga nya medborgarförslag aktuella.

   

 • Revisionsrapporter anmäls till regionfullmäktige som beslutar att överlämna dessa till regionstyrelsen eller nämnder för beredande av svar. Svaret presenteras sedan i regionfullmäktige och följs av debatt.

   

  Utifrån granskningens resultat är revisorernas rekommendationer att:

  - Hälso- och sjukvårdsnämnden bör säkerställa att regionala dokument rörande den palliativa vården är uppdaterade och förankrade i verksamheten.

  - Nämnden bör säkerställa att det finns en heltäckande årgärdslista för att komma till rätta med uppmärksammande brister och att det finns en tidplan för åtgärdsarbetet.

  - Hälso- och sjukvårdsnämnden bör i arbetet särskilt beakta frågan om hur den palliativa vården ska nå samtliga patientgrupper och vilket uppdrag som ska åligga det palliativa teamet.

  - För att säkra en god palliativ vård bör  hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställa att det ges fortbildning och kompetensutveckling i palliativ vård för den personal som arbetar med palliativa patienter.

  - Nämnden bör också säkerställa att det finns en kontinuerlig utveckling av vården och att befintliga data från exempelvis de Svenska Palliativa registret nyttjas av verksamheten.

 • Revisionsrapporter anmäls till regionfullmäktige som beslutar att överlämna dessa till regionstyrelsen eller nämnder för beredande av svar. Svaret presenteras sedan i regionfullmäktige och följs av debatt.

   

  Utifrån granskningens resultat är revisorernas rekommendationer till regionstyrelsen:

  - Informera medarbetare/regelbundna genomgångar kring regelverket om bisysslor.

  - Klargör orsakerna till bristande efterlevnad av gällande rutin för bisysslor samt vidta åtgärder för framtida efterlevnad.

  - Inkludera bisysslor i den interna kontrollen.

  - Checklista som stöd för bedömning av bisyssla och färdigställ följsamhet.

  - Inkludera prövning av bisyssla i verkställighetsordning och säkerställ följsamhet.

  - Komplettera och tydliggör blankett för anmälan om bisyssla.

 • Revisionsrapporter anmäls till regionfullmäktige som beslutar att överlämna dessa till regionstyrelsen eller nämnder för beredande av svar. Svaret presenteras sedan i regionfullmäktige och följs av debatt.

   

  Utifrån granskningens resultat är revisorernas rekommendationer att regionstyrelsen:

  - Säkerställer att rutindokumenten avseende hantering av anläggningsregister samt lagerredovisning kompletteras med principer för byte av komponenter.

  - Säkerställer att det finns rutiner som tydliggör när kontroller av förrådskåp skall ske i de fall ändringar i väsentligt värde förekommer.

 • Mats Kolarby, ordförande i Länsmuseets styrelse, introducerar

  presentationen av Länsmuseet och museets nya chef Hans Öjmyr.

  Hans Öjmyr presenterar Länsmuseets verksamhet.

   

  Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor.

   

 • Bia Eriksson, rektor vid Västerbergs folkhögskola, och

  Gabrielle Melander, lärare i dramapedagogik, presenterar

  verksamheten vid Västerbergs folkhögskola.

   

  Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor.

   

 •  

  Olle Bengtsson, ordförande för regionfullmäktiges revisorer,

  informerar om revisionsplanen för 2019.

 • I samband med att Region Gävleborg bildades den 1 januari 2015 bildades en gemensam nämnd mellan kommunerna och Region Gävleborg för verksamheterna inom FoU Välfärd, Hjälpmedel SAM, Regnet och HelGe-biblioteken.

  Samtliga fullmäktigeförsamlingar godkände samverkansavtal och reglemente för nämnden och verksamheten påbörjades vid halvårsskiftet 2015.

  Under vinterhalvåret 2017/18 har en översyn av hjälpmedelsverksamheten vid Hjälpmedel SAM genomförts och förslag till vissa förändringar presenterats.

  Inför kommande mandatperiod har ett förslag till nytt samverkansavtal arbetats fram och reglementet för gemensamma nämnden genomgått smärre justeringar.

  I korthet innebär det nya samverkansavtalet att verksamheterna Regnet och HelGe-biblioteken lyfts ut ur nämndens verksamhet.

  HelGe-biblioteken utgörs av ett samarbete mellan folkbiblioteken och länsbiblioteks-funktionen inom Region Gävleborg och den gemensamma nämndens roll är endast av informativ karaktär. Ansvaret för verksamheten övergår från årsskiftet till kommunerna.

  Regnet som avsett avskrivningar på IT-nätet i länet är avslutat och bredbandsfrågor hanteras numera av andra i organisationen.

  Vid kommunsamrådet den 28 september 2018 tog de politiska ledningarna i länets kommuner och Region Gävleborg ställning till följande inriktning avseende den gemensamma nämnden:

  - HelGe utgår ur den gemensamma nämnden

  - HelGe organiseras fortsättningsvis genom ett mellankommunalt avtal

  - Regnet utgår ur den gemensamma nämnden

  - FoU Välfärd har överförts till regionstyrelsens förvaltning för Forskning och

  samhällsmedicin men kommer fortsättningsvis att rapportera till gemensamma

  nämnden.

  Kommunfullmäktigeförsamlingarna (Söderhamn 2019-04-01) har antagit samverkansavtalet och reglementet.

 • Den 17 juni 2014 beslutade landstingsfullmäktige att anta SKL:s förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda, OPF-KL. Landstingsfullmäktige beslutade också att landstingsstyrelsen utgör pensionsmyndighet.

  I SKL cirkulär 18:31 rekommenderar SKL Region Gävleborg att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) med tillhörande bilaga.

  OPF-KL 18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande.

  OPF-KL 18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande omställning, pension och familjeskydd. I OPF-KL har delar om familjeskydd samt till viss del möjlighet till aktiva omställningsinsatser saknats.

  OPF-KL 18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL 14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL.

   

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg granskat digitaliseringen inom öppenvård, vars syfte är att bedöma om styrningen och uppföljningen av digitaliseringen inom hälso- och sjukvården i Region Gävleborg är ändamålsenlig utifrån fullmäktiges målsättning avseende tillgänglig, jämlik och effektiv öppenvård.

  Därefter har revisionsrapporten behandlats i Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-02-14 som har lämnat kommentarer till revisionsrapporten i bilagd handling ”Svar på revisionsrapport”.

  Regionstyrelsen beslutade om revisionsrapporten vid sitt sammanträde 2019-02-27, § 37, se bifogat protokollsutdrag.

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av följsamhet till nationella riktlinjerför länets vård inom astma och KOL. Granskningen syftar till att bedöma om följsamheten till de nationella riktlinjerna för astma och KOL är ändamålsenlig utifrån fullmäktiges målsättning avseende en god och jämlik hälsa hos invånarna i Gävle.

  Därefter har revisionsrapporten behandlats i hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-02-14 som har lämnat kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport” och föreslår att regionstyrelsen beslutar att anta "svar på revisionsrapport" som sitt eget.

  Regionstyrelsen beslutade om revisionsrapporten vid sitt sammanträde 2019-02-27, § 36, se bifogat protokollsutdrag.

 • Emilia Uvagårds (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.

 • David Ling (MP), Gävle, har avsagt sig uppdraget som ersättare i

  regionfullmäktige.

 • David Ling (MP) har valts till språkrör i Grön Ungdom och kommer tillfälligt att skriva sig utanför länet.

  Han önskar dock behålla sin plats som ersättare i hållbarhetsnämnden.

 • En revisor och en revisorsersättare ska utses inom region Gävleborgs revisorer för mandatperioden 2019-01-01 -- 2022-12-31.

 • Ny styrelse ska väljas i Movexum AB. Antalet ledamöter i styrelsen ska vara 8 st inkl ordförande samt 1 ersättare, totalt 9 personer.

 • En ordinarie ledamot och en ersättare ska utses för mandatperioden 2019-04-01 -- 2023-03-31.

 • Kommunerna nominerar och regionfullmäktige beslutar om vice ordförande i gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten och FoU Välfärd.

 • Stig Zettlin har avsagt sig uppdraget som ersättare i valberedningen.

  Ny ersättare behöver utses.

 • Hans Olsson (M) har avsagt sig uppdraget som 2:e vice ordförande i regionfullmäktige så fyllnadsval behöver förrättas.

 • Ulrika Rosenqvist (SVG) har avsagt sig uppdraget som ledamot i demokratiberedningen varför fyllnadsval behöver förrättas.

 • Malin Wilhelmsson (SVG) har avsagt sig uppdraget som ersättare i demokratiberedningen varför fyllnadsval behöver förrättas.

 • Mikael Forsberg (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i

  hållbarhetsnämnden och ny ersättare behöver utses.

 • Stig Mörtman (-) frågar:

  - Avser regionen att utnyttja den möjlighet som Sussagruppens avtal ger och införskaffa ett nytt journalsystem?

  - Hur för regionenen dialog med regionens kommuner om möjligheten att använda ett framtid modernt journalsystem i den kommunala hälso- och sjukvården för att undvika att regionen och kommunerna "låser in sig" i olika system?

 • Camilla Strömberg (M) frågar:

  - Hur kommer det sig att Region Gävleborg, som över tid, har minst antal vårdplatser per invånare i landet?

  - Kommer de vårdplatser som tidigare stängts återöppnas och när?

  - Vart går gränsen för hur få vårdplatser Gävleborgarna kan erbjudas?

 • Alexander Hägg (M) frågar:

  - Delar regionrådet min uppfattning om att vi inte kan tillhandahålla en tillfredställande kollektivtrafik under vintertid?

  - När kan vi räkna med att tågen fungerar som man kan förvänta sig?

  - På vilket sätt kompenseras resenärerna för bristfällig service i kollektivtrafiken?

 • Peter Åkerström (KD) frågar:

  - Fanns det politiker från Region Gävleborg närvarande vid workshopen?

  - Hur ser det fortsatta arbetet ut kring handlingsplanen?

  - Finns det någon tidsram för när den ska beräknas vara klar för presentation i RF?

 • Hans Backman (L) frågar:

  - Vidtas i region Gävleborg några åtgärder för att öka kunskapen inom vården om hedersrelaterat våld och förtryck?

  - Planeras några åtgärder för att förbättra hanteringen inom vården kring hedersrelaterat våld och förtryck?

 • Stig Mörtman (-) frågar:

  - Har tillvägagångssätt, och accepterande nivåer, för ett alkoholtest förändras inför de slumpmässiga tester som nu ska genomföras under 2019?

  - Vad är ett acceptabelt alkoholbruk inom regionens alla verksamheter?

 • Maria Molin (M) frågar:

  - Vilken utvärdering har Region Gävleborg gjort och vad har man kommit fram till?

  - Vilken typ av vård har givits och till vilka?

  - Var i länet har den givits?

  - Vad har detta kostat?

 • Peter Åkerstöm (KD) frågar:

  - Hur lång är väntetiden innan man får komma i kontakt med BUP i Gävleborg?

  - Varför blir det en enorm försämring från första bedömningen till att påbörja en fördjupad utredning?

 • Jennie Forsblom (KD) frågar:

  - Varför planeras inte korta enkla besök ihop på några ställen i länet då personal istället får åka ut, för att minska resandet för barn?

  - Varför nyttjas inte digitala möjligheter i högre grad?

 • Inga nya motioner har inkommit.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.