Hoppa över navigering
 • § 93

  Val av justerare och justeringstid

 • Inga frågor ställdes om årsredovisningen från allmänheten.

   

 • Revisionsrapporter anmäls till regionfullmäktige som beslutar att överlämna dessa till regionstyrelsen eller nämnderna för beredning av svar. Svaret presenteras sedan i regionfullmäktige och följs av debatt.

   

  Med utgångspunkt från de iakttagelser och bedömningar som har framkommit i granskningen lämnar vi följande rekommendationer till regionstyrelsen:

   

  • Se över hur utvecklingsansvaret inom ramen för Hälsoval Gävleborg kan tydliggöras. 
  • Säkerställ likvärdig kommunikation och information för samtliga vårdgivare, med anledning av att de privat drivna hälsocentralerna kan gå miste om den direkta kommunikationen från hälso- och sjukvårdsnämnden. 
  • Säkerställa att det sker en tydlig återkoppling, företrädesvis skriftlig, till enskilda vårdgivare i samband med uppföljning. 

   

 • Eva Lindberg, Jan Lahenkorva, Mona Davik, Henrik Berglund Persson, Shida Kinuka Karlsson och Elisabeth di Paolo-Sandberg, (S) har lämna in en motion med följande yrkanden:

   

  1. Att Region Gävleborg i planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården (God och nära vård) till barn stärker samverkan med socialtjänsten.
  2. Att Region Gävleborg i planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården (God och nära vård) och tandvården till barn stärker samordningen mellan verksamheterna.

   

 • Eva Lindberg, Jan Lahenkorva, Mona Davik, Henrik Berglund Persson, Shida Kinuka Karlsson och Elisabeth di Paolo-Sandberg, (S) har lämna in en motion med följande yrkande:

   

  1. Att Region Gävleborg systematiskt integrerar barns och ungas rättigheter och behov i planeringen och organiseringen av hälso- och sjukvården.

   

 • Eva Lindberg, Jan Lahenkorva, Marie-Louise Dangardt, Lars Öberg, Mona Davik, Daniel Johansson, Kristina Michelson och Marcus Gard (S) har lämnat in en motion med följande yrkande:

   

  1. Att Region Gävleborgs analys- och uppföljningsavdelning Samhällsmedicin uppdras att undersöka om det finns ett mörkertal i psykisk ohälsa i familjer med låg socioekonomisk status och ställning i länet.

   

 • Petra Modée, Lars-Göran Langeborg, Ulla Andersson, Kristina Sjöström och Alf Norberg (V) har lämnat in en motion med följande yrkanden: 

   

  1. Att X-trafik för i uppdrag att utreda och utveckla organiserad samåkning som en del av den allmänna kollektivtrafiken.  
  2. Att det finansieras inom ramen. 

   

 • Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta anmälas till fullmäktige.

   

  Motionen anmäldes vid regionfullmäktiges sammanträde 2022-05-11, § 154, och överlämnades till hållbarhetsnämnden för beredning. 

   

 • Kristoffer Hansson (S) frågar:

   

  1. Delar vice ordförande KKN uppfattningen att museets fokus skall vara kulturarv och historia men inte samtidskonst/nutidskonst - om så, på vilka grunder; om ej, på vilka grunder?
  2. Hur ser samtidskonstens förutsättningar ut i länet, enligt vice ordförande KKN?
  3. Vad kan/vill Samstyret SD, M, KD och Sjukvårdspartiet göra för att ta tillvara på och utveckla konstområdet samtidskonst i Gävleborg?

   

 • Jan Lahenkorva (S) frågar:

   

  1. Anser ordförande HSN att förslagen rörande begränsning av rätt till tolk respektive informationsutbyte och anmälningsplikt är väl avvägda och till gott stöd för dels ifrågavarande patienter som söker vård hos Region Gävleborg, dels för sjukvårdspersonalens arbete och arbetsmiljö i Region Gävleborg?
  2. Är ordförande HSN beredd att - i förberedande syfte inför förslagens införande - efterhöra arbetstagarnas fackliga organisationer i sjukvården inom Region Gävleborg, om dessas synpunkter förande nämnda förslag avseende tolk respektive informationsutbyte och anmälningsplikt?

   

 • Jan Lahenkorva (S) frågar:

   

  1. Vilka konsekvenser för vuxenpsykiatrin och kommunens individ- och familjeomsorg kan en nedläggning av folkhögskolans filial få?
  2. På vilket sätt kan hälso- och sjukvårdsnämnden komma att kompenseras för ökad belastning på såväl primärvård som specialistvård, som nedläggningen av filialen riskerar att förorsaka?

   

 • Magnus Svensson (C) frågar:

   

  • Vem är det som styr den nya majoritetens kulturpolitik gällande museet, är det antagen kulturplan och stiftelsens stadgar eller är det Roger Hedlund (SD)?

   

 • Alf Norberg (V) frågar:

   

  • Syftar denne Hedlund på den uppdragöverenskommelse som antagits av ett enigt fullmäktige eller finns det ytterligare för mig okända "riktlinjer" beslutade av den nya högermajoriteten?

   

 • Marie-Louise Dangardt (S) frågar:

   

  • Är ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden beredd att vända sig till regeringen med påtryckningar och krav från Region Gävleborg att kraftigt öka statsbidragen till sjukvården i syfte att undvika långtgående besparingsåtgärder?

   

  Frågan är inskickad av Eva Lindberg (S). 

   

 • Lars Öberg (S) frågar:

   

  1. Ska förslaget till Hälsovalshandbok remitteras berörda organisationer och intressenter; om inte, varför?

   

 • Årsredovisningen ger en övergripande bild av Region Gävleborgs verksamhet, hållbarhet och ekonomi det gångna året. Den ger återkoppling till fullmäktige och länets invånare om hur mål har uppnåtts och hur uppdrag har utförts.

   

  Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad i enlighet med Lagen om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal redovisning.

   

  För att beskriva Region Gävleborgs miljö- och hållbarhetsarbete kompletteras årsredovisningen med en hållbarhetsredovisning. Redovisningens utformning utgår från FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och Region Gävleborgs politiska inriktning 2019-2022. Hållbarhetsredovisningen är upprättad enligt GRI standard 2016, tillämpningsnivå core.

   

  Regionen redovisade ett resultat på -120 mnkr, jämfört med budgeterade 211 mnkr. Det negativa resultatet förklaras främst av orealiserade vinster och förluster avseende kortfristiga placeringar. Verksamhetens resultat uppgick till 492 mnkr vilket var 238 mnkr högre jämfört med föregående år och 387 mnkr högre än budget. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökade jämfört med budget. Detta främst med anledning av förbättrat skatteunderlag.

   

  I samband med delårsrapport januari-augusti 2022 godkändes underskott på maximalt 55 mnkr för hållbarhetsnämnden. Då det redovisade underskottet vid årets utgång uppgår till 57 mnkr krävs beslut om godkännande med ytterligare 2 mnkr.

   

  I budget 2023 och ekonomisk plan 2024-2025 gavs ett antal uppdrag till regionstyrelsen och några av nämnderna. Dessa är av olika karaktär och kommer att ta olika lång tid att slutföra. För att möjliggöra att kunna ta hänsyn till resultat eller delrapportering av vissa uppdrag, ska beslut om budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2026 samt skattesats 2024 fattas av regionfullmäktige i november 2023. Detta ersätter för denna budgetprocess regionstyrelsens beslut § 62 2015, som säger att beslutet ska fattas i juni.

   

 • Region Gävleborgs revisorer har efter verkställd granskning av Region Gävleborgs räkenskaper och förvaltning för 2022 tillstyrkt att regionstyrelsen, nämnderna, demokratiberedningen och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

   

  De tillstyrker även att regionfullmäktige godkänner regionens årsredovisning för 2022.

   

 • Region Gävleborgs revisorer har lämnat en redogörelse för verksamheten år 2022 och för användningen av anslaget för år 2022.


  För 2022 redovisar revisorerna ett överskott om 42 800 kronor.

   

  Revisorerna hemställer att regionfullmäktige ska godkänna redogörelsen för verksamheten 2022.


  Regionfullmäktige har utsett fullmäktiges presidium att utgöra en särskild beredning för revisorernas budget och verksamhetsberättelse.

   

 • I början av 2000 talet gjordes den första större anskaffning av nya fordon till Transitio. Det var Reginafordon på uppdrag av bla regionerna runt Mälardalen, i Bergslagen och Värmland. Fordonen leasefinansierades genom ett antal leasekontrakt med Handelsbanken Finans allt eftersom de levererades.

   

  Aktuella leasekontrakt har löpt på under snart 20 år inklusive en första förlängningsperiod om 4 år och till årsskiftet 2023/2024 är det dags för en sista möjlig förlängningsperiod på åtta år. I samband med detta har Handelsbanken meddelat att man önskar avsluta leasefinansieringarna och ej acceptera den sista förlängningsperioden. För Transito och hyrestagarna innebär den sista leaseperioden mindre förmånliga villkor vad gäller räntemarginal och amorteringsprofil varför det även ur detta perspektiv är aktuellt att refinansiera fordonen på annat sätt.

   

  Följande fordon omfattas av refinansieringen, Reginafordon 9052-9054 (två vagnars fordon) och 9043-9047 (tre vagnars fordon).

   

 • Framtidsbygget är samlingsnamnet för en mängd stora om- och nybyggnationer av sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Det är en omfattande modernisering av sjukhusen som planeras, som omfattar cirka 120 000 kvadratmeter och som utgör en byggnadsinvestering på miljardbelopp.

   

  På Gävle sjukhus planeras bland annat en påbyggnad av hus 60 (huvudentréhuset) med flera våningsplan och en helikopterflygplats på taket, en om- och tillbyggnad av hus 29, där akuten, MAVA och förlossningen ligger idag, samt en helt ny vårdbyggnad (hus 62) på ett centralt läge på södra sjukhusområdet. Sist byggs hus 01 (höghuset) om till nya moderna vårdlokaler.

   

  Detta ärende avser påbyggnationen av hus 60, inklusive helikopterflygplats. Påbyggnaden innebär att hälso- och sjukvården ges nya lokalytor för mottagningar och dagsjukvård, med förutsättningar för långsiktigt hållbar lokalanvändning över tid. Lokalerna får förbättrade samband och flöden till och från sjukhusets centrala delar, som främjar patientens behov och verksamhetens resursfördelning. Lokalinvesteringen uppgår till 531 000 tkr för aktuella åtgärder.

   

 • Demokratiberedningen har lämnat en verksamhetsberättelse för år 2022.

   

 • Årets löneförhandlingar var för de flesta medarbetarna inom Region Gävleborg redan avslutade när parterna inom industrin meddelade att de hade kommit överens om ett avtal för perioden 1 april 2023 till 31 mars 2025. Avtalsvärdet landade på 4,1 procent de första 12 månaderna. Industriavtalet brukar benämnas ”märket” eftersom nivån på löneökningsutrymmet i detta avtal uppfattas som normbildande för den övriga arbetsmarknadens löneutveckling.

   

  Eftersom lönerevisionen i Region Gävleborg understeg nivån för ”märket” satsas ytterligare 65 miljoner kronor för perioden 1 april 2023 till 31 mars 2024 på löneökningar för samtliga yrkesgrupper inom Region Gävleborg. Resultatet av de tidigare lokala löneförhandlingarna och utrymmet som fördelas inom ramen för den nya satsningen ska tillsammans uppgå till nivån på ”märket” för perioden 1 april 2023 till och med 31 mars 2024. Alla medarbetare i hälsovalssystemet inkluderas i satsningen genom att vårdpengen/kapiteringen höjs. Inom egenregin i hälsovalssystemet används höjningen för att höja medarbetarnas löner. Region Gävleborg utgår från att de privata vårdgivarna låter den utökade vårdpengen komma medarbetarna till del.

   

  Undantagna är nyanställda som redan har fått sin lönenivå fastställd för 2023 och två centralt framförhandlade avtalsområden som landat på ”märket” (Kommunal och Läkarförbundet).

   

  Tidigare satsning på vårdförbundets avtalsområde ligger utöver denna förstärkning.

   

  Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning baserad på prestation och det innebär att samma grund för bedömning av fördelning av löneutrymmet kommer att gälla för den extra lönesatsningen.

   

 • Sawsan Alkarkhi Hatem (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige. 

   

 • Pia Jansson (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Stiftelsen Länsmuseet Gävleborgs styrelsen så ny ledamot behöver väljas. 

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.