Hoppa över navigering
 • § 401

  Val av protokollsjusterare

 • - Alexander Hägg (M) frågar om framdörrarna på bussarna nu är öppnade.

  - Daniel Persson (SD) frågar om när internet blir tillgängligt på X-Trafiks fordon.

  - Mattias Eriksson Falk (SD) frågar om bussarnas biljettmaskiner och inloggningskort.

  - Kent Olsson (SVG) frågar om bokningsproblem för dos 3.

 • Enligt Kommunallag (2017:725), 11 kap 8 §, ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för regionskatten under det följande året. Enligt samma lag ska skattesatsen också anges i budgeten.

   

 • Region Gävleborgs uppdrag omfattar hälso- och sjukvård, tandvård, regional kollektivtrafik, regional kultur och utbildning, regional utveckling, regionalt tillväxtarbete samt länsplanering av regional transportinfrastruktur. Verksamheten leds av regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder.

  Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har upprättat förslag till budget 2022 och ekonomisk plan 2023 - 2024.

  Utgångspunkter för budgetförslaget är Politisk inriktning, styrelsens budget- och planeringsförutsättningar 2022 -2024, styrelsens och nämndernas årsplaner, styrelsens resultatprognos för 2021 samt fullmäktiges långsiktiga finansiella mål. Ytterligare utgångspunkter har varit Sveriges Kommuner och Regioners skatte­underlagsprognos och EkonomiNytt 11/2021 i september 2021 samt Ekonomi­rapport i oktober 2021. Budgetförslaget innebär god ekonomisk hushållning under perioden och en oförändrad skattesats på 11,51 kronor. Ökade byggnads­investeringar kommer att kräva extern finansiering under perioden samt ytterligare några år därefter.

   

  Budgeterat resultat 2022 uppgår till 211 mnkr. Planerat resultat för 2023 är 215 mnkr och för 2024 221 mnkr. Enligt Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) ska kortfristiga finansiella placeringar marknadsvärderas. Region Gävleborgs pensionsfond har sådana placeringar. Bedömningen är därför att utvecklingen av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning samt netto­kostnader innebär att ett realistiskt långsiktigt resultatmål uppgår till 2 procent inklusive värdeförändring av kortfristiga finansiella placeringar av verksamhetens nettokostnad. Detta bedöms vara förenligt med god ekonomisk hushållning.

   

  Skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning beräknas öka med 3,0 procent 2022, 2,2 procent 2023 och 2,7 procent 2024. Nettokostnaden får under planeringsperioden inte öka med mer än 2,8 procent 2022, 1,9 procent 2023 respektive 2,6 procent 2024 för att rymmas inom intäktsramen.

   

  Även Moderaterna, Sjukvårdspartiet Gävleborg, Liberalerna och Kristdemokraterna har upprättat ett gemensamt budgetförslag och Sverigedemokraterna har upprättat ett eget budgetförslag. 

   

 • Lars Österberg (KD) frågar:

  1. Hur arbetar regionen för att underlätta arbetspendling? Arbetar man aktivt för att anpassa scheman efter kollektivtrafiken?
  2. Arbetar region Gävleborg aktivt på andra sätt för att vara en attraktiv arbetsgivare och för att möjliggöra rätt kompetens på rätt plats?
  3. Finns det planer för att framåt arbeta på andra, kreativa sätt för att rekrytera/kunna flytta arbetskraft?

   

  Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-04-28, 2021-05-11--12, 2021-06-01--02 och 2021-09-22.

 • AnnCharlotte Granath (M) frågar:

  1. Anser regionrådet att vårdskulden, så väl den dolda som den synliga, behöver kartläggas?
  2. Finns det en tydlig handlingsplan som för medarbetarna är hållbar ur ett arbetsmiljöperspektiv? Om ja, hur är den kommunicerad till medarbetarna?
  3. När uppskattar regionrådet att regionen arbetat ikapp och kan erbjuda våra invånare vård inom vårdgarantin? 

   

  Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-09-22.

 • Richard Carlsson (SD) frågar:

  1. Delar regionrådet de tidigare medarbetarnas bild av situationen på kvinnokliniken?
  2. Anser regionrådet att det är en bra lösning att personal på BB samtidigt ska ta hand om palliativa cancerpatienter?
  3. Avser regionen fortsätta med arbetspass på över tolv timmar?
  4. Finns det en framtagen handlingsplan för att åtgärda situationen och hur ser den i sådant fall ut?
  5. När förväntas situationen vara löst? 

   

  Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-09-22.

 • Jennie Forsblom (KD) frågar:

  1. Hur arbetar vi genom våra verksamheter för att öka fysisk aktivitet hos barn och unga?
  2. Vilka samarbeten har vi med andra aktörer, ex föreningsliv?

   

  Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-09-22.

 • Katrien Vanhaverbeke, regional utvecklingsdirektör, informerar om Europeiska

  Unionens betydelse för regionens verksamhet och utveckling.

 • Patientnämndens ordförande Isabel Hildén (V) och förvaltningschef Gunilla Nordström

  informerar om verksamheten inom Patientnämnden.

 • Per-Ewert Ohlsson-Björk (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige. 

 • Anette Olsson (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige. 

 • Marianne Valdemarsson (S) har entledigats från uppdraget som nämndeman i Förvaltningsrätten i Falun och ny nämndeman behöver väljas.

 • Eva-Mai Mineur (SD) har entledigats från uppdraget som nämndeman i Hovrätten för Nedre Norrland och ny nämndeman behöver väljas.

 • Elisabeth Lundin (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden så ny ersättare behöver väljas. 

 • Per-Ewert Ohlsson-Björk (C) har avsagt sig uppdraget som vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden så ny vice ordförande behöver väljas. 

 • Tommy Berger (S) har avsagt sig uppdraget som ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden från och med 1 januari 2022 så ny ordförande behöver väljas. 

 • Tommy Berger (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflygs fullmäktige från och med 1 januari 2022 så ny ledamot behöver väljas. 

 • Tommy Berger (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Samordningsförbundet Gävleborg från och med 1 januari 2022 så ny ledamot behöver väljas. 

 • Anette Olsson (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionstyrelsen så ny ersättare behöver väljas.

 • Anette Olsson (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktiges valberedning så ny ledamot behöver väljas. 

 • Daniel Persson (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i hållbarhetsnämnden så ny ledamot behöver väljas. 

 • Jonatan Lindgren (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i hållbarhetsnämnden så ny ledamot behöver väljas. 

 • Caroline Smidt Johnsson (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i hållbarhetsnämnden så ny ledamot behöver utses.

 • Kristoffer Hansson (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i

  regionfullmäktiges valberedning.

 • Revisionsrapporter anmäls till regionfullmäktige som beslutar att överlämna dessa till regionstyrelsen eller nämnderna för beredning av svar. Svaret presenteras sedan i regionfullmäktige och följs av debatt.

   

  Med utgångspunkt från de iakttagelser och bedömningar som har framkommit i granskningen lämnar vi följande rekommendationer till regionstyrelsen:

  • Genomföra insatser för att synliggöra och öka nyttjandet av rutinen och mallen för barns bästa i arbets- och beslutsprocessen.
  • Göra en bedömning av vilka medarbetare, chefer och förtroendevalda som bör få utbildning om barnkonventionen och säkerställ att så sker. 
  • Verka för att ge barn möjlighet att komma till tals i alla delar av organisationen. 
  • Säkerställa att det sker en systematisk uppföljning och analys av aktuell statistik rörande barns levnadsvillkor och situation i regionen för att möjliggöra specifika insatser där det finns behov. 
  • Säkerställa att det sker en systematisk uppföljning och utvärdering av arbetet med barnkonventionen för att möjliggöra att det finns underlag för Region Gävleborgs framtida arbete med konventionen. 
  • Säkerställa att målsättningar inom området barnkonventionen finns med i budgetanvisningar eller liknande för att ge genomslag och i sin tur synliggöras i ordinarie styrnings- och uppföljningsprocesser. 

   

 • Revisionsrapporter anmäls till regionfullmäktige som beslutar att överlämna dessa till regionstyrelsen eller nämnderna för beredning av svar. Svaret presenteras sedan i regionfullmäktige och följs av debatt.

   

  Med utgångspunkt från de iakttagelser och bedömningar som har framkommit i granskningen lämnar vi följande rekommendationer till regionstyrelsen samt hälso- och sjukvårdsnämnden att hantera utifrån respektive roll och ansvar:

  • Regionstyrelsen bör säkerställa att mätning och rapportering av hälsocentralernas data avseende tillgänglighet sker på ett likartat och ändamålsenligt sätt för samtliga hälsocentraler. 
  • Regionstyrelsen bör säkerställa ett systematiskt arbete där åtgärdsplaner upprättas vid bristfällig tillgänglighet. Detta för att öka förutsättningarna för en god jämlik vård. 
  • Regionstyrelsen bör säkerställa att uppföljning sker i enlighet med "krav- och kvalitetsboken".
  • Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden bör säkerställa att det är tydligt vilka ställningstaganden som görs av styrelse respektive nämnd vid bristande måluppfyllelse gällande tillgänglighet. 
 • Stig Zettlin (-) har lämnat in en motion med följande yrkande:

  1. Att ge regionstyrelsen i uppdrag att genomföra lönejusteringar enligt motionen.  
 • Jennie Forsblom, Peter Åkerström, Lili André och Lars Österberg (KD) har lämnat in en motion med följande yrkande:

  • att Region Gävleborg gör en omorganisation till nästa mandatperiod med en ny nämnd för psykiatrivården.
 • Richard Carlsson, Daniel Persson och Mattias Eriksson Falk (SD) har lämnat in en motion med följande yrkande:

  • Att regionfullmäktige upphäver beslutet från den 3 februari 2016 om att personer som uppehåller sig illegalt i Sverige ska ha rätt till planerad vård.
 • Återrapportering av besvarade medborgarförslag - de grönmarkerade medborgarförslagen i den bifogade filen är sedan tidigare återrapporterade till regionfullmäktige. 

 • Regionstyrelsen lämnar en delårsrapport för perioden januari – augusti 2021.

 • I årets revidering ingår införande av en avgift per slutfört avsnitt inom digital kognitiv beteendeterapi (IKBT).

   

  Ärendet behandlades vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 20 oktober 2021, § 136.

   

   

 • Framtidsbygget kommer att påbörja sin om- och nybyggnation av Gävle Sjukhus i närtid. Därav behöver verksamheter evakueras, eftersom det inte finns möjlighet för dem att vara kvar i sina nuvarande lokaler under byggnationen.

   

  En förutsättning för att genomföra en evakuering av verksamheterna som har sin verksamhet i hus 60 och 11-14 måste en investering i evakueringsmoduler för vårdverksamhet ske, så att en patientsäker vård kan upprätthållas under byggtiden till den mest fördelaktiga ekonomiska lösningen.

   

  Utifrån hearingar/dialoger med ett antal modultillverkare samt analyser av denna bransch, så har det resulterat i att investera (köpa) moduler är en mer fördelaktig ekonomisk lösning än att hyra moduler. Utifrån den tid som dessa verksamheter är tänkt att vara evakuerade i moduler.

   

  Ärendet behandlades vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 29 september 2021, § 121, och  vid fastighets-, teknik och miljöutskottets sammanträde 19 oktober 2021, § 79, se bifogade protokollsutdrag.

   

 • Ventilationsaggregatet i hus 08 är av äldre årgång och planerades att bytas i sista etappen av Framtidsbygget, då resterande delar av hus 08 ska moderniseras och byggas om. Aggregatet behöver dock bytas tidigare, för att inte riskera haverier som påverkar verksamheten i allt större omfattning.

  En förstudie för byggnation av nytt fläktrum och installation av nytt aggregat genomfördes genom Framtidsbygget. I denna kalkylerades investeringen i ett helt nytt fläktrum med nytt aggregat, placerat på vinden i hus 08, skulle komma att uppgå till 15 000 tkr, som beviljades av regionfullmäktige. Därmed skulle befintligt aggregat (med placering på plan 3) upprätthålla funktionen under den tid som ombyggnad och installation genomförs på vindsplanet, men tas ur drift när det nya aggregaten är på plats.

   

  Under arbetet med det nya fläktrummet har dock framkommit att delar av de lösningar som presenterades i förstudien inte går att genomföra ur ett långsiktigt perspektiv, sett till en redundant och säker drift på ventilationen. För att genomföra en långsiktigt hållbar lösning som tillgodoser de krav på redundans som gäller, krävs en tilläggsinvestering som uppgår till 16 000 tkr, utöver tidigare beviljad investering.

   

  Ärendet behandlades vid fastighets-, teknik och miljöutskottets sammanträde 19 oktober 2021, § 77, se bifogade protokollsutdrag.

   

 • Ostkustbanan 2015 AB:s (Nya Ostkustbanan AB) styrelse föreslår samtliga delägare att anta förslaget till reviderade styrdokumenten, vilket avser aktieägaravtalet, bolagsordningen samt ägardirektivet.

  Revideringen av 7 § bolagsordningen innebär att det maximala antalet tillåtna styrelseledamöter föreslås utökas från dagens 12 till 19. Anledningen till att antalet tillåtna styrelseledamöter behöver utökas är att antalet delägare i bolaget Ostkustbanan 2015 AB har ökat under året, från tidigare 10 till nuvarande 13. Den förändring som har skett är att Sollefteå kommun, Timrå kommun och Ånge kommun har tillkommit. Det maximala antalet styrelseledamöter föreslås att höjas till 19, trots att antalet delägare nu är 13, för att det ska vara möjligt för fler kommuner att ansluta till bolaget utan att styrdokumenten behöver revideras igen.

  Revideringen av 4 § i aktieägaravtalet innebär att de tre nytillkomna kommunerna läggs till i paragrafen vilken beskriver val av lekmannarevisorer från regionerna respektive kommunerna.

  I samband med revideringen har även formaliakorrigeringar gjorts, framförallt har benämningen Landsting bytts ut till Region vad avser Västernorrland.

   

 • Vid demokratiberedningens sammanträde 2021-05-20 informerade Region Gävleborgs säkerhetsavdelning om det direktiv som tagits fram kring hat, hot och våld mot förtroendevalda. 

  Direktivet genomgick därefter mindre revideringar och demokratiberedningen beslutade 2021-09-09, § 21, att överlämna till regionfullmäktige för fastställande, se bifogat protokollsutdrag.

   

 • Enligt fullmäktiges arbetsordning ska styrelsen två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt, § 106.

  I bifogad sammanfattning framgår vilka medborgarförslag som den 11 oktober 2021 inte hade beretts färdigt – sammanlagt 2 st.

  Båda dessa anmäldes vid regionfullmäktiges sammanträde 22 september 2021 och är under tjänstemannaberedning.

  4 st medborgarförslag är på väg till regionstyrelsen för beslut eller beredning inför beslut i regionfullmäktige.

   

 • Enligt fullmäktiges arbetsordning ska styrelsen två gånger per år redovisa de motioner som inte beretts färdigt, § 67.

  I bifogad sammanfattning framgår vilka motioner som den 11 oktober 2021 inte hade beretts färdigt – sammanlagt 19 st.

  Av dessa är 8 st under politisk beredning och 11 st under tjänstemannaberedning (3 st anmäldes vid regionfullmäktiges sammanträde 22 september 2021).

  Det har kommit in 29 st nya motioner under 2021.
  22 st motioner är på väg till regionstyrelsen för beredning inför beslut i regionfullmäktige.

   

 • I en motion föreslår Maria Molin (M)

  • Region Gävleborgs ska följa de nationella vårdprogrammen för cancerrehabilitering
  • Ge kontaktsköterskan ansvaret för att ge informera om seneffekter och vilken möjlighet till rehab som finns och vad man har rätt till
  • Lägg ut information om detta på Region Gävleborgs hemsida. T.ex. om kirurgiska ingrepp vid lymfödem. Lymfdränage eller annan diagnosspecifik möjlighet till rehabilitering

   

  Ärendet behandlades vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 20 oktober 2021, § 138, se bifogade protokollsutdrag.

   

 • I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG)

  1. Att Region Gävleborg inför denna form av ”vårdssluss” på sjukhus och hälsocentraler och andra verksamheter där det är patientbesök
  2. Att Region Gävleborg inför samma form av system som Folktandvården Gävleborg infört där alla besökare får svara på frågor där man letar efter symtom på Covid-19
  3. Att det ska göras på regionens hälsocentraler och via sjukhusens huvudingångar
  4. Att detta införs med omedelbar verkan och så länge som regionen anser det behövs för att skapa trygghet för både personal och besökare

   

  Ärendet behandlades vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 25 augusti 2021, § 103, se bifogade protokollsutdrag.

 • I en motion föreslår Richard Carlsson och Daniel Persson (SD)

  • Att ge hållbarhetsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa en särskild förarlegitimation kopplat till inloggningskortet för biljettmaskinen inom kollektivtrafiken som Region Gävleborg ansvarar för.

   

  Ärendet behandlades vid hållbarhetsnämndens sammanträde 21 oktober 2021, § 89, se bifogade protokollsutdrag.

   

 • Revisorerna i Region Gävleborg har beslutat att genomföra en granskning av nämndernas och regionstyrelsens delegationsordningar.

  Revisionsrapporten överlämnades av regionfullmäktige den 25 februari 2021 till regionstyrelsen för beredande av svar. Svar på revisionsrapport föreligger i bilagda handling.

   

 • Revisorerna i Region Gävleborg har beslutat att genomföra en uppföljande granskning av Region Gävleborgs efterlevnad av styrdokument. 

  Revisionsrapporten överlämnades av regionfullmäktige den 30 mars 2021 till regionstyrelsen för beredande av svar. Svar på revisionsrapport föreligger i bilagda handling.

   

 • Hans Backman (L) frågar:

  1. Vilka åtgärder avser majoritetspartierna vidta för så snabbt som möjligt kapa Region Gävleborgs vårdköer och komma tillrätta med vårdskulden?
  2. Avser majoritetspartierna att anslå extra pengar till vården i Region Gävleborg för extra operationer? 
 • Henrik Olofsson (SVG) frågar:

  1. Hur ska man göra för att detta inte ska hända fler gånger?
  2. Hur anser du att vår personal ska göra då patienten kommer för sent till sitt vårdbesök och man som äldre par åkt med sin bil 30 mil och ödmjukt förklarar sig?
  3. Vilka rutiner jobbar man efter då det gäller bemötandet av patienter som rest så här långt har man ens en aning om det eller är det kalla handen som gäller?
  4. Är det något i vår värdegrund som måste ändras så det blir tydligare hur man ska bemöta vår befolkning våra patienter i sjukvården?
  5. Vilken hjälp får detta par och vilka förändringar kan man förvänta sig i framtiden i den god och nära vården?
 • Hans Backman (L) frågar:

  1. Vilka åtgärder avser majoritetspartierna vidta för att komma tillrätta med den anmärkningsvärt stora volymen överbeläggningar på Gävle sjukhus?
 • Peter Åkerström (KD) frågar:

  • Vilka kriterier finns bakom inköp av konst till Region Gävleborgs offentliga lokaler?
  • Hur går beslutsgången till när vi ska smycka ex. en kulvert?
  • Utgår vi från tillgänglig forskning i färgsättning, utsmyckning och konst i våra lokaler?
  • Anser regionrådet att vi behöver anpassa lokaler efter målgrupp som vistas i lokalerna?
 • Patrik Stenvard (M) frågar:

  1. Hur kommer det sig att våra chefer uttryckligen säger att man inte får uttala sig till media
  2. Vad gör RSO för att bryta denna tystnads- och skrämselkultur som tyvärr råder inom vissa håll i regionen?
 • Alexander Hägg (M) frågar:

  1. Har majoriteten någon plan för att komma till rätta med läkarbristen inom primärvården
  2. Vad gör majoriteten för att uppmuntra läkarstudenter att genomföra sin AT- och ST-tjänstgöring i Gävleborg?
  3. Anser majoriteten att den nya hälsovalshandboken underlättar eller försvårar möjligheten för Region Gävleborg att rekrytera fler allmänläkarspecialister?
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.