Hoppa över navigering
 •   1

  Kungörelse regionfullmäktige 2022

 •   2

  Tidsprogram regionfullmäktige 2022

 •   3

  Val av protokollsjusterare

 •   4

  Val av presidium i regionfullmäktige

 •   5

  Anmälningar för kännedom

 • Ulrika Lindberg, Bollnäs, har lämnat in ett medborgarförslag med förslag att Region Gävleborg ska ansluta sig till sms-livräddare.

 • Enligt 5 kapitlet, 35 § i kommunallagen bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det motionen väckts. Om beredningen inte kan anslutas inom denna tid, ska detta anmälas till fullmäktige. 

  Motionen anmäldes vid regionfullmäktiges sammanträde 23 november 2021, § 428, och överlämnades till regionstyrelsen för beredning. 

 • Ulla Andersson, Kristina Sjöström, Alf Norberg, Petra Modée, Yvonne Oscarsson och Lars-Göran Langeborg (V) har lämnat in en motion med följande yrkanden:

  1. att asylstatus inte ska vägas in i Region Gävleborgs beslut om transplantationer för personer utan uppehållstillstånd
  2. att Statens medicinsk-etiska råd (SMER) ska vara vägledande.
 • Enligt 5 kapitlet, 35 § i kommunallagen bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det motionen väckts. Om beredningen inte kan anslutas inom denna tid, ska detta anmälas till fullmäktige. 

  Motionen anmäldes vid regionfullmäktiges sammanträde 23 november 2021, § 429, och överlämnades till regionstyrelsen för beredning. 

 • Enligt Kommunallag (2017:725), 11 kap 8 §, ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för regionskatten under det följande året. Enligt samma lag ska skattesatsen också anges i budgeten.

   

  Ärendet behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 13 oktober 2022, § 210, se bifogad protokollsutdrag.

 • I en motion föreslår Hans Backman (L) följande:

  1. Att det med tanke på rådande situation med brist både på vårdplatser och på personal i delar av vårdorganisationen och konstant stort behov av inhyrd personal samtidigt som Region Gävleborg är den region i landet som har näst mest administration inrättas en regional kriskommission i Region Gävleborg.

   

  Motionen behandlades vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 26 april 2022, § 45, se bifogat protokollsutdrag.

  Därefter behandlades motionen vid regionstyrelsens sammanträde 24 maj 2022, § 161, se nedan samt bifogat protokollsutdrag. Motionen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 26 oktober 2022, § 274.

   

  Reservationer

  Hans Backman (L), Patrik Stenvard (M), Jennie Forsblom (KD), Richard Carlsson (SD) och Henrik Olofsson (SVG) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

   

  Yrkanden

  Hans Backman (L) yrkar med instämmande av Patrik Stenvard (M), Jennie Forsblom (KD), Richard Carlsson (SD) och Henrik Olofsson (SVG), bifall till motionen.

 • I en motion föreslår Richard Carlsson (SD), Daniel Persson (SD) och Mattias Eriksson Falk (SD) följande:

  1. Att regionfullmäktige upphäver beslutet från den 3 februari 2016 om att personer som uppehåller sig illegalt i Sverige ska ha rätt till planerad vård.

   

  Motionen behandlades vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 26 april 2022, § 46, se bifogat protokollsutdrag. 

  Därefter behandlades motionen vid regionstyrelsens sammanträde 24 maj 2022, § 162, se nedan samt bifogat protokollsutdrag. Motionen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 26 oktober 2022, § 275.

   

  Reservationer

  Richard Carlsson (SD), Patrik Stenvard (M) och Hans Backman (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

   

  Yrkanden

  Richard Carlsson (SD) yrkar, med instämmande av Patrik Stenvard (M) och Hans Backman (L), bifall till motionen.

   

 • Revisorerna i Region Gävleborg har beslutat att genomföra en uppföljande granskning av informations- och cybersäkerhet inom Region Gävleborg. Granskningen som genomfördes av revisionsbiträdet PwC under 2021 hade som syfte att besvara om ändamålsenliga åtgärder vidtagits med anledning av 2019 års granskning.

  Vid regionfullmäktiges sammanträde den 16 februari 2022, § 6, överlämnades revisionsrapporten till regionstyrelsen för beredande av svar.

   

  Rapporten behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 2 november 2022, § 235. Kallelsen uppdateras med protokollsutdrag när deras protokoll är justerat. 

 • Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska styrelsen två gånger per år redovisa de motioner som inte beretts färdigt, § 61.

   

  I bifogad sammanfattning framgår vilka motioner som den 13 oktober 2022 inte hade beretts färdigt – sammanlagt 30 st.

   

  Av dessa är 22 st under politisk beredning och 8 st under tjänstemannaberedning.

   

  Ärendet behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 2 november 2022, § 245. Kallelsen uppdateras när deras protokoll är justerat.

 • Enligt regionfullmäktiges arbetsordning ska styrelsen två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt, § 95.

   

  I bifogad sammanfattning framgår vila medborgarförslag som den 13 oktober 2022 inte hade beretts färdigt – sammanlagt 4 st.

   

  Av dessa är 2 st under politisk beredning och 2 st under tjänstemannaberedning.

   

  Ärendet behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 2 november 2022, § 246. Kallelsen uppdateras när deras protokoll är justerat. 

 • Petter Bykvist (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige. 

 • Val behöver förrättas enligt bifogad valförteckning inför kommande mandatperiod och kommer att beredas vid valberedningens sammanträde 21 november 2022. 

 • Samuel Gonzalez Westling (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i hållbarhetsnämnden så ny ersättare behöver väljas. 

 • Jan Erik Skyman (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.

 • Katja Samuelsson (SD) har entledigats från uppdraget som nämndeman i Förvaltningsrätten i Falun så ny nämndeman behöver utses. 

 • Anders Bergsten (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.

 • Roger Hedlund (SD) har avsagt sig uppdraget som revisor i Region Gävleborg.

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.