Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Region Gävleborg söker förlängning samt tillskjutande av medfinansiering av projektet Innovationsklivet.

   

  Projektet beviljas förlängning och utökad budget enligt tilläggsansökan mot bakgrund av att tillägget bidrar till ökad måluppfyllelse och möjlighet att växla upp regionala utvecklingsmedel med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

   

  Under förlängningen avser projektet ta vara på lärdomar och målgruppers prioriterade behov för att effektivisera och tillgängliggöra innovationsstödsystemet tjänster, skapa samsyn kring det strategiska arbetet med smart specialisering samt mobilisera kring ett urval av strategins styrkeområden och spetsar för smart specialisering. De styrkeområden projektet kommer att fokusera på är Hållbart och Inkluderande arbetsliv samt Materialteknologi och hållbar produktion - med fokus på Vätgas.

 • RISE söker förlängning samt tillskjutande av medfinansiering av projektet Smart Arena för Innovation.

   

  Projektet beviljas förlängning och utökad budget enligt tilläggsansökan mot bakgrund av att tillägget bidrar till ökad måluppfyllelse och möjlighet att växla upp regionala utvecklingsmedel med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

   

  En förlängning ger projektet möjlighet att:

   

  Tillsammans med övriga noder samt Movexum sätta arbetsformer för de nya verktygen som utvecklats och kontextualiserats under projektets gång avseende idéutveckling och inflöde av nya idéer.

   

  Utöka samverkan med Hudiksvalls kommun för att hitta lösningar som bottnar i eller stödjer en inkluderande, hållbar och digital omställning kopplat till kommunens kraftsamling för social hållbarhet.

   

  Utifrån de senaste årens begränsningar angående fysiska möten, finns behov att koppla ihop företag och andra aktörer med varandra med forskning som utgångspunkt. Cirkulära affärsmodeller och kopplingen till den teknik som möjliggör en omställning kommer att vara ett tydligt fokus.

   

 • Movexum ansöker om en förlängning av projektet SPRINT-X samt tillskjutande av medfinansiering.

   

  Projektet beviljas förlängning och utökad budget enligt tilläggsansökan mot bakgrund av att tillägget bidrar till ökad måluppfyllelse och möjlighet att växla upp regionala utvecklingsmedel med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

   

  Movexum har sedan 2020 tillhört de 29 inkubatorer som nationellt uppbär excellens, d.v.s. en kvalitetsstämpel samt tillgång till nationella nätverk som både synliggör Gävleborg och innebär tillgång till strategisk kompentens som hjälper Movexum att fortsätta positionera verksamheten rätt. Kvalificeringen till excellensprogrammet kräver en framgångsrik bedömning av en ansökan som görs till Vinnova.

   

  År 2024 kommer Movexum åter behöva göra en ansökan som omprövas i konkurrens med övriga inkubatorer, samtidigt som finansieringsnivån beslutas på nytt under förutsättning att Movexum åter finns med bland de nationellt bästa inkubatorerna.

   

  Målet är att 2024 ta minst ett steg upp i rankingen, d.v.s. vara kvar på listan, men även stärka position och finansiering ytterligare. För att klara detta behöver Movexum vässa några av de områden där fortsatt utvecklingspotential finns att leverera ännu bättre erbjudanden till Gävleborgs innovativa startups.

   

  En utökning av projektet innebär ökade förutsättningar att nå lite längre i utvecklingsarbetet än vad man annars skulle gjort i originalprojektet.

   

 • Föreningen Matvärden ansöker om förlängning samt tillskjutande av medfinansiering för projektet Hållbar mat för framtiden. Projektet beviljas förlängning och utökad budget enligt tilläggsansökan mot bakgrund av att tillägget bidrar till ökad måluppfyllelse och möjlighet att växla upp regionala utvecklingsmedel med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

   

  En förlängning ger projektet möjlighet att ytterligare förstärka det arbete som pågår där sökande identifierat de områden inom livsmedelsområdet med störst behov av ytterligare insatser. Konkret innebär detta ett ökat fokus på produktutveckling, upphandlingsstöd till lokala producenter och kommuner, testbäddsverksamhet samt samverkansarbete och workshops mellan deltagande företag. Fokus kommer vara på det utåtriktade arbetet gentemot projektets målgrupper med Matvärden som sammanhållande aktör.

 • Andreas Bernmyr driver tillsammans med sin fru Helena Nygårdens Bed & Breakfast på en hälsingegård i Harmånger som har varit i samma släkt sedan 1628. På Booking.com har gästerna gett boendet 9,4 av 10 möjliga i totalbetyg och företaget har både 2018 och 2021 blivit utsedd till vinnare i kategorin Guest Review Rewards hos Booking.com. Innan pandemin hade företaget gäster från 37 olika länder som t.ex. Kanada, USA, Kina och Tyskland. Gästerna uppskattar särskilt den natursköna miljön, möjlighet bo på en hälsingegård med lång historia, rymliga och vackert inredda rum samt trevligt bemötande (personal 9,9 av 10 i totalbetyg på Booking.com). Helena är utbildad inom turism och är även konstnär med ateljé på gården. Det finns även levande djur som gästerna kan få besöka och möjlighet kunna få hemlagad frukost från det som gårdens djur kan erbjuda. Det finns också skog nära till som gästerna kan ta del av. Företaget har idag sju rum för uthyrning som alla har eget badrum och personlig prägel. Företaget vill med investeringen bygga om ett lösdriftstall på gården till ett hus för turism, kultur och event då det inte finns någon gemensam samlingslokal för byborna i Harmånger att samlas i. Det nya huset kommer uppfylla flera olika syften som att kunna servera frukost till sina gäster då befintlig frukostlokal är för liten, skapa sommarcafé/restaurang, erbjuda temakvällar med frågesport, konserter, föreläsningar och konstutställningar, hyra ut lokalen för bröllop, dop och begravningar med mera. Den totala investeringskostnaden uppgår till 1 946 000 kr. Nordanstigs kommun är mycket positiva till satsningen då det ger både ökad turism och fler arbetstillfällen till kommunen. Innehavarna har ett starkt socialt engagemang och har ett nära samarbete med arbetsförmedlingen där denna investering väntas leda till tre nya arbetstillfällen för människor med olika funktionshinder. I en liten by som Harmånger har varje extra arbetstillfälle stor betydelse. Turism och kvinnors företagande är prioriterade områden. Så långt det är möjligt anlitar företaget lokala hantverkare vid investeringen och gör löpande inköp av matvaror från lokala producenter. Företaget har precis som övriga besöksnäringen drabbats hårt av pandemin men har ändå stark tro på framtiden och räknar med att efter denna investering gjorts kunna omsätta 1 600 000 kr under 2022. Prioriterat målområde i RUS är Attraktiva och tillgängliga platser med effektmålet att Gävleborg har attraktiva platser och goda livsmiljöer för boende, arbete, företagande och besökare.

   

 • Regeringen erbjuder regionerna att ta fram och genomföra regionala serviceprogram för perioden 2022-2030. De regioner som väljer att ta fram och genomföra serviceprogram ska årligen till Tillväxtverket redovisa hur arbetet fortlöper. Regionala serviceprogram syftar till god tillgång till kommersiell service i olika typer av landsbygder. Programmet bidrar till att stärka samordningen av olika ekonomiska stöd och öka samverkan mellan aktörer i länet. Programmet ökar samverkan mellan lokala aktörer såsom exempelvis kommuner, det civila samhällets organisationer och andra privata aktörer.

 • Region Gävleborg har i rollen som regionalt utvecklingsansvarig en samordnande, sektorsövergripande roll mellan aktörer på lokal, regional, nationell nivå i det regionala utvecklingsarbetet. Detta statliga uppdrag regleras genom årliga  regeringsbeslut (Villkorsbrev) med krav på återrapportering och uppdrag. Föreliggande villkorsrapport avser denna återrapportering för verksamhetsåret 2021. Region Gävleborg ska återrapportera sitt uppdrag till Näringsdepartementet och Tillväxtverket senast 21 februari 2022.

   

  Rapporten innehåller sammanfattning av verksamheten inom regional utveckling. Den följer strukturen i regeringsbeslutet som beskriver uppdraget för 2021. Tillväxtverket har tillhandahållit en mall för återrapporteringen som har använts. Återrapportering 1 är strukturerad i enlighet med rubrikerna i Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030. Strategin är antagen av regeringen under året och innebär nya rubriker jämfört med tidigare rapporter. Rubrikerna överensstämmer dock till sitt innehåll i hög grad med Gävleborgs prioriteringar i det regionala utvecklingsarbetet.

 •   10

  Utvecklingsdirektören informerar

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.