Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Information/Utbildning

 • Support by Jenny AB är en nystartad verksamhet registrerad i Stockholm. Verksamheten införskaffade sig under 2022 fastigheten ”Pensionat björken” i centrala Hassela med syftet att driva denna anläggning vidare dels genom pensionatet men även genom två lägenheter som inryms i fastigheten, dessa är idag uthyrda till privatpersoner.

  Sökande har koppling till orten genom att ha ett sommarställe där och såg sin möjlighet då förra ägarna äventyrsmästarna la ut pensionatet till försäljning.

  Fastigheten är enligt sökande väldigt eftersatt och följande investeringar behöver göras,

  Taket behöver bytas (läcker in vatten), dränering måste utföras (felaktigt utförd byggnation av tillbyggnad, fönsterbyte (2 glas, trasiga, oisolerade och inte miljömässigt rätta), invändig målning, ny dragning av el, upprustning av restaurangkök samt inköp av möbler och köksinventarier. Summan på sökt investering är 2 690 000. Sökande har uppgett egen finansiering till 1 200 000 Kr vilket hon fått via ett arv.

   

  Då företaget är nystartat så finns det inga siffror att redovisa. Ägaren bor idag i Stockholm där hon arbetar på ett konferenshotell, hennes projektanställning upphör i slutet på 2023 men i samtal med sökande så uppger hon att en flytt till Hassela ligger långt bort då familjen bor i Stockholm.

  Hon har därför tänkt driva anläggningen på distans med personalfri nyckelhantering och in/utcheckning. Hon har själv tänkt vara på plats några gånger i månaden för att se till att standarden på boendet är okej.

  Investeringen i sig ses som väldigt riskfylld.

   

  Företaget har ingen verksamhet att bedöma i dagsläget och ägaren har själv inte drivit sitt eget boende tidigare.

  Förra ägarna hade ett paketerbjudande kopplat till vildmarksupplevelser där pensionatet var boendedelen, de fick inte riktigt någon snurr på den verksamheten varpå de sålde boendet till Jenny. 

  Det ska även tilläggas att det finns ett vandrarhem ca 2 gator bort samt Hassela Ski resorts anläggning Ca, 10 min bort.

  Investeringen bedöms även som ordinarie verksamhet då ingen ny ekonomisk verksamhet startas utan investeringen gäller renovering av existerande byggnad och då inte rummen i sig. Majoriteten av sökta kostnader är fastighetsinvesteringar som är direkt nödvändiga för att kunna ha ett fungerande boende.

   

   

 • Projektets målsättning är att stärka det regionala främjarsystemets förmåga att hjälpa SMF utvecklas som lärande organisationer med en förmåga att utveckla hållbara strategier för digital transformationskapacitet. Det innebär Smart specialisering genom Gävleborgs regionala styrkeområde Digitala tjänster och processer. Projektet beaktar de tre hållbarhetsdimensionerna. Projektet passar väl in i främjarsystemets behov.

   

  Projektperioden är 2023-04-01 - 2026-03-31.

   

  Projektet bidrar till Regional utvecklingsstrategi Gävleborg 2020-2030 (RUS).

 • Region Gävleborg har i rollen som regionalt utvecklingsansvarig en samordnande, sektorsövergripande roll mellan aktörer på lokal, regional, nationell nivå i det regionala utvecklingsarbetet. Detta statliga uppdrag regleras genom årliga regeringsbeslut (villkorsbrev) med krav på återrapportering och uppdrag. Föreliggande villkorsrapport avser denna återrapportering för verksamhetsåret 2022. Region Gävleborg ska återrapportera sitt uppdrag till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet och Tillväxtverket senast 21 februari 2023.

   

  Rapporten innehåller sammanfattning av verksamheten inom regional utveckling. Den följer strukturen i regeringsbeslutet som beskriver uppdraget för 2022. Tillväxtverket har tillhandahållit en mall för återrapporteringen som har använts. Återrapportering 1 är strukturerad i enlighet med rubrikerna i Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030. Rubrikerna överensstämmer till sitt innehåll i hög grad med Gävleborgs prioriteringar i det regionala utvecklingsarbetet.

   

   

 •   8

  Regional turism och besöksnäringsstrategi Gävleborg 2023-2030

 •   9

  Översyn innovationsstöd Region Gävleborg

 •   10

  Regionala utvecklingsdirektören informerar

 • § 1

  Val av justerare/justeringstid

 • Utvecklingsutskottet fastställer dagordningen efter informationen nedan samt godkänner närvaron av prao från Thoréns på dagens sammanträde.

  Sammanfattning

  Ordförande informerar att förvaltningen har prao från Thoren Business School, och med anledning av att sammanträdet ej är offentligt föreslår ordförande att utskottet godkänner att prao får närvara.

   

  Eva Lindberg (S) väcker frågan om att utskottet gör studiebesök framöver, med hänvisning till uppföljning av utskottets beviljade medel.

   

  Marie-Louise Dangardt (S) informerar om jävsituation gällande strukturfonden, och meddelar jäv under § 6.

 • Katrien Vanhaverbeke inleder med information om statliga medel, villkorsbrevet och villkorsrapporten samt om utvecklingsdirektörens och utvecklingsutskottet delegation från regionstyrelsens delegationsordning.

   

  Därefter informerar Ann-Christin Gagge om Finansieringsplan som har beslutas av regionstyrelsen. Planen visar hur regionala utvecklingsmedel ska användas för att stärka måluppfyllelsen i regionala utvecklingsstrategin (RUS). Vidare information om bl.a. regelverket, syftet med finansieringen, kriterier samt uppföljning av finansierade insatser. Vidare om fyra svenska förordningar och regionens egna styrdokument. De tre olika aktörerna: Projekt-Företag- Kommersiell service, och med exempel inom vilka dessa kan vara inom respektive aktör.
   

 • § 4

  Anmälningar för kännedom

 • Support by Jenny AB är en nystartad verksamhet registrerad i Stockholm. Verksamheten införskaffade sig under 2022 fastigheten ”Pensionat björken” i centrala Hassela med syftet att driva denna anläggning vidare dels genom pensionatet men även genom två lägenheter som inryms i fastigheten, dessa är idag uthyrda till privatpersoner.

  Sökande har koppling till orten genom att ha ett sommarställe där och såg sin möjlighet då förra ägarna äventyrsmästarna la ut pensionatet till försäljning.

  Fastigheten är enligt sökande väldigt eftersatt och följande investeringar behöver göras,

  Taket behöver bytas (läcker in vatten), dränering måste utföras (felaktigt utförd byggnation av tillbyggnad, fönsterbyte (2 glas, trasiga, oisolerade och inte miljömässigt rätta), invändig målning, ny dragning av el, upprustning av restaurangkök samt inköp av möbler och köksinventarier. Summan på sökt investering är 2 690 000. Sökande har uppgett egen finansiering till 1 200 000 Kr vilket hon fått via ett arv.

   

  Då företaget är nystartat så finns det inga siffror att redovisa. Ägaren bor idag i Stockholm där hon arbetar på ett konferenshotell, hennes projektanställning upphör i slutet på 2023 men i samtal med sökande så uppger hon att en flytt till Hassela ligger långt bort då familjen bor i Stockholm.

  Hon har därför tänkt driva anläggningen på distans med personalfri nyckelhantering och in/utcheckning. Hon har själv tänkt vara på plats några gånger i månaden för att se till att standarden på boendet är okej.

  Investeringen i sig ses som väldigt riskfylld.

   

  Företaget har ingen verksamhet att bedöma i dagsläget och ägaren har själv inte drivit sitt eget boende tidigare.

  Förra ägarna hade ett paketerbjudande kopplat till vildmarksupplevelser där pensionatet var boendedelen, de fick inte riktigt någon snurr på den verksamheten varpå de sålde boendet till Jenny. 

  Det ska även tilläggas att det finns ett vandrarhem ca 2 gator bort samt Hassela Ski resorts anläggning Ca, 10 min bort.

  Investeringen bedöms även som ordinarie verksamhet då ingen ny ekonomisk verksamhet startas utan investeringen gäller renovering av existerande byggnad och då inte rummen i sig. Majoriteten av sökta kostnader är fastighetsinvesteringar som är direkt nödvändiga för att kunna ha ett fungerande boende. David  Hedström föredrar ärendet.

   

 • Projektets målsättning är att stärka det regionala främjarsystemets förmåga att hjälpa SMF utvecklas som lärande organisationer med en förmåga att utveckla hållbara strategier för digital transformationskapacitet. Det innebär Smart specialisering genom Gävleborgs regionala styrkeområde Digitala tjänster och processer. Projektet beaktar de tre hållbarhetsdimensionerna. Projektet passar väl in i främjarsystemets behov.

   

  Projektperioden är 2023-04-01 - 2026-03-31.

  Projektet bidrar till Regional utvecklingsstrategi Gävleborg 2020-2030 (RUS).

  Eva Hultgren fördrar ärendet.

 • Region Gävleborg har i rollen som regionalt utvecklingsansvarig en samordnande, sektorsövergripande roll mellan aktörer på lokal, regional, nationell nivå i det regionala utvecklingsarbetet. Detta statliga uppdrag regleras genom årliga regeringsbeslut (villkorsbrev) med krav på återrapportering och uppdrag. Föreliggande villkorsrapport avser denna återrapportering för verksamhetsåret 2022. Region Gävleborg ska återrapportera sitt uppdrag till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet och Tillväxtverket senast 21 februari 2023.

   

  Rapporten innehåller sammanfattning av verksamheten inom regional utveckling. Den följer strukturen i regeringsbeslutet som beskriver uppdraget för 2022. Tillväxtverket har tillhandahållit en mall för återrapporteringen som har använts. Återrapportering 1 är strukturerad i enlighet med rubrikerna i Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030. Rubrikerna överensstämmer till sitt innehåll i hög grad med Gävleborgs prioriteringar i det regionala utvecklingsarbetet. Magdalena Berglin och Åsa Axelson föredrar ärendet.

   

   

 • Katrien Vanhaverbeke informerar om förlängda processen gällande strategin, som har beslutats av kultur-och kompetensnämnden. Vidare om Kickoff och workshop som sker under våren med förtroendevalda, kommunchefer och näringslivschefer och från Region Gävleborg kultur-och kompetensnämndens ordförande,  för diskussion om en gemensam och hållbar utveckling inom besöksnäringen i Gävleborg. Därefter en Regional turism och besöksnäringsstrategi Gävleborg som arbetas fram och beslutas i regionfullmäktige.

 • Katrien Vanhaverbeke informerar om bakgrunden om att regionen vill se över det innovationsstödjande systemet, bl.a. för att identifiera behov och se över vad som kan utvecklas framöver. Översynen beräknas vara klar till sommaren 2023.

 • Katrien Vanhaverbeke informerar om olika möten i februari, bl.a. besöksnäringsdagen, samverkan med kommunerna, tjänstemannaforum om infrastruktur, kommunsamråd för diskussion om bl.a. näringslivsutveckling, nationella politikerforum.

  Vidare informerar Vanhaverbeke att den årliga Framstegsdagen är den 5 maj 2023 i Sandviken.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.