Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Regionalt serviceprogram (RSP) i Gävleborg 2024-2030

 • ALMI Invest Norra Mellansverige AB söker stöd för genomförande av projektet Almi Invest Norra Mellansverige, Fond 3.

  Projektperioden är 2023-12-01 - 2029-06-30

   

  Fond 1 har nyligen stängt med gott resultat och nu söks medel för att skapa Fond 3. Med vilken kraft Almi Invest kan bidra framåt i region Norra Mellansverige är avhängigt fortsatt finansiering, där regionernas deltagande är en viktig del tillsammans med bl.a. revolverade medel från Fond 1.

   

  Projektet Almi Invest Norra Mellansverige Fond 3 syftar till att skapa regional tillväxt genom företag som växer i omsättning och sysselsättning samt att öka tillgången till privat riskvilligt kapital i regionen.

   

  Genom investeringsverksamhet får bolagen investeringskapital från Almi Invest och de tillförs minst lika mycket privat kapital. Almi Invest investerar i försådd, sådd-, uppstarts- och tillväxtfas och möjliggör därmed fortsatt expansion för regionens tillväxtföretag. Utöver kapital bistår Almi Invest med värdeskapande insatser under innehavstiden genom en aktiv ägarroll alternativt styrelsearbete samt en gedigen erfarenhet från försäljning av bolag.

  Projektet ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi 2020-2030 (RUS) och bedöms uppfylla kriterierna enligt Finansieringsplan 2022-2030 samt inriktningsbeslut

 • Nuvarande handlare har haft ICA Nära Österfärnebo butiken sedan 1 oktober 2021. Avstånd till närmaste livsmedelsbutik ICA Nära Hedesunda är 20,7 km. Förutom dagligvaror erbjuds kunderna även apotek, bankomat samt ombud för Svenska spel, Systembolaget, Postnord, Schenker och Bring. Butiken är prioriterad i det regionala serviceprogrammet och i Sandvikens kommun varuförsörjningsplan. Företaget avser investera i att byta ut del av kylsystem samt kylar och frysar då den nuvarande utrustningen är gammal, utsliten och omodern. Baserat på Naturvårdsverkets bedömning av liknande insatser räknar företaget med att minska energiförbrukningen för denna investering med upp till 70 %. Energibesparingen sker genom att byta ut befintligt kyl- och fryssystem till ett mer energieffektivt system med naturliga köldmedier samt nya kyl- och frysdiskar med lock/dörrar. Detta ger lägsta möjliga energiförbrukning samt möjlighet till värmeåtervinning som kan anslutas till befintliga värmesystemet. Investeringen skapar även bättre tillgänglighet för kunder med funktionsvariationer samt förbättrad ergonomi för personalen.

   

  Företagets revisor från KPMG har inkommit med ett särskilt yttrande kring företagets ekonomi. Revisorn skriver i yttrandet att det var viktigt för företaget att visa på god lönsamhet redan första verksamhetsåret och därför har ägaren dragit ner på sin lön och ägarens partner som är fullt verksam i bolaget har inte kunnat erhålla någon lön alls. Tjänstepensioner för ägarna har också dragits ner till ett minimum. Ägarna visste redan vid övertagandet att investeringar i anläggningstillgångar var eftersatt vilket bidrar till ett bättre resultat i verksamheten tack vare låga avskrivningar. Men det innebär förstås också att ägarna visste redan vid övertagandet att byte av kylar och frysar behövde göras snarast möjligt och att eget kapital snabbt behövde byggas upp i verksamheten. Utdelningen på 200 000 kr gjordes för att kompensera ägarna delvis för den nedsatta lönen och belastar bolagets egna kapital mindre än löneuttag. Denna investering belastar inte anslag 1:1 utan sorterar under särskilt tilldelade medel från Tillväxtverket för investeringsbidrag kommersiell service. Tilldelade medel för 2023 är 3 400 801 kr där vi hittills har beslutat för 640 073 kr. Maximala stödbeloppet företaget kan få är 1 800 000 kr eftersom det är ett deminimi stöd vilket i så fall skulle motsvara 73 % av den totala investeringskostnaden. Den normala stödprocenten för investeringsbidrag kommersiell service är 85 % av den totala investeringskostnaden vilket i så fall hade motsvarat 2 081 650 kr så företaget har redan fått ett avdrag på 281 650 kr vilket är högre än den gjorda utdelningen på 200 000 kr. Prioriterat målområde i RUS är Attraktiva och tillgängliga platser med effektmålet att Gävleborg har attraktiva platser och goda livsmiljöer för boende, arbete, företagande och besökare.

 • Hudiksvall Köpmanberget 5:7 AB äger fastigheten där Aktivitetsfabriken ligger. I Aktivitetsfabriken finns restaurang, co-working, möteskapacitet, gym, padel, fysioterapi, gymnastik och dans. I Aktivitetsfabriken finns också Föreningarnas Hus där föreningar inom olika idrotter samverkar under ett och samma tak. Företaget avser investera i ombyggnation av befintliga ytor för 30 stycken longstay rum 12 955 000 kr, ishall med en rink om 30 x 15 meter, två omklädningsrum, garage för ismaskin, läktare med sittplatser för åskådare samt samlingsutrymme med tillhörande lounge 6 028 000 kr, konventhall 1 895 000 kr, klättervägg 1 100 000 kr, renovering befintliga ventilationsaggregat samt två nya aggregat med värmeåtervinning 1 500 000 kr, konsultkostnader projektering och projektledning 1 500 000 kr. Den totala investeringskostnaden uppgår till 24 978 000 kr. Genom att addera en ishall och en klättervägg till den befintliga verksamheten vill företaget bredda idrottssektionen för att kunna erbjuda skräddarsydda koncept inom idrottsturism för en bredare målgrupp. Därigenom tror sig företaget kunna attrahera nationella föreningar inom fler idrotter, utöka lägerverksamheten och arrangera tävlingar.

   

  Företaget vill även göra Hudiksvall till ett attraktivt long stay-resmål genom ombyggnation av befintliga ytor för 30 stycken longstay rum. Long stay boendet är inte möjligt att gå in med stöd till då det finns en uppenbar risk för snedvriden konkurrens då det konkurrerar med befintliga hotell i Hudiksvall samt även som ett alternativ till vanliga bostäder och bostäder har ju Boverket hand om. Konventhallen är också risk för snedvriden konkurrens då det konkurrerar med hotell och andra företag som också erbjuder detta i Hudiksvall med omnejd. Renovera befintliga ventilationsaggregat är ordinarie verksamhet och därför inte en stödberättigad kostnad. Vad gäller ishallen finns redan en ishall i form av Holmen Center som drivs av Hudiksvall kommun. Koncernen har även råd att göra den här investeringen utan stöd från Region Gävleborg. Hudiksvall Köpmanberget 5:7 AB har under 2022 fått ett aktieägartillskott på 16,7 miljoner kr från Strömtorpet Fastigheter AB som ingår i samma koncern för att genomföra den här investeringen. Hudiksvall Köpmanberget 5:7 AB ägs till 100 % av Strömtorpet Invest AB som under 2021 gjorde en realisationsvinst på 41 706 293 kr vid avyttring av fastigheterna Köpmanberget 5:8, 5:9 samt Mo 3:31 till Real Fastigheter AB. Strömtorpet Fastigheter AB har gjort utdelningar tre år i rad på sammanlagt 17 miljoner kr.

 •   7

  Servicehubbar

 •   8

  Regionala utvecklingsdirektören informerar

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.