Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 • Regionala utvecklingsmedel (anslag 1:1) inkluderar projektmedel, företagsstöd, stöd till kommersiell service samt medel för uppföljning och utvärdering. Med de förutsättningar som anges i regleringsbrevet är bedömningen att beslutsmålet avseende beslut som tas under 2023 bör vara 97 miljoner kronor, utan fördelning mellan stödformerna. (Se vidare bifogat underlag Beslutsmål 2023 Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder.)

   

  Enligt Finansieringsplan 2022-2030 ska regionstyrelsen årligen fastställa en inriktning för regionala utvecklingsmedel. Inriktningen ska styra hur de regionala utvecklingsmedlen ska användas under de kommande två åren. Inriktningen ska grunda sig i dels en nulägesanalys av den regionala utvecklingen i länet och dels en portföljanalys.

   

  Portföljanalysen är detta första år avgränsad till att omfatta de regionala utvecklingsmedlen (anslag 1.1), gällande projektmedel. Stöd till företag och kommersiell service omfattas inte av analysen inför 2023. Analys av företagsportföljen kommer att påbörjas under året och utgöra underlag till beslut om inriktning 2024.

   

  Följande prioriteringar föreslås i inriktningen för 2023:

   

  Det finns behov av satsningar inom alla målområden i den regionala utvecklingsstrategin under 2023. Några områden och behov kan ändå lyftas fram som viktiga:
  - Insatser som kan visa att de stödjer ett brett, inkluderande och diversifierat näringsliv.

  - Insatser som ökar vilja, kunskap, förmåga och kapacitet till omställning till biobaserat cirkulärt näringsliv bland små och medelstora företag inom en bredd av branscher.

  - Insatser som stödjer idén om att offentlig sektor visar vägen till samhällets omställning till en cirkulär och mer biobaserad ekonomi, inte minst genom offentlig upphandling.

   

  Medfinansiering av strukturfonder till projekt bör prioriteras för att förmera medlen så långt som möjligt. För att få pengarna att räcka är det viktigt att annan kompletterande finansiering utöver anslag 1:1 eftersträvas. Det ska ses som meriterande för en projektansökan om anslag 1:1 utgör en mindre del av projektets totala budget.

 • Träslottet i Arbrå är en enskild firma. Företaget driver boendet träslottet i Arbrå sedan 2020, Verksamheten innefattar förutom boende, restaurang samt ställplatser för husvagn och husbil.

  Företaget har sedan de införskaffade anläggningen 2020 investerat i Café, boende samt anläggningsinvesteringar i form av vatten, el och isolering för att kunna erbjuda boende året om. Företaget har hittills investerat runt fyra miljoner i verksamheten

   

  Företaget håller nu på att investera i en annan del av anläggningen, Logen, i Logen så ska möjlighet till konferens finnas, Bistro/frukostmatsal samt sin egen gårdsbutik. Utöver detta så ska personalutrymme byggas samt handikappanpassade toaletter. Total kostnad för detta är 1 800 000 Kr. Detta kommer att finansieras via egna medel samt stöd ifrån Region Gävleborg. Genom investeringen så kan verksamheten erbjuda en bättre året om service för sina gäster och på så sätt öka sin attraktivitet under lågsäsong

   

  Företaget står även inför investeringar kopplat till aktiviteter på anläggningen. De ska bygga en park, en scen ska byggas i samarbete med ”hälsinge hambo” samt investeringar i boenden kommer kontinuerligt fortsätta i takt med att efterfrågan ökar. Detta är däremot något som ligger längre fram i tiden.

   

  Företaget samverkar med flera aktörer för att skapa gemensamt skapa upplevelsepaket och komplettera varandras verksamheter. Företaget samarbetar t.ex. med matvärlden, visit Sweden och Orbaden för att skapa en unik upplevelse.

  Företaget kommer även att ta in förskolegrupper och anordna aktiviteter på området.

   

                        Omsättning                         Res efter fin 

  2021              455 687                               - 127 238

   

  2022              341 676                               - 222 063

   

  Företaget har likvida medel om runt 2.1 Mkr vilket består av egna ägarinsättningar som kommer ifrån privata banklån.

  Investeringen ses förvisso som riskfylld baserat på resultaten bolaget har producerat. Man bör däremot komma ihåg att bolaget under sina två verksamhetsår har stått för stora investeringar och fokus har legat på att få igång området till en året om verksamhet vilket har tagit mycket tid.

  Bolaget kan dock se att deras investeringar börjar ge effekt och att efterfrågan på deras anläggning ökar. Denna ökning består idag framförallt av dagsgäster men företaget kan även se en ökning i antal bokningar.

   

  Näringslivskontoret hos Bollnäs kommun ställer sig även mycket positiva till satsningen. Då bolaget försöker hitta lokala samarbetspartners för att skapa värdeerbjudanden så kan man se positiva kringeffekter av att denna verksamhet lyckas.

   

   

 • Stegs Trä och Bygg AB bedriver snickeriverksamhet där företaget samarbetar med olika hus-, köks- och badrumsleverantörer. Affärsmodellen är att satsa på egen hyvel tillverkning av special dimensionerat trallvirke med minimi måtten 160 mm bredd och 34-35 mm tjocklek från fura av högsta kvalitet. Egen ytbehandling med äkta tjärolja genomförs också på trallvirket för att höja produktens kvalitet ytterligare. Idag finns det ingen aktör som satsar på tillverkning av trallvirke med dessa mått och företaget ser goda möjligheter till expansion. Flera av företagets kunder bland husleverantörerna efterfrågar högkvalitativt trallvirke med specialdimensionerade mått. Företaget vill investera i ett sågverk och ett såghus till en total kostnad av 1 990 000 kr exklusive moms.

   

  Det finns idag inga lokala sågverk för lite mer udda trä och plank storlekar. Närliggande bönder och andra externa mindre aktörer kan skicka sitt virke från skogen till Stegs Trä för sågning och får då både bättre pris och minskad miljöpåverkan jämfört med att skicka virket långa sträckor till någon av de stora massaproducenterna. Två stora trender bland kunderna som företaget ser är återbruk och annorlunda byggnader. På de stora byggvaruhusen kan man få material för att bygga billiga standardstugor men många efterfrågar även att kunna bygga själv med lite mer udda konstruktioner och då vänder de sig till Stegs Trä. Med ett lokalt sågverk blir det också lättare återbruka så mycket som möjligt av t.ex. ett gammalt trägolv.

   

  Restprodukten kutterspån mals ner och pressas till pellets vilket medför så lite spill som möjligt vilket är bra för miljön. Prioriterat målområde i RUS är Samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi med effektmålet att Gävleborg har ett näringsliv som ställt om till en cirkulär och mer biobaserad ekonomi.

 • Helena Henning Bernmyr driver tillsammans med sin man Andreas Bernmyr Nygården Bed & Breakfast på en släktgård som har varit i samma släkt sedan 1628. På Booking.com har gästerna gett boendet 9,4 av 10 möjliga i totalbetyg och företaget har både 2018 och 2021 blivit utsedd till vinnare i kategorin Guest Review Rewards hos Booking.com. Helena är utbildad inom turism och även konstnär där hon har sin ateljé på gården. Företaget har även levande djur som gästerna kan få besöka samt kunna få hemlagad frukost från det som gårdens djur kan erbjuda. Det finns också skog nära till som gästerna kan ta del av. Innan pandemin hade företaget gäster från 37 olika länder. Gästerna uppskattar särskilt den natursköna miljön och möjlighet bo på en hälsingegård med så lång historia. Företaget har idag sju rum för uthyrning som alla har eget badrum och som tillsammans erbjuder 44 sängplatser som mest. Investeringen består av fyra olika delar med det uttalade målet att framgångsrikt kunna driva anläggningen året runt. Den första delen handlar om att vinteranpassa befintlig loge med fyra rum genom att isolera taket ute i den stora logen samt installera en värmepump till en total kostnad av 500 000 kr. Den andra delen är att bygga en kombinerad byggnad för konferens på dagen och spa anläggning på kvällen som kommer innehålla bastu, pool, badtunnor, kallbadtunna, 3 stycken upplevelseduschar med doft och ljud, relaxavdelning, konferensavdelning och mindre kök till en total kostnad av 2 miljoner kr. För att kunna driva restaurangen året om krävs en investering i en ventilationsanläggning med värmeväxlare till en kostnad av 250 000 kr. Den sista delen handlar om att anlägga en parkering nedanför restaurangen med plats för 24 bilar, gångväg upp mot restaurangen samt bygga en mindre uteservering i anslutning till restaurangen till en total kostnad av 250 000 kr. Nordanstigs kommun är mycket positiva till satsningen då det ger både ökad turism och fler arbetstillfällen till kommunen. Innehavarna har ett starkt socialt engagemang och har ett nära samarbete med arbetsförmedlingen. Inför säsongen 2022 kommer företaget ha minst två personer anställda som varit långt från arbetsmarknaden. I en liten by som Harmånger har varje extra arbetstillfälle stor betydelse. Harmånger som by har haft många bakslag i och med att högstadieskolan, bank, post och Harmånger mekaniska verkstad alla har lagt ner verksamheten så byborna tycker det är jättekul att företaget vågar satsa i byn och därmed skapa både nya arbetstillfällen och framtidstro i byn. Företaget räknar med att investeringen totalt sett på sikt ska generera sju nya arbetstillfällen i bland annat kökspersonal och serveringspersonal. Företaget anordnar även olika kulturevenemang som till exempel en kommande pubkväll med operasångaren

   

  Florian Voss med 100 stycken inbokade gäster. Det stora målet med investeringarna är att framgångsrikt driva anläggningen året runt vilket är positivt. En viktig del i detta mål är att isolera taket ute i den stora logen och installera en värmepump vilket innebär en stor energieffektivisering då uppvärmningen idag sker med elelement. Det gör det också möjligt hyra ut alla stugor vid logen året runt. Företaget får redan många förfrågningar av företag och grupper om konferenser och kursverksamhet både i egen och extern regi.

   

  Satsningen på en kombinerad konferens och spa anläggning ska vara ett tydligt komplement som lockar både turister och företag till upplevelser även under höst, vinter och vår säsongen. Anläggningen kommer omges av naturskön utsikt mot skogen på ena hållet och utsikt över backe med åkermark på andra sidan. Planer finns på att värma upp spa och konferensavdelningen med kombination av solel på taket och luftvattenpump vilket är en energieffektiv lösning. Företaget kommer också framöver erbjuda skoterturer, isfiske etc. och då kan en sådan här anläggning attrahera turism även vintertid. Tanken är att kunna erbjuda attraktivt boende på dagtid och roliga aktiviteter kvällstid för att locka fler företag boka sina konferenser där. Restaurangen och caféet kommer locka mycket människor och företaget har insett behovet av att separera gäster till B & B och restaurangen med en separat parkering med plats för 24 bilar, gångväg samt uteservering då parkeringen idag med plats för 10 bilar precis räcker för till B & B gästerna.

   

  Företaget måste investera i en ventilationsanläggning med värmeväxlare i restaurangen för att få tillstånd att driva den även under årets kallare månader så det är en viktig del i satsningen på en året runt verksamhet. Prioriterat målområde i RUS är Attraktiva och tillgängliga platser med effektmålet att Gävleborg har attraktiva platser och goda livsmiljöer för boende, arbete, företagande och besökare.

 • Region Gävleborg har fått erbjudande om att gå in som medarrangör i Järvsö sustainable tourism summit. Erbjudandet innebär önskan om medfinansiering på 1.3 miljoner kronor och aktivt deltagande i konferensen.

   

  Konferensen ligger i linje med regionens mål inom besöksnäringsutveckling och hållbarhet, dock finns inte medel budgeterat för en sådan satsning. En satsning på 250 000 ligger i paritet med andra motsvarande satsningar som regionen har engagerat sig i, exempelvis årets företagare.

   

  Dialog med huvudarrangören har ägt rum inför detta beslut.

   

 •   9

  Regionala utvecklingsdirektören informerar

 • § 11

  Val av justerare

 • Ordföranden informerar att nytt ärende har publicerats gällande Hållbarhetskonferens § 18.

   

   

   

  Noteras att regionstyrelsens hälsovalsutskott och personalutskott sammanträden har tiden justerats, på så sätt att hälsovalsutskottets sammanträden är på eftermiddagar och personalutskottet är på förmiddagar framöver.

   

 • Magdalena Berglin informerar om bakgrunden till Regional utvecklingsstrategi (RUS),  vars syfte att skapa en samlad bild över regionens tillgångar i det regionala tillväxtarbetet. Regionens arbete som har utarbetats med berörda kommuner, andra myndigheter och näringsliv. 
  Vidare information om de fem målområden: Attraktiva och tillgängliga platser Samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi, Konkurrenskraftigt näringsliv och hållbar arbetsmarknad, Hög kunskap och innovationsförmåga och Jämlikt och jämställt samhälle samt om regionens roll och vår uppföljning.

   

  Därefter påminner Berglin om Framstegsdagen den 5 maj 2023 på Kulturcentrum i Sandviken. 
  Framstegsdagen syfte är att regionala utvecklingsaktörer ska mötas, inspireras och kraftsamla kring det fortsatta arbetet för ett öppet, nytänkande och hållbart Gävleborg. Framstegsdagen har beslutats av regionstyrelsen i november 2022.

   

  Länk till:

  -Regional utvecklingsstrategi - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

  -Framstegsdagen 2023 - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

 • Regionala utvecklingsmedel (anslag 1:1) inkluderar projektmedel, företagsstöd, stöd till kommersiell service samt medel för uppföljning och utvärdering. Med de förutsättningar som anges i regleringsbrevet är bedömningen att beslutsmålet avseende beslut som tas under 2023 bör vara 97 miljoner kronor, utan fördelning mellan stödformerna. (Se vidare bifogat underlag Beslutsmål 2023 Anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder.)

   

  Enligt Finansieringsplan 2022-2030 ska regionstyrelsen årligen fastställa en inriktning för regionala utvecklingsmedel. Inriktningen ska styra hur de regionala utvecklingsmedlen ska användas under de kommande två åren. Inriktningen ska grunda sig i dels en nulägesanalys av den regionala utvecklingen i länet och dels en portföljanalys.

   

  Portföljanalysen är detta första år avgränsad till att omfatta de regionala utvecklingsmedlen (anslag 1.1), gällande projektmedel. Stöd till företag och kommersiell service omfattas inte av analysen inför 2023. Analys av företagsportföljen kommer att påbörjas under året och utgöra underlag till beslut om inriktning 2024.

   

  Följande prioriteringar föreslås i inriktningen för 2023:

   

  Det finns behov av satsningar inom alla målområden i den regionala utvecklingsstrategin under 2023. Några områden och behov kan ändå lyftas fram som viktiga:
  - Insatser som kan visa att de stödjer ett brett, inkluderande och diversifierat näringsliv.

  - Insatser som ökar vilja, kunskap, förmåga och kapacitet till omställning till biobaserat cirkulärt näringsliv bland små och medelstora företag inom en bredd av branscher.

  - Insatser som stödjer idén om att offentlig sektor visar vägen till samhällets omställning till en cirkulär och mer biobaserad ekonomi, inte minst genom offentlig upphandling.

   

  Medfinansiering av strukturfonder till projekt bör prioriteras för att förmera medlen så långt som möjligt. För att få pengarna att räcka är det viktigt att annan kompletterande finansiering utöver anslag 1:1 eftersträvas. Det ska ses som meriterande för en projektansökan om anslag 1:1 utgör en mindre del av projektets totala budget.

  Ann-Christin Gagge föredrar ärendet.

 • Stegs Trä och Bygg AB bedriver snickeriverksamhet där företaget samarbetar med olika hus-, köks- och badrumsleverantörer. Affärsmodellen är att satsa på egen hyvel tillverkning av special dimensionerat trallvirke med minimi måtten 160 mm bredd och 34-35 mm tjocklek från fura av högsta kvalitet. Egen ytbehandling med äkta tjärolja genomförs också på trallvirket för att höja produktens kvalitet ytterligare. Idag finns det ingen aktör som satsar på tillverkning av trallvirke med dessa mått och företaget ser goda möjligheter till expansion. Flera av företagets kunder bland husleverantörerna efterfrågar högkvalitativt trallvirke med specialdimensionerade mått. Företaget vill investera i ett sågverk och ett såghus till en total kostnad av 1 990 000 kr exklusive moms.

   

  Det finns idag inga lokala sågverk för lite mer udda trä och plank storlekar. Närliggande bönder och andra externa mindre aktörer kan skicka sitt virke från skogen till Stegs Trä för sågning och får då både bättre pris och minskad miljöpåverkan jämfört med att skicka virket långa sträckor till någon av de stora massaproducenterna. Två stora trender bland kunderna som företaget ser är återbruk och annorlunda byggnader. På de stora byggvaruhusen kan man få material för att bygga billiga standardstugor men många efterfrågar även att kunna bygga själv med lite mer udda konstruktioner och då vänder de sig till Stegs Trä. Med ett lokalt sågverk blir det också lättare återbruka så mycket som möjligt av t.ex. ett gammalt trägolv.

   

  Restprodukten kutterspån mals ner och pressas till pellets vilket medför så lite spill som möjligt vilket är bra för miljön. Prioriterat målområde i RUS är Samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi med effektmålet att Gävleborg har ett näringsliv som ställt om till en cirkulär och mer biobaserad ekonomi. Fredrik Sollenborn föredrar ärendet.

 • Helena Henning Bernmyr driver tillsammans med sin man Andreas Bernmyr Nygården Bed & Breakfast på en släktgård som har varit i samma släkt sedan 1628. På Booking.com har gästerna gett boendet 9,4 av 10 möjliga i totalbetyg och företaget har både 2018 och 2021 blivit utsedd till vinnare i kategorin Guest Review Rewards hos Booking.com. Helena är utbildad inom turism och även konstnär där hon har sin ateljé på gården. Företaget har även levande djur som gästerna kan få besöka samt kunna få hemlagad frukost från det som gårdens djur kan erbjuda. Det finns också skog nära till som gästerna kan ta del av. Innan pandemin hade företaget gäster från 37 olika länder. Gästerna uppskattar särskilt den natursköna miljön och möjlighet bo på en hälsingegård med så lång historia. Företaget har idag sju rum för uthyrning som alla har eget badrum och som tillsammans erbjuder 44 sängplatser som mest. Investeringen består av fyra olika delar med det uttalade målet att framgångsrikt kunna driva anläggningen året runt. Den första delen handlar om att vinteranpassa befintlig loge med fyra rum genom att isolera taket ute i den stora logen samt installera en värmepump till en total kostnad av 500 000 kr. Den andra delen är att bygga en kombinerad byggnad för konferens på dagen och spa anläggning på kvällen som kommer innehålla bastu, pool, badtunnor, kallbadtunna, 3 stycken upplevelseduschar med doft och ljud, relaxavdelning, konferensavdelning och mindre kök till en total kostnad av 2 miljoner kr. För att kunna driva restaurangen året om krävs en investering i en ventilationsanläggning med värmeväxlare till en kostnad av 250 000 kr. Den sista delen handlar om att anlägga en parkering nedanför restaurangen med plats för 24 bilar, gångväg upp mot restaurangen samt bygga en mindre uteservering i anslutning till restaurangen till en total kostnad av 250 000 kr. Nordanstigs kommun är mycket positiva till satsningen då det ger både ökad turism och fler arbetstillfällen till kommunen. Innehavarna har ett starkt socialt engagemang och har ett nära samarbete med arbetsförmedlingen. Inför säsongen 2022 kommer företaget ha minst två personer anställda som varit långt från arbetsmarknaden. I en liten by som Harmånger har varje extra arbetstillfälle stor betydelse. Harmånger som by har haft många bakslag i och med att högstadieskolan, bank, post och Harmånger mekaniska verkstad alla har lagt ner verksamheten så byborna tycker det är jättekul att företaget vågar satsa i byn och därmed skapa både nya arbetstillfällen och framtidstro i byn. Företaget räknar med att investeringen totalt sett på sikt ska generera sju nya arbetstillfällen i bland annat kökspersonal och serveringspersonal. Företaget anordnar även olika kulturevenemang som till exempel en kommande pubkväll med operasångaren

   

  Florian Voss med 100 stycken inbokade gäster. Det stora målet med investeringarna är att framgångsrikt driva anläggningen året runt vilket är positivt. En viktig del i detta mål är att isolera taket ute i den stora logen och installera en värmepump vilket innebär en stor energieffektivisering då uppvärmningen idag sker med elelement. Det gör det också möjligt hyra ut alla stugor vid logen året runt. Företaget får redan många förfrågningar av företag och grupper om konferenser och kursverksamhet både i egen och extern regi.

   

  Satsningen på en kombinerad konferens och spa anläggning ska vara ett tydligt komplement som lockar både turister och företag till upplevelser även under höst, vinter och vår säsongen. Anläggningen kommer omges av naturskön utsikt mot skogen på ena hållet och utsikt över backe med åkermark på andra sidan. Planer finns på att värma upp spa och konferensavdelningen med kombination av solel på taket och luftvattenpump vilket är en energieffektiv lösning. Företaget kommer också framöver erbjuda skoterturer, isfiske etc. och då kan en sådan här anläggning attrahera turism även vintertid. Tanken är att kunna erbjuda attraktivt boende på dagtid och roliga aktiviteter kvällstid för att locka fler företag boka sina konferenser där. Restaurangen och caféet kommer locka mycket människor och företaget har insett behovet av att separera gäster till B & B och restaurangen med en separat parkering med plats för 24 bilar, gångväg samt uteservering då parkeringen idag med plats för 10 bilar precis räcker för till B & B gästerna.

   

  Företaget måste investera i en ventilationsanläggning med värmeväxlare i restaurangen för att få tillstånd att driva den även under årets kallare månader så det är en viktig del i satsningen på en året runt verksamhet. Prioriterat målområde i RUS är Attraktiva och tillgängliga platser med effektmålet att Gävleborg har attraktiva platser och goda livsmiljöer för boende, arbete, företagande och besökare. Fredrik Sollenborn föredrar ärendet.

 • Träslottet i Arbrå är en enskild firma. Företaget driver boendet träslottet i Arbrå sedan 2020, Verksamheten innefattar förutom boende, restaurang samt ställplatser för husvagn och husbil.

  Företaget har sedan de införskaffade anläggningen 2020 investerat i Café, boende samt anläggningsinvesteringar i form av vatten, el och isolering för att kunna erbjuda boende året om. Företaget har hittills investerat runt fyra miljoner i verksamheten

   

  Företaget håller nu på att investera i en annan del av anläggningen, Logen, i Logen så ska möjlighet till konferens finnas, Bistro/frukostmatsal samt sin egen gårdsbutik. Utöver detta så ska personalutrymme byggas samt handikappanpassade toaletter. Total kostnad för detta är 1 800 000 Kr. Detta kommer att finansieras via egna medel samt stöd ifrån Region Gävleborg. Genom investeringen så kan verksamheten erbjuda en bättre året om service för sina gäster och på så sätt öka sin attraktivitet under lågsäsong

   

  Företaget står även inför investeringar kopplat till aktiviteter på anläggningen. De ska bygga en park, en scen ska byggas i samarbete med ”hälsinge hambo” samt investeringar i boenden kommer kontinuerligt fortsätta i takt med att efterfrågan ökar. Detta är däremot något som ligger längre fram i tiden.

   

  Företaget samverkar med flera aktörer för att skapa gemensamt skapa upplevelsepaket och komplettera varandras verksamheter. Företaget samarbetar t.ex. med matvärlden, visit Sweden och Orbaden för att skapa en unik upplevelse.

  Företaget kommer även att ta in förskolegrupper och anordna aktiviteter på området.

   

                        Omsättning                         Res efter fin 

  2021              455 687                               - 127 238

   

  2022              341 676                               - 222 063

   

  Företaget har likvida medel om runt 2.1 Mkr vilket består av egna ägarinsättningar som kommer ifrån privata banklån.

  Investeringen ses förvisso som riskfylld baserat på resultaten bolaget har producerat. Man bör däremot komma ihåg att bolaget under sina två verksamhetsår har stått för stora investeringar och fokus har legat på att få igång området till en året om verksamhet vilket har tagit mycket tid.

  Bolaget kan dock se att deras investeringar börjar ge effekt och att efterfrågan på deras anläggning ökar. Denna ökning består idag framförallt av dagsgäster men företaget kan även se en ökning i antal bokningar.

   

  Näringslivskontoret hos Bollnäs kommun ställer sig även mycket positiva till satsningen. Då bolaget försöker hitta lokala samarbetspartners för att skapa värdeerbjudanden så kan man se positiva kringeffekter av att denna verksamhet lyckas. David Hedström föredrar ärendet.

 • Region Gävleborg har fått erbjudande om att gå in som medarrangör i Järvsö sustainable tourism summit. Erbjudandet innebär önskan om medfinansiering på 1.3 miljoner kronor och aktivt deltagande i konferensen.

   

  Konferensen ligger i linje med regionens mål inom besöksnäringsutveckling och hållbarhet, dock finns inte medel budgeterat för en sådan satsning. En satsning på 250 000 ligger i paritet med andra motsvarande satsningar som regionen har engagerat sig i, exempelvis årets företagare.

  Dialog med huvudarrangören har ägt rum inför detta beslut.

 • Katrien Vanhaverbeke informerar om processen gällande Regional besöksnäringsstrategin, bl.a. uppdraget och förändringar, samtal och träffar med kommunerna och andra i branschen och därefter har strategin varit på remiss.

  Planen är att efter 8 maj kommer delar att kunna sättas ihop, så att strategin blir en gemensam inriktning.

   

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.