Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Information - Uppföljning och utvärdering av det regionala utvecklingsarbetet

 •   4

  Information. Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2030 (RUS)

 •   5

  Information - Uppföljning 2019 Anslag 1:1

 • Region Gävleborg har getts möjlighet att ge synpunkter på Bollnäs kommuns förslag till fördjupad översiktsplan för Bollnäs stad som är utställd för granskning 11 mars – 25 april 2019. Region Gävleborg har fått anstånd att lämna svar till 2 maj. Region Gävleborg har tagit del av samrådsredogörelsen och anser att Bollnäs kommun tagit god hänsyn till inkomna yttranden och gjort adekvata justeringar och tillägg i gällande granskningsförslag.

  I samrådsyttrandet förde vi fram ett antal punkter och delområden där vi ansåg att det fanns utrymme till förtydliganden eller tillägg, och kan i granskningsförslaget konstatera att Bollnäs kommun tagit intryck av dessa. Av de större ändringar som redovisas som strecksatser i översiktsplanens inledning känner vi igen flera delar som vi pekat på, samt att förslag och textavsnitt tagit utrymme i det nya förslaget, inte minst gällande kapitlet Transporter.

  Region Gävleborg tycker sammantaget att Bollnäs kommuns förslag till FÖP Bollnäs Stad är väl balanserad, och har inga ytterligare större synpunkter utifrån vårt regionala utvecklingsperspektiv.

  Förslag till en mindre justering finns dock i kap 4, Regionala mål: där det står att ”Arbete med att ta fram en ny RUS kommer att påbörjas under 2019.” Förslag är att ändra till: ”Arbete med en ny RUS pågår och kommer antas under 2020”.

 • Då Dalarna övergick till regionkommun 2019-01-01 och flertalet medarbetare som arbetat med näringslivsfrågor i allmänhet och Smart industriuppdraget i synnerhet valde att avsluta sin anställning gjorde Region Gävleborg, Region Dalarna och Region Värmland gemensamt bedömningen att det vore lämpligare med Region Gävleborg som projektägare för Smart Industri Norra Mellansverige 2. Ansökan var sedan tidigare inlämnad och uppdrag är identiskt varför förändringen handlar om vilken organisation som skall vara stödmottagare och ägare till det gemensamma projektet.

  Kostnader och finansiering
  Projektet har en beslutad budget från Tillväxtverkets nationella program Smart Industri i regionerna 2. Beslut från Region Dalarna tas den 18 mars. Projektet kommer upp till beslut i Region Gävleborgs utvecklingsutskott den 17 april. Anledning till att besluten från Regionerna kommer sent beror på att man avvaktat införandet av nya system för ansökningar i Dalarna och Gävleborg samt övergången till regionkommun i Dalarna

 • Projektet ligger i linje med den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och målområdet Smart samverkan, med prioriterat område digitala innovationer i Finansieringsstrategin. Projektet bidrar till Finansieringsstrategins prioriterade insatser för strukturpåverkan.

  Projektet svarar mot en nationell satsning på industriell omvandling, genom kompetenshöjning, hållbara affärsmodeller och digitalisering för resurseffektivitet. Detta motsvarar RUS område Smart samverkan, för branschbredd och diversifiering, i syfte att stärka konkurrenskraften i industrinära små och medelstora företag. Projektet bygger vidare på och förstärker arbetet med industriell omställning i Norra Mellansverige. Det är en fortsatt implementering Smart Industri - en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige utifrån regionala förutsättningar i starka industriregioner.

 • Roph 2 AB är ett fastighetsbolag som äger fastigheterna Köpmanberget 5:7, 5:8 och 5:9 i Hudiksvall där HIAB tidigare bedrev sin krantillverkning. Köpmanberget 5:7 har omvandlats till en aktivitetsfabrik med ett 40-tal hyresgäster, träningsanläggningar, konferens och restaurang samt kontor.

  Syftet med investeringen är att skapa en förstklassig konferensanläggning i samverkan med Aktivitetsfabrikens olika aktörer för att gemensamt kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt erbjudande till kunden baserat på värdskap, aktivitet och natur. Efter samtal med företaget har kostnaden för våning 4 på 4,2 miljoner kr strukits från ansökan då den ligger flera år framåt i tiden och inget är klart vad som kommer ske där.

  Hudiksvalls kommun är positiv till satsningen då de ser ett stort behov eftersom den här typen av större konferensanläggning saknas och efterfrågan är stor från kunderna. Tillsammans med Aktivitetsfabrikens övriga utbud skapas med den nya konferenssatsningen ett attraktivt erbjudande till kunder både nationellt och internationellt. Enligt 41 § Förordning (2015:211) ska det vid prövning av stöd som rör särskilt och regionalt investeringsstöd särskilt beaktas hur viktigt det är för samhället att investeringen genomförs.

  Företaget verkar inom besöksnäringen som är en av länets viktigaste näringar att utveckla. Ett företag utanför regionen som väljer att lägga en konferens i regionen genererar potentiella intäkter för företag i många olika branscher som hotell, restaurang, butiker med mera. Det råder en hård konkurrens nationellt om konferensbesökarna och då är det viktigt att Region Gävleborg har ett starkt koncept att erbjuda med många olika starka aktörer inom besöksnäringen som tillsammans gör att kunden väljer att förlägga konferensen i regionen där Roph 2 AB satsning på Aktivitetsfabriken är en viktig del i det totala regionala paketerbjudandet ut mot kund.

  Investeringen ligger också i linje med fokusområdet diversifiering i Region Gävleborgs Finansieringsstrategi då företaget är ett växande tjänsteföretag med en annorlunda affärsmodell vad gäller satsningen kring Aktivitetsfabriken.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.