Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Uppföljning Anslag 1:1

 • Projektet ligger i linje med den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och målområdet Stärkta individer samt Smart samverkan. Med utgångspunkt i en matchningsmodell som tagits fram av IUC Dalarna avser projektet implementera och utveckla ett arbetssätt i Gävleborg för att möta utmaningen av den brist på arbetskraft som råder inom industrin, samtidigt som nya svenskar inte kommer in på arbetsmarknaden trots erfarenhet och vilja att arbeta inom just industrin. Regionala initiativ inom matchning gentemot industrin har varit få trots att vi bor i en region med stor basindustri och hög arbetslöshet. Därför bedöms projektet viktigt då det ökar möjligheterna till samhandling och bidrar till att stärka det regionala näringslivets arbetskraftsförsörjning och därigenom dess konkurrenskraft.

  Projektet bidrar till att uppfylla de av Finansieringsstrategin prioriterade insatserna Strukturpåverkan och Balansering och samtliga hållbarhetsperspektiv tillgodoses. Särskilt fokus ska läggas på jämställdhet och inkludering av underrepresenterade grupper som är en integrerad del av projektets aktiviteter och insatser. Projektet har direkt koppling till Regional Innovationsstrategi för smart specialisering och särskilt styrkeområdena Hållbart och inkluderande arbetsliv samt Materialteknologi och hållbar produktion.

  Projektet medför en möjlighet att växla upp regionala utvecklingsmedel med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

 • Projektet ligger i linje med den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och målområdet Smart samverkan. Med detta projekt avser ALMI Gävledala samla erfarenheterna från tidigare projekt i en ny och övergripande satsning. ALMI:s huvudsakliga målgrupp är företag med en omsättning på upp till 50 Mkr, i detta projekt vill man därför fånga in mindre företag (med en omsättning mellan 1-10 Mkr) och särskilt företag som står inför ett ägarskifte. Genom att stödja företagarna i deras ägarskiftesprocesser bedöms projektet bidra till att behålla arbetstillfällen lokalt och utveckla det lokala ägandet samt gynna näringslivet kring de entreprenörsledda företagen i regionen. Syfte och mål ligger väl i linje med Innovations- och näringslivsprogrammet och särskilt dess prioriterade inriktning ”Stärka förmågan hos innovationssystemets aktörer att i smart samverkan möta olika företags behov”.

  Projektet ligger i linje med Region Gävleborgs Finansieringsstrategi 2018-2020 och samtliga hållbarhetsperspektiv tillgodoses. Projektet bedöms bidra till ekonomisk och miljömässig hållbarhet genom att främja effektivt resursutnyttjande och bidra till att bevara och utveckla mindre företag i regionen. Projektet kommer att verka för att fler kvinnor och personer med utländsk bakgrund övertar företag eller intar företagsledande positioner. Ägarskiftesmodellen kommer att implementeras i ordinarie verksamheter inom Almi Gävledala och nationellt efter projektet slut.
  Projektet medför en möjlighet att växla upp regionala utvecklingsmedel med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

 • Projektet ligger i linje med den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och målområdet Smart samverkan med målet att utveckla samarbetet mellan akademi och näringsliv. Det finns stor potential för förbättrad energieffektivitet hos små och medelstora företag i regionen, trots det så realiseras sällan denna möjlighet fullt ut. Projektet avser ta tillvara på denna potential genom att tillämpa en ny LEAN-inriktning med fokus på ledarskap och processarbete hos företag i ett redan upparbetat energieffektiviseringsnätverk. Projektet bedöms bidra till en mer koldioxidsnål och energieffektiv industriell produktion.

  Projektet bidrar till att uppfylla den av Finansieringsstrategin prioriterade insatsen Strukturpåverkan. Samtliga hållbarhetsperspektiv tillgodoses. De ekonomiska och miljömässiga hållbarhetskriterierna uppfylls genom det arbete som ska genomföras för att effektivisera energianvändningen och därigenom minska kostnaden för energiförbrukningen för enskilda företag. Det sociala hållbarhetsperspektivet tillgodoses genom att lyfta och medvetandegöra de strukturella skillnader som finns inom området kopplat till jämställdhet och underrepresenterade grupper.

  Projektet har koppling till Regional innovationsstrategi för smart specialisering och särskilt styrkeområdet Smarta hållbara städer och samhällen där energieffektivisering lyfts fram som en viktig del.
  Projektet medför en möjlighet att växla upp regionala utvecklingsmedel med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

 • Almi moderbolag har, efter överläggningar med de regionala ägarna Region Gävleborg och Region Dalarna, översänt bifogade förslag till ägaranvisning och anslag för Almi Företagspartner GävleDala AB år 2020.

 • Inför varje nytt kalenderår upprättas plan över nämnders och styrelsens utskott sina sammanträden. Förslag till sammanträdesdagar för styrelsens utskott 2020 föreslås samma dag för UU, HU, PU och FTMU (Utvecklingsutskott, Hälsovalsutskott, Personalutskott, Fastighets-, teknik- och miljöutskott) med förslaget att UU och HU sammanträder i regel eftermiddag och PU och FTMU förmiddag.

 • Central Sweden ägs gemensamt av Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro och är organiserat som en idéell förening. Föreningens verksamhet bedrivs i samråd och samverkan mellan de tre regionernas prioriterade verksamheter i syfte att förverkliga regionernas ambitioner för det regionala utvecklingsuppdraget i ett EU-perspektiv.
  Varje år genomför var och en av de tre medlemmarna en egen prioriteringsprocess på läns-/regionnivå där prioriteringar för önskemål om kommande års verksamheter och aktiviteter för Central Sweden läggs, (den regionala beställningen). De tre regionernas prioriteringar jämkas därefter samman och styrelsen för Central Sweden beslutar om vilka prioriteringar som ska gälla för nästkommande verksamhetsår.

  Central Swedens arbete bedrivs bland annat, dels från ett gemensamägt kontor i Bryssel och dels via så kallade ”hemmaveckor” i de tre regionerna samt i diverse nationella sammanhang.
  Central Swedens medarbetare är generalister, som hjälper medlemsregionernas sakkunniga att ta hänsyn till EU-perspektivet för att kunna påverka i för medlemmarna viktiga frågor och för att bättre kunna utnyttja potentialen för EU:s Sammanhållningspolitik via t.ex. olika sektorsprogram. Central Sweden arbetar framförallt med två huvudinriktningar; politisk påverkan och projektstöd.

 •   10

  Delredovisning av projekt Innovationsklivet

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.