Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Information från Almi

 • Projektet ligger i linje med den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och målområdet Smart samverkan.
  Projektet syftar till att ta vara på de unika möjligheter som skapas i regionen när tillämpningen av Confluent-Jet tekniken i växthus verifierats. Confluent-Jet är ett specialområde inom avancerad strömningsteknik där Högskolan i Gävle besitter unik spetskunskap. Projektet bedöms bidra till förbättrad energieffektivitet och bättre klimatstyrning samt användning av den idag ofta outnyttjade lågtempererade restvärme som släpps ut från industrin.
  Projektet bedöms bidra till stärkt samverkan mellan akademi och näringsliv inom styrkeområdet Materialteknologi och hållbar produktion i Regional innovationsstrategi för Smart specialisering Gävleborg. Högskolan i Gävle har stor erfarenhet inom området energieffektivisering där flera projekt pågår. Det finns därför goda möjligheter till erfarenhetsutbyte och samverkan mellan projekten. Samverkan kommer även ske med Sveriges Lantbruksuniversitet, flera små och medelstora företag, Hofors Kommun, Entré Hofors Ek. förening med flera.
  Projektet bidrar till att uppfylla Finansieringsstrategins prioriterade områden och samtliga hållbarhetsperspektiv tillgodoses. Projektet medför en möjlighet att växla upp regionala utvecklingsmedel med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Björn Wallander föredrar ärendet.

 • Sundberg Thorell Invest AB bekostar nybyggnationen av verkstadsbyggnaden medan Hälsinge Markentreprenad AB kommer driva produktionsdelen av smidesprodukter där båda företagen ingår i samma koncern. Hälsinge Markentreprenad AB utför arbeten inom mark och anläggning, har 19 anställda, omsätter 42,7 miljoner kr och finns i Ramsjö i Ljusdals kommun.

  Företaget avser bygga en ny verkstadsbyggnad på 600 m² där 240 m² blir produktionsdel och 360 m² blir entreprenaddel. Produktionsdelen avser ny verksamhet kring produktion av smidesprodukter medan entreprenaddelen avser utökning av redan befintlig entreprenadverksamhet. Den del av nybyggnationen av verkstadsbyggnaden som är stödberättigad är byggandet av själva produktionsdelen för smidesprodukter samt tillhörande inköp av maskiner för tillverkning, marknadsföring och smidesutbildning till en total kostnad av 2 980 964 kr. Byggande av entreprenaddelen för verkstadsbyggnaden är inte är stödberättigad med hänvisning till risk för snedvridning av konkurrensen.

  Företaget finns i Ramsjö som är en avfolkningsbygd där varje året runt arbetstillfälle är oerhört värdefullt för att invånarna i Ramsjö ska kunna bo kvar på orten. För att kunna behålla personalen även under vinterhalvåret vill Hälsinge Markentreprenad AB satsa på en ny marknad för specialtillverkning av exklusiva smidesdetaljer som t.ex. grindar, staket och räcken som kommer säljas över hela landet. Företaget har identifierat att denna typ av smidesprodukter har en bra och jämn efterfrågan hos företagets kunder inom mark och anläggning vilket gör att det finns en stor potential för verksamheten som på sikt kan leda till fler arbetstillfällen på företaget. Företaget har redan idag två anställda som är kunniga inom smidestillverkning och personalen kommer även vidareutbildas genom att gå en extern smidesutbildning.
  Företagets breddning av verksamheten med en ny affärsmodell gör att investeringen passar utmärkt in på Finansieringsstrategins prioritering stöd till nya affärsmodeller med fokusområdet diversifiering

 • Region Gävleborg har getts möjlighet att ge synpunkter på Söderhamns kommuns förslag till översiktsplan som är utställd för granskning till 22 december 2019. Region Gävleborg har fått anstånd att lämna svar till 22 januari 2020. Region Gävleborg yttrar sig över kommuners översiktsplaner utifrån det regionala utvecklingsuppdraget, RUS och tillhörande sektorprogram, samt som regional kollektivtrafikmyndighet.

 • Problemen med översvämningsmygg i Nedre Dalälvsområdet är väl känt i regionen. Efter snart 20 år med lyckad verksamhet på uppdrag av områdets kommuner och med stöd från regionala organ är verksamheten inte längre ett projekt utan en ordinarie uppgift för att säkerställa ett drägligt liv för de som bor och verkar i området.

  För år 2020 efterfrågar Nedre Dalälvens Utvecklings AB, NEDAB, 503841 kronor exkl. moms (629801 kronor inkl. moms) för att bedriva verksamheten. Övriga aktörer som bidrar till finansieringen är Gävle och Sandvikens kommuner samt Länsstyrelsen Gävleborg.
  Förvaltningen har undersökt möjligheten till direktupphandling och funnit att någon annan leverantör av ovanstående tjänst inte finns.

 • Regeringen har i Regeringsbeslut (vårt dnr RS2019/2191) uppdragit åt Region Gävleborg att genomföra och redovisa verksamhet inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt samt utgiftsområde 22 Kommunikationer. Redovisning till Regeringskansliet ska ske senast den 21 februari 2021.

  Återrapporteringen ska beslutas av Regionstyrelsen före återrapportering till regeringen 21 februari 2021. Utvecklingsutskottet ska följa arbete under året

 •   9

  Utvecklingsdirektören informerar

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.