Hoppa över navigering
 •   1

  Presentation av Regional utveckling

 •   2

  Val av justerare/justeringstid

 •   3

  Fastställande av dagordning

 •   4

  Uppföljning Anslag 1:1

 • Av bilagt beslutsunderlag, ”Beslutsmål 2020 Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder” framgår hur beräkningen av årets beslutsbudget tagits fram.
  Anslag 1:1 inkluderar projektmedel, företagsstöd samt särskilda medel för uppföljning och utvärdering. I regleringsbrev till Tillväxtverket anges förutsättningarna för 2020:

  Bemyndiganderam 180 mkr
  Anslag 84 835 000 kr
  Anslagskredit 4 242 000 kr (halverat jämfört med 2019)
  Av anslaget får 2 000 000 kr användas av Region Gävleborg för uppföljnings- och utvärderingsinsatser.

  Med de förutsättningar som anges i regleringsbrevet är bedömningen att beslutsmålet avseende beslut 2020 kan läggas på totalt 97 mkr enligt fördelning nedan.
  Det maximala beslutsutrymmet (bilaga 1) utifrån bemyndiganderamen är drygt 101 mkr. Bilaga 2 visar dock att en nivå på 97 mkr är rimligare i förhållande till bemyndiganderamen. Här är anslagskredit och återföringar inte medräknade, utan utgör istället en säkerhetsmarginal upp till bemyndiganderamen.


  Förslag till mål avseende beslut 1:1:
  Projektmedelsbeslut 57 mkr
  Företagsstöd 38 mkr
  Uppföljning och utvärdering 2 mkr

  TOTALT 97 mkr

  Fördelningen av anslaget är i enlighet med finansieringsstrategin, projektmedel 60% och företagsstöd 40%, med en möjlighet till 10 procentenheters maximal omfördelning mellan stödformerna.

 • Ärendet informerades på Utvecklingsutskottet 13/2 och beslutade att  hänskjuta beslutsförslaget till Regionstyrelsen maa problem med handlingar i Meetings.

 • Kilafors Emballage AB är ett familjeföretag som tillverkar wellpapp emballage. Företaget har 9 anställda, omsätter 24 miljoner kr och finns i Bollnäs. Företaget avser köpa in två nya maskiner till en total kostnad av 4 500 000 kr.

  Produktionskapaciteten höjs väsentligt med de nya maskinerna vilket idag är nära maximum. Arbetsmiljön förbättras också mycket för personalen då flera moment med tunga lyft försvinner tack vare de nya maskinerna vilket även gör det till en mer attraktiv arbetsplats för kvinnor att arbeta på. Konkurrensen är hård och företaget behöver göra den här investeringen för att kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga även i framtiden. Den nya investeringen beräknas öka antalet arbetstillfällen med 2-3 stycken. Företaget finns i Bollnäs kommun som är ett utpekat stödområde.

 • Edsby Persienner AB tillverkar aluminumpersienner, markiser, och rullgardiner. Företaget har 13 anställda, omsätter 14,2 miljoner kr och finns i Edsbyn i Ovanåkers kommun.
  Företaget avser köpa in en ny listmaskin för tillverkning av aluminumpersienner till en kostnad av 2 630 000 kr. Företaget finns i Edsbyn där varje året runt arbetstillfälle är värdefullt för att invånarna ska kunna och vilja bo kvar på orten. Produktionshastigheten höjs väsentligt med den nya maskinen. Arbetsmiljön förbättras också mycket för personalen då flera moment med tunga lyft försvinner tack vare den nya maskinen. Konkurrensen från företag i andra länder är hård och företaget behöver göra den här investeringen för att kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga även i framtiden. Den nya investeringen beräknas öka antalet arbetstillfällen med 1-2 stycken. Företaget har lyckats bra med jämställdhetsarbetet då det finns sju kvinnor och sex män anställda i en annars mansdominerad bransch. Företaget har även lyckats bra med att integrera utrikes födda i verksamheten där företaget har ett nära samarbete med Ovanåkers kommun. Fyra av de anställda är utrikes födda

 • I samverkan med länets kommuner är avsikten att via stärkt regional samverkan utveckla och stärka regionens näringsliv genom att underlätta för entreprenörer att starta företag utifrån sina affärsidéer, underlätta utveckling av befintliga företag samt öka möjligheterna för att ta emot fler investeringar och etableringar i regionen.

  Nulägesanalysen Hållbar utveckling och tillväxt Gävleborg (2019) visar att entreprenörskulturen är svagare i Gävleborg än i övriga län på grund av att en lägre andel av befolkningen kan tänka sig att bli företagare. Gävleborg står inför utmaningar för att öka innovationsförmågan och produktiviteten och det finns ett stort behov av investeringar i bland annat utbildning, kompetens, forskning och utveckling. Vi behöver gemensamt bredda innovationsbasen och främja små och medelstora företags utveckling. I enlighet med RUS remissversion behöver vi fokusera på processer i samhandling för att förändra bilden av företagandet och bidra till en breddning av näringslivet, som inkluderar fler än de traditionella branscherna. En tätare regional näringslivssamverkan öppnar möjligheter för att rätt insatser ges vid rätt tillfälle och att de individer som är i behov av utbildning och stöd hamnar rätt. Projektets insatser bidrar till att Gävleborgs län ökar antalet företagsstarter och bidrar också till en starkare arbetsmarknad och ett mer inkluderat arbetsliv.

  Region Gävleborg har framgångsrikt drivit projektet Regional FöretagsUtveckling (RFU), som startade 2016 och avslutas i juni 2020, där fokus legat på att underlätta för entreprenörer att starta företag kring sina affärsidéer, underlätta utveckling av befintliga företag samt att underlätta för olika kategorier av människor att starta och driva företag. RFU byggde vidare på projektet Regional nyföretagarutbildning som Region Gävleborg tillsammans med kommunerna i Gävleborgs län drivit under åren 2012-2015.
  Under perioden 2012-2019 har 2473 personer deltagit i starta-eget-utbildning; 1400 kvinnor och 1073 män, 259 personer var utlandsfödda varav 98 kvinnor och 161 män. I affärsutvecklingskursen har 120 personer deltagit; 70 kvinnor och 50 män, varav tre kvinnor och elva män var utlandsfödda.

  Projektet avser att starta i augusti 2020 och pågå under tre år. Hela budgeten för projektet omfattar ca 9,5 miljoner. Budgeten bygger på att finansiering i form av regionala tillväxtmedel beviljas för 50% samt medfinansiering i form av arbetstid från länets kommuner.
  Satsningen har stöd inom ramen för såväl regionala utvecklingsstrategin som innovations- och näringslivsprogrammet.

 • Regional utvecklingsstrategi för Gävleborgs län 2020-2030 är under framtagande och ska beslutas under våren 2020. Det finns därför behov av att ta fram ett nytt Ramverk för uppföljning, utvärdering och lärande som kan ersätta uppföljningsstrukturen som kopplade till den regionala utvecklingsstrategin från 2013, Nya möjligheter.
  Ett ramverk för uppföljning, utvärdering och lärande ska:
  - Ge oss bättre förutsättningar att välja rätt insatser, följa pågående arbete, analysera uppnådda resultat och dra lärdomar för att utveckla arbetet i riktning mot en hållbar utveckling.
  - Utgå från den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och den regionala innovationsstrategin för smart specialisering (RIS3)
  - Ta hänsyn till andra strategier och planers särskilda krav på uppföljning.
  - Lägga en grund för verksamhetsstyrningen inom Region Gävleborgs regionala utvecklingsarbete.
  - Ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling ska vara integrerade perspektiv i arbetet med uppföljning, utvärdering och lärande.
  - Stärka kommunikationen av insatser och resultat.

 • Regionstyrelsen uppdrog i december 2019 (§207) till Regiondirektören att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet samt att ansöka om finansiering för åren 2020-2022.
  En nationell utlysning av sammantaget 87 mkr över perioden 2020- 2022 öppnar hos Tillväxtverket 9 mars och stänger 20 mars. Inför denna utlysning har Region Gävleborg lämnat in en behovsinventering till Tillväxtverket. Utifrån denna kommer Tillväxtverket besluta hur mycket medel Region Gävleborg kan ansöka om. Som medfinansiering ansöker Region Gävleborg om regionala tillväxtmedel, anslag 1:1. Ett medfinansieringsintyg krävs av Tillväxtverket innan Regionstyrelsen hinner ta beslut om ärendet.

 • Förslaget till Regional utvecklingsstrategi (RUS) har under perioden 20 juni – 20 november 2019 varit ute på remiss. Ett direktutskick nådde 67 remissinstanser. Därtill har förslaget publicerats på Region Gävleborgs webb med inbjudan till andra att lämna synpunkter via yttrande och deltagande i remissdialoger. 52 remissyttranden har inkommit. Synpunkter från dessa har sammanställts och vägts samman med synpunkter som framkommit i remissdialoger under hösten. Ställningstagande framgår i Remissredogörelsen.

 •   13

  Utvecklingsdirektören informerar

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.