Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Hälsinglands utbildningsförbund ansöker om projektmedel för projektet Kraftsamling Gävleborg – för höjd utbildningsnivå.

  Överbryggningsprojektet bygger vidare på samarbete för breddad och fördjupad Kraftsamling för högre studier, ett projekt som länets kommuner bedriver för närvarande. Projektet ska fortsätta ett mera fokuserat arbete att, med höga långsiktiga ambitioner, förstärka lärcentras roll och arbete med att - i samverkan med det omgivande samhället - identifiera och påverka faktorer som är väsentliga för en se en höjd utbildningsnivå i regionen. Projektet ska undersöka möjligheten till fortsatt finansiering genom till exempel ERUF, ESF eller Central Baltic-programmen.

  Projektet bidrar till RUS målområde "Hög kunskap och innovationsförmåga" och effektmålet att Gävleborg har höjt utbildningsnivån på alla nivåer och skillnader mellan grupper har minskat. Det passar in i RUS prioritering "Insatser som ökar tillgängligheten till högre utbildning inom geografiska områden med lägre utbildningsnivå".

 • Region Gävleborg söker projektmedel för projektet Regional digitaliseringsutveckling.

  Digitalisering är idag en förutsättning för att få till stånd hållbar tillväxt. Digitala verktyg och processer kan bidra till nya produkter, hållbar omställning samt till att skapa ett mer inkluderande samhälle. Syftet med projektet är att bidra till en ökad digitalisering i små- och medelstora företag i länet för att skapa ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv i Gävleborg. Detta sker primärt genom insatser för att stärka de offentligt finansierade främjarorganisationerna i Gävleborgs län men även genom insatser som ska leda till en ökad förmåga för de som arbetar med regional utveckling i Region Gävleborg.

   

  Projektet ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi Gävleborg 2020-2030 och bidrar till effektmålen: Gävleborg har ett brett, diversifierat och inkluderande näringsliv, Gävleborg har hög innovationskraft som möter samhällsutmaningar samt Gävleborg har tagit tillvara digitaliseringens möjligheter i hela samhället.

  Förstudien ligger i linje med Regional innovationsstrategi för smart specialisering (RIS3) och styrkeområdet Digitala tjänster och processer.

 • Anslag 1:1 inkluderar projektmedel, företagsstöd, kommersiell service samt särskilda medel för uppföljning och utvärdering. Bilagt i ärendet finns underlag, som beskriver förutsättningar samt förslag till beslutsmål för 2022 avseende anslag 1:1.

  I regleringsbrev till Tillväxtverket anges Region Gävleborgs förutsättningar för 2022:

  • Bemyndiganderam 175 mkr (sänkning från 180 mkr)
  • Anslag 86 413 000 kr (en ökning med 393 000 kr)
  • Anslagskredit 4 321 000 kr (5% av anslaget)
  • Av anslaget får 2 000 000 kr användas av Region Gävleborg för uppföljnings- och utvärderingsinsatser.

  Med de förutsättningar som anges i regleringsbrevet är bedömningen att beslutsmålet avseende 2022 kan läggas på totalt 113 mkr.

  Den ianspråktagna bemyndiganderamen (skuldstocken) per 1/1 2022 är låg jämfört med året innan, samtidigt som den beslutade bemyndiganderamen för 2022 sänkts till 175 mkr.  För att skapa förutsättningar för framtida utbetalningar i nivå med anslaget är bedömningen att beslutsmålet behöver höjas jämfört med föregående år och utrymmet i förhållande till bemyndiganderamen utnyttjas.

  2022 års förslag till mål avseende beslut 1:1:

  Projektmedel                                111 mkr
  Företagsstöd
  Kommersiell service                                

  Uppföljning och utvärdering              2 mkr

  TOTALT                                     113 mkr

 •   6

  Framsteg 12 maj 2022

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), statusuppdatering (Anki Gagge)
  • Europeiska socialfonden (ESF+), regional handlingsplan för Norra Mellansverige 2021-2027 (Anki Gagge och Johannes Sjögren)

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.