Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Beslutsmål 2021 Anslag 1:1 Regionala Tillväxtåtgärder

 • Projektet innebär att aktörerna, IUC Dalarna, IUC Stål och Verkstad och IUC Gävleborg, påbörjar genomförandet av Strategin för Industriell Omvandling i Norra Mellansverige.

  Projektet adresserar det två kärnfrågorna kompetenser och bred omställningsförmåga bland små och medelstora företag. Projektets målgrupp är D-företag, SME som saknar organisation och förmåga att driva systematisk och strategisk utveckling. Att lyfta företagens förmåga för grön och digital omställning är huvudsyftet i projektet. Analys av utbud och efterfrågan på kompetens samt av utbildningsbehov är viktiga aktiviteter.

  Norra Mellansverige tar i och med projektet ett nytt steg framåt i samhandling och utbyter både nya och gamla arbetssätt mellan de tre regionerna. Företag och innovationssystem samhandlar i gemensamma strategier.

  Målområde enligt RUS är främst Konkurrenskraftigt näringsliv och hållbar arbetsmarknad, med effektmålet att Gävleborg har ett starkt och internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. RUS prioritering "Insatser som stärker och utvecklar industrin och dess konkurrenskraft" uppfylls i första hand, men projektet bidrar också till "Insatser som stärker hållbart företagande och ökar tillväxt och produktivitet samtidigt som negativ miljö- och klimatpåverkan minskar".

  Projektet har även koppling till Innovations- och näringslivsprogrammet genom att det ökar Gävleborgs förmåga att stödja näringslivets konkurrenskraft.

   

 • Företaget bedriver tillverkning av specialverktyg för tillverkningsindustrin, samt framtagande av prototyper och fixturer i små serier. Företaget avser investera i en ny fleroperationsmaskin för att möta den ökande efterfrågan på företagets produkter. Investeringen väntas leda till 1-2 nya arbetstillfällen och gör det möjligt utföra nya typer av jobb som efterfrågas av kunderna. Maskinen är också mer effektiv, energisnålare och frigör utrymme till andra maskiner. Tunga lyft undviks genom att företaget köpt in traverser som gör lyften istället. Två av totalt åtta anställda på företaget är kvinnor och företaget håller på med energikartläggning där man ska införa styrsystem för optimal energiförbrukning. Företaget har en rullstolsburen praktikant. Hela investeringen finansieras med banklån. Företagets egna kapital består nästan helt av varulager, kundfordringar och anläggningstillgångar medan moderbolagets egna kapital till största del består av finansiell anläggningstillgång 3 300 000 kr som ägare av dotterbolaget. Den utdelning som skedde 2018 från sökande företag gjordes enligt revisorn för att reglera en intern skuld mellan moderbolag och dotterbolag där inga pengar delades ut till ägaren utan allt kapital stannade kvar i koncernen. Prioriterat målområde i RUS är konkurrenskraftigt näringsliv och hållbar arbetsmarknad med effektmål Gävleborg har ett brett, diversifierat och inkluderande näringsliv och prioritering insatser som stärker och utvecklar industrin och dess konkurrenskraft.

   

  Järvsö Pressverktyg AB 2001-2012 1901-1912 1801-1812  

  Omsättning (kr) 9 348 000 11 774 000 11 996 000 

  Resultat efter finansnetto - 723 000 395 000 379 000

  Kassa och bank  0 487 000 809 000

  Eget kapital  4 061 000 4 403 000 6 095 000

  Utdelningar  0 0 1 900 000

   

  Järvsö Pressverktyg Förvaltnings AB2001-2012 1901-1912 1801-1812 (moderbolaget)

  Omsättning (kr) 216 000 216 000 222 000 

  Resultat efter finansnetto 12 000 1 936 000 - 48 000

  Kassa och bank  3 000 1 000 1 000

  Eget kapital  3 897 000 3 897 000 2 185 000

  Utdelningar  0 0 100 000

 • Projektet Focus Industry Spets är initierat av regionalt utvecklingsansvariga i Norra Mellansverige. Tillsammans med det parallella projektet Focus Industry Bredd tar arbetet sin utgångspunkt i industrins utmaningar med syfte att stärka små- och medelstora företags innovationsförmåga för att bidra till utvecklingen av hållbara tjänster, produkter och processer för en grön omställning och ökad konkurrenskraft. Detta ska ske genom att ett antal innovationsprocesser initieras i respektive län där medverkande företag får stöd i sitt utvecklingsarbete samt tillgång till nationella och internationella nätverk.  

  Projektet ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi Gävleborg 2020-2030, och bidrar framförallt till effektmålen: Gävleborg har ett starkt och internationellt konkurrenskraftigt näringsliv samt ett brett, diversifierat och inkluderande näringsliv. Projektet bedöms som väl förankrat där etablerade aktörer i innovationsstödssystemet bidrar som samverkansparter med upparbetade kontakter till industrin (i Gävleborg är det Sandbacka Science Park som är samverkanspart).

   

  Projektet bedöms även bidra till att stärka samverkan med Dalarna och Värmland där länen drar nytta av att samarbeta över länsgränserna med gemensamma utmaningar. Projektet har koppling till Regional innovationsstrategi för Smart specialisering Gävleborg, framförallt till styrkeområdet Materialteknologi och Hållbar produktion men projektet bidrar till övriga styrkeområden i strategin då rådgivning ska ges till företag oavsett bransch. Projektet har även koppling till Innovations- och näringslivsprogrammet genom att det ökar Gävleborgs förmåga att stödja näringslivets konkurrenskraft.

   

  Det finns ett uttalat mål att möta utmaningen med traditionella strukturer inom industrin avseende bristande mångfald och tydliga könsstrukturer. Genom att även öka företagens konkurrenskraft och omställningsförmåga samt att förbättra kompetensförsörjningen uppfylls samtliga hållbarhetsperspektiv.

   

  Projektet medför en möjlighet att växla upp regionala utvecklingsmedel med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

 • Alfta Component AB (ACAB) ägs till 100 % av Pars Plåtgruppen AB som är koncernmodern. Ensam ägare till bolagen är Ali Karimi och koncernmodern finns i Östergötlands län där ägaren också bor. Antal anställda i Alfta och ACAB är ca 77 anställda. De tillverkar produkter i svartplåt som kräver avancerad svetsning och kvalificerad bearbetning med höga kvalitetskrav. ACAB ska i samarbete med kunden arbeta fram rationell och kvalitetssäker tillverkning.

   

  Företaget söker stöd för en fiberlaser skärmaskin. De ska byta ut gammal teknik mot energieffektivare skärmaskin som förbrukar upp emot 50 % mindre energi för samma produktionsresultat som de får ut idag. Driftsäker ny teknik är en pusselbit för att behålla arbetstillfällen på orten, alternativet är att köpa in skuret material från annan leverantör. De kommer behålla personal snarare än att anställa. Kostnad för investeringen 8 500 000 kr som ska finansieras med banklån och egen insats av ägare. ACAB har en egen checkkredit på 10 milj samt ett eget kapital på 11,4 milj. Koncernen gjorde en utdelning på 20 miljoner juli 2021.

  Alfta Component AB (ACAB) drabbades negativt av Corona under första halvan av räkenskapsåret 2020/2021 men efter den initiala nedgången har bolaget därefter återhämtat sig och inga stödåtgärder nyttjas längre skriver de i sin årsredovisning (vilket också syns på siffrorna för den senaste årsredovisningen 2020-05-01-2021-04-30). De skriver även att de haft en positiv försäljningsutveckling under det senaste halvåret som fortsatt in i det nya räkenskapsåret. Orderstocken är högre än vad den varit de senaste åren vid denna tidpunkt.

   

  Utifrån en samlad bedömning ser vi att företaget kan genomföra investeringen utan statligt stöd och förslag till beslut blir därför avslag.

   

 • Ockelbo Drilling Tools bildades 2019-12-01 då Monark AS köpte fabriken i Ockelbo av Epiroc AB. Monark International AS är ägare till 100 % och finns i Norge.

   

  Företaget har ansökt om stöd för en fiberlasermaskin samt hanteringsutrustning för 8 500 000 kr. Maximalt stödbelopp är 1 800 000 kr.

   

  Övertagandet innebar omedelbar återuppstart av viss produktion som Epiroc AB lagt ner 2019-03-31. Utvecklingen har varit god sedan starten och de ser att deras tillväxt kommer att fortsätta med en positiv kurva. Det är ca 54 anställda i Ockelbo. Företaget tillverkar verktyg för bergborrar och gruvindustrin Försäljningen sker till cirka 80 länder, bland annat Peru, Indien och Sydafrika. Främst producerar man borrverktyg såsom kornstång och helstång som används vid borrning i berg, men även Rebit Stenverktyg för grovhuggning och tillformning av sten, såsom gatsten och gravstenar.

   

  Det är ett bra företag i Ockelbo som ingår i Region Gävleborgs stödområde B. Vi har gjort bedömning att företagets ekonomi ser starkt ut trots Corona. Företaget har en kassa bank på 11,7 miljoner, eget kapital på 7,2 miljoner samt gjort en utdelning på 2 miljoner under pandemin. Utifrån dessa siffror ser vi inte att företaget är i behov av statligt stöd för att kunna göra denna investering därför

  blir beslutsförslaget avslag.

   

   

 •   9

  Ansökan - Forsa Handelsträdgård

 •   10

  Utvecklingsdirektören informerar

 • Katrien Vanhaverbeke informerar om ägaranvisning och anslag för Almi GävleDala, ärendet behandlas på styrelsen 8 december (RS 2021/2642). Vidare informeras om goda förutsättningar för Hållbar utveckling i Gävleborg, Hållbar och konkurrenskraftig energiförsörjning i Gävleborg och påminner om seminarium 28/1.

  Därefter information om samarbete inom vätgasområdet Mid Sweden Hydrogen Valley och några punkter från vätgaskonferensen den 22november.

   

  Ordförande påminner om Next Day – event som siktar mot morgondagens lösningar

  den 1 dec: Next Day siktar mot morgondagens lösningar - Region Gävleborg (regiongavleborg.se)

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.