Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 • Sustainable Steel Region söker stöd för projektet Innovativa SMFs bidrag till stålindustrins omställning. Projektperioden är 2023-01-01 - 2026-03-31.

   

  Projektet avser öka innovationskraften genom att identifiera behov i stålindustrins klimatfärdplan, etablera innovationsprocesser och öppna upp arenor för industriell implementering för stärkt resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.

   

  Projektet ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi 2020-2030 (RUS) och bedöms uppfylla kriterierna enligt Finansieringsplan 2022-2030

 • Projektet är ett Interreg Central Baltic där projektpartnerna representerar tre länder; Finland, Estland och Sverige.

   

  Gävleborg ligger näst sist i sammanställningen av de regioner där andelen exporterande företag visas. Bara 3-4 procent av startups utvecklas till scale-ups. Det tar ungefär 7 år för en startup att nå en fas när den är redo för tillväxt. I partnerländerna finns en potential att öka andelen startups som skalar upp sin verksamhet till fler marknader, ökat antal anställda och ökad omsättning med bättre lönsamhet. Genom detta projektsamarbete vill man hitta metoder för att inte bara öka antalet scale-ups, utan också förkorta tiden från uppstartsfas till uppskalning, redo och aktiv på den internationella marknaden.

   

  De tre parterna Turku Science Park Ltd, SA Tallinn Science park Tehnopol samt Movexum AB, har alla olika metoder utvecklade som kan användas i ett gemensamt internationellt scaleup-program. Mentorskap integreras och investeringsberedskap kommer att stödja metoden.

   

  Hållbarhet är väl integrerat i projektet som också kompletterar andra regionala projekt och aktiviteter inom internationalisering.

 • Familjeföretaget är verksamt inom maskinbearbetade komponenter, främst svarvning med CNC-svarvar och har 38 anställda. Produktionen hanterar allt från prototyp- och enstyckstillverkning till mellanstora serier upp till 40 000 stycken detaljer per år. Företaget har ett 50-tal kunder inom främst verkstadsindustrin varav de 5 största kunderna står för 85% av omsättningen. Företaget avser investera i en Okuma svarv 2 542 250 kr, verktygshållare till Okuma svarven 266 000 kr samt installationskostnad för svarv 150 000 kr. Företaget behöver öka sin produktionskapacitet då de två största kunderna aviserar ca 20 % ökning av efterfrågan på företagets tjänster.

  För att stanna kvar i kategorin preferred suppliers hos dessa två leverantörer är det helt nödvändigt med denna kapacitetsökning. Om inte denna investering genomförs menar företaget att de kommer få svårt att leva upp till sina kunders krav på leveranstider och volymer vilket på sikt kan innebära färre anställda. Investeringen finansieras via avbetalningskontrakt hos Swedbank.

   

   

   

  Företaget har som mål att minska energianvändningen gällande KWh per producerad maskintimme i fabriken med 5 % per år. De har varit med i ett samarbete med Högskolan i Gävle som delfinansierats av Region Gävleborg, Enerlean, som har gett dem flera insikter och idéer på hur de kan spara på energi. I samarbete med sina kunder har företaget påbörjat arbetet med att mäta och följa upp sitt Co2 avtryck. Företaget har alltid funnits i Hille och ska vara en trygg arbetsgivare där alla medarbetare trivs och har möjlighet att utvecklas. Prioriterat målområde i RUS är Konkurrenskraftigt näringsliv och hållbar arbetsmarknad med effektmålet att Gävleborg har ett brett, diversifierat och inkluderande näringsliv.

 • Undersökningar och statistik publicerade av Tillväxtverket visar att Gävleborg har en vikande trend gällande exportviljan i länet.

   

  Region Gävleborg har sedan 2017 finansierat export- och investeringsfrämjande insatser i länet. Det pågående projektet, Team Gävleborg- Hållbar export- och investeringskraft, syftar till att undersöka hur arbetet bör organiseras effektivt och långsiktigt hållbart samt skapa förutsättningar för ett Gävleborg som en attraktiv plats för investeringar, företagare och inflyttare.

   

  Det pågående projektet visar utifrån en kartläggning genomförd i samtliga tio kommuner på ett behov av regionalt ledarskap för ökad export- och investeringsvilja i länet vilket förstärks genom kunskapsinhämtning från andra regioner och nära samverkan med export- och investeringsfrämjande aktörer.

  Projektet har under projekttiden skapat ett förslag på en hållbar och grundfinansierad samverkansmodell som inkluderar resurser från samtliga kommuner i Gävleborg samt Region Gävleborg.

   

  Projektet visar på ytterligare behov av förankring och dialog på olika styrnivåer gällande innehållet i en samverkansmodell samt styrning och grundfinansiering av en sådan. Ett kommande projekt kan även, genom fördjupat nationellt och internationellt samarbete, bidra med kunskap och insikter för att stärka viljan och förmågan till hållbar utveckling och tillväxt för företagen i Gävleborg.

   

 • Region Gävleborg beslutar att delta i projektet Botniska korridoren under perioden 2023-2026. Gävleborg deltar som en av sju regioner, övriga är Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten, Jämtland Härjedalen, Örebro och Dalarna.

   

  Projektet syftar till att samla och stärka regionernas påverkansarbete för gemensamt prioriterade järnvägsinvesteringar i norra och mellersta Sverige. De främsta prioriteringarna är Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen. Projektets syfte och inriktning ligger i linje med den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och har koppling till följande effektmål:

   

  • Gävleborg har robust och kapacitetsstark infrastruktur med hög tillgänglighet för godstransporter och personresor inom länet och över länsgränser
  • Gävleborg har en fossiloberoende transportsektor och ett hållbart resande

  Projektets budget uppgår till 9 750 000 kr och finansieras gemensamt av regionerna utifrån en fördelningsnyckel baserad på respektive läns befolkningsmängd. Det är upp till varje region att besluta hur de finansierar sin del. Region Gävleborgs andel uppgår till totalt 1 500 000 kr, varav 750 000 kr finansieras med förvaltningsmedel och 750 000 kr finansieras med beviljande projektmedel från 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder (separat beslut).

   

  Arbetet i projektet är organiserat med en politisk styrgrupp samt en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från alla deltagande regioner. Under projektperioden 2023-2026 kommer Region Västernorrland vara projektägare.

   

  Regionstyrelsen fattade ett inriktningsbeslut i detta ärende den 4 maj 2022, diarienummer RS 2022/544.

   

 • Nuvarande projekt och tidigare innovationsupphandlingsprojekt har genererat unik kunskap om hur innovationsupphandling/funktionsupphandling kan driva hållbar utveckling (ekonomisk, social och miljömässig), ökad tillväxt, strukturförändringar och nya arbetssätt/affärsmodeller.

   

  Resultatet visar att modellen fungerar och att det är möjligt att driva hållbarhets- och tillväxtfrågor med hjälp av de redan befintliga medel vi använder när tjänster och produkter upphandlas till offentlig verksamhet. Fler mikroföretag och SME kan ta en större del av den offentliga affären. Resultaten visar också att det är möjligt att effektivisera och optimera de interna verksamheter som berörs ur både ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Att arbeta enligt modellen ger en helhetsbild av området som skall upphandlas men också en genomlysning av den egna verksamheten som kan bidra till verksamhetsutveckling, innovation och utveckling såväl internt som externt.

   

  Projektet upphandlingsdriven hållbarhet ur ett helhetsperspektiv är ett kunskapsdrivet projekt som bygger på erfarenheter och kunskaper från tidigare innovationsupphandlingsprojekt (Innovationsupphandling X – med fokus på äldres mat- och måltidssituation, ett Vinnovaprojekt på dåvarande Inköp Gävleborg, samt Upphandlingsdriven Innovation, Tillväxtverket och Region Gävleborg. Projektet är i dagsläget placerat på Inköpsavdelningen, med projektägare Johan Welander. I en version 2.0 kommer projektet att inneha en strategisk roll i det regionala utvecklingsarbetet där innovations/funktionsupphandling har en avgörande betydelse för tillväxt och strukturell utveckling.

   

  Vi lever i en osäker tid, där konsekvenserna av besluten kan komma att vara avgörande för hur krisplanering ska hanteras i olika skarpa lägen. Där kommer innovationsupphandling att bli en viktig parameter. Vi ser områden som livsmedelsförsörjning, hållbara transporter och varuleveranser i lands- och glesbygd, återvinning och återbruk av Regionägda textilier som områden där innovationsupphandling/funktionsupphandling utgör en tillväxt och säkerhetsfaktor. I ett framtida projekt kommer också en Nordisk samverkan att prioriteras för att nå ökad gemensam kunskap för ett bättre utfall ur ett helhetsperspektiv.

   

  Projektet har också ett stort nationellt intresse och stöd genom olika verksamheter och utvecklingsprojekt. För att kunna implementera och sprida resultatet och arbetssättet i modellen regionalt (kommunerna), nationellt och nordiskt/internationellt så krävs ett nytt projekt.

 •   10

  Tillbakablick mandatperiod - Utvecklingsutskottet

 •   11

  Utvecklingsdirektören informarer

 • § 72

  Val av justerare

 • § 73

  Fastställande av dagordning

 • § 74

  Anmälningar för kännedom

 • Sustainable Steel Region söker stöd för projektet Innovativa SMFs bidrag till stålindustrins omställning. Projektperioden är 2023-01-01 - 2026-03-31.

   

  Projektet avser öka innovationskraften genom att identifiera behov i stålindustrins klimatfärdplan, etablera innovationsprocesser och öppna upp arenor för industriell implementering för stärkt resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.

   

  Projektet ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi 2020-2030 (RUS) och bedöms uppfylla kriterierna enligt Finansieringsplan 2022-2030

 • Projektet är ett Interreg Central Baltic där projektpartnerna representerar tre länder; Finland, Estland och Sverige.

   

  Gävleborg ligger näst sist i sammanställningen av de regioner där andelen exporterande företag visas. Bara 3-4 procent av startups utvecklas till scale-ups. Det tar ungefär 7 år för en startup att nå en fas när den är redo för tillväxt. I partnerländerna finns en potential att öka andelen startups som skalar upp sin verksamhet till fler marknader, ökat antal anställda och ökad omsättning med bättre lönsamhet. Genom detta projektsamarbete vill man hitta metoder för att inte bara öka antalet scale-ups, utan också förkorta tiden från uppstartsfas till uppskalning, redo och aktiv på den internationella marknaden.

   

  De tre parterna Turku Science Park Ltd, SA Tallinn Science park Tehnopol samt Movexum AB, har alla olika metoder utvecklade som kan användas i ett gemensamt internationellt scaleup-program. Mentorskap integreras och investeringsberedskap kommer att stödja metoden.

   

  Hållbarhet är väl integrerat i projektet som också kompletterar andra regionala projekt och aktiviteter inom internationalisering.

 • Familjeföretaget är verksamt inom maskinbearbetade komponenter, främst svarvning med CNC-svarvar och har 38 anställda. Produktionen hanterar allt från prototyp- och enstyckstillverkning till mellanstora serier upp till 40 000 stycken detaljer per år. Företaget har ett 50-tal kunder inom främst verkstadsindustrin varav de 5 största kunderna står för 85% av omsättningen. Företaget avser investera i en Okuma svarv 2 542 250 kr, verktygshållare till Okuma svarven 266 000 kr samt installationskostnad för svarv 150 000 kr. Företaget behöver öka sin produktionskapacitet då de två största kunderna aviserar ca 20 % ökning av efterfrågan på företagets tjänster.

  För att stanna kvar i kategorin preferred suppliers hos dessa två leverantörer är det helt nödvändigt med denna kapacitetsökning. Om inte denna investering genomförs menar företaget att de kommer få svårt att leva upp till sina kunders krav på leveranstider och volymer vilket på sikt kan innebära färre anställda. Investeringen finansieras via avbetalningskontrakt hos Swedbank.

   

   

   

  Företaget har som mål att minska energianvändningen gällande KWh per producerad maskintimme i fabriken med 5 % per år. De har varit med i ett samarbete med Högskolan i Gävle som delfinansierats av Region Gävleborg, Enerlean, som har gett dem flera insikter och idéer på hur de kan spara på energi. I samarbete med sina kunder har företaget påbörjat arbetet med att mäta och följa upp sitt Co2 avtryck. Företaget har alltid funnits i Hille och ska vara en trygg arbetsgivare där alla medarbetare trivs och har möjlighet att utvecklas. Prioriterat målområde i RUS är Konkurrenskraftigt näringsliv och hållbar arbetsmarknad med effektmålet att Gävleborg har ett brett, diversifierat och inkluderande näringsliv.

 • Undersökningar och statistik publicerade av Tillväxtverket visar att Gävleborg har en vikande trend gällande exportviljan i länet.

   

  Region Gävleborg har sedan 2017 finansierat export- och investeringsfrämjande insatser i länet. Det pågående projektet, Team Gävleborg- Hållbar export- och investeringskraft, syftar till att undersöka hur arbetet bör organiseras effektivt och långsiktigt hållbart samt skapa förutsättningar för ett Gävleborg som en attraktiv plats för investeringar, företagare och inflyttare.

   

  Det pågående projektet visar utifrån en kartläggning genomförd i samtliga tio kommuner på ett behov av regionalt ledarskap för ökad export- och investeringsvilja i länet vilket förstärks genom kunskapsinhämtning från andra regioner och nära samverkan med export- och investeringsfrämjande aktörer.

  Projektet har under projekttiden skapat ett förslag på en hållbar och grundfinansierad samverkansmodell som inkluderar resurser från samtliga kommuner i Gävleborg samt Region Gävleborg.

   

  Projektet visar på ytterligare behov av förankring och dialog på olika styrnivåer gällande innehållet i en samverkansmodell samt styrning och grundfinansiering av en sådan. Ett kommande projekt kan även, genom fördjupat nationellt och internationellt samarbete, bidra med kunskap och insikter för att stärka viljan och förmågan till hållbar utveckling och tillväxt för företagen i Gävleborg.

   

 • Region Gävleborg beslutar att delta i projektet Botniska korridoren under perioden 2023-2026. Gävleborg deltar som en av sju regioner, övriga är Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten, Jämtland Härjedalen, Örebro och Dalarna.

   

  Projektet syftar till att samla och stärka regionernas påverkansarbete för gemensamt prioriterade järnvägsinvesteringar i norra och mellersta Sverige. De främsta prioriteringarna är Norrbotniabanan, Nya Ostkustbanan och Godsstråket genom Bergslagen. Projektets syfte och inriktning ligger i linje med den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och har koppling till följande effektmål:

   

  • Gävleborg har robust och kapacitetsstark infrastruktur med hög tillgänglighet för godstransporter och personresor inom länet och över länsgränser
  • Gävleborg har en fossiloberoende transportsektor och ett hållbart resande

  Projektets budget uppgår till 9 750 000 kr och finansieras gemensamt av regionerna utifrån en fördelningsnyckel baserad på respektive läns befolkningsmängd. Det är upp till varje region att besluta hur de finansierar sin del. Region Gävleborgs andel uppgår till totalt 1 500 000 kr, varav 750 000 kr finansieras med förvaltningsmedel och 750 000 kr finansieras med beviljande projektmedel från 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder (separat beslut).

   

  Arbetet i projektet är organiserat med en politisk styrgrupp samt en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från alla deltagande regioner. Under projektperioden 2023-2026 kommer Region Västernorrland vara projektägare.

   

  Regionstyrelsen fattade ett inriktningsbeslut i detta ärende den 4 maj 2022, diarienummer RS 2022/544.

   

 • Nuvarande projekt och tidigare innovationsupphandlingsprojekt har genererat unik kunskap om hur innovationsupphandling/funktionsupphandling kan driva hållbar utveckling (ekonomisk, social och miljömässig), ökad tillväxt, strukturförändringar och nya arbetssätt/affärsmodeller.

   

  Resultatet visar att modellen fungerar och att det är möjligt att driva hållbarhets- och tillväxtfrågor med hjälp av de redan befintliga medel vi använder när tjänster och produkter upphandlas till offentlig verksamhet. Fler mikroföretag och SME kan ta en större del av den offentliga affären. Resultaten visar också att det är möjligt att effektivisera och optimera de interna verksamheter som berörs ur både ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Att arbeta enligt modellen ger en helhetsbild av området som skall upphandlas men också en genomlysning av den egna verksamheten som kan bidra till verksamhetsutveckling, innovation och utveckling såväl internt som externt.

   

  Projektet upphandlingsdriven hållbarhet ur ett helhetsperspektiv är ett kunskapsdrivet projekt som bygger på erfarenheter och kunskaper från tidigare innovationsupphandlingsprojekt (Innovationsupphandling X – med fokus på äldres mat- och måltidssituation, ett Vinnovaprojekt på dåvarande Inköp Gävleborg, samt Upphandlingsdriven Innovation, Tillväxtverket och Region Gävleborg. Projektet är i dagsläget placerat på Inköpsavdelningen, med projektägare Johan Welander. I en version 2.0 kommer projektet att inneha en strategisk roll i det regionala utvecklingsarbetet där innovations/funktionsupphandling har en avgörande betydelse för tillväxt och strukturell utveckling.

   

  Vi lever i en osäker tid, där konsekvenserna av besluten kan komma att vara avgörande för hur krisplanering ska hanteras i olika skarpa lägen. Där kommer innovationsupphandling att bli en viktig parameter. Vi ser områden som livsmedelsförsörjning, hållbara transporter och varuleveranser i lands- och glesbygd, återvinning och återbruk av Regionägda textilier som områden där innovationsupphandling/funktionsupphandling utgör en tillväxt och säkerhetsfaktor. I ett framtida projekt kommer också en Nordisk samverkan att prioriteras för att nå ökad gemensam kunskap för ett bättre utfall ur ett helhetsperspektiv.

   

  Projektet har också ett stort nationellt intresse och stöd genom olika verksamheter och utvecklingsprojekt. För att kunna implementera och sprida resultatet och arbetssättet i modellen regionalt (kommunerna), nationellt och nordiskt/internationellt så krävs ett nytt projekt.

 • Katrien Vanhaverbeke, regional utvecklingsdirektör, ger en tillbakablick över den gångna mandatperioden.

   

 • Ordföranden tackar utskottet för dagens sammanträde och framför ett tack till utskottets ledamöter och personalen som gjort ett mycket bra arbete under den gångna mandatperioden. 

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.