Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Uppföljning Anslag 1:1

 • Forslins Trä AB är ett familjeföretag i andra generationen som tillverkar emballagepall, stakkäppar, trälådor, markeringsstickor med mera. Företaget har 8 anställda, omsätter 8,1 miljoner kr och finns i Harmånger i Nordanstigs kommun. Företaget avser köpa in ett nytt spikrobotsystem som placeras i en ny byggnad där det även behöver investeras i isolering, portar, el-dragning samt konferensrum och omklädningsrum i den nya byggnaden. Företaget finns i Harmånger där varje året runt arbetstillfälle är värdefullt för att invånarna ska kunna och vilja bo kvar på orten. Investeringen i det nya spikrobotsystemet gör att företaget kan producera fler varianter och större volymer av olika specialpallar. Tillverkningen av dessa specialpallar görs idag för hand vilket är tidskrävande och leder till många stora och tunga lyft. Företaget räknar med att investeringen leder till att minst en person nyanställs och gör även arbetsplatsen mer attraktiv för kvinnor att söka sig till då många tunga lyft undviks.

 • Bergmanplast AB är en legotillverkare inom strängsprutade produkter i plast, Företaget erbjuder även tjänster inom ritning och konstruktion. Företagets mål är att vara en leverantör som är med ifrån idé till leverans. Företaget omsatte 37 356 000 Kr och gjorde ett resultat efter finansiella poster på 1 148 000 Kr.

  Bergmanplast AB har idag nått sitt produktionstak, syftet med denna investering är att utöka företagets produktionskapacitet och få en högre leveranssäkerhet. Genom detta så kan de möta sina kunders behov på ett bättre sätt. För att göra detta så behöver företaget investera i sin maskinpark samt investera i ett kallförråd för korttidsförvaring för att hantera de ökade volymerna. Utöver detta så ska företaget implementera ett digitalt systemstöd för att effektivisera produktionen.

  Då Bergmanplast idag har nått sitt produktionstak och inte längre kan erbjuda sina tjänster till nya kunder så behöver de investera för att kunna fortsätta växa. Företaget har funnits sedan 1950-talet och har goda upparbetade kontakter med sina kunder. Genom denna investering så kan Bergmanplast AB fortsätta att växa genom en ökad produktion, investeringen beräknas på sikt leda till 3 nyanställningar.

 • I enlighet med Hållbarhetsnämndens årsplan har ett arbete pågått för ett införande av vätgasbussar i Sandvikens stadstrafik. Genomförandet kommer innebära en ökad kostnad för Hållbarhetsnämnden med 3 mnkr, vilket är 1 mnkr högre än den estimerade kostnaden innan genomförd upphandling. Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen bidrar till finansieringen som ett led i den regionala utvecklingen av fossilfria alternativ.

 •   7

  Information - Regional forsknings- och innovationsstrategi för Smart specialisering

 •   8

  Utvecklingsdirektören informerar

 •   9

  Ansökan om projektmedel - Projekt Vi ställer om!

 • § 54

  Val av justerare

 • § 55

  Fastställande av dagordning

 • Ulrika Brandt ger en uppföljning av beviljade och utbetalningar tom maj 2020 gällande företagsstöd och projektmedel enligt regeringsbeslutet ”Regleringsbrev avseende Anslag 1:1".

 • Forslins Trä AB är ett familjeföretag i andra generationen som tillverkar emballagepall, stakkäppar, trälådor, markeringsstickor med mera. Företaget har 8 anställda, omsätter 8,1 miljoner kr och finns i Harmånger i Nordanstigs kommun. Företaget avser köpa in ett nytt spikrobotsystem som placeras i en ny byggnad där det även behöver investeras i isolering, portar, el-dragning samt konferensrum och omklädningsrum i den nya byggnaden. Företaget finns i Harmånger där varje året runt arbetstillfälle är värdefullt för att invånarna ska kunna och vilja bo kvar på orten. Investeringen i det nya spikrobotsystemet gör att företaget kan producera fler varianter och större volymer av olika specialpallar. Tillverkningen av dessa specialpallar görs idag för hand vilket är tidskrävande och leder till många stora och tunga lyft. Företaget räknar med att investeringen leder till att minst en person nyanställs och gör även arbetsplatsen mer attraktiv för kvinnor att söka sig till då många tunga lyft undviks. Fredrik Sollenborn föredrar ärendet.

 • Bergmanplast AB är en legotillverkare inom strängsprutade produkter i plast, Företaget erbjuder även tjänster inom ritning och konstruktion. Företagets mål är att vara en leverantör som är med ifrån idé till leverans. Företaget omsatte 37 356 000 Kr och gjorde ett resultat efter finansiella poster på 1 148 000 Kr.
  Bergmanplast AB har idag nått sitt produktionstak, syftet med denna investering är att utöka företagets produktionskapacitet och få en högre leveranssäkerhet. Genom detta så kan de möta sina kunders behov på ett bättre sätt. För att göra detta så behöver företaget investera i sin maskinpark samt investera i ett kallförråd för korttidsförvaring för att hantera de ökade volymerna. Utöver detta så ska företaget implementera ett digitalt systemstöd för att effektivisera produktionen.

  Då Bergmanplast idag har nått sitt produktionstak och inte längre kan erbjuda sina tjänster till nya kunder så behöver de investera för att kunna fortsätta växa. Företaget har funnits sedan 1950-talet och har goda upparbetade kontakter med sina kunder. Genom denna investering så kan Bergmanplast AB fortsätta att växa genom en ökad produktion, investeringen beräknas på sikt leda till 3 nyanställningar. David Hedström föredrar ärendet.

 • I enlighet med Hållbarhetsnämndens årsplan har ett arbete pågått för ett införande av vätgasbussar i Sandvikens stadstrafik. Från regionstyrelseförvaltningen föreslås att medel avsätts med hänvisning om en ökad kostnad för Hållbarhetsnämnden vid genomförandet.

   

  Ordförande informerar att ärendet ändras från beslut till information på dagens sammanträde samt att handlingen ska justeras inför regionstyrelsens sammanträde. Därefter reviderar ordförande beslutsförslaget på så sätt att ärendet hänskjuts till regionstyrelsen för beslut.

 • Gunilla Norman informerar om delegationsbeslutet att Region Gävleborg beviljar Region Gävleborg stöd för att genomföra projektet Vi ställer Om! 
  Stödet uppgår till 50,00 % av faktiska kostnader och 50,00 % av total finansiering, dock med högst 12 500 000 kronor. 

  Syftet är att stötta företag som har drabbats av negativa effekter till följd av Coronapandemin har Tillväxtverkets EU-program Norra Mellansverige haft en utlysning med mycket kort beredningstid. För att Tillväxtverket ska kunna fatta beslut krävs skyndsam beredning av Region Gävleborgs projektmedel för projektet Vi ställer om!.

   

 • Regional innovationsstrategi för smart specialisering (RIS3) ska stärka individers, forsknings- och utbildningsaktörers, organisationers, företags och offentliga verksamheters förmåga till innovation och förnyelse genom att öka samverkan mellan dessa samhällsaktörer.

  Olle Wängsäter och Carina Löfgren informerar om vad smart specialisering/innovationsutveckling är. Bl.a om regional forsknings- och innovationsstrategi för Smart specialisering som har sin utgångspunkt i forskning som ska leda till innovationer och ger några exempel på smart specialisering.

  Wängsäter och Löfgren poängterar om vikten av samarbetet med andra regioner samt om Smart samverkan som handlar om att arbeta lokalt, regionalt, nationellt och internationellt och ger pågående exempel som kan kopplas till samarbeten.

  Länk till Regional Innovationsstrategi RIS3 för Gävleborg: https://www.regiongavleborg.se/globalassets/regional-utveckling/rapporter-och-publikationer/naringsliv_och_innovation/regional-innovationsstrategi-for-smart-specialisering-gavleborg.pdf

   

   

   

 • Covid-19/Hemsändningsbidrag – Omställningsstöd
  Jan-Olof Friman informerar om förlängning av utökat hemsändningsbidrag. Vidare informerade Friman om tidigare beslut gällande omställningsstöd på 15 miljoner kronor och poängterar betydelsen av att informationen når ut till företagen (RS 2020/695).

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.