Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Mosaiken Hedesunda AB är tillverkare av plattor, marksten och murar och levererar till återförsäljare i hela Sverige. Företaget är ett familjeföretag som har 15 anställda, omsätter 50,3 miljoner kr och finns i Hedesunda i Gävle kommun. Företaget vill bygga ut sin produktion av plattor, marksten och murar i Hedesunda för att möta upp den ökade efterfrågan på marknaden. Den del av investeringen som ansökan avser är byggnader 7 800 000 kr. Företaget investerar även i grundarbeten 7 500 000 kr, markplanering 1 500 000 kr, samt inköp av maskiner 38 800 000 kr. Då företaget är beläget i Gävle kommun som inte är ett utpekat stödområde av Tillväxtverket är maximalt belopp som företaget kan söka enligt förordningen 1 800 000 kr under en treårsperiod. Företaget räknar med att som en följd av investeringen anställa ytterligare 10 personer. Företagets produkter tillverkas enbart av svenskt grus och sand som utvinns i närliggande områden. Det material som blir över under produktionens gång återanvänds och överskotts-värmen från fabrikens anläggning likaså. Företaget jobbar aktivt med att minimera utsläpp från t.ex. tunga transporter genom att alltid försöka köra transporter med full lastvikt, planera returer på ett bra sätt mm. Företaget tar gärna emot utrikes födda anställda och har i dagsläget två från Polen, en från Thailand och en från Nordamerika

 • Regeringskansliet planerar för en ny programperiod för de regionala serviceprogrammen med start 2022. Det innebär att regionerna kan utgå från det nuvarande serviceprogrammet fram till dess. Regeringen vill invänta processen med den Nationella strategin och de kommer att påbörja arbetet med instruktioner inom kort.

  Serviceprogrammet i Gävleborg gäller 2014-2020 och behöver därmed förlängas t.o.m. 2021.

 • Region Gävleborg har i rollen som regionalt utvecklingsansvarig en samordnande, sektorsövergripande roll mellan aktörer på lokal, regional, nationell nivå i det regionala utvecklingsarbetet. Detta statliga uppdrag regleras genom årliga regeringsbeslut (Villkorsbrev) med krav på återrapportering och uppdrag. Föreliggande villkorsrapport avser denna återrapportering för verksamhetsåret 2020.
  Villkorsrapporten innehåller sammanfattning av verksamheten inom regional utveckling. Den följer strukturen i regeringsbeslutet som beskriver uppdraget för 2020. Tillväxtverket har tillhandahållit en mall för återrapporteringen som har använts.

 • Region Dalarna har i bred dialog med representanter från kommuner, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi med flera arbetar fram ett nytt förslag på regional utvecklingsstrategi – Dalastrategin 2020-2030. Förslaget har sänts till en rad remissinstanser, däribland Region Gävleborg, för synpunkter.


  Region Gävleborg ser positivt på det mellanregionala samarbetet med Dalarnas län och möjligheten att lämna synpunkter på den regionala utvecklingsstrategin – Dalastrategin. Gävleborg och Dalarna har många gemensamma utmaningar och möjligheter och har upparbetat en god samverkan, inte minst genom gemensamma satsningar inom Norra Mellansverige. Alla tre regioner i Norra Mellansverige är i begrepp att anta en ny inriktning för det regionala utvecklingsarbetet i form av nya regionala utvecklingsstrategier. Region Gävleborg konstaterar att riktning, målområden, prioriteringar och principer för genomförande i Dalastrategin i hög grad överensstämmer med Gävleborgs regionala utvecklingsstrategi och utgör därmed en bra grund för fortsatt god samverkan.

 •   7

  Utvecklingsdirektören informerar

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.