Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Info - Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder

 • Tallriksfabriken grundades 1971 av Iggesund Paperboard i Strömsbruk, för att kunna återvinna råmaterialet kartong som inte gick att sälja som prima material. Då tog man istället reda på utskottet och återanvände det i skapandet av olika kartongprodukter som exempelvis papperstallrikar.
  2006 köpte Göran Selahn, tidigare chef på Strömsbruk, upp Tallriksfabriken. År 2015 kom MiniMaid, Finskt bolag, in som delägare av Tallriksfabriken. Tallriksfabriken arbetar på liknande sätt som 1971, att fabriken köper in utskott av kartong och skapar olika produkter. På så sätt tar man hand om överskottsmaterial som annars skulle kasseras. Tallriksfabriken tillverkar produkter av cellulosa som har så liten påverkan på miljön som möjligt. Genom att idag ta vara på kartong som annars skulle kasseras, omformar man nu det till produkter som efterfrågas av konsumenterna.

  I EU och världen ligger stort fokus på miljö och klimat, som gynnar Tallriksfabriken. Det skapar nya möjligheter och fabriken står inför nya investeringar. Investering innebär kostnader för utveckling av nya produkter, inköp av maskiner (samt inkörning/kompetensutveckling av personalen på dessa maskiner), Transportkostnader, ombyggnationer, ny lagerlokal samt testkörning av maskiner. Företaget vill öka produktionen och öka effektiviteten av befintliga produkter och utveckla nya, för att ta mer marknadsandelar inom segmentet hållbara produkter. Tallriksfabriken kommer efter investeringen att kunna erbjuda ett komplett sortiment till kunderna. Bidra med fler arbetstillfällen i Nordanstigs kommun och ta mer marknadsandelar i norden. Tallriksfabriken i Strömsbruk AB är en viktig arbetsgivare i Nordanstig där denna omställning och inriktning företaget satsar på ligger helt rätt i tiden. Företaget är ensam tillverkare i Sverige.

 • Trafikverket har tagit fram ett förslag till utbyggnadsstrategi för järnvägen Gävle-Västeraspby. Det är en del av arbetet med att genomföra uppdraget från regeringen om att utreda ett antal brister i samband med beslutandet av gällande nationella plan för transportinfrastrukturen 2018-2029.

  Region Gävleborg ställer sig bakom Trafikverkets förslag till utbyggnadsstrategi för Gävle-Västeraspby. Utbyggnadsordningen är väl motiverad utifrån uppdraget att åtgärda dagens kapacitetsproblem och långa restider.

  Region Gävleborg är en ägarna till bolaget Nya Ostkustbanan samt en aktörerna bakom samarbetet Botniska korridoren. Båda dessa kommer lämna yttranden som kompletterar detta yttrande avseende systemnivåfrågor inom Sverige samt en europeiska dimensionen kring en snabbt och väl utbyggd dubbelspårig kustjärnväg norr om Gävle. Samtliga ägare till bolaget kommer att lämna yttranden på remissen utifrån respektive organisations perspektiv.

  Region Gävleborg har deltagit i den externa referensgrupp som Trafikverket arbetat med under framtagandet av förslaget till utbyggnadsstrategi.

 •   6

  Info - Regional forsknings- och innovationsstrategi för Smart specialisering

 •   7

  Info/beslut- Tidplan Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2030 (RUS)

 •   8

  Info - Beställning Central Sweden 2021-2022

 •   9

  Info - Strategi för industriell omvandling i Norra Mellansverige

 • Inom ramen för programmet för ett digitalt Europa kommer det att etableras ett nätverk av europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) från 2021 och framåt.

  Hubbarna kommer att ha en central roll vid implementeringen av programmet och fungera som tillgängliggörare av de senaste digitala teknikerna, inklusive AI, cybersäkerhet och högpresterande datorsystem (HPC). EDIH ska stimulera en digital transformation inom alla branscher och inom offentlig sektor i EU. Huvudfokus ligger på ökad digitalisering i företag, framförallt de små och medelstora, samt på de delar av offentlig sektor som har behov av ökad digitalisering.

  4-8 hubbar kommer att etableras i Sverige och Vinnova är ansvarig svensk myndighet gentemot EU-kommissionen för att nominera förslag till EDIH. En process pågår nu att ta fram de starkaste samverkansplattformarna. Ansökningarna ska vara inne den 15 september.

  Flera aktörer från Gävleborg deltar i nuläget i fem olika samverkanskonstellationer baserat på olika tematiska och geografiska inriktningar. Ett av initiativen har sitt ursprung från en regional samverkansprocess som pågått sedan 2019. Då medverkan i EDIH kommer att betyda direkt tillgång till programmet Digitala Europa och dess medel är det ett viktigt verktyg för aktörerna att genomföra arbetet med att stärka Gävleborgs små och medelstora företags, och offentlig sektors digitala omställning genom tillgång till ny kunskap, kompetens och finansiering. Det ligger också i linje med vår regionala innovationsstrategi för smart specialisering och styrkeområdet Digitala tjänster och processer. En viktig utgångspunkt för EU-kommissionen. Region Gävleborgs stöd och medverkan i initiativen är därför viktig.

 • Almi moderbolag har, efter överläggningar med de regionala ägarna Region Gävleborg och Region Dalarna, översänt bifogade förslag till ägaranvisning och anslag för Almi Företagspartner GävleDala AB år 2021.

 •   12

  Utvecklingsdirektören informerar

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.