Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Orbaden Spa och Konferensanläggning (Orsjö AB) har under många år expanderat sin verksamhet och ser en fortsatt ökning under kommande år. För att möta efterfrågan för gästerna krävs en ständig förnyelse för att öka attraktionskraften. Gäster som t.ex efterfrågar lokaler för bröllop och andra högtider men inte vill bo kvar har inte kunna erbjudits lokaler. Genom att öka antalet konferensrum kommer det bli möjligt att erbjuda även detta.
  Företaget erbjuder boende i alla prisklasser från enklare rum till exklusiva sviter. I anslutning till hotellet finns en spaavdelning. Idag finns 65 rum och 150 bäddar och en restaurang med plats för 150 personer.

  Köket byggdes för en omsättning på 8 miljoner och idag omsätter företaget 40 miljoner. Restaurangen har stora begränsningar och har blivit ett stort problem i företagets utveckling. Genom en ombyggnation kan man erbjuda fler sittplatser i restaurangen där man ser en ökning av antalet matgäster som inte övernattar. Det finns även en ökad efterfrågan på konferenser och inte går att tillgodose med nuvarande lokaler.

  Investeringen avser även en nybyggnad med konferensdel och fyra hotellrum. Där kommer det även finnas en utställningslokal med både fasta och tillfälliga utställningar.

 • Butiken är ensam på orten att tillhandahålla kommersiell service. Utbudet består av dagligvaror. Nya Rotebergs Handel AB är en av tre servicepunkter i kommunen. Butiken ombesörjer även hemsändning av varor.
  Tillgången till kommersiell service är avgörande för en levande landsbygd och butiken är prioriterad i Ovanåker kommuns serviceplan. Företaget behöver göra en anpassning till uppdaterade energikrav och miljöregler vilket är avgörande för butikens långsiktiga överlevnad.

 • Butiken är ensam på orten att tillhandahålla kommersiell service. Utbudet består av dagligvaror. Hamrångebygden (ICA Nära Bergby) är ett av fyra prioriterade områden i Gävle kommun. Butiken är ombud för DHL, Apoteket, Svenska spel, Systembolaget.


  Tillgången till kommersiell service är avgörande för en levande landsbygd och butiken är prioriterad i Gävle kommuns serviceplan. Företaget behöver göra en anpassning till uppdaterade energikrav och miljöregler vilket är avgörande för butikens långsiktiga överlevnad.

 • Butiken är ensam på orten att tillhandahålla kommersiell service. Utbudet består av dagligvaror. ICA Järbo är en av tre servicepunkter i kommunen. Butiken är ombud för DHL, Apoteket, Svenska spel, Systembolaget och ombesörjer hemsändning av varor.
  Tillgången till kommersiell service är avgörande för en levande landsbygd och butiken är prioriterad i Sandvikens kommuns serviceplan. Företaget behöver göra en anpassning till uppdaterade energikrav och miljöregler vilket är avgörande för butikens långsiktiga överlevnad.

 • Tillgången till kommersiell service är avgörande för en levande landsbygd och butiken är prioriterad i Nordanstigs kommuns serviceplan. Företaget behöver göra en anpassning till uppdaterade energikrav och miljöregler vilket är avgörande för butikens långsiktiga överlevnad.

 • Högskolan i Gävle ansöker om projektmedel för projektet Internationella aktörers bidrag till regionala SMEs internationalisering. Projektet ligger i linje med den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och målområdet Smart samverkan. Projektet utgår från att strategisk samverkan mellan akademi, regionala kluster och främjarorganisation kan utveckla former för hur MBA-utbildningen på Högskolan i Gävle kan bidra till regionala SMEs behov av kunskap riktat mot internationalisering.

  Projektet ligger i linje med Finansieringsstrategins prioriterade insatser och samtliga hållbarhetsperspektiv tillgodoses. Projektet ingår i plattformen Hållbara Affärsrelationers (HAR) på Högskolan i Gävle som arbetar med ett fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet i företagens processer som stärker konkurrenskraften. Projektets mål är att skapa förutsättningar för internationalisering ur ett jämställdhetsperspektiv genom en plattform för regional kunskapsspridning. Projektet ligger i linje med Regional Innovationsstrategi för Smart specialisering då fokus på jämställdhet och mångfald stärker Smart specialiseringsområdet om ett Hållbart och inkluderande arbetsliv.
  Projektet medför en möjlighet att växla upp regionala utvecklingsmedel med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

 • Hudiksvalls Näringslivs AB söker stöd för att genomföra projektet Affärsutveckling i företag som drivs av utrikesfödda kvinnor. Projektet är ett pilotprojekt vars syfte är att utveckla företag som ägs och drivs av utrikesfödda kvinnor. Projektet ska även bidra till utveckling av det företagsfrämjande systemet i regionen och bedöms bidra till regional utveckling och tillväxt präglat av mångfald.

  Projektet ligger i linje med den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och målområdet Smart samverkan. Projektet kommer att kartlägga företag som drivs/ägs av utrikesfödda kvinnor som vill växa med hjälp av affärsutveckling kopplat till hållbarhet, teknik och internationalisering.Företagarna/entreprenörerna ska få verktyg och metoder som väsentligt ökar deras utvecklingstakt och sannolikheten att snabbt nå framgång. För att säkerställa ett mer jämlikt stöd kommer arbetet med de företagsfrämjande systemen att innebära;

  - Affärsrådgivning för företag som drivs av utrikes födda kvinnor med spets mot teknik, hållbarhet och internationalisering,

  - Att föreslå, utveckla och anpassa stöd och rådgivning i nära samarbete med målgruppen utrikesfödda kvinnor som driver företag,

  - Att utveckla nätverk och samverkan för att bättre nå ut till målgruppen med befintligt stöd

  - Att vidareutveckla och skala upp beprövade metoder för affärsutveckling på strukturnivå.

  Projektet bygger vidare på Hudiksvalls Näringslivskontors projekt ”Företagande på lika villkor” som bidragit till att det skapats tillit mellan utrikesfödda kvinnor som driver företag, näringslivet och de företagsfrämjande aktörerna.
  Projektet ligger i linje med Finansieringsstrategins prioriterade insatser och samtliga hållbarhetsperspektiv tillgodoses. Projektet bedöms bidra till en stärkt regional näringslivsstruktur genom att utrikesfödda kvinnor blir medskapande av framtidens produkter och tjänster. Samhandling kommer ske mellan företag som ägs/drivs av utrikesfödda kvinnor, näringslivskontoren i Gävleborg, aktörer inom det företagsfrämjande systemet samt civilsamhället.

 • Haga Science center byggs i etapper upp på gamla Hagaskolan i Hofors vid europaväg E16. Science center är ett framtidsmuseum med utställningar, bland annat i samverkan med Tekniska muséet.
  Haga Science center ska bidra till att unga gävleborgare och andra besökare utbildar sig inom teknik. De ska också lockas till att verka inom Gävleborgs industri.
  Projektet ligger i linje med RUS målområde Smart samverkan, avseende materialteknologiska, digitala och gröna innovationer. Finansieringsstrategins prioriterade insatser för strukturpåverkan uppfylls, genom att olika samhällsaktörer samhandlar för att hantera framtida utmaningar.

 • Riggtech Entreprenad AB arbetar med borrlösningar, betonghåltagning, markarbeten och entreprenad. De olika metoder som företaget arbetar med är styrd borrning, hammarborrning, horisontell rördrivning, rörtryckning, provtryckning med mera. Företaget har 31 anställda, omsätter 72,3 miljoner kr och finns i Ljusdals kommun.
  Syftet med investeringen är att bygga ut verkstaden samt bygga en helt ny tvätthall till en total kostnad av 8 193 555 kr. Företaget befinner sig i en snabb expansionsfas där företaget bara sedan i somras anställt 4 nya medarbetare. Någon lågkonjunktur känner företaget inte av då kunderna nästan uteslutande är kommuner som behöver investera i vatten och avlopp. Verkstadslokalerna som finns idag räcker inte till utan behöver byggas ut med ytterligare 220 kvadratmeter. Den nya tvätthallen är helt nödvändig att bygga dels för att hålla maskinerna fräscha men också för att skydda maskinerna så att de inte fryser sönder under vintern.
  Prioriterat insatsområde & fokusområde i enlighet med finansieringsstrategin är breddning av tillväxtföretag under fokusområdet selektering samt främja ökad sysselsättning.

 • Marenordic AB grundades 1979 och har som verksamhet att tillverka och sälja kemiska lösningar till pappersindustrin, 1999 förvärvades företaget av den nuvarande ledningen. Sedan starten har Marenordic utökat sina marknader utöver pappersindustrin till att vara leverantör inom bygg, textilier, mineraler, beläggningar samt rengöringsmedel. Marenordic producerar runt 220 000 ton produkter varje år och är den ledande tillverkaren av högkvalitativa kemiska produkter.
  Marenordic har under de senaste åren tagit större marknadsandelar och ser att den trenden håller i sig, en av anledningarna till detta är för att pappersbruk ställer om tillverkning ifrån papper till kartong där den produktionen använder marenordics produkter i stor utsträckning. Företaget har idag nått produktionstaket vad de kan producera och behöver därför investera i en till produktionslinje för att möta den efterfrågan de har.
  Marenordic har i dagsläget nått sitt produktionstak och för att fortsätta sin expansion så behöver företaget investera i en ny produktionslinje för att dels öka sin produktionssäkerhet mot existerande kunder samt öka produktionskapaciteten mot den nya efterfrågan företaget känner av. Då marenordic är en etablerad aktör på en internationell marknad med en diversifierad produktportfölj så bedöms investeringen kunna ge företaget en möjlighet att ta ytterligare marknadsandelar genom att företaget kan in nya kunder i takt med att produktionen ökar. Investeringen beräknas leda till två nya tjänster inom företaget.

 • Stocka Emballage AB tillverkar emballage till sågverksindustrin där SCA och Holmen Timber är de största kunderna. Verksamheten startade 1962 och huvudprodukten är strön och mellanlägg som används vid torkning av sågat virke. Företaget har 6 anställda, omsätter 30,3 miljoner kr och finns i Nordanstigs kommun.

  Investeringens syfte är att starta ett nytt hyvleri som tillverkar en produkt som svenska hyvlerier idag inte utför. Investeringen består i att köpa in två sågar och en hyvel samt anlita en entreprenör för byggande av grund inklusive schakt, stomme inklusive tak, fläktaggregat, spånfläkt samt elinstallation av hyvlar till en total kostnad av 6 650 000 kr.

  Företaget räknar i och med denna nya satsning kunna öka företagets omsättning med 20 miljoner kr ytterligare inom en 3-års period vilket väntas resultera i 4 nya arbetstillfällen. De potentiella kunderna till denna nya produkt finns i Italien, Frankrike, Danmark och Polen så det är verkligen en investering som gynnar exporten till andra länder. Investeringen gynnar även miljön då hyvleriets restprodukt tas till vara med pelletstillverkning och företagets nya lokaler värms upp med egentillverkad pellets.

  Prioriterat insatsområde & fokusområde i enlighet med finansieringsstrategin är att främja exportinsatser med fokusområdet internationalisering.

 • Projektet ligger i linje med den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och målområdet Smart samverkan.
  Voxnadalen blev i juni 2019 av UNESCO utsett till biosfärområde. Biosfärområdet i Voxnadalen har tre fokusområden: Skogen som hållbar resurs, Ett öppet och levande landskap samt Levande vatten. Det här projektet avser ta arbetet vidare inom fokusområdena Skogen som hållbar resurs samt Ett öppet och levande landskap. Med fokusområdena som utgångspunkt vill man nu skapa prioriteringar för ett mer variationsrikt skogsbruk genom att bland annat lyfta fram kvalitetsaspekter i dagens skogsbruk. Inom fokusområdet Ett öppet och levande landskap avser man ta fram modeller för hur fäbodvallar och utmarker kan bevaras och utvecklas utifrån dagens förutsättningar. Arbetet tar avstamp i de förutsättningar som är unika för Gävleborgs län.
  Projektet bidrar till att uppfylla Finansieringsstrategins prioriterade områden och samtliga hållbarhetsperspektiv tillgodoses. Projektet bidrar även till styrkeområdet Bioekonomi i Regional innovationsstrategi för smart specialisering Gävleborg. Biosfärorådet ska bidra med goda exempel till genomförandet av Agenda 2030.

 • Projektet ligger i linje med den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och målområdet Smart samverkan.

  Projektet bygger vidare på en förstudie där biogasområdet i länet kartlagts. Det övergripande målet med projektet är att förbättra förutsättningarna för ökad regional biogasetablering i Gävleborg och bedöms ha potential att bidra framförallt till miljömässiga vinster. Biogasproduktionen samt nyttjandet av bioråvaror är idag lägre i Gävleborg än hos jämförbara län trots att förutsättningarna för ökad produktion är goda. Projektet bedöms bidra till stärkt samverkan mellan akademi och näringsliv inom styrkeområdet bioekonomi i Regional innovationsstrategi för Smart specialisering Gävleborg.
  Projektet adresserar hindren för ökad biogasproduktion som består av miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer och därmed integreras alla hållbarhetsperspektiv i projektet och bidrar till att uppfylla Finansieringsstrategins prioriterade områden. Högskolan i Gävle har stor erfarenhet inom området bioekonomi/bioenergi där flera projekt pågår. Det finns därför goda möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan projekten samtidigt som det aktuella projektet särskilt ska fokusera på att stärka den regionala utvecklingen inom biogas och hur biogasanvändningen i Gävleborg kan öka.
  Projektet medför en möjlighet att växla upp regionala utvecklingsmedel med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF).

 • Företaget har ända sedan starten varit mycket exportorienterat och idag exporteras ca.75 % av produktionen till mer än 35 marknader över hela världen. Verksamheten bedrivs i egna lokaler, belägna i Ovanåker, Edsbyn. Företaget har totalt 38 anställda varav ll är kvinnor och 27 är män samt att det finns 9 olika nationaliteter representerade bland de anställda.

   

  Investeringen kommer att innebära en rejält ökad kapacitet men framförallt en möjlighet att tillverka mer tekniskt svåra produkter.
  2015 beställde företaget ny utrustning som skulle bidra till ökad kapacitet. Den investeringen har varit en följetong och en stor bromskloss för företaget, då de har fått lägga stora resurser på att få maskinen att fungera när de väl fick den levererad. Det har hämmat företagets utveckling de senaste 3 åren. Till slut kom företaget till en uppgörelse med maskinleverantören. Under denna tid har de inte kunnat ta nästa steg och de har inte fått den kapacitet höjning de hade beställt. Men nu känner de sig mogna att våga sig på en ny större investering igen.

   

  Företaget ser stora möjligheter till att växa på befintliga kunder, men även på nya marknader som Usa/Kanada.

 • NOAQ Flood Protection AB bildades hösten 2013 av Sigurd Melin och Anders MOSs. Företaget övertog inkråmet i ett tidigare bolag med samma namn, vars huvudägare inte var intresserade att driva det vidare. Det tidigare bolaget hade kommersialiserat och vidareutvecklat två uppfinningar gjorda av Sigurd Melin, de två mobila skyddsvallarna mot översvämningar, Tubvallen och Boxvallen. Under 2015 gick ALMI Invest in med kapital i bolaget, samtidigt som ALMI Företagspartner beviljade ett tillväxtlån. Även Sigurds sambo Ann Blanche-Sahlqvist gick in med kapital, och anställdes hösten 2015 som ekonomiansvarig.
  NOAQ utvecklar och säljer produkter och tjänster för översvämningsskydd. Basen är de mobila skyddsvallarna Tubvallen och Boxvallen, men flera produktidéer finns på ritbordet och i idélådan. Målet är att tillhandahålla ett brett sortiment av varor och tjänster till skydd mot olika typer av översvämningar, ett komplett "NOAQ Flood Fighting System".

  Försäljningen sker till absolut övervägande del på export, via ett nätverk av nationella återförsäljare som idag täcker 36 länder. En uttalad efterfrågan på högre vallar, som klarar djupare vatten finns och därför är det viktigt för företaget att kunna erbjuda även en boxvall med en dämningshöjd på en meter, kallad BW102. Det är vad denna satsning innebär och som företaget ansökt om stöd för.

 • Qimtek Marketing AB startades 2009 av Hans Wigart. Företaget ingår i Qimtek gruppen som bedriver verksamhet inom IT, marknadsföring och media. Qimteks erbjudande är att digitalisera industrin genom att tillhandahålla portaler för kommunikation mellan inköpare och leverantörer inom bygg, tillverkningsindustrin, fastighetsbolag samt Brf. Utöver detta så tillhandahåller företaget en tjänst inom industri och bygg där företag kan annonsera tjänster samt jobbsökande kan lägga ut sig själva. De ger även ut branschtidningen svensk verkstad.
  Qimtek Marketing AB omsatte 1 633 000 Kr med ett resultat på 278 000 Kr och har en anställd (2018), Qimtek gruppen som helhet omsatte 21 460 000 Kr med ett totalt resultat på 410 000 Kr efter finansnetto och har totalt 23 anställda. (2018)

  Qimtek sitter idag i hyrda lokaler i Ljusdal som de har växt ur, då det var svårt att hitta passande lokaler och dyrt att bygga om lokalerna man idag sitter i så valde företaget att köpa ett gammalt flerbostadshus med syftet att bygga om till kontor för hela Qimtek gruppen och på så sätt samla hela verksamheten under ett och samma tak istället för att vara delade mellan Stockholm och Ljusdal som man idag är. Då företaget ser en ökning av användare så ser de även behov av att utöka personalstyrkan vilket är ytterligare en orsak till att en ny lokal behövs.
  Qimtek har sett en ökad efterfrågan på deras tjänster i takt med att digitaliseringen ökar. Denna efterfrågan kommer att öka i takt med att konjunkturen sänks då företag kommer att fokusera mer på kostnadsreducering. Detta gör att inköpare kommer leta sig till nya leverantörer vilket Qimtek då kan erbjuda. Då kunskapsintensiva företag som Qimtek expanderar så öppnar det upp för att mer kvalificerade tjänster kan utlysas vilket kan locka fler akademiker till Ljusdal.

  Denna investering bedöms kunna leda till fyra nyanställningar, två kvinnor och två män planeras att anställas under 2020.

 • X-bend AB grundades 1998 och hade som verksamhet att tillverka bandyklubbor. 2010 tog Hans Andersson över verksamheten och valde att expandera till att även tillverka bandyklubbor av komposit samt trösklar som säljs till svenska fönster, företaget ligger i Ebsbyn.
  X-bend har märkt av en ökad efterfrågan på framförallt trösklarna som de tillverkar. Svenska fönster har gett X-Bend indikationer på att de vill gå över till mer lokala producenter för att spara in på transporter och skapa ett säkrare leverantörsled.
  X-bend har i dagsläget nått sitt produktionstak och kan inte täcka den totala efterfrågan svenska fönster har. Detta gör att X-bend ska investera i utbyggnad av produktionslokaler då de har vuxit ur dessa, X-bend ska även komplettera sin maskinutrustning för att öka produktionen så att de kan möta svenska fönsters efterfrågan.

  X-bend befinner sig nu i en expansiv fas där efterfrågan ifrån svenska fönster ökar. Då företaget idag producerar på maxkapacitet så räcker inte lokalerna till för att möta den efterfrågan som företaget har. Genom denna investering så kan företaget öka sina leveranser till svenska fönster. Svenska fönster önskar att i så stor mån som möjligt köpa av X-bend då båda företag befinner sig i Edsbyn, detta för att minska antal transporter samt att det finns en bra upparbetad kontakt mellan dessa företag. Målet är att tredubbla produktionen på sikt, företaget tillverkar idag 20 000 trösklar och ser potential till tillverkning av 60 000 trösklar till svenska fönster. Med denna investering så räknar företaget med att anställa en kvinna och en man.
  X-bend ser även positivt på att kunna anställa personer med olika etniciteter då produktionen ökar.

 • Pepab produktionspartner AB grundades 1989 och har som verksamhet att legotillverka plåtkomponenter till industriella kunder. Företaget har idag verksamhet inom laserskärning, stansning, kantpressning och svetsning.
  Pepab köper idag in tjänster inom maskinbearbetning samt ytbehandling.

  Pepab köper idag in tjänster inom maskinbearbetning samt ytbehandling. Företaget har märkt av att deras kunder alltmer efterfrågar sammansatta och färdigmonterade komponenter vilket företaget i dagsläget inte kan leverera med säkerhet då de använder sig av underleverantörer inom vissa områden, detta gör att Pepab inte kan garantera den leveranssäkerhet som deras kunder förväntar sig.
  Genom denna investering så kan Pepab få högre leveransprecision och kan göra en större del in house vilket kommer göra pepab till en mer komplett leverantör med högre leveranssäkerhet vilket kommer få en positiv effekt gentemot företagets kunder som redan idag efterfrågar detta.
  Då branschen Pepab verkar inom genomgår en förändring så är det viktigt för företaget att följa med i utvecklingen för att inte tappa kunder, detta gör man bäst genom att kunna erbjuda en mer komplett lösning inom lego jämfört med vad företaget idag kan erbjuda. Genom investeringen så får företaget en mer komplett maskinpark och på så sätt kunna erbjuda sina kunder vad de efterfrågar.

 • Ung företagsamhet profilerar sig som en av de främsta föreningarna i Sverige gällande entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Processutbildningen UF-företagande erbjuds gymnasieelever under ett år på gymnasiet.
  Projektet handlar om att utbilda barn och unga med särskilt fokus på hållbart företagande för att göra ett samhällsentreprenöriellt tänkande till en naturlig del i företagandet. På så sätt får vi fler att arbeta mot FN:s globala mål och Agenda 2030. Genom att ungdomar och barn uppmuntrats att väva in ett hållbart tänk i sitt företagande, sitt entreprenörskap och i sitt kreativa tänkande, får de ett nytt mindset redan i ung ålder som kan ge stor effekt framåt. Både lärare och elever kommer få ökad kompetens inom hållbart företagande och modeller och material för detta kommer att tas fram.

  Projektet avser även utvidga UFs verksamhet till att omfatta de Naturvetenskapliga och Samhällsvetenskapliga programmen. Ambitionen är att i högre utsträckning arbeta över program-/ämnesgränserna för att på så sätt hitta nya spännande vinklingar på företagsidéerna.

  Projektet ligger i linje med den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och målområdet Stärkta individer. De affärsidéer som uppstår i UF-företagen kan också komma att falla in under samtliga insatsområden inom smart specialisering.

  Projektet ligger i linje med Finansieringsstrategins prioriterade insatser. Samhandling kommer ske med utbildningsanordnare, politiker, företagsrådgivare, offentlig och privat sektor. Ett 30 tal företag kommer att ge uppdrag åt UF-företag att utveckla företagens samhällsengagemang.

  Genom att bredda verksamheten till att omfatta även NA och SA programmen kan intressanta programöverskridande samarbeten komma till stånd som kan leda till en breddning av affärsidéer. NA och SA programmen har också en högre andel kvinnor, vilket skapar förutsättningar för en jämnare könsfördelning. Projektet kommer ha ett tydligt hållbarhetsperspektiv där både social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet beaktas.

 • Regeringen uppdrog i juni 2019 till Tillväxtverket att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet inklusive
  sammanhållningspolitiken. En nationell utlysning av sammantaget 87 mkr över perioden 2020- 2022 öppnar hos Tillväxtverket 20 februari och stänger 5 mars. Tillväxtverket har meddelat att Regionalt utvecklingsansvariga, däribland Region Gävleborg har möjlighet att ansöka om medel för genomförande.

   

  Region Gävleborg har startat en behovsinventering som ska visa nulägesbild, planerade insatser och börläge. Denna ska rapporteras till Tillväxtverket och sedan ligga till grund för kommande ansökan.

 •   23

  Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder

 •   24

  Information - Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2030 (RUS)

 •   25

  Utvecklingsdirektören informerar

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.