Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Beslutsmål 2022 samt uppföljning anslag 1:1

 • Dalgränsen Mekaniska AB ligger i Dalgränsen utanför Torsåker i Hofors Kommun. Sedan i somras ägs företaget av två personer i 30 årsåldern då den tidigare delägaren planerar för pension men stannar kvar som anställd i företaget.

  Idag är de 4 anställda och i och med investeringen planerar de att anställa 1 eventuellt 2 personer där kön eller nationalitet inte har någon betydelse.

   

  De utför metallegoarbeten åt bland annat Sandvik, Ovako, Simson och Scan Arc vilka står för ca 80 % av verksamheten resterande 20% av ett 30 tal andra kunder. Företaget är väletablerat och har ett mångårigt hållbart samarbete med sina kunder och har nu ansökt om ett stöd för olika investeringar exempelvis maskiner och luftreningsanläggning. Investeringarna minskar deras ledtider och konkurrenskraften ökar samt att luftreningsanläggningen medför att de får bättre luft i lokalerna.

  Total kostnad är 3 375 000 kr, de ansöker om stöd på 843 000 kr vilket är 25% på totala kostnaden.

   

  Företaget har enligt det senaste årsbokslutet 2021 gjort ett resultat på 1 226 000 kr, de har en nettoomsättning på 6 877 000 kr och en soliditet på 79 %. Det egna kapitalet ligger på 4 071 000 kr vilket har ökat sedan senaste årsredovisningen. Företaget har långfristiga skulder på 117 000 kr vilket tyder på att de är lågt belånade och korta skulder på 942 000 kr. Företaget har gjort regelbundna utdelningar sedan många år tillbaka på 400 000 kr/år, den senaste på 1 600 000 kr som då avser ett generationsskifte då tidigare ägare sålt sin andel. Utifrån de ekonomiska siffrorna har en bedömning gjorts att företaget klarar att genomföra investeringen utan statligt stöd.

 • Växbo Lin grundades 1990 av dåvarande ägare. 2006 köptes fabriken av Hanna och Jacob Bruce som då tog över verksamheten. Företaget tillverkar och säljer produkter i linne, där de har som mål att tillverka enligt gamla hantverkstraditioner med en modern design. Företaget tillverkar en mängd produkter i linne, från väskor till servetter.

   

  Företagets ekonomi ser ut enl följande,

   

  Omsättning (Tkr)    Res efter fin (Tkr)

   

  201916 294    1 296 

   

  202017 297    2 310

   

  202119 174    2 147

   

  Företaget har även en kassa & bank på 4 809 Tkr samt obeskattade reserver på 3 863 Tkr.

   

  Då företagets maskinpark är gammal så innebär det att maskiner ofta går sönder, vilket leder till att produktionen saktar in. Det går även tid på att laga dessa maskiner då det bara finns en mekaniker i närområdet som kan fixa dessa maskiner. Företaget söker därför stöd till att köpa in två nya maskiner, en av dessa är en vävmaskin som ska ersätta företagets vävstolar, samt en maskin som ska väva löpare. Total kostnad för detta är 3 Mkr. Vilket skulle motsvara stöd på 1 050 000 Kr.

   

  Företaget har tidigare erhållit stöd för liknande investeringar, 2017 fick företaget 425 000 Kr i stöd för en investering i en vävmaskin som skulle byta ut företagets existerande. 2019 fick företaget ett till stöd på 472 500 Kr för att byta ut vävstolar mot en effektivare vävmaskin som väver löpare.

   

  Ärendet blir komplicerat ur ett antal perspektiv, dels så har företaget erhållit stöd för liknande investeringar tidigare, investeringen kan då anses vara snudd på ordinarie verksamhet. Företaget har samtidigt en relativt stor buffert i form av kassa & bank (4 809 Tkr) samt obeskattade reserver på (3 863 Tkr).

  Detta kombinerat med att det är ca, 1.5 års leveranstid på dessa maskiner så har företaget inga problem med att lösa upp sina reserver för att kunna finansiera investeringen utan stöd ifrån Region Gävleborg.

 • Leader Gästrikebygden - Lokalt Ledd Utveckling söker stöd för att genomföra projektet Leader Gästrikebygden 2023-2027. Projektet ska genomföra en strategi för lokalt ledd landsbygdsutveckling inom ramen för EU-programmet för Leader 2023-2027. Leaders roll är att främja sysselsättning, tillväxt, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden. Strategin används som ett verktyg för att prioritera bland och förverkliga goda utvecklingsinsatser.

   

  Projektet ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030 och effektmålet Gävleborg har attraktiva platser och goda livsmiljöer för boende, arbete, företagande och besökare, utifrån prioriteringarna insatser som via samordnad planering stärker platsers utveckling och etableringar av företag, verksamheter, kompetenser och inflyttare samt insatser som ökar länets attraktionskraft genom stärkta funktionella samband mellan länets städer, samhällen och landsbygder.

   

  Hållbarhetsdimensionerna är väl integrerade i projektet som bedöms bidra till lokal handlingskraft för en hållbar landsbygdsutveckling ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

   

  Leader Gästrikebygden - Lokalt Ledd Utveckling har god genomförandeförmåga och är en viktig aktör för att förverkliga det regionala utvecklingsarbetet på lokal nivå.

 • Leader Nedre Dalälven söker stöd för att genomföra projektet Leader Nedre Dalälven 2023 - 2027 Projektet ska genomföra en strategi för lokalt ledd landsbygdsutveckling inom ramen för EU-programmet för Leader 2023-2027. Leaders roll är att främja sysselsättning, tillväxt, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden. Strategin används som ett verktyg för att prioritera bland, samt förverkliga goda utvecklingsinsatser.

   

  Projektet ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030 och effektmålet Gävleborg har attraktiva platser och goda livsmiljöer för boende, arbete, företagande och besökare, utifrån prioriteringarna insatser som via samordnad planering stärker platsers utveckling och etableringar av företag, verksamheter, kompetenser och inflyttare samt insatser som ökar länets attraktionskraft genom stärkta funktionella samband mellan länets städer, samhällen och landsbygder.

   

  Hållbarhetsdimensionerna är väl integrerade i projektet som bedöms bidra till lokal handlingskraft för en hållbar landsbygdsutveckling ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

   

  Leader Nedre Dalälven har god genomförandeförmåga och är en viktig aktör för att förverkliga det regionala utvecklingsarbetet på lokal nivå.

 • Utveckling Hälsingebygden söker stöd för att genomföra projektet Utveckling Hälsingebygden 2023-2027. Projektet ska genomföra en strategi för lokalt ledd landsbygdsutveckling inom ramen för EU-programmet för Leader 2023-2027. Leaders roll är att främja sysselsättning, tillväxt, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden. Strategin används som ett verktyg för att prioritera bland, samt förverkliga goda utvecklingsinsatser.

   

  Projektet ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030 och effektmålet Gävleborg har attraktiva platser och goda livsmiljöer för boende, arbete, företagande och besökare, utifrån prioriteringarna insatser som via samordnad planering stärker platsers utveckling och etableringar av företag, verksamheter, kompetenser och inflyttare samt insatser som ökar länets attraktionskraft genom stärkta funktionella samband mellan länets städer, samhällen och landsbygder.

   

  Hållbarhetsdimensionerna är väl integrerade i projektet som bedöms bidra till lokal handlingskraft för en hållbar landsbygdsutveckling ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

   

  Utveckling Hälsingebygden har god genomförandeförmåga och är en viktig aktör för att förverkliga det regionala utvecklingsarbetet på lokal nivå.

 • Region Gävleborg har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Arlanda flygplats – en plan för framtiden. Uppdrag har omfattat att ta fram en plan för utveckling och utökning av Arlanda flygplats, inklusive miljötillstånd, för att säkra tillräcklig flygkapacitet i Stockholmsområdet baserat på tillförlitliga prognoser. Planen ska tas fram med utgångspunkt i de transportpolitiska

  målen och fyrstegsprincipen, samt vara i linje med klimatmålen vilket bland annat innebär att planen ska bidra i omställningen till fossilfritt flyg.

   

 • Central Sweden ägs gemensamt av Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro och är organiserat som en idéell förening. Föreningens verksamhet bedrivs i samråd och samverkan mellan de tre regionerna i syfte att synliggöra och exploatera möjligheter på europeisk nivå som kan hjälpa till att förverkliga regionernas ambitioner för det regionala utvecklingsuppdraget. Från och med 2020 genomför var och en av de tre medlemmarna en egen prioriteringsprocess på läns-/regionnivå där prioriteringar för de kommande två åren definieras. De tre regionernas prioriteringar jämkas därefter samman och styrelsen för Central Sweden beslutar om vilka prioriteringar som ska gälla för nästkommande verksamhetsår. Central Swedens arbete bedrivs dels från ett gemensamägt kontor i Bryssel, dels via så kallade ”hemmaveckor” i de tre regionerna samt i diverse nationella och europeiska sammanhang. Central Swedens medarbetare är generalister och fungerar som stöd för prioriterade verksamheter i medlemsregionerna där EU-perspektivet är relevant för att kunna påverka i för

  medlemmarna viktiga frågor samt för att bättre kunna utnyttja potentialen för EU:s Sammanhållningspolitik, utgöra stöd vid behov av politisk påverkan, projektsamverkan och kunskapsutveckling.

   

  Beställningen för verksamhetsåret 2023 är till skillnad från föregående beställningar endast ettårig. Anledningen är att Central Swedens verksamhet genomgår en översyn som också innefattar beställningsprocessen. Av samma skäl innehåller beställningen för 2023 endast små ändringar i jämförelse med föregående beställning.

   

 • Kultur och kompetensnämnden har skickat ett förslag till Regional turism och besöksnäringsstrategi Gävleborg 2023-2030 på remiss. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till remissvar för beredning i Utvecklingsutskottet och beslut i Regionstyrelsen.

  Förslaget till remissvar redovisas i bifogad svarsmall

 • Utvecklingsutskottet ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sina sammanträden. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

   

 •   13

  Utvecklingsdirektören informarer

 • § 45

  Val av justerare

 • Ordförande informerar att ärende 5 (RS 2022/1778) gällande ansökan om investeringsstöd utgår på dagens sammanträde.

 • Ulrika Brandt ger en lägesrapport gällande företagsstöd och projektmedel enligt regeringsbeslut "Regleringsbrev avseende Anslag 1:1".

 • Dalgränsen Mekaniska AB ligger i Dalgränsen utanför Torsåker i Hofors Kommun. Sedan i somras ägs företaget av två personer i 30 årsåldern då den tidigare delägaren planerar för pension men stannar kvar som anställd i företaget.

   

  Idag är de 4 anställda och i och med investeringen planerar de att anställa 1 eventuellt 2 personer där kön eller nationalitet inte har någon betydelse.

   

  De utför metallegoarbeten åt bland annat Sandvik, Ovako, Simson och Scan Arc vilka står för ca 80 % av verksamheten resterande 20% av ett 30 tal andra kunder. Företaget är väletablerat och har ett mångårigt hållbart samarbete med sina kunder och har nu ansökt om ett stöd för olika investeringar exempelvis maskiner och luftreningsanläggning. Investeringarna minskar deras ledtider och konkurrenskraften ökar samt att luftreningsanläggningen medför att de får bättre luft i lokalerna.

   

  Total kostnad är 3 375 000 kr, de ansöker om stöd på 843 000 kr vilket är 25% på totala kostnaden.

   

  Företaget har enligt det senaste årsbokslutet 2021 gjort ett resultat på 1 226 000 kr, de har en nettoomsättning på 6 877 000 kr och en soliditet på 79 %. Det egna kapitalet ligger på 4 071 000 kr vilket har ökat sedan senaste årsredovisningen. Företaget har långfristiga skulder på 117 000 kr vilket tyder på att de är lågt belånade och korta skulder på 942 000 kr. Företaget har gjort regelbundna utdelningar sedan många år tillbaka på 400 000 kr/år, den senaste på 1 600 000 kr som då avser ett generationsskifte då tidigare ägare sålt sin andel. Utifrån de ekonomiska siffrorna har en bedömning gjorts att företaget klarar att genomföra investeringen utan statligt stöd.

   

 • Ärendet utgår

 • Leader Gästrikebygden - Lokalt Ledd Utveckling söker stöd för att genomföra projektet Leader Gästrikebygden 2023-2027. Projektet ska genomföra en strategi för lokalt ledd landsbygdsutveckling inom ramen för EU-programmet för Leader 2023-2027. Leaders roll är att främja sysselsättning, tillväxt, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden. Strategin används som ett verktyg för att prioritera bland och förverkliga goda utvecklingsinsatser.

   

  Projektet ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030 och effektmålet Gävleborg har attraktiva platser och goda livsmiljöer för boende, arbete, företagande och besökare, utifrån prioriteringarna insatser som via samordnad planering stärker platsers utveckling och etableringar av företag, verksamheter, kompetenser och inflyttare samt insatser som ökar länets attraktionskraft genom stärkta funktionella samband mellan länets städer, samhällen och landsbygder.

   

  Hållbarhetsdimensionerna är väl integrerade i projektet som bedöms bidra till lokal handlingskraft för en hållbar landsbygdsutveckling ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

   

  Leader Gästrikebygden - Lokalt Ledd Utveckling har god genomförandeförmåga och är en viktig aktör för att förverkliga det regionala utvecklingsarbetet på lokal nivå.

 • Leader Nedre Dalälven söker stöd för att genomföra projektet Leader Nedre Dalälven 2023 - 2027 Projektet ska genomföra en strategi för lokalt ledd landsbygdsutveckling inom ramen för EU-programmet för Leader 2023-2027. Leaders roll är att främja sysselsättning, tillväxt, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden. Strategin används som ett verktyg för att prioritera bland, samt förverkliga goda utvecklingsinsatser.

   

  Projektet ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030 och effektmålet Gävleborg har attraktiva platser och goda livsmiljöer för boende, arbete, företagande och besökare, utifrån prioriteringarna insatser som via samordnad planering stärker platsers utveckling och etableringar av företag, verksamheter, kompetenser och inflyttare samt insatser som ökar länets attraktionskraft genom stärkta funktionella samband mellan länets städer, samhällen och landsbygder.

   

  Hållbarhetsdimensionerna är väl integrerade i projektet som bedöms bidra till lokal handlingskraft för en hållbar landsbygdsutveckling ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

   

  Leader Nedre Dalälven har god genomförandeförmåga och är en viktig aktör för att förverkliga det regionala utvecklingsarbetet på lokal nivå.

 • Utveckling Hälsingebygden söker stöd för att genomföra projektet Utveckling Hälsingebygden 2023-2027. Projektet ska genomföra en strategi för lokalt ledd landsbygdsutveckling inom ramen för EU-programmet för Leader 2023-2027. Leaders roll är att främja sysselsättning, tillväxt, social delaktighet och lokal utveckling i landsbygdsområden. Strategin används som ett verktyg för att prioritera bland, samt förverkliga goda utvecklingsinsatser.

   

  Projektet ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030 och effektmålet Gävleborg har attraktiva platser och goda livsmiljöer för boende, arbete, företagande och besökare, utifrån prioriteringarna insatser som via samordnad planering stärker platsers utveckling och etableringar av företag, verksamheter, kompetenser och inflyttare samt insatser som ökar länets attraktionskraft genom stärkta funktionella samband mellan länets städer, samhällen och landsbygder.

   

  Hållbarhetsdimensionerna är väl integrerade i projektet som bedöms bidra till lokal handlingskraft för en hållbar landsbygdsutveckling ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.

   

  Utveckling Hälsingebygden har god genomförandeförmåga och är en viktig aktör för att förverkliga det regionala utvecklingsarbetet på lokal nivå.

 • Region Gävleborg har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Arlanda flygplats – en plan för framtiden. Uppdrag har omfattat att ta fram en plan för utveckling och utökning av Arlanda flygplats, inklusive miljötillstånd, för att säkra tillräcklig flygkapacitet i Stockholmsområdet baserat på tillförlitliga prognoser. Planen ska tas fram med utgångspunkt i de transportpolitiska målen och fyrstegsprincipen, samt vara i linje med klimatmålen vilket bland annat innebär att planen ska bidra i omställningen till fossilfritt flyg.

   

 • Central Sweden ägs gemensamt av Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro och är organiserat som en idéell förening. Föreningens verksamhet bedrivs i samråd och samverkan mellan de tre regionerna i syfte att synliggöra och exploatera möjligheter på europeisk nivå som kan hjälpa till att förverkliga regionernas ambitioner för det regionala utvecklingsuppdraget. Från och med 2020 genomför var och en av de tre medlemmarna en egen prioriteringsprocess på läns-/regionnivå där prioriteringar för de kommande två åren definieras. De tre regionernas prioriteringar jämkas därefter samman och styrelsen för Central Sweden beslutar om vilka prioriteringar som ska gälla för nästkommande verksamhetsår. Central Swedens arbete bedrivs dels från ett gemensamägt kontor i Bryssel, dels via så kallade ”hemmaveckor” i de tre regionerna samt i diverse nationella och europeiska sammanhang. Central Swedens medarbetare är generalister och fungerar som stöd för prioriterade verksamheter i medlemsregionerna där EU-perspektivet är relevant för att kunna påverka i för

  medlemmarna viktiga frågor samt för att bättre kunna utnyttja potentialen för EU:s Sammanhållningspolitik, utgöra stöd vid behov av politisk påverkan, projektsamverkan och kunskapsutveckling.

   

  Beställningen för verksamhetsåret 2023 är till skillnad från föregående beställningar endast ettårig. Anledningen är att Central Swedens verksamhet genomgår en översyn som också innefattar beställningsprocessen. Av samma skäl innehåller beställningen för 2023 endast små ändringar i jämförelse med föregående beställning.

   

 • Kultur och kompetensnämnden har skickat ett förslag till Regional turism och besöksnäringsstrategi Gävleborg 2023-2030 på remiss. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till remissvar för beredning i Utvecklingsutskottet och beslut i Regionstyrelsen.

  Förslaget till remissvar redovisas i bifogad svarsmall

 • Utvecklingsutskottet ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sina sammanträden. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

   

 • Katrien Vanhaverbeke informerar om:

  1. Trafikpusslet Gävle.
  2. Besök i Bryssel på Central Sweden och Korridorsforum.
  3. Samarbete mellan Högskolan i Gävle och åtta andra högskolor/universitet i projektet EU green.
  4. Projekt om samverkan kring servicehubbar inom länet där Bollnäs är först ut. Hofors kommun och Gävle kommun är också intresserade. 
  5. Vätgaskonferens som planeras den 9 november i Sandviken.  

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.