Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Uppföljning Anslag 1:1

 • Region Gävleborg vill tillsammans med länets kommuner utveckla och stärka näringslivssamverkan i regionen genom att samverka kring hur vi gemensamt når bäst effekt för ett breddat hållbart näringsliv med en ökad mångfald av företagare som bidrar till tillväxt och utveckling.

  Projektet ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin, RUS och målområdena Smart samverkan. Projektet kommer innebära ett integrerat samarbete med länets näringslivschefer utifrån en gemensamt framtagen regional handlingsplan. Företagsutbildningar, som kompletterar det företagsstödjande systemet i övrig, kommer genomföras, den digitala plattformen verksamt.se kommer utvecklas och utbildningar till deltagande kommuner avseende nyinvesteringar och etableringar kommer hållas.
  Projektet ligger i linje med Region Gävleborgs Finansieringsstrategi 2018-2020 och kommer innebära breddning ur flera olika aspekter. Samtliga hållbarhetsperspektiv är beaktade i projektet.

 • Företaget har haft yrkesfiskare i släkten sedan 1800-talet. Nuvarande ägare är 8e generationen fiskare. Företaget fiskar i Gävlebukten på ett hållbart bestånd samt köper lax från odlingar i Norge. Odlingarna kontrolleras noggrant för att hålla samma kvalitet som den egna fisken. Fisken vidareförädlas och säljs både nationellt och internationellt. Företaget har sedan tidigare byggt en ny produktionsanläggning samt restaurang för att utöka sin verksamhet.

  Ägarnas ambition med företaget är att utvecklas till ett besöksnäringsmål i Gästrikland. Idag finns ingen möjlighet för besökare att stanna kvar över natten. Företaget har därför för avsikt att också kunna erbjuda båtplatser och ställplatser för husbilar. Ett servicehus samt parkering kommer även byggas i samband med investeringen. Den totala investeringskostnaden är på 3 375 000 kr.

  Företaget är en av få yrkesfiskare i Sverige. Företaget är viktigt för att bibehålla ett hållbart fiskebestånd i Gävlebukten. Restaurangen planerar att anställa 4-6 personer vid full beläggning. Genom att bibehålla en fiskeriverksamhet i Gävleborgs län bidrar företaget till att uppfylla målen i landsbygdsprogrammet samt livsmedelsstrategin.

 • Cykla Järvsö AB är ett nystartat företag för just denna investering som har ett nära samarbete med både Ljusdals kommun och Destination Järvsö och ser sig själva som loket i denna satsning. Investeringen är att anlägga en cykelled på ca 70 km för cross country/stigcykling som kan locka en bred målgrupp. Lederna kommer även att kunna användas för andra typer av rörelse som att gå eller springa. De enklare lederna kommer att passa personer som har olika typer av funktionsnedsättning och som exempelvis behöver andra typer av cyklar, målsättningen är att vara så inkluderande som möjligt. Idag finns olika typer av cykling i Järvsö, denna satsning blir den sista pusselbiten för att Ljusdals kommun och orten Järvsö kommer att kunna kalla sig en cykeldestination värd att besöka. Det finns bra kompetens kring ledbyggare och grävmaskinister i Järvsö vilket ger bra förutsättningar för att kunna erbjuda just denna frilufsaktivet som växer både i Sverige och internationellt.

  Cykla Järvsö AB ser tillsammans med andra aktörer att det här kommer att bli en katalysator för en fortsatta utveckling av Järvsös besöksnäring. Effekter på lång sikt är att det kommer att öka arbetstillfällen som skapar året runt jobb som i sin tur ökar skatteintäkter, ökar omsättning hos befintliga företag och nya företag kommer att startas. De boenden som redan finns kommer att få beläggning året om och kan eventuellt även behöva utökas. Ser också att det kommer att spilla över på andra kommuner i närområdet inom bland annat besöksnäringen.
  Cykla Järvsö AB har i dagens läge inte några skrivna miljömål men genom Destination Järvsö AB som arbetar för att bli GSTC Global Sustaninable Tourism Cerificate) certifierade och Cykla Järvsö AB kommer att få ta del av deras arbete och få hjälp för att ha bästa förutsättningar att arbeta så hållbart som möjligt. Vid anställningar längre fram kommer företaget att erbjuda villkor som likvärdiga med kollektivavtal.

  Region Gävleborg och arbetet inom regional utveckling har som mål att strukturomvandla bland annat näringslivet för att få olika typer av verksamheter som leder till en breddning av näringslivet. Det ger både tillväxt och attraktionskraft. Denna investering kan även bidra till hälsofrämjande effekter då det bidrar till en aktiv fritid som gynnar människors mående positivt då dessa aktiviteter utför utomhus i skog och mark. Alla dessa delar tillsammans med skidanläggning och andra aktiviteter på orten kommer att kunna utvecklas till den destination som både nationella och internationella besökare söker efter.

 • Lingbo Kulturfönster AB är ett företag avknoppat från Svenska Fönster i Edsbyn. Företaget togs över 2019-01-01 av Tomas Liw och är beläget i Ockelbo kommun. Tomas Liw arbetade tidigare för Svenska Fönster och fick erbjudande och ta över delen för kulturdesign då Svenska Fönster inte skulle fortsätta ha det i sitt sortiment. Företaget har cirka 23 anställda där de senast anställda började i början av 2020 för att kunna driva produktutvecklingen. Företaget har en ambition om att bli fler anställda men det kommer längre fram.

  Investeringen gäller främst fler maskiner och verktyg för produktutvecklingen till en kostnad samt anpassningar i lokaler för att få plats med de nya maskinerna totalt investeringar på ca 6,6 miljoner. Med investeringen kommer företaget att kunna hålla helhets sortiment där de kan erbjuda kunden det de vill ha i fönsterväg då de även kommer att kunna göra fria former av fönster gällande kulturdesign. Företaget ser att de kan få en helt ny marknad i större städer runt om i hela landet där det oftast finns äldre bebyggelse i form av bland annat flerfamiljshus. Lingbo kulturfönster ser att de blir mer konkurrensmässiga bland konkurrenterna som i dagsläget inte är så många.

  Lingbo Kulturfönster AB är en miljövänlig verksamhet med produkter som gynnar miljön. Tillverkningen är skonsam och vattenbaserade färgsystem används. Lingbo kulturfönster AB är en viktig arbetsgivare i Lingbo, Ockelbo Kommun som tillhör stödområde B.

 • Q-plast Ab grundades 1994 av nuvarande ägare, företagets grundades i nynäshamn men flyttade 2005 till Ljusdal. Q-plast är en legotillverkare inom formsprutade produkter i termoplast, termoplasten kan sedan återanvändas efter produktens livscykel. Företagets affärsidé är att kunna erbjuda sina kunder en helhetslösning från idé till färdig produkt. Q-plast omsatte 2018, 3 040 000 Kr med ett resultat efter finansnetto på 941 000 Kr.

  Q-plast största kunder finns inom dental teknik, dessa kunder har fått ett striktare regelverk vilket innebär att Q-plast måste ställa om sin produktion för att kunna möta kraven ifrån dessa kunder. För att kunna göra detta så måste företaget bygga ut sin befintliga lokal där man bygger om lager till produktionsyta för att öka produktionskapaciteten, de ska även bygga ett nytt lager samt att utöka maskinparken genom investeringar i nya maskiner för att dels möta kraven från deras kunder samt för att kunna öka produktionskapaciteten.
  Då Q-plast största marknad genomgår en förändring så är det viktigt att Q-plast följer med i denna förändring för att inte tappa sina större kunder. Genom att investera i maskinparken kommer företaget att kunna behålla sina största kunder samtidigt som de kommer att kunna öka sin produktionskapacitet.

 • Metallprodukter i Edsbyn har funnits sedan 1989, nuvarande ledning tog över verksamheten 2013. Verksamheten består av legotillverkning inom plåt och mekanik där företaget även erbjuder konsultation inom konstruktion och tillverkning till sina kunder. Företaget omsatte 2018, 47 854 000 med ett resultat efter finansiella poster på 1 687 000 Kr.

  Då företaget har nått sitt produktionstak så behöver de bygga om befintligt lagerutrymme till produktionsyta samt att komplettera sin maskinpark genom inköp i en svetsmaskin samt blästring och lackeringsutrustning. Utöver detta ska företaget bygga ut i en existerande byggnad där de ska ha lager.

  Metallprodukter i Edsbyn AB har i dagsläget nått sitt produktionstak, för att fortsätta sin expansion så behöver företaget investera i maskiner och fastigheter för att dels öka sin produktionssäkerhet mot existerande kunder samt öka produktionskapaciteten.
  Genom denna investering kommer företaget att kunna öka sitt eget förädlingsvärde genom att kunna blästra produkter vilket idag efterfrågas av deras kunder, detta minskar även företagets behov av transporter vilket ger positiva effekter på miljön. Företaget kommer även vara mindre beroende av underleverantörer vilket ökar deras produktionssäkerhet gentemot deras kunder.

 • Covid-19-krisen har drabbat företagen i Gävleborg och övriga norra mellansverige hårt. Företag inom utsatta sektorer är i stort behov av stöd för att verksamheterna inte ska behöva läggas ned. Några branscher är hårdare drabbade, men effekterna av krisen sprider sig även till andra branscher. Med anledning av detta har Europeiska regionalfonden öppnat en utlysning med syfte att dämpa krisens ekonomiska effekter. Utlysningen har tillkommit i snabb beredning och i dialog med regionalt utvecklingsansvariga i norra mellansverige.

  Projektet är ett samverkansprojekt med kommunerna (näringslivskontoren), Sandbacka Science Park, Fiber Optic Valley/RISE, Innovationsnoderna och Almi. Syftet är att dämpa krisens ekonomiska effekter och stärka och utveckla utsatta branscher. Projektet har fem inriktningar/moduler:

  1: Insatser för förstärkt företagsrådgivning
  2: Insatser för förstärkt rådgivning kring omställning; digitalisering, hållbarhet, logistik, internationalisering
  3: Insatser för särskilt drabbade branscher utifrån behov; ex. Besöksnäring, Kulturella och kreativa näringar
  4: Insatser för förstärkt rådgivning i samband med nyföretagande som en konsekvens av varsel och permitteringar
  5: Gemensamt lärande: Omställningskraft, Motståndsförmåga, Ledarskap i kris

   


  Projektet beräknas startar i maj 2020 och pågå till 2022 års utgång. Budgeten för projektet omfattar total5 25 mkr. Hälften av dessa avses sökas ur Europeiska regionalfonden och hälften ur regionala tillväxtmedel, anslag 1:1.

 • ALMI Företagspartner AB har inkommit med en förfrågan till de regionala ägarna av ALMI GävleDala AB om ett extra anslag innevarande år 2020. Detta med anledning av den ökade arbetsvolymen bolaget fått som en följd av Corona-utbrottet. ALMI Företagspartner föreslår ett extra anslag på totalt 2 750 000 kr, varav 673 750 kr från Region Gävleborg. Region Dalarna föreslås tillskjuta lika mycket och ALMI Företagspartner AB skjuter till

 •   12

  Information från utvecklingsdirektören

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.