Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 • NOAQ Flood Protection AB bildades hösten 2013 av Sigurd Melin och Anders Mohss. Företaget togs över av tidigare bolag som inte var intresserad att driva det vidare. De tidigare företaget hade kommersialiserat och vidareutvecklat två uppfinningar gjorda av Sigurd Melin, de två mobila skyddsvallarna mot översvämningar , Tubvallen och Boxvallen. Under 2015 gick Almi invest in med kapital i bolaget, samtidigt som Almi företagspartner beviljade ett Tillväxtlån. Ann Blanche-Sahlqvist (Sigurds sambo) gick även hon in med kapital och anställdes hösten 2015 som ekonomiansvarig. Företaget ägs till 61,2% av Sigurd Melin, 9,1% av Ann Blanche-Sahlqvist, 7,4 % av Anders Mohss och 22,3 % av Almi Invest AB.

   

  Målet är att tillhandahålla ett brett sortiment av varor och tjänster till skydd för olika slags översvämningar, ett komplett NOAQ Flood Fighting System. Försäljningen sker till största delen på export via ett nätverk av nationella återförsäljare som idag täcker 37 länder. Finansiering behövs enligt företaget för att de just nu växer snabbt då deras produkter börjar bli kända och för att kunna behålla sitt försprång. NOAQ ansöker nu om medfinansiering för två nya verktyg som avser ny flexibilitet till Boxvallens 1 meter sortiment.

   

  Företaget bedriver parallella projekt gällande produktutveckling, uppbyggnad av huvudkontor i Näsviken där utvecklingen sker, etablering av lager i andra världsdelar mm. All denna utveckling måste finansieras och gör det främst med banklån, offentligt stöd men även med betydande andel av egna medel. Själva tillverkningen av produkterna sker inte i Gävleborg utan sker i Småland och i norra Skåne och för den nya större boxvallen har de varit tvungna att söka sig till Danmark vilket beror på att det inte finns maskiner som rymmer de verktyg som behövs för NOAQs formar.

  Verktygen som företaget tar fram är slutresultatet av en lång process hos dem, som börjar med en idé och slutar med en konkret utformning av produkten, en CAD-konstruktion. Däremellan ligger allt möjligt som behövs på vägen, som patentansökan, prototyptester, beräkningar mm. Själva verktyget görs på företagets beställning och blir sedan deras egendom.

  Där de kan använder de företag på närmare håll exempelvis etiketter som sitter på boxarna tillverkas av ett företag i Bergsjö, Nordanstigs kommun. De köper konsulttjänster lokalt som tex marknadsföring, IT och HR samt byggtjänster. Företaget väljer tåg istället för bil och flyg, och de flygresor de ändå behöver göra klimatkompenserar de genom att köpa utsläppsrätter. Vid inköp av varor försöker de i möjligaste mån välja produkter som färdats kortare sträckor. Företaget har ordnat ett särskilt cykelrum för att stimulera anställda att cykla till jobbet. Företaget sponsrar även Dellenbanans Vänners arbete för återupptagen eldriven tågtrafik på Dellenbanan mellan Hudiksvall och Ljusdal.

  Efterfrågan på företagets produkter har ökat och de har anställt 5 personer vilket innebär att det nu är 7 anställda inklusive Sigurd och Anne. Just nu söker de två nya medarbetare vilket innebär att det blir 9 anställda i företaget.

   

   

 • Simmarängs service AB, är en nystartad verksamhet inom däckåtervinning i Åshammar, Sandvikens kommun. Bolaget är ett dotterbolag till simmarängs AB som i grunden är ett entrepenadbolag inom skogsbruk och grönytor samt har viss jordbruksverksamhet.

  Företaget köpte för något år sedan Valbo träs gamla lokaler i Åshammar med syfte att starta upp någon typ av verksamhet där. Man fick då kontakt med Svensk däckåtervinning AB som letade efter en ny leverantör inom däckåtervinning. Företaget har nu tecknat ett avtal med svensk däckåtervinning om att ta emot 10 000 ton däck.

   

  Simmarängs roll blir att ta emot gamla däck, se vilka som kan återanvändas, och klippa ner resten till olika typ av gummigranulat beroende på vilken typ av branch materialet ska levereras till, materialet levereras sedan vidare till andra anläggningar som ytterligare bearbetar materialet beroende på vem det ska säljas till.

   

  Gummigranulaten som tas fram har en mängd användningsområden, t.ex. inom plast- och gummi industrin, byggbranschen. Värt att notera här är att en viss del av det material som tas fram kommer att ha användningsområden som inte klassas som miljövänliga, dessa områden är förbränning som en liten mängd kommer att gå till samt att materialet används som underlag för konstgräsplaner. Målet är att det material som går till förbränning ska vara 0 % inom ett antal år.

   

  För att klara av att driva denna verksamhet så behöver simmarängs service investera i maskiner och lokaler. Företaget söker stöd för maskiner kopplade till vägning, tvättning och klippning samt markberedning, lokalanpassningar och utbyggnationer av befintliga lokaler. Total investeringskostnad för bolaget är 9 985 000 Kr.

  Övriga finansiärer är handelsbanken samt Almi via sitt gröna lån.

   

  Koncernens ekonomi har sett ut enl följande, (Tkr)

  • 2017  2018  2019  2020

  Omsättning 6 492  7 735  9 974 10 125 9 425

  Res efter fin. 178 584  1 435 446  552

  Utdelning 200  150 400  210 300

  Denna typ av verksamhet har historiskt skett via ett företag som heter Ragn-sells och befinner sig i Bollnäs. Denna verksamhet har dock förlorat sitt avtal med Svensk däckåtervinning AB vilket har lämnat en regional lucka kopplat till tillvaratagning av däck. Då Ragn-sells var den enda regionala aktören som tog tillvara på denna typ av material så behöver man idag skicka det till andra regioner för att ta tillvara på gummit.

  Då företaget har gjort kontinuerliga utdelningar de senaste fem åren på 1 260 000 Kr så har avdrag gjorts för att matcha de utdelningar som gjorts utan att riskera den totala finansieringen. 3 706 000 Kr i kostnader har dragits av ifrån investeringsbeloppet vilket motsvarar ett avdrag i stöd på 1 297 100 Kr. Dessa belopp har diskuterats med övriga finansiärer och avdragen kommer inte att påverka deras vilja att finansiera övriga delar av investeringen.

  Ärendet blir intressant dels ur ett cirkulärt perspektiv då man tar tillvara på gummit och bidrar till att hitta nya framtida användningsområden. Det finns samtidigt ett värde i att ha en regional återvinning av den här typen av material då att man eliminerar transporter som annars kommer gå till anläggningar utanför regionen.

 • Region Gävleborg har getts möjlighet att yttra sig om Hofors kommuns förslag till översiktsplan som är utställd till samråd 2 mars – 2 maj 2022. Region Gävleborg har fått förlängd svarstid till 6 maj.

  Region Gävleborg yttrar sig över kommuners översiktsplaner utifrån det regionala utvecklingsuppdraget, RUS och tillhörande sektorprogram, samt som regional kollektivtrafikmyndighet.

   

  Med Hofors nya översiktsplan kommer nuvarande översiktsplan antagen 2010 upphöra att gälla.

  Region Gävleborg är positiv till översiktsplanens inriktning att använda bostads- och bebyggelseutveckling som ett verktyg för att både skapa attraktiva boendemiljöer och att samtidigt bidra till att binda samman samhällen och stråk för bättre tillgänglighet.

  Region Gävleborg anser att planen har en relevant målbild om att öka befolkningen med 1000 invånare fram till 2040, vilket ger ett planeringsbehov på omkring 500 nya bostäder.

  Ur ett regionalt utvecklingsperspektiv anser vi att det är riktigt att ny bebyggelse framförallt skapas genom förtätning och komplettering i de större samhällena Hofors och Torsåker, men också att kompletterande bebyggelse främjas i attraktiva boendemiljöer på landsbygden. Att centralorten Hofors utvecklas och stärks som delregional kärna är viktigt eftersom orten fyller viktiga funktioner som arbetsmarknad och för offentlig och kommersiell service för omkringliggande samhällen.

   

 • Region Gävleborg har getts möjlighet att yttra sig om Ockelbo kommuns förslag till översiktsplan som är utställd till samråd 2 mars – 2 maj 2022. Region Gävleborg har fått förlängd svarstid till 6 maj. Region Gävleborg yttrar sig över kommuners översiktsplaner utifrån det regionala utvecklingsuppdraget, RUS och tillhörande sektorprogram, samt som regional kollektivtrafikmyndighet.

  Med Ockelbos nya översiktsplan kommer följande befintliga planer att upphöra: Kommunövergripande översiktsplan för Ockelbo kommun, antagen 2013, Fördjupningsområden i tätorterna Ockelbo, Jädraås, Lingbo och Åmot, antagen 2013, samt Fördjupad översiktsplan för vindkraft, antagen 2009.

  Ockelbos förslag till översiktsplan sträcker sig till 2040. Målbilden är att kommunen ska växa med cirka 1000 invånare över planperioden, vilket i sin tur bedöms skapa ett behov av ytterligare omkring 400 nya bostäder i kommunen.

   

  Region Gävleborg är positiva till översiktsplanens riktlinjer för bebyggelseutveckling, som främst ska ske genom förtätning och utvidgning i centrala Ockelbo, samt komplettering och omvandling i de större byarna Lingbo, Åmot, och Jädraås. Kommunen vill också öka möjligheterna att utveckla attraktiva boenden på landsbygderna och i sjönära lägen, vilket framgår av planens femtontal utpekade LIS-områden. Ur tillgänglighetssynpunkt och för att stärka befintliga samhällens robusthet förespråkar Region Gävleborg att ny planerad bebyggelse framförallt koncentreras till centrala lägen och ortstrukturer i befintliga stråk. Detta för att underlätta försörjning av kollektivtrafik, men också allmänt för att kunna säkerställa fungerande infrastruktur och samhällsservice.

 •   8

  Bredbandsutbyggnad

 •   9

  Utvecklingsdirektören informerar

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.