Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Information - Rapport och kunskapsunderlag om kompetensförsörjning och styrningen av högre lärosäten i Stockholm-Mälarregionen

 • Region Gävleborg har getts möjlighet att ge synpunkter på Gävle kommuns förslag till fördjupad översiktsplan för Norra Brynäs som är utställd för samråd 3 april – 13 maj 2019. Region Gävleborg har fått anstånd att lämna svar till 22 maj. Region Gävleborg yttrar sig över kommuners översiktsplaner utifrån det regionala utvecklingsuppdraget, RUS och tillhörande sektorprogram, samt som regionalt ansvarig för kollektivtrafiken. Motivet till den fördjupade översiktsplanen är att Gävle växer och för att möta befolkningstillväxten krävs att nya områden med såväl bostäder, arbetsplatser, service och mötesplatser. Norra Brynäs centrala läge och närheten till å och hav ger området enligt samrådsförslaget goda förutsättningar att rymma många fler Gävlebor och utvecklas till en hälsosam och hållbar livsmiljö.
  Region Gävleborg är sammantaget positiv till de i samrådsförslaget föreslagna utvecklingsinriktningar för Norra Brynäs, som visar god hänsyn till områdets historia och grundförutsättningar, och behov från olika verksamhetsområden och målgrupper. Med särskilt ansvar för infrastruktur och kollektivtrafik, anser vi att den stora frågan och osäkerheten framförallt kommer att handla om att skapa god tillgänglighet och täta samband mellan Norra Brynäs och stadskärnan samt Gävle strand och fortsatt norrut.
  Utifrån perspektivet att avlasta trafikering på befintliga kritiska punkter, samt för att kunna försörja Norra Brynäs med god framtida kollektivtrafik, anser region Gävleborg att alternativet med en ny bro i Redargatans förlängning är att föredra. Det skulle ge möjlighet till en rakare linjesträckning och en snabbare restid som följd. Samtidigt skulle bron även ge möjligheten att förse dagens och kommande verksamheter liksom boende längst ut på Alderholmen med kollektivtrafik.
  Avslutningsvis anser vi att diskussionen om trafik och mobilitet i såväl planeringsunderlag som själva samrådshandlingen beskriver områdets goda potential för en hög andel resande till fots, med cykel samt i viss mån även kollektivtrafik. Ord som ”nära” och ”tillgängligt” återkommer ofta. Däremot saknas möjligen en beskrivning av hur dessa kvaliteter skulle kunna användas dels ur marknadsföringsvärde, men även som en aktiv del i påverkansarbete för ökad andel hållbart resande. Att i ett tidigt skede skapa en identitet för området som ”grönt”, ”hållbart” eller ”innovativt” är viktigt för att förankra och bära kommande initiativ genom den långa planeringsprocessen. Region Gävleborg deltar gärna i fortsatta dialoger med Gävle kommun kring detta och andra relaterade frågor i det fortsatta planeringsarbetet med Norra Brynäs.

 • Industrirådet har beslutat att förlägga Industridagen 2019 i Gävleborg. Region Gävleborg bjuds in att vara värd, tillsammans med Sandvik och Högskolan i Gävle. Information i ärendet gavs på Utvecklingsutskott 2018-12-14 (RS 2018/6).
  Industridagen genomförs i Göransson Arena i Sandviken den 30 september. Mellan 500-600 nyckelpersoner väntas delta, bland dem några av de viktigaste beslutsfattarna från politiken, offentliga verksamheter, företag, utbildningssystem och civilsamhälle. Dagen kommer att bestå av diskussioner som ska ligga till grund för viktiga beslut på temat ”Lära för livet – i regional samverkan”. Fokus ligger på industriell omvandling och vikten av kompetenshöjning för ett Gävleborg med goda framtidsutsikter och stark konkurrenskraft. Fram till 30 september kommer Industrirådet att bjuda in till rundabordssamtal med frågeställningen ”Hur ska vi identifiera och lösa de hinder som står i vägen för ett effektivt samarbete?” Utfallet från dessa samtal presenteras på Industridagen där de bearbetas ytterligare för att sedan samlas i en nationell handlingsplan.

  Liknande rundabordssamtal kommer att genomföras under våren inom Gävleborg. Dessa ska bidra till en så kallad ”Gävleborgsberättelse” och till ett pågående arbete att ta fram en regional handlingsplan för industriell omvandling. Till dessa samtal bjuds samhällsaktörer från olika delar av samhället in, från till exempel olika typer av företag, forskning och utbildning, offentliga verksamheter och intresseorganisationer.

  Arbete med industridagen kopplas till andra pågående processer inom det regionala utvecklingsuppdraget som arbetet med smart specialisering samt ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Därtill finns nära kopplingar och samordningsvinster med andra insatser för att stärka industriell omvandling som Industrial transition regions och Smart Industri.

  Industridagen utgör en viktig arena för Gävleborgs arbete med industriell omvandling. Gävleborg är en stark och viktig industriregion med en lång tradition inom tillverkande industri inom skog, papper och massa och stål. Vi har i regionen flera världsledande företag inom specialstål och högkvalitativa förpackningar men också mindre spetsföretag inom industrinära och IT-relaterade tjänster. Runt dessa finns ett stort antal mindre underleverantörer med hög kompetens på sina områden.

 • Information om förslag till ny regional utvecklingsstrategi
   

 • Ann-Christin Gagge ger en uppföljning på beviljade och utbetalda medel till och med april 2019 gällande företagsstöd och projektmedel enligt regeringsbeslutet "Regleringsbrev avseende Anslag 1:1".

 • Region Gävleborg har fått erbjudande från regeringen att senast den 30 april 2019 inkomma till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) med en redovisning av analys och identifierade prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet i länet. En kopia ska även lämnas till Tillväxtverket. Region Gävleborg har fått förlängd svarstid till den 23 maj 2019. Utgångspunkten för redovisningen ska vara den regionala utvecklingsstrategin.

  Som ett led i arbetet med att utveckla den regionala tillväxtpolitiken inklusive sammanhållningspolitiken vill regeringen få en uppdaterad och samlad redovisning av samhällsutmaningar och prioriteringar i länen. Redovisningen ska bidra till en fördjupad kunskap om länens framtida prioriteringar inom det regionala tillväxtarbetet, inklusive EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2021-2027 och europeiskt territoriellt samarbete (Interreg).

 • Norrtåg AB ansöker om projektmedel för projektet Botniska korridoren och dess anslutande stråk - fungerande transporter i norra Sverige för fortsatt hållbar tillväxt. Projektet ligger i linje med den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och har koppling till det särskilt prioriterade insatsområdet "Tjänster som möjliggör hela resan" inom målområdet ”Tillgängliga miljöer”. Projektet bedöms bidra till att få till stånd en transportinfrastruktur mellan norra Sverige och övriga Europa som möter framtidens krav på ett hållbart och sammanhållet transportsystem för både person- och godstrafik.  Projektet ligger i linje med Finansieringsstrategins prioriterade insatser för strukturpåverkan, avseende breddning av möjligheter samt breddning av näringslivet. Projektet möjliggör samhandling mellan regioner, kommuner, länsstyrelser och andra involverade aktörer på nationell nivå. På europeisk nivå sker samverkan med finska och norska motsvarigheter. Samarbetet i Botniska korridoren bedöms stärka norra Sveriges möjligheter till investeringar i järnvägen och dess anslutningar och ge större genomslagskraft på nationell och europeisk nivå. Projektet bedöms bidra till att stärka den regionala näringslivsstrukturen då effektivare, säkrare och billigare transporter skapar tillväxt genom tillgång till fler och nya marknader. Snabba persontransporter mellan orter längs med korridoren möjliggör att fler jobb och företag skapas och leder till ökad tillgänglighet till utbildning och arbetskraft. Detta samtidigt som utsläppen kraftigt minskar. På så sätt bidrar projektet till en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling regionalt och nationellt i Sverige och i Europa.  Samtliga hållbarhetsperspektiv är beaktade och projektet ligger även i linje med Finansieringsstrategins prioriterade insatser avseende breddning av samband. Initialt ska projektet sammanställa de regionala planupprättarnas jämställdhets-, mångfalds- och klimat och miljöstrategier samt skapa en modell för utvärdering och uppföljning. Man strävar efter att få till stånd en förbättrad infrastruktur genom ökad förståelse för jämlik planering och kvinnors förutsättningar inom transportsektorn.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.