Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 • Entrax AB har sitt säte och verksamhet i Färila, Ljusdals kommun. Företaget startade sin verksamhet 2013. Entrax AB är dotterbolag till Cornex AB, Företaget tillverkar ljusbågar till entreprenad- och skogsmaskiner som anpassas efter många olika modeller och märken. De ser nu en ökad efterfrågan från Europa. För att kunna svara upp mot efterfrågan och kunna bibehålla sin plats på marknaden behöver Entrax AB göra den investering de ansöker om stöd för. Investeringen består av två delar, den ena är en pulverlackeringsanläggning och den andra är en CNC maskin som både kan bocka och borra samtidigt.
  Idag står en anställd och borrar hålen efter bockning, maskinen kommer därmed att kunna frigöra resurser till montering samt att det blir mindre monotona arbetsuppgifter för de anställda. Maskinen innebär minskad energianvändning. Pulverlackeringsanläggningen kommer att bidra till minskade transporter samt kvalitetsförbättringar då det idag kan bli skador på de produkter som fraktas till och från den lackeringen som de använder idag.
  Restprodukter från pulverlackeringen kommer att skickas på återvinning och visst pulver kan återanvändas vilket både är en ekonomisk och miljömässigt hållbart. Transporter fram och tillbaka från lackeringen kommer inte att behövas vilket även innebär tidsvinster för personalen. Blir även en leveranstrygghet när företaget kan styra hela kedjan själv. Entrax AB har expanderat kraftigt de senaste åren och för att klara av vidare expansion och efterfrågan behöver de göra denna investering.
  Investeringen på 4 791 373 kr är tänkt att finansieras med:
  Banklån Handelsbanken (lånelöfte på belopp finns) 2 874 823 kr
  Entrax egna medel 791 373kr
  Region Gävleborg ansökt stöd 1 125 177kr

   


  Entrax AB (tkr) Omsättning Res efter fin
  2021 6 664 837
  2022 8 875 2 004
  2023 13 548 2 432
  Cornex AB(tkr) Omsättning Res efter fin
  2021 201 164
  2022 360 492
  2023 420 848
  Entrax AB har under de senaste tre åren gjort utdelning på 1,1 miljon som gått upp
  till moderbolaget Cornex AB som äger fastigheten som Entrax AB bedriver
  verksamheten i. Utdelningarna har Cornext AB använt för ombyggnationer/byggt
  kontor, kök, omklädningsrum med duschar för både dam och herr, byggt ut
  fastigheten för att dotterbolaget Entrax AB ska få plats med pulverlackeringen.
  Cornex AB har även installerat solcells anläggning på taket och bytt ut en stor del av
  elinstallationer. Beslutet kopplas till Regionala utvecklingsstrategin och målområdet
  3.3 Konkurrenskraftigt näringsliv och hållbar arbetsmarknad och prioriteringen
  insatser som bidrar till att små och medelstora företag växer och når nya och större
  marknader.

 • Företaget är ett hyvleri och erbjuder sina kunder sågat och hyvlat virke i specialiserade dimensioner, företaget tillverkar även paneler för inom och
  utomhusbruk, dessa tillverkas i företagets lokaler i Hofors och majoriteten av
  företagets verksamhet går på export.
  Företagets ekonomi senaste tre år,
  Omsättning Resultat efter finansiella poster
  2021 48 325 3 359 000

  2022 55 479 1 287 000
  2023 34 470 2 698 000
  Företaget har en kassa & bank på Ca, 5 200 000 kr och obeskattade reserver på strax under 6 700 000 kr vilket motsvarar strax över 5 200 000 Kr vid ett upplåsande av reserverna. Företaget har en soliditet på 65 %.
  Företaget söker stöd för att byta ut sin folieringsmaskin. Enligt företaget så är maskinen väldigt gammal och en nyare maskin skulle effektivisera företagets förpackning genom mindre energianvändning, bättre ergonomi genom en bättre placerad plasthållare samt möjligheten att använda återbrukad plast vilket den gamla maskinen inte har. Total kostnad för hela investeringen är 1 508 038 Kr och kommer att finansieras via företagets checkkredit (480 225 Kr) och banklån (500 000 Kr). Sökt belopp från regionen är 527 813 Kr.
  Sammantagen bedömning av ärendet är att investeringen är snudd på ordinarie investeringsverksamhet. Om denna folieringsmaskin är så pass gammal och dålig så att den stör produktionen så borde företaget tidigare år investerat i en sådan maskin då kapital har funnits i bolaget. Företaget har också råd att stå för hela investeringen själva även om de inte tar lån eller använder sina krediter.
  Bedömningen blir därför ett avslag på grund av för god ekonomi.

 • Regional utvecklingsstrategi Gävleborg 2020-2030 (RUS) antogs i mars 2021 och en översyn ska genomföras under mandatperioden. Översynen ska:

  • Pröva RUS ändamålsenlighet i relation till händelser efter dess antagande.
  • Involvera länets aktörer för att bygga vidare på kraften i det pågående arbetet och säkra ett fortsatt gott genomförande.
  • Arbeta fram förslag på hur kopplingar till förutsättningar för regional utveckling i form av välfärdsfrågor kan stärkas.

  Översynen kan resultera i justeringar av RUS för att den fortsatt ska vara ändamålsenlig och för att säkra långsiktig uppföljningsbarhet.

  Justering av strategin bör vara genomförd innan utgången av år 2025.

 •   6

  Regionala utvecklingsdirektören informerar

 • § 22

  Val av justerare

 • § 23

  Fastställande av dagordningen

 • Entrax AB har sitt säte och verksamhet i Färila, Ljusdals kommun. Företaget startade sin verksamhet 2013. Entrax AB är dotterbolag till Cornex AB, Företaget tillverkar ljusbågar till entreprenad- och skogsmaskiner som anpassas efter många olika modeller och märken. De ser nu en ökad efterfrågan från Europa. För att kunna svara upp mot efterfrågan och kunna bibehålla sin plats på marknaden behöver Entrax AB göra den investering de
  ansöker om stöd för.

   

  Investeringen består av två delar, den ena är en pulverlackeringsanläggning och den andra är en CNC maskin som både kan bocka och borra samtidigt. Idag står en anställd och borrar hålen efter bockning, maskinen kommer därmed att kunna frigöra resurser till montering samt att det blir mindre monotona arbetsuppgifter för de anställda. Maskinen innebär
  minskad energianvändning. Pulverlackeringsanläggningen kommer att bidra till minskade transporter samt kvalitetsförbättringar då det idag kan bli skador på de produkter som fraktas till och från den lackeringen som de använder idag.
  Restprodukter från pulverlackeringen kommer att skickas på återvinning och visst pulver kan återanvändas vilket både är en ekonomisk och miljömässigt hållbart. Transporter fram och tillbaka från lackeringen kommer inte att behövas vilket även innebär tidsvinster för personalen. Blir även en leveranstrygghet när företaget kan styra hela kedjan själv.

   

  Entrax AB har expanderat kraftigt de senaste åren och för att klara av vidare expansion och efterfrågan behöver de göra denna investering.
  Investeringen på 4 791 373 kr är tänkt att finansieras med:
  Banklån Handelsbanken (lånelöfte på belopp finns) 2 874 823 kr
  Entrax egna medel 791 373kr
  Region Gävleborg ansökt stöd 1 125 177kr


  Entrax AB har under de senaste tre åren gjort utdelning på 1,1 miljon som gått upp till moderbolaget Cornex AB som äger fastigheten som Entrax AB bedriver verksamheten i. Utdelningarna har Cornext AB använt för ombyggnationer/byggt kontor, kök, omklädningsrum med duschar för både dam och herr, byggt ut fastigheten för att dotterbolaget Entrax AB ska få plats med pulverlackeringen.

   


  Cornex AB har även installerat solcells anläggning på taket och bytt ut en stor del av elinstallationer. Beslutet kopplas till Regionala utvecklingsstrategin och målområdet 3.3 Konkurrenskraftigt näringsliv och hållbar arbetsmarknad och prioriteringen insatser som bidrar till att små och medelstora företag växer och når nya och större marknader.

 • Företaget är ett hyvleri och erbjuder sina kunder sågat och hyvlat virke i specialiserade

  dimensioner, företaget tillverkar även paneler för inom och utomhusbruk, dessa tillverkas i företagets lokaler i Hofors och majoriteten av företagets verksamhet går på export.


  Företaget har en kassa & bank på Ca, 5 200 000 kr och obeskattade reserver på strax under 6 700 000 kr vilket motsvarar strax över 5 200 000 kr vid ett upplåsande av reserverna. Företaget har en soliditet på 65 %.
   

  Företaget söker stöd för att byta ut sin folieringsmaskin. Enligt företaget så är maskinen väldigt gammal och en nyare maskin skulle effektivisera företagets förpackning genom mindre energianvändning, bättre ergonomi genom en bättre placerad plasthållare samt
  möjligheten att använda återbrukad plast vilket den gamla maskinen inte har.
  Total kostnad för hela investeringen är 1 508 038 kr och kommer att finansieras via företagets checkkredit (480 225 kr) och banklån (500 000 kr).
  Sökt belopp från regionen är 527 813 kr.

 • Regional utvecklingsstrategi Gävleborg 2020-2030 (RUS) antogs i mars 2021 och en översyn ska genomföras under mandatperioden. Översynen ska:

  • Pröva RUS ändamålsenlighet i relation till händelser efter dess antagande.
  • Involvera länets aktörer för att bygga vidare på kraften i det pågående arbetet och säkra ett fortsatt gott genomförande.
  • Arbeta fram förslag på hur kopplingar till förutsättningar för regional utveckling i form av välfärdsfrågor kan stärkas.

  Översynen kan resultera i justeringar av RUS för att den fortsatt ska vara ändamålsenlig och för att säkra långsiktig uppföljningsbarhet.

  Justering av strategin bör vara genomförd innan utgången av år 2025.

   

  Magdalena Berglin ger en bakgrund om RUS som antogs mars 2021. Vidare om Region Gävleborgs roll, framtagande av RUS, effektmål och målområden, genomförandet, arbetssätt samt om preliminära tidplanen.

 • Katrien Vanhaverbeke informerar om Bizmaker med fokus på entreprenörskap och innovation, besöket hos Region Västernorrland förra veckan, där både tjänstemän och förtroendevalda deltog och nyttan med benchmarking samt arbetet med att kraftsamla innovationsfrågorna.
  Vidare om kommunsamrådet den 3 maj och löpande ”Team Gävleborg” med kommunerna, för fortsatt diskussion om bl.a. investeringsfrämjande, energiförsörjning och långsiktig kompetensförsörjning.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.