Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   5

  Uppföljning - Regionala utvecklingsmedel anslag 1:1

 • Kilafors Emballage grundades 1981 och är ett familjeföretag med 11 anställda som tillverkar wellpapp och wellpapp förpackningar. Företaget har enligt dem själva den modernaste maskinpark som idag finns att tillgå och säljer till ca 700 stycken kunder. Investeringen avser inköp av den produktionshöjande maskinen CCM Swiftline till en total kostnad av 11 400 000 kr exklusive moms. Tillverkningen av emballage med tryck har blivit en flaskhals där omställningstiden är alldeles för lång när byte av produkt sker vilket gör att de maskiner företaget har idag står still för mycket och skapar kö i produktionen. Med denna investering minskar omställningstiden vilket ökar kapaciteten och därmed även omsättningen. Energiförbrukningen per producerad enhet minskar också. Företaget investerar kontinuerligt i miljöförbättrande åtgärder och har de senaste åren lyckats minska sin energianvändning med 30 %. Men med tanke på att företaget gör stabila vinstresultat, gjort utdelning på 5 miljoner kr, har obeskattade reserver på 14 754 000 kr, kassa och bank på 8 928 000 kr och endast har 150 000 kr i långfristiga skulder så kan företaget klara av att göra denna investering utan stöd från Region Gävleborg. Företaget har maximala 100 av 100 i kreditbetyg hos Creditsafe

 • Företaget har 17 anställda och är inriktat på maskinbearbetning och flerfunktionssvarvning med kunder i både Sverige och Europa. Investeringen avser multisvarv DMG Mori inklusive driftsättning och automation 4 323 385 kr, robotcell för laddning av multisvarv 2 710 000 kr, automatiserad tvättutrustning för att efterbehandla detaljerna innan leverans och möta kundernas krav på förbättrad renhet 1 500 000 kr, fräsmaskin 1 082 312 kr, maskintillbehör för att automatisk kunna byta jobb i CNC maskinerna samt verktygspaket 808 946 kr. Den totala investeringskostnaden uppgår till 10 424 643 kr exklusive moms. Investeringen görs för att möta den hårda konkurrensen från låglöneländer där företagets enda chans att konkurrera och behålla arbetstillfällen i regionen är att ha hög kvalitet i kombination med en så effektiv produktion som möjligt med hög grad av automatisering. En annan fördel med automatiseringen är att arbetsmiljön förbättrats radikalt då personalen slipper tunga lyft och monotona arbetsmoment samt att skiftarbete upphört med bemanning endast dagtid där företaget låter sina robotar och CNC maskiner jobba tillsammans under dygnets övriga timmar. Investeringarna i ny produktionsutrustning kommer leda till lägre förbrukning av fossila smörjmedel och elförbrukning. Företaget ser en stor möjlighet till expansion av företaget just på grund av kommande investeringar då många internationella kunder söker leverantörer med lågt Co2 avtryck.

   

  Investeringarna väntas leda till 6-8 nya arbetstillfällen under de kommande åren. Företaget uppger att de tar banklån för hela investeringen och har inte gjort några utdelningar under de tre senaste verksamhetsåren. Det är viktigt för företaget ligga lång framme med ny teknik genom samarbetsprojekt med Linköpings universitet kring 3D tillverkning och vara referensföretag för Sandviks utveckling av egna programvaror. Företaget har tidigare investerat i värmeåtervinningssystem för att ta tillvara spillvärme för uppvärmning av lokalen. Det här är en stor och viktig investering för Ljusdal som är stödområde 1. Prioriterat målområde i RUS är Konkurrenskraftigt näringsliv och hållbar arbetsmarknad med effektmålet att Gävleborg har ett brett, diversifierat och inkluderande näringsliv.

   

   

 • År 2022 beslutade årsmötet för Central Sweden ideell förening att genomföra en verksamhetsöversyn. Syftet med översynen var att aktualitetspröva föreningens uppdrag samt att utreda om föreningens styrning och ledning är effektiv samt ändamålsenlig. Målet med översynen var att utgöra underlag för beslut om hur föreningens verksamhet ska bedrivas efter år 2023.

  WSP har genomfört en utredning, som omfattar intervjuer genomförda under hösten 2022. Intervjuer har gjorts med fokusgrupper, enskilda tjänstepersoner samt förtroendevalda i föreningens medlemsregioner och kontoret i Bryssel.

   

  En styrgrupp bildades för att ansvara för översynen och har bestått av medlemmarnas regionala utvecklingsdirektörer eller motsvarande. Styrgruppen har behandlat resultatet från utredningen och föreslår stadgeändringar med syfte att göra föreningens styrning och ledning mer effektiv och ändamålsenlig.

   

  Stadgeändringarna utgörs av följande fyra övergripande åtgärder:

  1. Inrätta en gemensam prioriteringsprocess
  2. Inrätta ett forum för dialog om EU-frågor och beredning av medlemmarnas inriktningsbeslut för verksamheten
  3. Renodla styrelsens uppdrag
  4. Anta ny uppdragsbeskrivning för kontoret i Bryssel

   

  Förslaget antas slutgiltigt av föreningens årsmöte.

 • Region Gävleborg har under perioden 2020-04-01 till 2023-05-31 drivit satsningen Vägar till hållbar utveckling. Projektet är finansierat av Tillväxtverket och Regionala utvecklingsmedel. Syftet har varit att åstadkomma långsiktig förbättring av de regionala utvecklingsaktörernas förmåga att arbeta med hållbarhetsintegrering. Projektet har resulterat i ökad kunskap, utvecklade arbetssätt och metoder. Dessa är implementerade och kommer möjliggöra ett fortsatt starkt stöd till regionala utvecklingsaktörer i Gävleborg.

 • Region Gävleborg har fått möjlighet att svara på Länsstyrelsen i Gävleborgs åtgärdsprogram för miljömålen 2023-2027.

   

  Många av åtgärderna är ambitiösa och ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och Region Gävleborgs interna mål- och styrdokument, inkluderande bl.a. Trafikförsörjningsprogrammet och Miljöprogram 2023-2026 med tillhörande miljöledningssystem

   

  Region Gävleborg ställer sig positiv till en fördjupad samordning med Länsstyrelsen inom ramen för den Avsiktsförklaring om samverkan som finns mellan Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg.

   

 • Regionstyrelsens utvecklingsutskott ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sina sammanträdesdagar.  Sammanträdesdagarna har samordnats med övriga utskott och nämnder inom Region Gävleborg.

  Regionstyrelsens utskott (HU, UU, PU, FTMU) sammanträder samma dag.

 •   12

  Regionala utvecklingsdirektören informerar

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.