Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Information Mälardalsrådet

 •   4

  Uppföljning - Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder

 • Cykla Järvsö AB fick 2020-05-19 beslut om stöd för att anlägga cykelleder i Järvsö. Beslutet avsåg hälften av kostnaden och hälften av det ansökta beloppet på grund av att Region Gävleborg var mitt uppe i en pandemi och osäkerheten var stor gällande budgeten för anslag 1:1. Därför upprättades en avsiktsförklaring som finns med som underlag för det fattade beslutet 2020-05-19.

  Totala kostnaden för Cykla i Järvsös satsning på att anlägga cykelleder var enligt ansökan 12 000 000 kronor och ansökt stöd på 9 600 000 kronor. Beslut har tagits för hälften av kostnaden och hälften av stödet och nu gör Cykla i Järvsö AB anspråk på den andra hälften så att de kan säkerställa sitt fortsatta arbete för att kunna slutföra det påbörjade arbetet i sin helhet och samtidigt kunna garantera att de kan bygga hållbara leder.

  Cykla i Järvsö har kommit igång bra och två cykelleder är redan klara och de följer både sin tidsplan och budget. Arbetet framåt är viktigt för den fortsatta planeringen för anläggningen. För att inte få ett avbrott i verksamheten är behovet av finansieringen avgörande för att Cykla i Järvsö AB ska kunna leverera färdiga cykelleder i tid vilket är mycket viktigt ur besöksnäringens perspektiv för att de som besöker anläggningen får en positiv upplevelse.

 • Region Gävleborg har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på Region Värmlands förslag till Regional utvecklingsstrategi för Värmland – Värmlandsstrategin 2040.  Region Gävleborg tillstyrker i yttrandet förslaget och framhåller det mellanregionala samarbetet med Värmlands län och ser positivt på möjligheten att lämna synpunkter på Värmlandsstrategin 2040. Gävleborg och Värmland har många gemensamma utmaningar och möjligheter och har upparbetat en god samverkan, inte minst genom gemensamma satsningar inom Norra mellansverige. Alla tre regioner i Norra mellansverige är i begrepp att anta en ny inriktning för det regionala utvecklingsarbetet i form av nya regionala utvecklingsstrategier. Region Gävleborg konstaterar att inriktning, insatsområden, genomförande och vision i Värmlandsstrategin i hög grad överensstämmer med Gävleborgs regionala utvecklingsstrategi och utgör därmed en bra grund för fortsatt god samverkan.

 • Det nationella skogsprogrammet beslutades 2018 och då uppmanades alla län att starta regionala processer. Sedan hösten 2018 har Länsstyrelsen Gävleborg, Skogsstyrelsen och Region Gävleborg samverkat med ett stort antal aktörer för att ta fram ett förslag till Gävleborgs skogsprogram. Länsstyrelsen Gävleborg som samordnar arbetet har skickat ett förslag till Gävleborgs skogsprogram på remiss. Svar ska vara Länsstyrelsen Gävleborg tillhanda senast 25 november.

  Yttrandet framhåller den breda ansatsen som återspeglar skogens betydelse för Gävleborg ur många perspektiv. Genomförandet av programmet involverar därför många olika aktörer och samverkan mellan dessa blir viktig. Ägarskapet för respektive insats i genomförandet ligger på den aktör som ansvarar för frågan. Det regionala perspektivet bör stå i fokus i programmets beskrivning av mål.

 • EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i Gävleborg. Nuvarande programperiod tar slut 2020 och nästa period sträcker sig mellan 2021-2027. För att säkra att framtida medel kan användas på ett effektivt och strategiskt sätt är det viktigt att kommande EU-program ligger i linje med Gävleborgs prioriteringar. Det är också viktigt att programmet tar hänsyn till de tre hållbarhetsdimensionerna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.  Region Gävleborg ansvarar, tillsammans med Region Dalarna och Region Värmland, för att skriva ett nytt regionalt program för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för programområdet Norra Mellansverige. Region Gävleborg har samordnat arbetet.  Förslaget ska lämnas till Regeringen senast den 31 december 2020. Därefter ska förslaget godkännas av Regeringen, som sedan överlämnar programmet till EU-kommissionen för fastställande.  Programmet har tagits fram i ett brett partnerskap, inom ramen för redan befintliga samarbeten i länen. För att tillmötesgå kravet om en transparent och öppen process, har arbetet under rådande pandemi genomförts nästan helt genom digitala forum och dialogmöten. Aktuell information och underlag har funnits tillgängliga via Region Gävleborgs webbplats: www.regiongavleborg.se/eruf.

 •   9

  Info - Interreg Central Baltic 2021-2027

 • Central Sweden ägs gemensamt av Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro och är organiserat som en idéell förening. Föreningens verksamhet bedrivs i samråd och samverkan mellan de tre regionernas prioriterade verksamheter i syfte att förverkliga regionernas ambitioner för det regionala utvecklingsuppdraget i ett EU-perspektiv.
  Från och med 2020 genomför var och en av de tre medlemmarna en egen prioriteringsprocess på läns-/regionnivå där prioriteringar för önskemål kommande två års verksamheter och aktiviteter för Central Sweden läggs, (den regionala beställningen). De tre regionernas prioriteringar jämkas därefter samman och styrelsen för Central Sweden beslutar om vilka prioriteringar som ska gälla för nästkommande verksamhetsår.

  Central Swedens arbete bedrivs dels från ett gemensamägt kontor i Bryssel, dels via så kallade ”hemmaveckor” i de tre regionerna samt i diverse nationella och europeiska sammanhang.

  Central Swedens medarbetare är generalister och fungerar som stöd för prioriterade verksamheter i medlemsregionerna där EU-perspektivet är relevant för att kunna påverka i för medlemmarna viktiga frågor samt för att bättre kunna utnyttja potentialen för EU:s Sammanhållningspolitik, utgöra stöd vid behov av politisk påverkan, projektsamverkan och kunskapsutveckling.

 •   11

  Info - Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling/investeringsbidrag - Lilla Drakmossa AB

 •   12

  Regionala utvecklingsdirektören informerar

 • Maria Nimvik Stern och  Johan Hjelm informerar om storregionala utvecklingsfrågor för infrastruktur och transporter: En Bättre Sits och Kompetensförsörjning: En Bättre Matchning och dess stormötesplatser. Vidare informerades bl.a. om samarbetet, framgångsfaktorer, utgångspunkter och principer för arbetet, prioriterade funktioner, Internationell tillgänglighet samt om mål och syfte för godsstrategin där övergripande prioriteringar har behandlats i respektive region.

   

  Därefter om årsplaneringen En Bättre Sits 2021 samt om Mälartinget i Eskilstuna den 20-21 maj 2021.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.