Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan av delgivningar 2019

 •   4

  Info - Baltic Sea Comission/Transport gruppens arbete

 • Botniska korridoren är huvudsakligen ett samarbete mellan regionalt utvecklingsansvariga i de fem nordliga länen och Örebro län. Det finns även tankar om att få med Dalarna i arbetet.
  Tillsammans arbetar vi på lång sikt för att stärka transportinfrastrukturen och förbättra förbindelserna mellan norra Sverige och övriga Europa.

  Parterna är överens om att en samarbetsplattform med resurser för att koordinera arbetet stärker norra Sveriges möjligheter till investeringar i järnvägen och dess anslutningar, skapar tyngd och ger oss större genomslagskraft på nationell och europeisk nivå. Nu pågår förberedelser för ett fyraårigt projekt - för att gå hand i hand med den nationella infrastrukturplaneringen - som ska arbeta med tre huvudsakliga delar. Framtagande av en gemensam beskrivning av norra Sverige ur ett infrastrukturperspektiv, ett strategiskt påverkansarbete på EU-nivå samt bidra till ett gynnsamt utfall för bristerna inom Botniska korridoren vid antagandet av kommande nationella plan för transportinfrastrukturen. Ett inriktningsbeslut om att delta i samarbetet är ett politisk ställningstagande på övergripande nivå inför att Norrtåg AB som samlande part i närtid lämnar in en 1:1-ansökan för projektets hela geografi.

 • I och runt Gävle pågår/planeras för ett stort antal infrastrukturåtgärder där Trafikverket och Gävle kommun samt i många fall även Region Gävleborg samverkar. Genomförandet av dessa projekt kräver en omfattande samordning mellan parterna. För att strukturera detta samarbete föreslås ett program som omfattar tidsplanering, resursallokering, avtalsfrågor, kommunikation, risk­­hantering, trafikkoordinering m.m. Varje projekt kommer att ha egna projekt­organisationer, men programmet ska ha en samordnande funktion mellan de olika projekt­organisationerna.

  Åtaganden för Region Gävleborg som organisation berör framförallt allokering av erforderliga personalresurser för genomförandet av programmet för Gävle masterplan. Det kommer vidare även innebära konkreta åtaganden för respektive projekt:

  •        Näringen:

  Ø   Kollektivtrafikförsörjning av nya området

  Ø   Finansiering av förbindelser över spåren (via länsplanen)

  •        Gävle Västra:

  Ø   Kollektivtrafikförsörjning av den nya stationen 

  Ø   Finansiering av den nya stationen (via länsplanen)

  Ø   Samordna med Framtidsbygget och fastighetsutveckling i närområdet

  •        Väg 76:

  Ø   Kollektivtrafikutveckling av berörda områden

  Ø   Finansiering av eventuella åtgärder (via länsplanen)

   

  Potentiella nyttor kopplat till regional utveckling för dessa projekt kan även förväntas vara:

  •        Näringen:

  Ø   Innovation och smarta hållbara städer och samhällen

  •        Gävle Västra:

  Ø   (Positiv) påverkan regional arbetsmarknad

  Ø   Stationssamhällenas roll i regionen – behov av ökad regional fysisk planering

  Ø   Kunna eller vilja använda den nya stationen, beroende på samordning av det nya stationsområdet med fastighetsutveckling.

  •        Väg 76:

  Ø   Kraftfulla satsningar på hållbara transportsätt (person och gods)

   

 • Enligt villkorsbeslutet 2017 och 2018 ska berörda landsting redovisa handlingsplaner för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet för perioden 2017-2020. Näringsdepartementet har mottagit Region Gävleborgs handlingsplan, men begär enligt mail 181214 komplettering avseende förtydliganden från ett antal organisationer.

  För Region Gävleborgs del avser kompletteringen förtydligande av punkten 4 i mailet, d.v.s. att visa hur insatserna inom samtliga prioriteringar inom nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 kan bidra till att nå relevanta delar av det av riksdagen fastställda generationsmålet och de fastställda miljökvalitetsmålen.

 • Gävleborgs Läns Landsting (org nr 2321000198) ansöker om projektmedel för projektet Utveckling av socialt företagande i Gävleborg. Projektet syftar till att utveckla sektorn socialt företagande i regionen.

  Projektet ligger i linje med den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och har koppling till det särskilt prioriterade insatsområdet Sociala innovationer inom målområdet Smart samverkan.

  Projektet ligger i linje med Finansieringsstrategins prioriterade insatser för strukturpåverkan och breddning av näringslivet. Att utveckla sektorn socialt företagande/entreprenörskap bedöms öka möjligheter till samhandling och bidra till att stärka den regionala näringslivsstrukturen genom att fler människor som fokuserar på samhällsnyttiga idéer får möjlighet att utveckla sina idéer och sin företagsamhet. Detta görs bland annat genom att skapa en plattform för samverkan mellan idéburen sektor, civilsamhälle, offentliga aktörer och den sociala ekonomin. Genom att öka kunskapen i innovationsstödssystemet ökas möjligheter till sociala innovationer och genom att utveckla finansieringsstrukturen för den sociala ekonomin kan man finna nya finansieringslösningar för sociala företag, entreprenörer, innovatörer. Gemensamt med aktörer i det företagsfrämjande systemet ämnar projektet utveckla ett stödsystem för sociala företag och sociala innovationer som kan spridas i länet.

  Samtliga hållbarhetsperspektiv är beaktade i projektet, bland annat kommer en analys ur ett jämställdhetsperspektiv att ligga till grund för utvecklingsarbetet av den sociala ekonomin och alla insatser som genomförs kommer att utgå från Agenda 2030.

  Projektet har direkt koppling till Regional Innovationsstrategi för smart specialisering där sociala innovationer beskrivs som ett viktigt verktyg för att kunna möta de stora samhällsutmaningar vi står inför.

 •   9

  Beslut - Regeringsuppdrag Smart industri i regionerna 2.0

 •   10

  Uppföljning Anslag 1:1

 •   11

  Info - Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2030 (RUS)

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.